1875. Vrijdag7 Mei. IVo. 19. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.- Prijs der A.dvertentien Uaarl emmer meer Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven Zitting van Donderdag 11 Maart 1875. Holl. Maatschappt) v. JLandbouw. N°. N°, N°. Ijandboiiw. A\\ VHip, IIAARLGIMERIUEER. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. WlitertyK Woenadag van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. van 21 April tot 4 Mei 1875. GEBORENGijsbertus, zoon van H. Stolker en B. Graafland. Dirkjedochter van P. Bart en K. de Winter. Antonia, dochter van J. Verhaar en G. Ruigrok. Jan en Willem (tweel.), zoons van P. Zuiderduin en M. Koning. Bastiaan Pieter, zoon van J. ten Hagen en A. van Andel. Antonie, zoon van P. Gouweleeuw en A. B. Berends. Janzoon van G. Eijk en G. van Vliet. Elisabethdochter van G. Houtman en M. Portegijs. Franciscuszoon van M. Jansen en A. Landwehr Johann. Johanneszoon van C. Roos en A. van Smeerdijk. Trijntjedochter van H. Jansen en F. Roos. Johannes, zoon van R. Koopman en C. Bom. Aagje, dochter van A. de Graaf en T. van Tol. Johannes, zoon van C. W. Vlasveld en M. de Nijs. Herreke Jan, zoon van W. Metz en C. M. Schouten. Ileilijcdochter van W. Hagoort en A. de Veer. LEVENLOOS GEBOREN2 K in der en van H. Verbeek en J. Splinter. OVERLEDEN -. Reindert. oud 22 jaren, zoon van E. Sluis en M Mantel. Harmoud 5 jarenzoon van M. Meijboom en J. Mulder. Margaretha de Poorter, oud 29 jaren, gehuwd met S. C. Kardol. Klaas Galis, oud 44 jaren, gehuwd met G. van Urk. Adriana, oud 4 inaan- dendochter van C. Noorloos en M. Hoenson. ONDERTROUWDJ. Huurman met M. van Diemen. J. Godvliet met N. Smit. C. Smit met E. Schouten. A. Mulder met T. Blok- ker. L. Tanis met A Schouten. D. Haster met H. de Bruin. GEHUWD: H. van den Berg met M. Berbe. G. Terlouw met A. Zulver. L. Tos met J. de Graaf. H. Sweers met M. Hemmer. N. W. de Leen (Wednr.) met A. Boonstoppel. C. Lamboo met S. de Rooij. Statistieke opgaaf van het Rijks-Telegraafkantoor te Haarlem mermeer. Gedurende de maand Maart 187 5 werden verzonden 106 berigtenhiervan werden geseind 95 naar kantoren van het Eijk, 10 naar kantoren van bijzondere maatscbappijen en 1 naar Belgie. Ontvangen werden 111 berigten, als 88 van Bijkskantoren 15 van bijzondere maatschappijen en 7 dienstberigten. De verdeeling der verzonden binnenlandsche berigten, naar den aard hunner onderwerpenwas als volgt29 handels- en 4 dagblad-berigten, benevens 72 van gemengden aard. Opbrengst, berekend naar den maatstaf van enkelvoudige berigten 111. Van 6 berigten werd bet antwoord betaald. Voorzitter: de Heer J. WLantzendorffer Tegenwoordig elf ledenzijnde de beeren Klapwijk, Ver- kuijl, de Jong, Kuiper, van Vnuren, TensenKnaap, Tim- mermans, 't Hooft, Bultman en Dorbeck; alsmede de Secretaris. Afwezig de ledenAmersfoordtvan Riessende Break en Buis. De Secretaris leest de notnlen van 24 December 1874, welke worden goedgekeurd. 1°. Aan de Vergadering wordt medegedeeld het navolgende a. dat de heer Amersfoordt heeft berigtdoor ongesteldheid verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen b. de Provinciale bladen van 1873, N°. 84 tot 89, en vau 1875, N°. 1 tot 14; e. brieven van Heeren Gedeputeerde Staten van den 29 December 1874, N°. 6458; 5 Pebruarij 1875 N°. 1101; 30 December 1874, N°. 46; 13 Januarij 1875 N° 16 en 17, waarbij goedgekeurd worden teruggezonden de Raadsbe- sluiten tot heffing en invordering van hoofdelijken omslag, opcenten op de hoofdsom der personeele belasting, en school- geld voor uitgebreid lager onderwijs, de begrooting voor 1875 en raadsbesluiten tot af en overschrijvingen betaling uit de onvoorziene uitgaven dienst 1874 d. brief van mejufvrouw Bottinga, geb. Geveke, meldende dat door haar is aangenomen de betrekking van bulp-onder- wijzeres aan de school n°. 2 e. brief van den heer P. S. Zijlmanswaarbij hij aanneemt de benoeming tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie brief van de Nederlandsche Vereeniging tot beperking van openbare dronkenschapwaarbij wordt aangedrongeu op afschaffing der kermissen; g. procesverbaal dd. 9 Maart 1875 van opneming der boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger; h. eene mededeeling van den Procurenr Kist, in zake het proces over het Baadhuis. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. 2°. Gelezen het verzoek van M. van Tol, hnlp-onderwijzer aan de school N°. 3waarbij hij vraagt eervol ontslag uit ge- melde betrekking, tegen 1 April 1875. Wordt besloten het gevraagde ontslag eervol te verleenen in te gaan den 1 April 1875, en zulks omdat er gelegenheid bestaat tegen dien tijd de vacature te doen vervullen. 3°. Is aan de orde de benoeming van een hulp-onderwijzer voor de school N°. 3en wordt aan de vergadering voorge- lezen de voordragt van Burgemeester en Wethouderswaarop voorkomtHendrik Jan Visscher, hulp-onderwijzer aan de school N°. 4 alhier, Albertus Johannes Beauchez, te Haarlem, en M. Mulder, te Utrecht. Tot de benoeming overgaande wordt met algemeene (11) stemmen benoemd H. J. Yisscher. De in-functie-treding wordt bepaald op 1 April 1875. 4°. Wordt gelezen eene missive van Heeren Gedeputeerde Sta ten van den 30 December 1874, N°. 12, waarbij goedgekeurd wordt teruggezonden het raadsbesluit van 24 December 11., tot verhooging der jaarwedden van de hulp-onderwijzers aan de schoolen n°. 1 en 3en verder met betrekking tot het Baadsbesluit van dezelfden datumtot toestemming eener jaarlijk- sche toelage van 50 aan den hulp-onderwijzer M. van Tol, voor het geven van onderwijs in de wiskunde. Wordt in overweging gegeven om de naam van den titula- ris in het besluit niet te noemenmaar daarbij alleen te bepalen dat de jaarwedde van den onderwijzer, belast met het geven van dat onderwijs, met 50 zal worden verhoogd. Naardien gemelde hulp-onderwijzer M. van Tol den 1 April a. s. vertrekt en de nieuw benoemde hulp-onderwijzer geene toelating heeft voor de wiskunde stelt de Voorzitter voor, bedoeld raadsbesluit van 24 December 1874 in te trekken. Daartoe wordt zonder hoofdelijLo stemming besloten. Tevens worden Burgemeester en Wethouders gemagtigd orain plaats van bedoelde toelage, over het eerste kwartaal van 1875 aan den hulp-onderwijzer M. van Tol uit te betalen eene gratificatie van 12,50. Wordt vervolgd.) Uitslag van de Stierenkeuring, gehouden van wege de Afdeeling Haarlemmermeer der Hollandsche Maatschappij van Landbouwte Hoofddorp, op Donderdag 29 April 1875. A. Stieren van Inlandsch rasgeboren in 1873 of vroeger: le prijs, 25 N. Maaskant, n°. 6, zwart witkop, ge boren 1873. 2e prijs, f 10, L. Houtkooper, n°. 9, witbontgeb. 1873. 3e prijs, getuigschrift, B. A. Baron van Verschuer, n°. 4, zwartbontgeboren 1873. B. Stieren van Inlandsch ras, geboren in 1874 .- le prijs, 15, P. S. Zijlmans, n°. 6, vaal witkop. 2e prijs, 7.50, B. A. Baron van Verschuer, n°. 5, ligtbont. 3e prijsgetuigschriftJ. Enthovenn°. 7 zwart witkop. C. Stieren van gekruist ras, geboren in 1873 of vroeger: le prijs, 10, C. Kamern°. 2, blaauwbont. 2e prijs, 5 P. Bier, n°. 1, ligt blaauwbont. 3e prijs, getuigschrift, S. Vis, n°. 3, roodbont. D. Stieren van gekruist ras, geboren in 1874: le prijs, 10, B. T. Assies, blaauwbont. 2e prijs5Jb. Beetszwartbont. E. Bammen vreemd ras le prijs, 10, B. A. Baron van Verschuer. 2e prijs 5 A. van den Berg. E. Bammen gekruist ras le prijs, 10, W. Clay Jr. 2e prijs5 Jacob Boodenburg. 3e prijs, getuigschrift, W. Schaay. Prijs van het Bestuur voor moederschapen met lammeren, aan B. A. Baron van Verschuer. Idem voor lammerenaan J. Y. Ban. Door Keurmeesters werd bovenal gelet op fraaije vormen ten einde aan het verlangen van velen te voldoerinoodigde het Bestuur den heer Wouter Sluis uit, om alle aanwezige stieren te classificeren voor zaadspiegels, volgens zijn stelsel. De heer Sluis voldeed bereidvaardig aan dat verzoeken gaf als resultaat zijner bevindingen op Bij A, Inlandsche stieren: N°. 1, 2, 4, 7, 8, zaadspiegel 4c klasse, 2e orde. 3, 4e 8e 6, 3e 3e 9, 8e 2e 5, 8e 3e Bij n°. 4 (3e prijs) was eene storing in den zaadspiegel, waardoor dat dier zoo en niet hooger werd geclassificeerd. By B Inlandsche stieren 1. zaadspiegel 4e klasse, 3e orde. 2. 3e 3e H8 e 3 e 4, 5, 6, 8, 9, 4e 2e 3e 2e Bij C, gekruiste stieren: 1 en 2, zaadspiegel 4e klasse, 2e orde. 4e 3e Bij Dgekruiste stieren 1 en 2, zaadspiegel 4e klasse2e orde. Op 26 Mei e. k. zal, van wege de afdeeling: Rijswijk Voorburg en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Land bouw te Rijswijk eene tentoonsteliing vau rundvee worden gehoudenwaarvoor de navolgende prijzen worden uitgeloofd A. Melkvee. Voor de beste Melkkoe: lste Prijs/ 30.2de Prijs/20.-— 3de Prijs 10. Voor de beste Melkschot,: lste Prijs 25.2de Prijs 15.3de Prijs 10. Voor de beste Melkvaars,: lste Prijs 20.2de Prijs 10.3de Prijs 5. B. Aanfok-vee. Voor de beste, in alle vereischte hoedanigheden meest uit- muntende Guiste Vaars, oud 2 jaren: lste Prijs 40. 2de Prijs 253de Prijs 15. Voor het beste Pink-Kuiskalf, oud 1 jaar: lste Prijs/80. 2de Prijs 20.3de 15. Voor den besten Rijstier, oud 2 jaren: lste Prijs 40. 2de Prijs 25.— 3de Prijs 15.—. Voor den besten Pinkstier, cud 1 jaar: lste Prijs/80. 2de Prijs 20.3de Prijs 10. Degene, die op deze tentooustelling het meeste vee heeft ingezonden, bekomt een bestuursprijsgroot 10. Voorwerpen tot opluistering zullen op deze tentoonsteliing aangenomen worden na tijdig gedane aanvrage en goedkeuring van het bestuur, voor zoo verre de plaatsruimte zulks zal toelaten. Ieder mag op deze tentoonsteliing inzenden, mits daarvan voor of op 15 Mei 1875 aan den Onder-VoorzitterMr. J. D. Viruly, Huize Belvedere bij Voorburg schriftelijk kennis gevende. Bij deze opgave moet tevens vermeld worden naar welk nummer van het programma men wenscht mede te dingen. De ingezonden voorwerpen zullen niet naar twee of meer nummers van het programma te gelijk kunnen meedingen. Het vee zal des morgens tusschen 7 en 8 ure op de plaats der tentoonsteliing moeten geleverd worden, hetgeen later komt zal niet meer kunnen mededingen. Bij het vee moeten bekwame geleiders zijn, die gedurende de tentoonsteliing daarbij zullen moeten blyven. De tentoonsteliing zal aanvangen des voormiddags ten 10 ure 30 min.en eindigen des namiddags ten 3 ure. De prijzen zullen des namiddags ten 2 ure uitgereikt worden. Cappelle (Langstraat), 4 Mei. Het grootste gedeelte van het vee is wel in de weide gedaan, omdat de tijd van scharen dfiar is, en gebrek aan hooi den veehouder noodzaakt, doch het ziet er met het gras in de weilanden algemeen treurig uit. Komt er niet spoedig verandering, dan zullen velen hunne koeijen weder op stal moeten halen of anderen navolgendie dagelijks een paar malen hooi naar de weilanden brengen. De prijs van het hooi blijft sedert eenigen tijd vast op/25 per 500 kilogr.de enkele partijtjes, die er nog zijn, worden echter druk gezocht. Deze week is weder een transport Hollandsche paarden die in Noord- en Zuid-Holland wareu aangekochtnaar Duitsch- land gezonden. Het waren meest fokpaardenwaarvoor zelfs tot 1000 per stuk betaald was. Beverwijk4 Mei. Het aanhoudende drooge weder maakt de weiden zeer ongeschikt tot de ontvangst van het vee. Het hooi geldt op dit oogenblik 26 per 500 kilogram. Op de groote voorjaars-Koemarkt te Hoorn, den 30 April j. 1. gehouden, waren aangevoerd ongeveer 2600 stuks. Van dit getal werden ruim 1000 stnks aangevoerd van Priesland en elders met 30 vaartuigen en 3 stoombooten. De handel was stug; niettegenstaande werden voor het beste vee zeer hooge prijzen besteed.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1