1875. Vrijdag, 30 April. No. 18. VA N A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaar gang. Haarleiuiiiermeer-Polder. Haarlemmermeer. Bjandbouw. \mw Prijs van het Abonncmenl: Prijs der A.dvertentien van 1 6 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/2 Cent. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 21 April tot 27 April 1 875. Berigt omtrent tie longzickte onder het rnndvee. Hoe perzihenboomeu vruchtbaar gemaakt kuimen worden. De invloetl van de electriciteit op het kiemen en groeijen der Planten. HAARLEftHfERMEER in het Jaarf 6 ALLE TOEZENDINGENREDAKTJE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Prijs van een enkel Nommer 15 Gent. Uiterlijk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Het maken van drie ijzeren bruggen met gemetselde landlioof- den in den Haarlemmermeerpolderaanbesteed den 15 April jl.is gegund aan P. van Vliet, te Woubrugge, voor de som van 13,682. De laagste inschrijvers voc rkGebr. Bos, te Haar lemmermeer hadden aan het Polderbestnur verzocht hunne inschrijvingwegens een daarin voorkomende vergissing, niet in aanmerking te nemen. Dit verzoek werd ingewilligd. Bij het Burgerlijk Armbe9tuur van Haarlemmermeer is van den heer N. N.te Leiden, ingekomen eene gift van f 50. waarvan met dankbaarheid bij deze wordt melding gemaakt. In den avond van 23 dezer is afgebrand een houten huisje, slaande aan de Vijfhuizen alhier en bewoond door Huibert Pijnaker. De inboedel is mede verbrand. De oorzaak is onbekendhet huisje was verzekerd voor 200. Verleden week is een 3-jarig kind van A. van Egmond, Ringdijk alhier, in eene sloot gevallen en verdronken. Naar men verneemt bevindt zich de persoon van Jan Geil- voet le Rotterdam in hechteniswegens diefatal van eenden. Dit is dezelfde persoon, welke vroeger in Haarlemmermeer te dier zake is gevat en veroordeeld. GEBORENWilhelmina Maria, dochter van J. van Andel en G de Visser. Gtjsbert, zoon van M. A. Romers en C. Brienen. Neeitje dochter, en Bastiaan, zoon, (tweelingen) van B. van't Hof en H. Vaalburg Jan Caret, zoon van J. Lewis en A. Metz. Paulas, zoon van H. van der Drift en P Bakker. Alberdina, docbter van Id. Zelderbeek en A iJekker. Sophia, dochter van J. Doornheim en M. Quist. LEVENLOOS GEBOREN1 kind van L. Houtkooper en E. de Jong. 1 kind van J. Westmaas en P. C. van Egmond. OVERLEDEN: Abraham, oud 3 jaar, zoon van A. van Egmond enD a' a ,,r. T,: T, Co™ells' oud 19 jaren. zoon van B. de Jong en A. de Wit. Celia Cornelia, oud 6 maanden, dochter van D. van Wie- rtugen en M. van Gemen. Franciscus, oud 2 jaren, zOon van W Koeck- hoven en A. Dorbeck. Cornells, oud 15 jaren, zoon van J). J. Ravens- bergen en C. Tarns. ONDERTROUWDA. van Rijswijk met M. de Vos. J. Overnelt met M. E. Broxterman. J. Warmenhoven met J. Westdijk. H. Jansen met C. Kikkert. P. Zeestraten met G. van Kempen. GEHUWD: J van der Pol (wednr.) met C. M van Loenen. P Crama met A. Resoort. A. van der Voort met K. Beerepoot. Statistieke opgaaf van het Rijks-Telegraafkantoor te Haarlemmermeer. Gedurende de maand February 1875 werden verzonden 89 berigten; hiervan werden geseind 85 naar kantoren van het Ryk en 4 naar kantoren van bijzondere maatschappijen. Ontvangen werden 65 berigtenals 52'van Rijkskantoren van byzondere maatschappijen en 7 dienstberigten. De verdeeling der verzonden binnenlandsche berigten, naar den aard hunner onderwerpenwas als volgt9 handels- en 4 dagblad-berigten, benevens 76 vat. gemengden aard. Opbrengst, berekend naar den maatslaf van enkelvondi-e berigten 98. Van 6 berigten werd het antwoord belaald 1 berigt werd verzonden met de aanwijzing: „open bestellen." De Her-yk der maten en gewigten in de volgende plaatsen zal gesclneden in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnicoude en wel te Malfweg: op 18 Augustus, van des voorm. 10 tot des na- middags 2 ure; in de gemeente Haarlemmermeer: aan den Lijnden op 19 Augustus, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 "rp; Hoofddorp op 20 en 21 Augnslus, van des voor- imddags 9 tot des namiddags 3 ure; te Nieuw-Vennep op 24 Augustus van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure, en te Abbenes op 22 Augustus, van des voormiddags 10 tot nes namiddags 2 ure in de gemeente Bennebroekop 26 Augustus, van des voor middags 9 tot des nam. 1 ure; in de gemeente Heemstedeop 27 Augustus, van des voor middags 9 tot des namiddags 3 ure, en op 28 Augustus, des voormiddags van 9 tot 12 ure. Agenda voor de Vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeer, op Dingsdag 4 Mei 1875, des namiddags ten 6e'n ure, in het Raadhuis. 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Aanbieding van het jaarverslag over 1874. 3. Opheffing der betrek- king van gemeente-veearts. - 4. Benoeming eener Coramis- sie voor de loting der Schutterij. 5. Benoeming van een stembureau voor de verkiezing van een lid voor de Tweede ka- mer. 6. Rekwest van J. Eggink om gratifieatie. 7. idem van de Gemeente-veldwachters. 8. Af- en overschrij- vingen in de Begrooting. 9. Bestek van onderhoudswerken (ligt ter lezing). 10. Voorstel tot intrekking der benoe ming van M. Mulder, als hulp-onderwijzer aan School n°. 4. 11. Voorstel tot bepaling der jaarwedde van den liulp-onder- wyzer aan school n°. 4, op 600. 12. Adres van den hulp-onderwijzer H. J. Visscher, om tractementsverhooging. 13. Adres van den hoofd-onderw jzer Roosdorpom vergroo- ting der onderwijzerswoning te Hoofddorp. 14. Adre^ van A. Colijn en anderenomtrent bet sehoolgaan hunner kinde- ren te Hillegom. 15. Kohier van den Hoofdelijken Om- slag 1875 met bezwaarschrift van J. Knol. Capelle (Langstraat)27 April. Nu het vee voor een groot gedeelte de stallen verlaten heeft, ziet men nog dagelijks hooi vervoeren, dat door de opkoopers nog druk gezocht wordt en deels voor de persendeels voor onmiddellijke verzending bestemd is. De prijs blijft van/25-tot 26 per 500 kilogrammes Doesblirg, 28 April. De gemeenteraad beeft besloten het weidegeld op de stadsweide op 12 per koe te houden en niet op J 7.50 te stellen zooals het hem door Gedeputeerde Staten in overweging was gegeve Willterswijk28 April. De afdeeling Winterswijk van de Geldersche Maatschappij van Landbouw" heeft van het bestuur van den Proeftuin te Deventer 31 verschillende soorten van aard- appelen ontvangen, welke onder de leden zijn verloot. Na af- loop der aardappelrooijing zullen de produkten dier aard- appelen worden ten toon gesteld. De Boeren-Hofstede Be vurige Wagen c. a., gem. Soest den 26 April te Amsterdam geveild is voor/ 30,200 vekocht door den makelaar J. Beetz. De Boeren-Hofstede Wijkduin c. a., aan den Haarlemmer- weg, gemeente Sloten alsmede eenige kampen Wei- en Hooi- land aldaar, zijn te zamen voor 36,100 gekocht door den makelaar C. Bulk. Eenige kampen Wei- en Hooiland, mede aldaar, zijn voor 9500 gekocht door den makelaar H. E. Rademaker. In Europeesch-Turkije heerscht de veepest in lievige mate en bovendien eene ziekte onder de paarden en de s°chapen. Het gebrek aan veeartsen in de provincien maakt dat soms 20 a 30 pet. der rnnderen en paarden bezwijken, en de kud- den schapen niet zelden gelieel uitsterven. De prijs van het vleesch te Konstantinopel was daardoor ontzaggelijk gestegen, en deze stijging werd nog bevorderd, doordien een han- delaar het monopolie der verzorging van de hoofdstad met slagtvee in handen heeft. Men deelt aan de Prov. Ass. Ct. het volgend middel tegen de pokziekte onder de schapen mede: I /ij lood Johanneswortel8 lood bloem van zwavel 1 drachme duivelsdrek, drachme kamfer en 1J/2 lood zw'art komijnzaad wprdt tot een poeder dooreen gemengd en eenmaal per week aan de schapen ingegeven. Als voorbehoedmiddel als de ziekle in de nabijheid is, geve men het tweemaal's jaars in. Door de directie van de Utrechtsohe beetwortel-suikerfabriek zijn de beetwortelen van 450 bunders land in die provincie en in Gelderland gekocht, tegen den prijs van 9 a 10 de 1000 kilo. Aan sommige verbouwers is tevens een gelde- lyk voorschot gegeven. Te Oosterzee is een stuk land dat voor 8 jaren gekocht was voor 380, in de vorige week verkocht voor 1976. Het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde hield on- langs zijne jaarlijksche vergadering te Utrecht. De heer de Beucker uit Antwerpen besprak den aardappel- keyer, waarover in den iaatsten tijd zooveel is geschreven. Hy meent, dat hetgeen oyer de schadelijkheid van dezen ke- ver is gezegdzeer wordt overdrevenen dat denatuurwetten wel eene te groote ontwikkeling van dit insect zullen te°-en- gaan. De vergadering uitte bij deze gelegenheid den wensch dat er in Nederland een proefstation mogt worden opgerigt en droeg aan 't hoofdbestuur op zich tot de regeering te wenden met verzoek daartoe. De heer de Beucker gaf aan de leden nog den raad om door middel van het hoofdbestuur van tijd tot tijd nieuw zaai-zaad en pootaardappelen aan te sehaffen. Langer dan 3 jaai moet men niet van eigen gewas uitzaaijen of pooten door nieuw zaad of nieuwe poters krijgt de plant nieuwe le- vendigheid. Zaad dat veel blad moet maken, moet men uit 'ouder.dat veel zaad of roeel moet geven uit warmer stre- ken laten komen. In het tijdperk van vier weken van 21 Maart tot 17 April 1875, zijn, blijkeris ingekomen ambtsberigtendoor lon^ziek- te aangetast: in Zuid-Holland 65, Nocrd-Holland 1, Utrecht 5, 1'riesland 152 runderen, te zamen in het Rijk 223 run- deren. In het vorige tijdperk van vier weken waren 209 runderen door die ziekte aangetast. Voor zoo ver bekend is, is in den loop der vorige week in tie provincie Noord-Holland ee'n geval van longziekte onder het rundvee voorgekomenen wel weder te Landsmeer, op een anderen stal van deuzelfden veehouder, waarvan onl'angs een ziek rund en zes verdachte zijn afgemaakt. Het laatslc- lyk ziek bevonden rund is mede na onleigening afgemaakt. Volgens de statistiekontvangt Londen maandelijks 508,000 gallons melk uit de provincien, getrokken uit 20,000 koeijen. De soin die jaarlijks door de Londensehe bewoners betaald wordt voor tngevoerde melk scliat men op bijna 8 millioen Holl guldens, behaive natuurlijk de kosten der zoogenaamde Londensehe melk. Uit Sleeswijk-Holstcin wordt het volgende gemeld „Sedert eenigen tijd is het gebruik van petroleum als middel tegen allerleien vooral tegen ongedierte bij dieren in de mode. Er is reeds dikwerf tegen deze handelwijze gewaar- schuwden er zijn gevallen aangehaald die duidelijk bewe- zen, hoe gevaarlijk eene onvoorzigtige behandeling van de dieren met petroleum worden kan. Twee gevallen met bijkans even ongelukkigen afloop zijn in den Iaatsten tijd voorgekomen Een jager wreef zijn zeer kostbaren jagthond om 't dier van vlugge bloedzuigers (vlooijen) te bevrijden, aan nek en ru- overvloedig ,n met petroleum. Dadelijk verloor het dier alien etenslust en sidderde over het geheele ligchaamkermde van smart en stierf binnen 8 dagen. Erger nog ging het een jong landbouwer. Hij wreef 19 koeijen en vaarzen met petroleum in om ze van ongedierte te bevrijden. Ten gevolge daarvau stierven 2 vaarzen de eerste dagen en alie overige dieren werden ziek. Het haar hebben ze bijkans geheel verloren zyn overal met wondendenkelijk door het berhaald likken en vermaseren zienderoogen. Bij eenige melkkoeijen was in den beginne het uijer geheel blaauw en waren de spenen sterk gezwollendeze verschijnselen zijn echter ver- dwenen en er is boopdat de dieren, zij 't ook langzaam, alsnog herstellen zullen." r.alnjke proefnemingen hebben het bewijs geleverd dat men perzikenboomen vruchtbaar maken of hunne vruehtbaarheid verltoogen kan door liet annwendcn van het volgende middel men begiete namelijk de boomen met een zwakke potasch- RDgenlijk is dit geen nieuwigheid. Sedert lang reeds heeft men in Noortl-Amerikaalwaar de teelt van perziken op zeer groote schaal wordt gedreveneen soortgelijk middel toege- past maar in de aanwending dttarvan bestaat eenig onder- schetd. Men is aldaar gewoon den hodetn lot op een aan- merkelijken afsland van de stamuien der perzikenboomen, met boutascli te bestrooijen. De regeu vormt daarvan een loov en de koolzure kali, dat is de potasch dringt op die wijze tot den wortel door. in het algemeeu mag worden gezegd, dat potasch een uit- muntende meststof is voor ooftboomen. Dat sterke electrisclie ontladingen nadeelig op planten wer- ken bhjkt steeds als de bliksem gelyk zoo dikwijls geschiedt. honderdjange eiken vernielt. Het is echler niet bewezen dat de onbemerkbare, zwakke ontladingen van electriciteit, waar- aan de planten gedurende een onweder hlootgesteld zijn hare levenskrachtzooals dikwijls beweerd wordt, sterk opwekken en evenmin dat de wijnstok als de dampkring van electrici teit wordt ontladen, als ware het zichtbaar groeit gelijk een uitstekend landhuiskundige wil hebben waargenomen! terwijl men van den anderen kant de verhoogde levenskracht aan andere oorzaken als warmte vochligheid zameristelli,,., der lucht enz.toeschiijft. Becquerel meent zelfs in de laatste jaren te hebben aangetoonddat de aanwending van een ook

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1