1875 Vrijdag, 21 Mei N°. 21. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargang. Haarlemmermeer. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Landbouw. Prijs van het Abonnement: Prijs der A.dvertentien van 1—6 regela 75 Cent, elke regel meer 12'/^ Cent. KONINKLIJKE BESLUITEN. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven Zitting van Donderdag 11 Maart 1875. AANBESTEDINGEN. IIA A R L E11M E R M E E R in het Jaarf 6. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ABLE TOEZENDINGENREDAKTJE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresaeren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. UilerlijlC Woensdag. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Z. M. de Koning heeft 1 °P hun verzoek, eervol ontslag verleend, aan: H. Kup- penals heemraad van hetpolderdistrict het Rijk van Nij- megen (Gelrierland)D. van Elstals plaatsvervangend heem raad van het polderdistrict de Marsch Lede en Oudewaard (id.); Mr. S. J. Baron van Pallandtmet ingang van 15 Augustus e. k.als dijkgraaf van den pclder Oldebroek en als gecommitleerde nit het polderbestuur van Oldebroek voor het beheer over de bedijking langs Dronthen (id); A. H. Maarsingals lid van de directie van het Tienkerspelen Zijl- vest (Groningen) 2°. benoemdtot lid in het bestuur van den Royalen pol der (Noord-Brnbant)J. Sprangers Wz.tot dijkgraaf van den Ileemschen polder (id.), G. P. de Neve; tot heemraad van het waterschap van den Rozendaalschen en Steenbergschen liet (id.)L. Verbeekin het bestuur van het polderdistrict Maas en Waal (Gelderland)tot heemraden Mr. G. W. Graaf van Rechteren van Appeltern en G. van Mulukom, en tot plaatsvervangend heemraad H. Mollenberg; tot hoogheemraad van de Vijf Heerenlanden (Zuid-Holland)H. de Jong; tot dijkgraaf van den polder Deyffelsbroek gemeeute Pernis(id.), C. Kleynetot heemraad van den polder de Kiesheid gem. Pernis (id.), A. Tonckert; tot heemraad van den polder Lan- gebakkersoord gem. Pernis, (id.), C. Kleyne; tot heemraad van den polder Oudsmalland, gem. Pernis, (id.), J. Kleyne; tot dijkgraaf van de polders de Oost- en Westplaten Elakkee gem. Middelharnis en Sommelsdijk (id.), L. A. van Weel Azn. tot heemraad van het waterschap Mijnsheerenland van T.Ioer- kerken(id.), Air. J. van Andel; tot dijkgraaf van den Am stel en Nieuwer-Amstel (Noord-Holland)C. R. Yaillant; tot heemraad van het waterschap Eijerland (id.), J. Blaauboer Jz.; tor heemraad van het waterschap de Schermeer, (id.), A. Konijn in het bestuur van den polder Wieringerwaard (id.), tot dijk graaf I). Kaan Jz. en tot heemraad J. Kooy Uz.tot gedepu- teerde van het bestuur der zeedijken eontributie Oostdongera- deel, (Friesland)11. S. Douma; tot leden van het hoofdhe- stuur van het waterschap Duurswold (Groningen), voor het le onderdeel B. Wicherts en voor het 3e onderdeel H. de Haan; tot lid van het bestuur van het waterschap de Reider- wolderpolder (id.), S. W. Schortinghuis. Op den 14 dezer's morgeus ten 11 ure, is afgebrand eene schuur, van houtmet pannen gedekt, van de wed. C. Benjamin staande in de onmiddellijke nabijheid van de wonin" van J. Beets, op J 23, te Haarlemmermeer. Door het spoedig aanrukken en in werking stellen der spuit van het Hoofddorp is het mogen gelukken dat de brand zich niet verder heeft uitgestrekt. Het perceel is verzekerd voor 700. De schade van het in het afgebrande perceel geborgen goed is nog niet bekend. De brand is, zoo men zegt, aangekomen door het vuur van de in het perceel aanwezige stookplaats. van 12 Mei tot 18 Mei 1875. GEBORENMartiuuszoon van J. de Graaf en J. van Leeuwen. Martha Cornelia dochter van Gvan Keulen en A.M. Huibers. Antoinette Cornelia, dochter van C. J. I. Engelbregt en A. C. Boezaart. Abraham, zoon van A. de Wit en G. Beets. Pietertje, dochter van G. Struik en B. Loosbroek. Willemzoon van .T. Kooij en M A. Verploegh. Petronella, dochter van L. Rus en T. Boodt. Arie, zoon van L. Lievaart en N. van den Berg. Geertje, dochter van p' Raven en A. Hoogland. Jannetje Pieternelladochter van J. Middel- koop en G. de Graaf. Pieternelladochter van N. Breedijk en C. Rutter. Willem, zoon van J. Ravenstein en J. van Houwelingen. Pieter, zoon van K. Schuurman en A. B. Knaap. LEVENEOOS GEBOREN1 kind van J. Bakker en A. van Houten. 1 kind van P. Wageinans en A. C. Brandt. OVERLEDENLourensoud 6 jaren, zoon van A. Huigen en G. Pa- lenstein Jacoba, oud 2 maanden, dochter van J. de Zeeuw en E. den Brave. Rijk, oud 10 jaren, zoon van R. Rusting en G. Basjes. Gerrit, oud 3 maanden, zoon van J. Griekspoor en M. van Groningen. Jan Michel, oud 34 jaren, gehuwd met M. Dompeling. ONDERTROUWD: A. Louer met C. Siebeling. B. J. van Noord met A. Seijts. D. Beets met T. Boon. GEHUWD; J. Warmenkoren met J. Westdijk. C. Smit met E. Schouten. L. Tanis met A. Schouten. D. Haster met H. de Bruin. J. Godvliet met N. Smit. J. Hnurman met M. van Die- men. A. Mulder met E. Blokker. I oorzitterde Heer J. WLantzendorffer. Vervolg en Slot, zie n°. 19 en 20.) 9°. Komt weder aan de orde het adres van de Leden van het Hervormd Kerkbestuur te Abbeues, en van het Roomsch- Catholiek Kerkbestuur te Nieuw VeDnepwaarbij zij verzoeken dat door den Raad pogingen zullen worden in bet werk ge- steld, om een weg te verkrijgen van den Ringdijk, door het uitgeveende landnaar Abbeuesen zulks met het oog op het aldaar aanwezig zijn eener Hervormde kerk en schoolen in eene niet ver verwijderde toekomst ook van eene Roomsch- Catholieke Kerk. De Voorzitter doet mededeeling van een schrijven van Jhr. Mr. Rutgers van Rozenburg, waarbij ZijnEd. meldt geen servituut van overpad op zijnHand te willeu vestigenmaar niets liever te wenschen .dan kerkgangers en schoolkinderen en ook anderen te gerieven en ze vrij over Abbenes te laten passeren. De Voorzitter zegt, dat alsnn op dit adres eene besohikking kan worden genomen, en stelt voor aan de adressanten te kennen te gevendat op hun adres afwijzend wordt beschikt. Daartoe wordt besloten. 10°. Wordt overgegaan tot de uitloting van twee aandee lenelk groot f 1000 in de geldleening aangegaan in 1866, en worden bij loting ter aflossing aangewezen de aandeelen 6 en 3. Vervolgens wordt bij loting ter aflossing aangewezen het aandeel 21, groot f 1000, in de geldleening aangegaan in 1 872. 11° Wordt gelezen een adres van J. Egginkambtenaar ter Secretarie dezer Gemeeute, verzoekende dat hem eene gra- tificatie moge worde verleend. Na eenige disoussie wordt besloten dit adres te stellen in handen van de Einancieele Commissie, om advies. 12° Wordt, na door de Einancieele Commissie uitgebragt gunstig advies, vastgesteld het navolgend besluit De Raad der gemeente Haarlemmermeer, Heeft besloten uit den post voor Onvoorziene Uitgaven der Begrooting voor 1874, te voldoen de uitgaven hierna ver- meld Gratificatie aan P. Pranger Ambtenaar ter Secretarie, 50. Toelichting: Bij Raadbesluit van 14 December 1874 isaan dezen Ambtenaar ter Secretarie eene gratificatie toegestaan van f Deze voordragt strekt om die uitgaaf in de begroo ting te regelen. En zal dit besluit aan Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland worden toegezondenmet verzoek om tot het voldoen der daarin vermelde uitgaven uit den post voor on voorziene uitgaven, de vereischte magtiging te verleenen. Gedaan te Haarlemmermeer ter openbare Readsvergadering van den 11 Maart 1875. 13° Worden, zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming, vastgesteld de voorwaarden waarop de Gemeentegronden we der voor den tijd van vier jaren zullen worden verpacht. 14° Evencens worden vastgesteld de voorwaarden van ver- pachting der Gemeente-wegen in de dorpen. 15° Is aan de orde de benoeming van een Gemeente-Ge- neesheer voor wijk 5. Burgemeester en Wethouders dragen daartoe voor den heer J. Hanou Jr., te Barsingerhornwelke heer bij acclamatie wordt, benoemd om zoo spoedig mogelijk in functie te Ireden. 16° Wordt ter tafel gebragt een bestek voor het verbou- wen en inrigten ook tot lijkenhuis, van het barenhuis op de algemeene begraafplaats aan het Hoofddorp. Naardien evenwel voor dat werk geene gelden op de be- giooting zijn uilgetrokken wordt, op voorstel van den voor zitter, besloten, met dit werk nog te wachten ten einde te zien of er welligt op andere posten gelden zullen overblijven. 17° Naardien, door de benoeming van H. J. Visscher tot hulp-onderwijzer aan de school n° 3 de belrekking van hulp- onderwijzer aan de school n° 4 met 1 April e. k. vacant komt, zoo wordt door Burgemeester en Wethoudersin over- leg met den Schoolopziener en den hoofd-onderwijzer dier school, ter vervulling dier betrekking voorgedragen Matthijs Mulder, te Utrecht. Tot de benoeming overgaande blijkt bij opening dat die heer met algemeene (11) stemmen, is benoemd; terwijl de infunctie-treding is bepaald op 1 April 1875. 18® Gelezen een adres van B. Straakenbroekwonende aan den Lijnden waarbij bij mededeelt dat hij 8 wegens huis- liuur heeft te vorderen vaD mejufvrouvv Jot, vroedvrouw, en verzoekende om door den Gemeenteraad in deze zaak gehol- pen te worden. Wordt besloten aan den adressant te berigtendat deze zaak niet behoort tot de bevoegdheid van den Gemeenteraad. 19° De heer 't Hooft herinDert dat door den heer Kap- peijDe aan de Pweede Kamer der Staten-Generaal is inge- diend een wetsvoorstel tot aanleg van Spoorwegenen stelt voor, om aan den Minister van Binnenlandsche Zaken een adres in te dienen, met verzoek dat bij eventueelen aanleg van Spoorwegen door den Staat, de gemeente Haarlemmermeer alsdau niet vergeten moge worden. Dienovereenkomstig wordt besloten en het ontwerpen van het adres opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. De Vergadering is daarop gesloten. In het Amsterdamsclie Koffijhuis van den heer P. W. Schoo- nenbeek in de Kalverstraat te Amsterdamis aanbesteed door jhr. mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburghet. rnaken van eene bouwmanswoning met tas stalling, enz.op kavel 13, afd. A, in den Houtrakpolder, nabij Halfwegminste inschrijvers de heeren Tiebout C°. voor 24,609 - en door den heer Js. de Jong Schouwenburghet maken van eene bouwmanswoning; op kavel, 18, afd. A, in genoemden polder; minste inschrijvers de heeren Tiebout C° voor f 16,008. /wolle19 Mei. De afdeeling Zwolle enz. der „Overijssel- sche Maatschappij tot bevordering van landbouw em." heeft be sloten zelfwerkend te blijven en alzoo het voorstel der Gel- deriche Maatschappijom zich te vereenigenvan de hand gewezen. Texel, 18 Mei. Het gnnstige weder heeft weder leven in den veehande! gebragt. De prijzcu zijn dan ook goed; alles is zeer gewild. Voor de lammeren besteedt men (bans/9.25, waarvoor vele partijen van de hand worden gedaan. Dalfsen, 18 Mei. Hoe schoon en voordeelig het weer onlangs was, in den afgeloopen nacht heeft het zoo hard ge- vroren, dat eeu ijskorst op de waterplassen stondaardappelen zijn afgevroren booraen van hunne bloesems ontdaan zoodat liet aau te nemen is, dat veel, zoo niet mislukt, allhans is terug gezet. Uoesp, 19 Mei. Er waren op de heden alhier gehouden voorjaars-paardenmarkt 100 paarden en 1 veulen aan de liju. Bij zeer hooge prijzen was er zeer weinig handel. •Slieeh, 18 Mei. Het gewone jaarlijksche verslag van de kamer van koophandel en fabrieken alhier is weder in druk verschenen. Wij ontleenen daaraan het volgende: De handel was over het geheel bevredigendofschoon som- mige marktartikelen minder gunstige uitkomsten opleveren. De aanvoer van boter bedroeg 1,895,504 kilo; die van kaas was 167,617 kilo meer dan in 1873. De proef om zoetemelksehe kaas te maken, heeft weinig gunstige resultaten gehad. De oorzaak hiervan ligt in de ma kers zelfdie zich in het voorjaar door de duurte der boter lieten verleiden de melk eerst gedeeltelijk te rooraen. Verzen- dingen naar Engeland hadden nadeelige uitkomsten. De wolmarkt is nog niet wat ze wezen kan, Sleehts bijsoor- ten werden aangevoerd. De prima-kwaliteit wordt meesl vroeg bij de boeren aan huis opgekochtzeer zeker tot hun nadeel daar het bij flinken aanvoer niet aan koopers zou ontbreken. Op de weekmarkten werden aangevoerd 10,130 rundereu 12 kalveren, 14260 schapen en Lammeren2078 varkens 3358 biggen en 107 paarden. De aanvoer was grooter dan het vorige jaar. Men schrijft uit Beverwijk van 20 dezer: „De aardbezien staan thans in vollen bloei en de oogst belooft zoo overvloedig te zijn, dat vele tuinders een nacht- vorstje wenschen, om de al te groote productie te matigen". Het weekblad Vooruitonder redactie van den heer Vor- sterman van Oijen, bevat een artikel over de aardappelziekte daar bij het ontkuilen de zieke aardappelen meestal op de inesthoopen geworpen worden, verdient dit wel algemeen be kend te zijn. Hij zegt o. a.„Men schrijft de aardappelziekte algemeen toe aan eeDe parasiet, de Peronospora infestans. Wordt nu de zieke aarddappeldie tal van deze woekerplantjes bevat op den mesthoop geworpendan worden de sporen dezer planten wederoin met duizenden op het veld gebragt. Zoo- doende wordt het verdwijnen der ziekte eene onmogelijkheid." Door de „Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van provinciate welvaart" zijn aan eene menigte behoeftigen in lwenthe, uit de kweekerij van den heer de Boer te Boskoop gratis appel- en en perenboomeu gezondenten einde de aan- kweeking van vruchtboomen in het oostelijk gedeelte dier pro vincie te bevorderen. Even als in vorige jaren, zijn in het afgeloopen jaar van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1