1875. Vrijdag, 15 Augustus. VAN UK 35. A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargaug. \X\A£/^ ]?rijs van het Ahonnement: in het Jaarf 0. Prijs der Advertentien van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 13/2 Cent. Haarlemmermeer. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven Lanribotiw. Hooidrooger. IIAARLE11ER11EER. Prijs van een enxel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE E> UITGAVE BETKEPFENDE, te adresseren aan VAN HONGA k C0., te Amsterdam. WJiterl{jk Woenartag, Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. De boerderij van den Heer A. Latensteinbewoond door A. ClaijL. 15, aan den Bennebroekerweg albier, is den 6 dezer, 's morgens ten 9 ure, geheel afgebrand. Een gedeelte van het huisraad, een zeug eenig strooen eene tilbury zijn mede verbrand. Huis en inboedel waren tegen brandschade verzekerd. Drie kwartier na het uitbreken van den brand was de brand- spuit van 't Hoofddorp aangerukt en met behulp van weinige manschap, was de brand ten drie uur geheel gebluscht. De brandspuit van Nieuw-Vennepwelke ongeveer 1 /2 uur later kwam, heeft niet beboeven te werken. Men zegt dat de diensttnaagd van Claij door den scbrik ernstig ongesteld is geworden. van 4 tot 10 Augustus 1 875. GEBORENElisabeth, dochter van M. Verhoeven en A. van der Meer. Maria Magdalena, dochter van P. Stoffljn en C. Vinken. Jacobus, zoon van W. Loos en A. de Jong. Gerardus, zoon van C. van Dregt en A. van Immerseel. Geertje, dochter van G. Bulk en M. van Vuuren. Matthijs, zoon van M. Sepers en M. de Grijs. Pleter, zoon van H. de Rijk en J. C. Burgersdijk. OVERLEDENAdriana, oud 5 maanden, dochter van L. Kempe en M. Braam. Bernardns, oud 4 maanden, zoon van W. Spierings en W. Bange. Wilhelmus oud 12 maanden, zoon van H. Kluck en J. Stip- donk. Gerritje, oud 8 dagen, dochter van A. van Gellekom en G. Ko- meri. Neeltje, oud 4 maanden, dochter van S. Reiziger en N. Baarsse. ONDERTROTJWDB. Klaassen met E. Bier. GEHUWDgeene. In den namidrfag van 6 Augustus, omstreeks 4 ure, is op de Nieuwmeer bij den Due d' Alf op den hoek van de ring- vaart van de Haarlemmermeer, een vrachtschip van Aalsmeer in aanvaring gekomen met de Leidsche boot van van der Tang. Niettegenstaande de boot direct waarschuwde, stopte en ach- teruit werkte, was het den kapitein niet mogelijk den schok te ontwijken, terwijl de schipper van het vrachtschip zijn ver- keerden koers hield, en daardoor dwars voor den boeg der boot kwam, midden in zijn boord een gat kreeg, vol water liep en naauwelijks den wal kon bereiken waar nog eenige goederen droog werden gelost; de rest zit onder water. Een der personen sprong bij den schok op de boot over, de an- dere is met het scheepje aan wal gedreven. fwroningeil7 Augustus. Over het geheel is het weder de- ze week gunstig gebleven voor den oogst. Wei is waar heeft het een paar keeren zeer veel geregendmaar door daarop volgende harden wind is daardoor weinig of geen nadeel ver- oorzaakt. De oogst van garst en rogge is genoegzaam afge- loopenook die van haver voor een groot gedeelteen met tarwe wordt nu een begin gemaakt. Dalfseil11 Augustus. De opbrengst der rogge is over het geheel genomen beter dan ten vorigen jare. Gemiddeld be- draagt dit 3/4, hektol. per vim van 104 bossen j alleen het stroo is kort en dientengevolge minder voordeelig. De aardappelziekte vertoont zich hier al meer en meer en deelt zich reeds aan de knol mede. De opbrengst van de ha ver is uitmuntend. Het jagen der bijen is hier thans in vollen gang. De kor- ven wegen van 50 tot 65 halve ned. pond; de kwaliteit vsn den honig is vrij goed, de heide bloeit goed; zood-t na af- loop van den boekweitbloei ook daar nog gewin te wachten is. Vaste prijzen zijn nog niet bekend. Sclioonebeek, 10 Augustus. Hebben de landlieden hier wat den tot nu toe afgeloopen oogst betreft, over't algemeen a'le redenen tot tevredenheid en dank, de nachtvorsten der vorige week hebben aan de te veld staande boekweit vrjj wat schade gedaan; op sommige plaatsen is ze wel voor de helft bevrorendat ook 't geval moet zijn met Iaag gepoote aardappelen en boonen- Bij t inhalen der rogge, dat zoo goed als afgeloopen is, deed zich hier voor een paar dagen 't vreemde geval voor, dat een landman zijnen akker zoo goed als ledig vond; eene windhoos had al het koorn weggenomen en op meerderen of minderen afstand hier en daar verspreid. Windesheim11 Augustus. De aardappelziekte vertoont zich in deze streek op onrustbarende wijze. Texel, 6 Augustus. De aanvoer van schapenhooi is belang- rijk- Heden liggen 4 tjalkschepen in lossing en velen worden nog verwacht. Op de publieke verkooping van boomvruchtente Jaarsveld gehouden werden hooge prijzen besteed. Voor enkele soorten appelen is naar gissing niet minder dan f 6 per HL. besteed terwijl eenige boomgaarden, die veel vrucht belovenonge- kend duur zijn verkocht. Zoo heeft een boomgaard van den heer Begram van Jaarsveld meer dan tienmaal zooveel opge- bragt dan verleden jaar. De veestapel der provincie Friesland bestond op het einde des vorigen jaars uit 23,110 paarden42 ezels214,638 runderen125,648 schapen1905 bokken en geiten en 10,980 varkens. De zoo belangrijke rundveestapelis niettegenstaande de uitvoer groot was en de longziekte nogal vele runderen deed stervenin 1874 met 8450 stuks vermeerderd. De aanwezige hoeveelheid pluimvee wordt geschat op 119,413 hoenders55,344 eenden589 kalkoenen, 1890 ganzen en 125 zwanen. Zaudvoort, 9 Aug. Was men eenige weken geleden niet zonder zorg voor de zoo gevreesde ziekte onder de aardappe lenomdat er na de veelvuldige regens op enkele plaatsen in de duinen sporen van gevouden werdende daarna ge- volgde drooge winden en de warmte der laatste dagen schij- nen aan het gewas veel goed gedaan te hebben. Thans staan de aardapppelen uitnruntend te velde en vleit men zich alge meen met een voordeeligen oogst. Sedert eenige weken wor den de vroege aardappelen gerooiddie een vrij ruirn beschot opleveren en uitmuntend van kwaliteit zijn; zij worden ver kocht tegen 4,50 a 5 per hektoliter. Te Luxemburg zal op den' 5den, 6<h>n en den 7<len Octo ber een algemeene landhuishoudkundige tentoonstelling gehou den worden door de groothertogelijke regering en de beide maatschappijen van landbouwter viering van het 26jarigju- bilaeum van Z. K. H, prins Hendnik der Nederlanden. Deze tentoonstelling zal de volgende afdeelingen omvattennationale veetentoonstellinginternationale tentoonstelling van landhuis houdkundige werktuigen en gereedschappeninternationale ten toonstelling van voortbrengselen van land-tuin- en boschbouw. Op Vrij dag 20 Augustus 1875 des middags ten 6 uur, zal te Poeldijkeene Vergadering worden gehouden door de Afdeeling Westland van de Hollandsche Maatschappij van Land- De werkzaamheden zullen alsdan bestaan in 1. Notulen der vorige Vergadering. 2. Behandeling van ingekomen stukken. 3. Opmaking van de lijst van personen, die in aanmerking komen voor getuigschriften van langdurige en getrouwe dienstj 4. Benoeming van een Afgevaardigde naar de Algemeene Vergadering te Zaandam. 5. Behandeling der punten van Beschrijving voor die Ver gadering 6. Mededeeling van een en ander voor de Tentoonstelling in October a. s. te Poeldijk. 7. Verkiezing van een 2n Voorzitter en een Secretaris-Pen- ningmeester. (Aftredende Leden de HH. C. P. Hoek eri P. F. L. Waldeck). 8. Aangifte van inzending naar de Algemeene Tentoonstel ling te Zaandam. 9. Aangifte van Inzending naar de Tentoonstelling te Poel dijk. Door een ingezeten van Goes is met goed gevolg een mid- del tegen de bloedluis of den zoogenaamden wolf der boomen toegepast o. a. op een appelboomdie sedert vijf jaren aan die kwaal leed. Hij nam namelijk de proef met ruw of onzuiver carbolzuurzonder bijvoeging van water. Hij bezigde daarvoor een kwast, bestreek den boom rondom den stamongeveer twee handpalmen breed, twee voet boven den gond; vervol- gens bestreek hij al de aangestoken plaatsen, met dat gevolg, dat de boomen gezond zijn geworden en aan de vrucht boe- genaamd geen nadeel is teweeg gebragt, maar de boomen thans rijk beladen zijn met gezonde appelen; daarbij maakte hij nog de opmerking, dat de rupsenwaarvan de boomen ook ruim voorzien waren, zeker door den reuk van het carbol zuur, zich alien aan hunne draden lieten naar beneden zakken en hij dus ook daarvan bevrijd werd. Van de dezer dagen tot stand gekomen wet op het prak- tisch lager onderwijs in de landhuishoudkunde in Frankrijk zijn de hoofdbepalingen de volgende: Art. 1. Het praktisch lager onderwijs in de landhuishoud kunde wordt gegeven1°. in de modelhoeven ingerigt volgens de voorschriften der wet van 3 October 1848, in verband met de wijzigingen door de tegenwoordige wet daarin gebragt; 2°. in de inrigtingen van vakonderwijs, die den naam van praktische landbouwscholen zullen voeren. Art. 2. Voor elk departement, of voor departementen wel ke daartoe onderling overeenkomenkan eene praktische land- bouwschool worden opgerigt, in verband met eene landbouw- onderneming, ten bate of koste van baren eigenaar gedreven. Art. 3. De keuze van de goederenop welke eene prak tische landbouwschool zal worden gevestigd, staat aan den mi nister van landbouw en koophandel, den algemeenen raad of de algemeene raden gehoord." Bij de volgende artikelen worden de kosten van het mate- rieel dezer scholenzoowel die van de eerste oprigting als van de exploitatie, ten Iaste der departementen gebragt; de bezoldiging der onderwijzsrs en andere uitgaven van per- sonelen aard zijn ten Iaste van het rijk dat ook aan de de partementen eene tegemoetkoming in die kosten kan toeleg- gen. Het bedrag van het kost- en schoolgeld der leerliDgen wordt bepaald door den ministerdie ook vaststelt het pro- gramma der lessen, waarop ook wapenhandel en schietoefe- ningen moeten voorkomen. Elke bij de wet bedoelde inrigting van landbouwonderwijs heeft een bestuurwelks leden deels amblsbalve optreden deels door den algemeenen raad en deels door den minister woideu benoemd; het dient den minister van berigt en raad over alles wat zijnen werkkring betreft. De gewezen kweeke- lingen hebbenna afgelegd voldoend eind-examenhet regt om hunne verpligtingen ten aanzien der militie door een jaar vrijwillige dienst te vervullen. Men schrijft uit Londend. d. 9 Augustus: „De stoomboot Nora, van Rotterdam met 227 runderen en 40 kalveren, is door den veearts aangehouden en naar Deptford gezonden, daar het vee aan mond- en klaauwzeer leedin elke lading van Rotterdam ontdekt men vee met die ziekte bezocht, en schijnen de veeartsen in Holland niet elk beest voor de inscheping na te zien, zooals men dit hier doet; wanneermen daar voor te Rotterdam zorgdezouden er njet zooveel ladingen in beslag worden genomen. Het is in het belang van sommi ge reeders dat de booten naar Deptford gaan, in plaats van naar Islington, daar het 4/- per os en 9 d. per schaap voordeel geeft, en de verzenders zjjn verpligt 5/-per os en 9 d.per schaap te betalen te Deptford. Het wordt alzoo hoog tijd dat men in Holland maatregelen neme om aan al die bezwaren een eind te maken." Men leest in het Tijdschrift „De Volksvlijt Voorleden jaar zijn er herhaaldeljjk proeven genomen met den hooi- en stroodrooger van Gibbs, door den Heer Amers- foordt ill de Haarlemmermeer. Hoewel de toestel, om door iedereen aangeschaft en bij alle hooiwerken gebruikt te worden te duur is, kan hij ontschatbare diensten bewijzen wanneer het hooien, van klaver en etgroen in de eerste plaats, tegenvalt, en ongunstig weer den geheelen oogst dreigt te bederven. In zulke gevallen kan al eene vrij groote som voor het droogen besteed worden, die anders aan daghuur voor herhaaldelijk omwerpen van het hooigras, en niet het minst aan waarde van den gewonnen oogst, verloren zoude gaan. Wanneer het granen geldtof boonen en erwten, die bij regenweder dreigen te ontkiemen, en men deze evenwel op 't v'eld moet laten staan, is er nog hooger waarde mede gemoeid. Hoe vaak toch wordt in onze luchtstreek de schoonste oogst in weinige dagen bedorven, doordien men hem niet droog in de schuur kan bergen. Tot het wel doen kennen van ziju toestel heeft de uitvinder, Gibbs te Londen, weder proeven doen nemen, waarvan het verslag door eene daartoe benoemde commissie in de Engel- sche couranten opgenomen is. „Wij zagen" heet het daar, grof, mossig gras, nog wit door de vorst, in het eene einde van een kast van anderhalf meter lengte werpen en aan het andere eindedoor het werktuig voortbewogenweer voor den dag komen als droog, groen hooi. Wij zagen, nat, in water gedompeld tarwestroo, door de kast gaan en er, volmaakt droog weder uitkomen. Nauwkeurig hebben wij dien toestel opgenomen en zijn overtuigd dat, zelfs zeer in 't groot ge maakt de verplaatsing geen grooter bezwaar zal hebben dan die van een dorschwerktuigen dat het even spoedig in't werk gezet zal kunnen worden. De helling waaronder de vloer van de kast ligt, kan even gemakkelijk veranderd worden als die van de bekende stroolichterszoodat men het gedroogde hooi of stroo onmiddelijk aan een mijt opstapelen kan. Wij bespeurden bij den toestel geen enkel deel, dat dreigde tot verstoppen aan- leiding te gevenof licht herstelling noodig kon hebben. Integendeel alles is sterk, hoogst eenvoudig van samenstelling en geschikt om door gewone arbeiders bediend te worden. Een paar man verrichten met dit werktuig in den oogsttijd zooveel als zeven of acht gewone arbeiders."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1