1875. Vrijdag, 215 Jun VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POL Zestiende Jaar Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. Gcmeenteraad van Haarlemmermeer. XXXAfi/z Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven Zitting van Dingsdag 4 Mei 1875. «SSMM»S HAARLENIU] Prijs van een enkel Nommee 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN TJITGA1 te adresseren aan VAN BOIVGA C°. tJiterHfk Woensdag. De op 8 Junij 1 87 5 door Dykgraaf en Heemraden gehou- den Verpachting van het grasgewasgedurende 1875 van eenige perceelen dijksgrond, ter gezamenlijke grootte van 65 hectaren 56 centiarenheeft opgebragt de som van f 1291, De op 10 Jimij door hetzelfde Bestuur gehouden Ver pachting van vischwater heeft opgebragt als volgt van het vischwater in den Polder. 1642. id. de Ringvaart 865. De uitslag van de door genoemd Bestuur op 14 Junij gehouden Aanbesteding tot het leveren en vervaardigen van zes stuks due d'alven in de ringvaart dee Polders is als volgt Daarvoor werd ingeschreven door: P. van Yliet, te Wou- brugge voor 1234; L. Kieviet, te Haarlemmermeervoor 989; B. Kruikemeijerte idem, voor 995. Het werk is aan den laagsten inschrijver, L. Kieviet, gegund. Peedikbeubien op 27 Junij 1875. Te Abbenesdes voormiddags ten 9 ure (avondmaal). Kaagdes namiddsgs 2 ure (dankzegging). De heer H. C. Bervoets predikant te Abbenes en Kaag heeft eene beroeping ontvangen naar de gemeente Domburg in Zeeland. Benoemd zijntot hulp-onderwijzer aan de openbare school n°. 4J. A. Veenendaalte Bergen-op-Zoomen tot hulp- onderwijzeres aan de openbare school n°. 6mejufvr. Alida Lefebrete Santpoort. De jaarwedden van de hulp-onderwijzers aan de scholen n°. 1 en 3 zijn verhoogd tot f 550. Aan J. Huibers is, op verzoek, eervol ontslag verleend als hulp-onderwijzer aan school n°. 1. van 16 Junij tot 22 Junij 1875, GEBORENJohannes, zoon van W. Kok en H. van der Heijden. Arie, zoon van C. Maaskant en M. M. Disselkoen. Anna, dochter van J. de Hoog en J. van Andel. Adriana Cornelia, dochter van W. de Bruijn en C. A. de Wit. Elisabeth, dochter van J. G. Welage en J. C. van Wunnik. Dirkje, dochter van F. van der Plas en M. Lange- laan. Barend, zoon van H. Schoo en J Buis. Antonie Johannes, zoon van J. Mesman en K. van Dam. Sandrina Maria, dochter van J. Goulooze en P. C. Franscoise. Maartje, dochter van D. Spaargaren en P. Lanser. EEVENEOOS GEBOREN1 kind van F. de Bonte en M. Drooger. OVERLEDENMaria Wilhelmina, oud 26 jaren, ongehuwd, dochter van H. Duwel en S. W. van Doom. Jacob, oud 6 maanden, zoon van M. Kroon en C. Lelieveld. Bartholomeusoud 10 weken, zoon van P. Kaptijn en M. Romijn. Gerardus, oud 4 maanden, zoon van A. Spoor en L. Arrachart. Trijntje, oud 7 maanden, dochter van P. de Ruiter en J. Kroes. Aagjeoud 3 weken, dochter van P. Floor en M. Roos. ONDERTROUWDJ. Schotsman en C. van Damme. J. Otte en J. van Ineveld. M. van Lammeren en J. Bange. GEHUWD: C. Groenewegen met E. van Daalen. J. van Rijswijk (wedr.) met A. Pronk (wed.) C. Broertjes met G. Splinter. D. Olij met H. Roubos. Den 21 dezer werd een rund onteigend lijdende aan be- smettelijke longziekte, toebehoorende aan den Heer H. Meijer, welk rund zich bevond op de boerderij A. A. 12, aan den Spaarnwouderweg. Het aantal verdachte runderen bedraagt 12. Sedert November 1874 werd te Haarlemmermeer geene aan- gifte van besmettelijke longziekte onder het rundvee gedaan. Eene boerendochterwelke Zondag jl. op reis was om haar geliefde af te halen had het ongeluk dat het paard met de kar bij de brug te Hoofddorp in het water geraakte. Door- dien zij er bij tijds was afgesprongenkwam zij met den schrik vrij. Het paard is.met veel inspanning uit de vaart gehaald zonder letsel te bekomen. In het laatst der vorige week is een paard van R. Dekkep gespannen voor een driewielde kar, op hoi geraakt. Hoewel de kar geheel aan stukken is geslagenhebben evenwel geen persoonlijke ongelukken plaats gehad. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer Tegenwoordig elf ledenzijnde de heeren: Klapwijk, Kui- per, Dorbeck, van VuurenTensenKnaap, 't Hooft, Bult- man AinersfoordtTirnmermans en Verkuij secretaris. Afwezig de leden: Buis, deBreuk, van R De Secretaris leest de notulen van 11 M na eene kleine wijziging worden goedgekeur 1°. Aan de Vergadering wordt medegedee a. De provincial bladen van 1875 n°. b. Brief van Gedeput. Stater^, dato 24 M; waarbij goedgekeurd wordt teruggezonden he 11 Maart 1.1., tot het doen van betaling u uitgaven dienst 1874. c. Brief van als voren.dato 3> Maart 1.1 goedgekeurd wordt teruggezonden het raadsbe 1. 1.houdende vaststelling der jaarwedde va die belast zal worden met het geven vai Fransche taal in de avondschool te Nieuw-X d. Brief van den heer H. J. Visscher, he de betrekking van hulp-onderwijzer aan de hem wordt aangenomen. e. Brief van den heer J. HanouJr.t waarbij door hem wordt bedankt voor de h meente-geneesheer in wijk 5. f. Dat de verpachting van het grasgewas de dorpen heeft opgebragt 268,5 0, de verp gronden /891.per jaar, en de verkoop van g. Brief van den ambtenaar ter Secretarie bij hij dank betuigt voor de hem verleende h. Mededeeling van Mr. August, Philips betreffends het gewezen vonnis door de Arro bank te Haarlem in zake het proces omtre met J. W. de Heij. i. Het verslag omtrent den toestand van de teekenscholen ingediend door de Commi over 1874. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangi 2°. Wordt aangeboden het uitvoerig en h< omtrent den toestand der gemeente over 18 kennisgeving. wordt aangenomen. 3°. Naar aanleiding van het besluit, gene 1874, houdende dat de betrekking van Gen 1 Mei 1 875 zal worden opgeheven, stelt d( om den Gemeente-veearts J. Cransberg eervo king te ontslaan. Daartoe wordt zonder boofdelijke stemming 4°. Wordt overgegaan tot benoeming van de Commissie tot assistentie bij de loting der i Tot leden dier Commissie worden benoeiru die in het vorig jaar die Commissie hebben melijk de heeren Knaap en Kuiper. 5°. Is aan de orde de benoeming van ledi van stem-opneming ter verkiezing van een lie Kamer der Staten-Generaalin Junij a. s. Bij verschillende hiervoor gehouden stemmiu toe benoemd de heeren J. van Vuuren en Alle andere leden worden voorts aangewezi vangers. 6°. Komt weder in behandeling het adres ambtenaar ter Secretarie, verzoekende dat hen tificatie moge worden verleend. De financieele Commissiein wier handen gesteld, ingevolge raadsbesluit van 11 Maart brengt daaromtrent rapport uit, en stelt vo Commissi^ overtuigd is dat in de bestaande ijver is aan den dag gelegd en het tractemi is, over 1875 op nieuw eene gratificatie va aan den adressant te verleenen en Burgemee ders uit te noodigen voor 1876 het tractemei te stellen dat in 't vervolg het geven van g worden vermeden. De Voorzitter zegt zich met het voorstel vi Commissie wel te kunnen vereenigen, maar aan, dat adressant jaarlijks nog 50 krijgt den der registers van den Burgerlijken Stand. De heer 't Hooft zegt niet de noodzakelij van het telkens geven van gratification. De heer Amersfoordt zegt, dat adressant d Burgerlijken Stand waarschijnlijk zal vergete spreker meent dat de inkomsten dan nog niei zijn, of men mag de voorgestelde gratificatie De heer Knaap is meer voor het geven van de ambtenarendan voor tractements-verhoo uitzigt op eene gratificatie maakt de ambtenar Het voorstel van de Financieele Commissi bij stemming aangenomen met 9 tegen 2 sten

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1