1875. Vrijdag, 6 Augustus. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. UK 52. Zestiende Jaargaug. Prijs van het A.bonnement: in het Jaarf 6.- Prijs der AKdvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. II aa r 1 emmer meer. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 28 Julij tot 3 Augustus 1875. Voorloopig verslag oratrent de verwachtin- gen van den te veld staanden oogst in de gemeente Ilaarlemmernieer. Landbouw. HAARLEMMERlfEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAIV BO AG A C°.te Amsterdam. tillerUjlc Woensdag Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Bij de herstemming voor een lid van den Gerneenteraad van Haarlemmermeergehouden den 3 Augustus 1875, zijn ingeleverd 196 stembriefjes, Daarvan zijn van onwaarde verklaard 7als zijnde 3 in bianco, 1 ongezegeld en 3 geen persoon duidelijk aanwijzende. Het getal der geldig uitgebragte stemmen was mitsdien 189. Van dit getal zijn uitgebragt op den heer Jan IJsbrand Ran 117, en op den heer Albertus Suidgeest 72 stemmen, zoodat de heer Jan IJsbrand Ran als zoodanig is verkozen. De uitslag der herstemming voor twee leden van den Gerneen teraad te Heemstedeis geweestdat gekozen zijn de heeren W. Vester en J. van den Berg Jz. GEBORENAriaantje, dochter van Ariaantje Noort, ongehuwd. Adri- anus, zoon van Elisabeth van Loon, weduwe. Hendrika, dochter van L. Krijnen en W. van Diemen. Pieter Cornelis, zoon van J. Ruivers en L. van Prooijen. Maria Teresida, dochter van J. Jansen en A. Nijs. Johannes, zoon van J. de Jong en G. Beerepoot. Elisabeth, dochter van A. J. Versteeg en L. van Dam. Gerritje, dochter van A. van Gellekom en G. Komen. Frederik Willem, zoon van J. H. Ac- kermann en G. Verbeek. Catharina Maria, dochter van W. Vrolijk en C. Buitenweg. Adrianus, zoon van C. Kraanendonk en A. Heijblom. Adriana, dochter van J. van Rooijen en E. Kortekaas. Arie, zoon van A. van Gulik en N. de Jong. OVERLEDENPieteroud 6 weken zoon van M. Roubos en M. Gen- net. Antje, oud 3 wekendochter van G. Mourits en K. Steenvoorden. Heudrik van Waard, oud 60 jaren, gehuwd met C. Boogaarden. Wij- uand Noomen, oud 50 jaren, gehuwd met J. J. Boomkamp. ONDERTROUWDE. van der Wal met M. den Dekker. GEHUWDJ. de Rooijen (wednr.) met J. K. Baks (wed.) Agenda voor de Vergadering van den Gerneenteraad van Haarlemmermeer, op Woensdag den 11 Augus tus 1875, des voormiddags ten 10 ure, in het Raadhuis. 1. Ingekomen stukken en mededeelingen 2. Aanbieding der Gemeente-rekening over 1874. 3. Aanbieding der reke- ning van bet Burgerlijk Armbestuur. - 4. Proces in zake het Raadhuis. 5. Reclame van C. Slikkertegen het kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1875. 6. Bestek voor het begrinden van een weg. 7. Bestek eener aanbe- steding van steenkolen. 8. Hulp-onderwijzer aan school n°. 1. 9. Voorstel om den kweekeling aan school n°. 5 te doen vervallen. 10. Onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden. 11. Voorstel tot wijziging van art. 10 der verordening van den 28 Pebruarij 1867. 12. Adres van den hulp-onderwijzer H. J. Visscher om verlof. 1875. Rogge en Garst. Veel stroodoch niet geladen in even- redigheid de verwachting van de uitkomst stelt die als vrij goed. Tarwe en Haver goed. Erwten niet boven het middelraatige, op vele plaatsen zeer door de luis benadeeld. Boonen goedmet veel stroo. Vlas middelmatig. De hooge verkoopprijzen worden be- dougen door de mislukking van het gewas in Zeeland. Kanariezaad laat zich goed aanzien, er is veel gezaaid. MeeJcrap weinig verbouwd. Wat nog staat, is vrij goed. Koolzaad. Door de vorst in Febrnarij en de wormendie zicb in het najaar bij het zaad reeds vertoondenis het ge- heel vernietigd; wat overbleef zal slechts een matig beschot opleveren. Karweizaad redelijk. Mosterdzaad staat ongelijk en heeft door nachtvorsten en gevreet geleden. Aardappelen middelmatig. Ziekte in de vroegeen versterf in de late soorten komt voor. Wortelen en Beelwortelen goed. Vruchlboomen. In vergelijking van vroegere jarenzal de op- brengst goed zijn. Boutgewas. Als handelsartikel weinig aanwezig, en dan nog op gronden van mindere hoedanigheid. Vee. 1°. Runderenenkele gevallen van longziekte kwamen voor. De tongblaar is heerschende, doch het karakter is goedaardig. 2°. Paardenzijn gezond, en worden tot zeer hooge prijzen verkocht. 3°. Schapenin voldoenden toe- stand prijzen gemiddeld. 4°. Varkensiblijven over het algemeen tot heden bevrijd van ziekte. Wei- en Hooiland middelmatig, door de droogte in den voorzomer. In vergelijking met andere plaatsen valt hier niet te klagen. Klaverland is vrij goed door den winter gekomen en geeft, met hpt oog op de weersgestelddeid in het voorjaar, geene ongiinstige uitkomsten. Opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer den 1 Augustus 1875. (get). J. W. LantzendorfferBurgemeester. (get.) Eggink, Secretaris. De minister van binnenlandscke zaken heeft aan de kommissarissen des konings de volgende circulaire gezonden: i/Herhaaldelijk is mij gebleken, dat burgemeesters, schoolopzieners en andere in dienst van den Staat geplaatste personen zich aan bemoeijing ten aanzien van de verkiezingen van leaen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal schuldig maken, door zich in aanbevelin- gen van dezen of geaen kandidaat voor het lidmaatschap te raengen. Dit heeft mij na de herhaalde aanschrijvingen, die daartegen aoor verschillende ministers van binnenlandsche zaken gerigt zijn, ten uiterste bevreemd, en het misbruik heeft vooral mijne aandaeht ge- trokken, nu voor de verkiezing, die heden in het kiesdistrikt Zutphen moet plaats hebben, die bemoeijing, geheel in strijd met den geest der wet, op ruime schaal heeft plaats gehad bij eene advertentie, voorko- mende in het le bijvoegsel tot de Zutphensche Courant van 17 Julij jl. Door dergelijke aanbevelingen wordt invloed op de verkiezingen ge- oefend, en geen ambtenaar behoort van zijne betrekking tot dat einde misbruik te maken in het voor- of nadeel van een bepaalden kandidaat. Dat misbruik springt bij bedoelde advertentie te meer in het oog, daar onderscheiden ambtenaren zoover zijn gegaan, van bepaald in hunne betrekking op te treden. De Regering mag niet toelaten, dat op de vrijheid der verkiezingen inbreuk worde gemaakt, en ik verzoek u alzoo, zoover dit van u afhangt, tegen aanbeve lingen bij verkiezingen door ambtenaren te waken." Het provinciaal blad van Zuid-Hrilland bevat eene circulaire van den kommissaris des konings in die provincie aan heeren burgemees ters en schoolopzieners, waarbij op verlangen van Z. Exc. den minister van binnenlandsche zaken zijn hierboven opgenomen circu laire van 20 Julij wordt medegedeeld. De kommissaris des konings voegt er het volgende bij »Ter toelichting van voormelde cirknlaire heeft Z. Exc. mij voorts medegedeeld, dat, naar de meening van Z. Exc., ambtenaren van het uitvoerend gezag zich van aanbevelmg en bestrijding van kandidaten in de verkiezingen behooren te onthouden, onverschillig of zij daar- bij al dan niet van hunnen titel gebruik maken. //Eindelijk heeft mij de heer minister nog berigt, dat in het slot van Z. Exes, bovenvermelde circulaire, met opzet in het algemeen van: verkiezingen" wordt gesproken, daar, hetgeen ten aanzien van de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene raal geldt, evenzeer van toepassing is voor de verkiezingen van leden der provinciale staten, en, wat de burgemeesters in het bijzonder betreft, vooral ook voor de verkiezingen van leden van gemeente- raden. //Onder mededeeling van het bovenstaande, heb ik de eer u, namens Z. Exc. den voormelden minister, de stipte naleving van het daarin opgemerkte in voorkomende gevallen aan te bevelen". Capelle (Langstraat), 3 Aug. Met het maaijen der rogge is men in deze streek voor goed begonnen. Is het stroo over het algemeen zeer kort, het beschot zal echter niet tegenval- len, daar de aren groot en goed bezet zijn. De kwaliteit laat ook niets te wenschen overgelijk men in drooge zomers kan verwaehteD. Betreffende het bederf in de aardappelen moet ook van hier gemeld wordendat dit sedert acht dagen op een hevige wijze is toegenomen. In de late soorten is het zoowel zigtbaar als in de vroege, terwijl van de laatste de knol reeds erg wordt aangetast. De handel is in dit produkt uiterst ge- ring en de prijs steeds dalende, zoodat men voor/1.50 een hektoliter goede aardappelen kan bekomen. Sedert de vorige notering blijft de handel in hooi le- vendiger, zoodat men bijna dagelijks, zoowel uit de schuren als de schelften aan het Oude Maasje, ziet inschepen. De marktprijs blijft vast op 25 per 500 kil. EilldllOVeil, 3 Augustus. Na de zware regenbuijen die hier voor een paar weken vielenopenbaart zieh de ziekte aan de aardappelen in vrij hooge mate. Op bijna alle akkers is het loof sterk aangetasten op vele komen reeds bedorven aardappelen uit den grond. Leeuwarden, 2 Augustus. Zeker tengevolge van de laatst- gevallen regens, is in onderscheidene oorden van Friesland onder de aardappelen, zoowel onder de vroege als latere soorten, de ziekte weder uitgebrokenmen hoopt evenwel dat door de tegenwoordige droogte dit onheil geen grooten omvang zal verkrijgen. De kwaliteit der aardappelen is over het algemeen best te noemen. Van de oude aardappelen, die zeer weinig waard zijnis hier en daar nog al ruime voor- raad voorhanden. Texel, 4 Aug. De verzending van vee naar den vasten wal blijft steeds voortgaan; de aanhoudende droogte en de schrale hooiteelt dwingt den veefokker een ruim deel zijner kudde van de hand te doen; gelukkig zijn de prijzen nog al gewild. Kampereiland3 Aug. Op ons eiland met ruim 80 bouw- hoevenelk in het gebruik ruim 40 bunders grondis de toestand dit jaar hoogst bevredigend. Het hooiproduct is puik en vindl tot hooge prijzen gereede afnemers (p. m.f 27 de 1000/2 kil. De bebouwde velden hebben in vele opzigten de verwachting overtroffen. De stad Kampen, eigenares van dit gebeele eilandlaat ook niets onbeproefdom de ontwik- keling van den landbouw en de veeteelt bevorderlijk te wezen. jlliddelburg14 Aug. Sedert eenige dagen is in den om- trek van Hulst, op een paar akkers, aan te veld staande sui- kerbietenin ontzettende menigte eene vreemde soort van kever waargenomen, die in weinig tijds al de bladeren afknaagt en de plant doet sterven. Dit schadelijk diertje is gedekt met een groen gekleurd schildwaaronder het den kop kan terug- trekkenvermoedelijk om dien te beveiligen als er gevaar is. Het heeft ongeveer de grootte van het bekende „onze-lieve- heer-beestje" en komt in ligchaamsbouw tamelijk overeen met den meikever. Naar men verneemt, is reeds eene maand ge leden in sommige tuinen te Hulst dit insect in menigte opge- merkt, en men meent te^ens waargenomen te hebbendat het masker er van zich op eeii'palm diepte in den grond ophoudt. Willterswijk3 Augustus. De heden alhier gehouden markt was niet zoo druk bezocht als gewoonlijk, de bandel was echter vrij geanimeerd. Ter markt waren 66 stuks hoornvee, 56 biggen en 15 wintervarkens. De prijzen waren als volgt Ossen van 90 tot 200, koeijen van f 90 tot /'150, biggen 2.50 per week. Met de te veld staande gewassen ziet het er vrij gunstig uit, Roggedie spoedig rijp isbelooft een matige opbrengst boekweit en haver staan zoo goed als ze de laatste jaren niet hebben gedaanaardappelen zijn er in menigte verbouwdbe- halve appels, komen er boomvruchten in overvloed. Het gras wordt dit jaar zoo duur verkocht als nog zelden het geval geweest is, niettegenstaande de opbrengst niet te wenschen overlaat vergeleken bij vorige jaren. Beverwijk3 Augustus. Naar wij vernemen zal alhier in den loop der maand September weder een harddraverij gehou den worden door paarden van zessen klaar. Doesburg3 Aug. De grasverkoopingen ten bate der ge meente hebben 3593.40 J/2 opgebragt. Etrecllt, 4 Aug. Van geloofwaardige zijde wordt medegedeeld, dat alleen in de jongste week voor eene waarde van f 35,000 aan groenten langs onze stad naar Duitschland is vervoerd het grootste gedeelte kwam van de Amsterdamsche markt. Op de laatste te Voorschoten gehouden paardenmarkt waren minder paarden aangevoerd dan andere jarenhet getal was nog geen 600. Niettemin vverd er veel handel gedreven, in- zonderheid voor Fransche rekening. 5- tot 6-jarige paarden gingen tot hooge prijzen van dehand; voor een 4-jarig paard o. a. werd 500 besteed. Uit bet Westland wordt gemeld, dat de kans om met En geland rekening te maken tot verzending van aardappelen, niet is geslaasjd. De aardappelen zijn, tengevolge daarvan, bui- tengewoon goedkoop, terwijl de ziekte er onder toegenomen is. Van roode bessen is de pluk niet voordeelig, doch ook Engeland heeft geen koop gedaanzoodat de prijs laag is. Van zwarte bessen wordt daarentegen naar Engeland vervoerd, die daardoor veel duurder zijn dan de roode bessen. Er be- staat nog geen reden om bezorgd te zijn voor den druiven- oogst, die, naar voorgewend is, zeer twijfelachtig zou wezen. Op de tentoonstelling te Grimsby, werd een prijs voor den besten Lincolnshire ram behaald door Thomas Marshall, onder de volgende bepalingen. De prijs heet de Challenge Cup (Uitdagingsbeker) en wordt gegeven aan hem, die den aller- besten ram tentoonsteltom een jaar te bewarenals hij twee jaren na elkander of twee malen in drie jaren den prijs wint mag hij den beker behouden. Voorwaar een aardige wijze, om de eerzucht onder 8e fokkers op te wekken. De ramdoor Marshall gezonden aan Mr. Amersfoordt te Haarlemmermeeris slechts eenmaal geschoren en woog op 29 Julij op de Badhoeve, na de zeereis, 126 kilogram. Men schrijft aan de Leidsche Courant het volgende „Het is nog geen drie weken geleden dat ieder regenbuitje den boeren welkom was, omdat het gras begon optekorten. Die aan den hooibouw deden hadden echter liever geen regen tot zij binnen waren. Toen scheen het of natuur zich schikte

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1