1875. Vrijdag, 22 October. N°. 45. VAX AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargaug. Haarlemmermeer-Polder. Haarl emmermeer. Landbouw. WfU^> 3?rijs van het Abonnement in het Jaary Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: 3?rijs der Advertentien. van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/2 Cent, lii# \w«» HAARLEMMERMEER Prijs van een enkei, Nommer 15 Cent. Uitslag van de op den 14 October j 1door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder gehouden aanbe- stedingtot het gelijkmafcen en zooveel mogelijk verhoogen van eenige vakken Ringdijk met taluds en bermen. Ingeschreven werd Door Gebr. Bos, te Haarlemmermeerperceel 3 voor 3745.perceel 4 voor 2089.massa voor/ 5734. Door B. van den Heuvelte Haarlemmermeer: perceel 4 voor 1993.perceel 5 voor 1393. Door A. Kuijk, te Haarlem: perceel 1 voor 3200. perceel 2 voor 3056.perceel 3 voor 2180.per ceel 4 voor 1635—, perceel 5 voor 1800.— massa voor 11871. Door J. van den Heuvel Az.te Haarlemmermeer: perceel 1 voor 2980.perceel 2 voor /3350.perceel 3 voor 2310. perceel 4 voor 1590.— perceel 5 voor 848.—, massa voor 10994. Door M. Bomerste Haarlemmermeerperceel 4 voor 1050.—. Door J. Smit, te Nauernaperceel 3 voor 1773. perceel 4 voor 1768.— perceel 5 voor 1182.—. Door A. Wegge, te Waddinxveen perceel 1 voor /2406. perceel 2 voor 2356.— perceel 3 voor 2380.— per ceel 4 voor 2330.— perceel 5 voor 1590.— massa voor 10559. Door C. Hoogendoorn te Giessendam, massa voor de per- ceelen 1, 2, 3 en 4 voor 10340. Aannemers zijn gewordenvoor de perceelen 1 en 2 A. Wegge; voor perceel 3, Jb. Smit; voor perceel 4, M, Komers; voor perceel 5 J. van den Heuvel Az. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. Predikbeurten op Zondag 24 October 1875. Te Kaagdes voormiddags(geene Godsdienstoefening.) Abbenes, des namiddags 2 ure, Ds. Knottenbelt, pre- dikant te Oude-Wetering. Te Haarlemmermeer is tot zetter voor 'sRijks Directe Be- lastingen benoemd de heer Pieter Knaap Gz.in plaats van mr. Jacob Paulus Amersfoordt, en te Heemstede de heer Ja cobus Boest, in plaats van wijlen Pieter Verster. In de zitting van den Gemeenteraad van 21 October 1875 zijn benoemd: tot hulp-onderwijzers: aan de school N°. 1, L. Kieviet, te Hillegomen aan de school N°. 2, J. Pelo-er' te Arnhem. De Begrooting voor 1876 werd vastgesteld in Ontvang en Uitgaaf op een bedrag van 61,901.37 waaronder/ 20,251.— voor kosten van het lager onderwijs. De Begrooting voor het Burgerlijk Armbestuur voor 1876 werd vastgesteld in Ontvang en Uitgaaf op 3127.42/2. De subsidie uit de Gemeente-kas bedraagl 3000. De Raad besloot voortsom geen gevolg te geven aan een voorstel van den Schoolopziener in het 5e district van Noord- Holland, tot algemeene verhooging der jaarwedden van de hoofd- en hulp-onderwijzers in deze gemeente, wyl de finan- tien zulks niet toelaten. Op de verschillende daartoe gedane aanvragen, werden de jaarwedden van de hulp-onderwijzeres aan school N°, 5, en van de hoofd-onderwijzers aan de scholen N°. 9 en 10,'ver- hoogd elk met/50.zoodat die thans bedragen voor de eerste/ 500.— en voor de beide laatsten 750.— elk; terwijl een verzoek om verhooging van tractement van den hulp-onderwijzer aan school N°. 7 werd gesteld in handen van de Plaatselijke Schoolcommissie om advies. De jaarwedde van den Gemeente-Ontvanger, ad /825. werd verhoogd met 25.en op het verzoek van den Ge- meente-Opzigterom tractements-verhoogingwerd afwijzend beschikt. Het Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag werd vastgesteld op een bedrag van 354.25. Tot Leden van het Bureau van Stemopnemingter verkie- zing van een Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Haarlemmermeer, op 3 November a. s.zijn benoemd: de heeren J. Tensen en G. B. 't Hooft. Heemstede. De Begrooting van Inkomsten en Uitgaven dezer gemeente, voor de dienst 1876 is vastgesteld in Ont vang en Uitgaaf op 19,852.49. De subsidie voor het Burgerlijk Armbestuur bedraa^t 4175.—. WJlterlijk Woen»dag.) van 13 October tot 19 October 1875. GEBOREN: Frederik Willem, zoon van J. Servaas en M. C. Acker- man. Cornells, zoon van M. Sandifort en N. J. Schouten. Pieter zoon van L. Visser en J. J. Piet. Magdalena, dochter van J. Over- pelt en M. E. Broxterman.Trijntje, dochter van D. E. van Meerbeek en A. van Krimpen. Trijntje, dochter van C. Schouten en J. Servaas. Hilkelina Catharina dochter van M. J. van der Colk en A. Recker. Isidora Maria, dochter van L. M. den Oudeu en A. G Ides. Jannig- jedochter van M. Kleinveld en J. Verbeek. Barbara, dochter van M. Bakx en E. Verboom. Lukas, zoon van G. Cobelens en J. Renter. Adriaanzoon van C. Griekspoor en A. Konings. Gerrit Simon zoon van P. S. Zijlmans en E. van der Vaart. Maria, dochter van M. de Vries en G. Eeken. Margaretha Sophia, dochter van H. Jansen en C. Kikkert. LEVENLOOS GEBOREN1 kind van L. M. den Ouden en A. G. Ides. OVERLEDENPhilippus van Kranenburgoud 58 jarengehuwd met J. C. Alblas. Jan Broekliede oud 55 jaren ongehuwd. Magda lena oud 2 dagen, dochter van J. Overpelt en M. E. Broxterman. Alberdina oud 6 maanden dochter van H. Selderbeek en A. Dekker. Margaretha Adriana Cornelia, oud 7 maanden j dochter van S. C. Kardol en M. de Poorter. ONDERTROUWD P. Schreuder met M. van Trigt (wed.) P. de Jong (wedr.) met P. van Vliet (wed.) P. Bogers met D. van Tilburg. GEHUWD: T. Mesman met M. Bokkers. J. van der Pad met W. P. Gerritsen. H. de Booij met F. Minnes. Den 20 Oct. jl. zijn te Hoofddorp ter markt aangevoerd 97 runderen, 103 paarden en 38 schapen. Naar men verneemt, is de Rederijkerskamer „De Vrienden- bandte Hoofddorp, wegens gebrek aan werkende leden, voorloopig ontbonden. Tor leden van het Bestuur van de Yereeniging Concordia te Hoofddorp, zijn den 19 Oct. jl. benoemd de heeren: D. Eggink, president; H. C. B. Folmer, vice-president; J. A. Pijnappel, secretarisJ. Samson, penningmeesteiH. A.Tin- holt en H. Stork, commissarissen. Tot leden der Yereeniging werden toegelaten de heeren G. J. Gantvoort, J. A. Veenendaal, S. van der Sluijs en Jhr. C. A. J. van Citters. Verder werd het Bestuur gemagtigd om in 't vervolgbij bijzondere gelegenhedenvan de geintroduceerde heeren eene vaste contributie te heffen, ter tegemoetkoming in de kosten. Voorts werd door den Penningmeester aan de vergadering Rekening en Yerantwoording gedaan en door de Bibliothe- carissen verslag van de boekerij. Eindelijk werd aan den heer Bultman, die niet meer voor het voorzitterschap in aanmerking wenscht te komen de dank der Vergadering betuigdvoor al hetgeen ZEd. in 't belang der Yereeniging gedurende 4 jaren heeft gedaan. De Afdeeling Haarlemmermeer der Hollandsche MaatscJtappij van Landbouw zal, op Dingsdag 26 October 1875 des voor middags ten 10 ure, in het Koffijhuis „De Hoop", te Nieuw- Vennepweder eene vergadering houden, waarop de volgende punten zullen in behandeling komen 1°. Mededeeling van ingekomen stukken. 2°. Verslag van het behandelde op de vergadering der Maatschappij te Zaandam. 3°. Voorstel van de heeren Breure c. s., tot het houden van eenen wedstrijd met paarden-dorschwerktuigen voor koolzaad, enz., vanvvege de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. 4°. Verloting om niet onder de aanwezige leden. Oudescllip18 October. De landbouwer L. O. Elema al- hier heeft in 't voorgaande jaar eene koe gekocht voor 110 gld. en nu weder verkocht voor 238 gld zoodat hij voor de weide dier koe nu eene som van 128 gld. ontvangt. Konden alle vetweiders zoo verkoopen, dan deden ze goede zaken. Ook heeft de wedw. D. L. Nienhuis albier dezer dagen een jong varken van ruim edn jaar geslagt, hetwelk het enorme gewigt had van 594 halve kilo's. De aardappels leveren dit jaar zulk eeD ruim beschot op als men het sedert het ontstaan der ziekte in 1845 nog niet weer gehad heeft; vandaar, dat men voor een daalder de hect. ook de beste voedzaamste aardappels kan koopen. Uit Amerongen wordt geschreven, dat daar drie jaren ach- tereen proeven zijn genomen met chemische bemesting volgens 't systeem van prof. Villedie telkens uitmuntende resultaten hebben opgeleverd. De aardappels, rogge, boekweit en tabak, op dezen mest verbouwd, stonden vrij wat beter dan die op gewone bemesting, ofschoon men niet voor zooveel geld noodig had. Ook de vreesdat de P«7fe-bemesting den grond verarratis gebleken ongegrond te zijn. Reilkum20 Oct. Een natte Oetobermaand is voor veel veehouders nadeelig. Het vee eet dan zooals men zegt, met vijf monden, omdat het weinige gras nog voor het grootste ge- Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekend. deelte vertrapt wordt. Zag men het vorige jaar de weilanden tot in November bevolkt, thans hebben vele veehoudsrs reeds opgestald. De tongbTahr heeft zich in eene weide met jong vee geopenbaard. Van 21 stuks zijn 8 stuks aangetast. Weesp, 20 Oct. Als eene bijzonderheid deelen wij mede- dat een perenboomstaande in den tuin van den heer J. Pi- nedo alhiervoor de tweede jnaal in dit jaar in bloei staat, terwijl het bovenste gedeelte van dien boom nog beladen is met de vruchten afkomstig van het eerste bloeisel. Builien, 15 October. De herfstjaarmarkt van heden was, als naar gewoonte, druk bezochter was een groot aantal runderen aan de markt, ongeveer 1000 koeyen 100 kalve- ren en 60 stierenen voorts 17 Friesche en 1013 Dreutsche schapen, benevens 27 geiten. De prijzen der koeijen liepen van 50 tot 240, die van de kalveren van 15 tot 50. ifwolle, 20 Oct. De tongblaar begint zich ook onder deze gemeente te openbaren. Klaauwzeer bespeurt men gelukkig niet. Arnhem, 18 Oct. Heden ochtend werden wij door een geacht ingezetene alhier uitgenoodigdeen monster-komkom- mer te zien, die ruim 39 halve kgr. zwaar is. Deze kolossale vruchtte Renkum geteeldis een palm of zeven lang en heeft eerie doorsnede van een palm of drie. Blijkens de jongste bij de Regering ontvangen officiele me- dedeelingen over de veeziekten in Zwitserland, is aldaar ge durende de tweede helft van September in den stand van het mond- en klaauwzeer over het algemeen geene groote verande- ring gekomen. De ziekte was in sommige kantons afgenomen, in andere toegenomen of nieuw uitgebroken. In Bern was het getal der besmette stallen en weiden met 38 vermeerderd in Schweitz met 28 verminderd. In het geheel telde men op 1 Oc tober 5 7 besmette stallen tegen 51 op 16 September, en 36 besmette weiden tegen 51 op 16 September. Nu het vee de bergweiden begon te verlaten verwachtte men dat de ziekte eer toe dan afnemen zou. Van andere ziekten waren voorge- komenin Luzern en Thurgau 6 gevallen van miltvnur; in Ziiiich, Bern en Luzern 4 nieuwe gevallen van kwaden droes; in laatstgenoemd kanton waren nog 17 en in Graauwbunder- land 5 paarden, als van kwaden droes verdacht, onder toe- zigt gesteld. De handel in fabriekaardappelen te Veendam is in de laat- ste dagen slap geweest. De prijs van 1.10, door enkele fa- brikauten besteed is teruggeloopen tot 1. In de Marne is ook veel kanariezaad verbouwd, naar men gewoon was. Ook hoort men van vele goede stukjes en de op- brengst bij de hooge prijzen zal in een'volgend jaar wel meer tot den verbouw opwekken. De vogeltjeswaarnaar het ge- noemd is, kunnen het niet verorberen, en daarom wenscht men wel te weten waartoe het al wordt gebruikt. Uit Meppel schrijft men Met de inzameling der herfstproductenkool (in massa voorhanden en niet duur), knollen late aardappels enz., is ooze landbouwstand overal druk bezig. Over 'l geheel heeft men alle reden tot tevredenheid en kan dit jaar als een der vrucht- baarste van een lOtal jaren van vroeger beschouwd worden. Sedert 1 October is te Potsdam eene Amerikaansche stoom- boterfabriek in werking, onder leiding van een Zwitser, die in Parijs gedurende het beleg dergelijke boter heeft gefabri- ceerd. Het voorname bestanddeel van het fabricaat is Ame rikaansche talk, die in ketels wordt gesmolten door chemi sche praeparaten gezuiverd en vervolgens op ijzeren wagens in kanalen gevoerd waar de ziedende massa afkoelt en° stolt. De vaste massa wordt dan uilgestoken en door bydraulische persen van alle waterdeelen ontdaannogmaals gesmolten, en met gecondenseerde melk en kleurstof vermengd. Als het zoo toebereide mengsel nogmaals bekoeld en uitgeperst is is het fabrikaat gereed en wordt het als boter voor 42 cen- ten het pond, fijnere soorten tegen 50 a 60 centen verkocht. De fabriek moet groote massa's produceeren. De zoogenaamde Boza-aardappelencirca twee jaren geleden uit Noord-Amerika door ienand in de nabijheid van Assen ontboden hebben ook dit jaar bet viervoud opgeleverd van andere soortenzoodat vele landbouwers in Drenthe die soort thans pooten. Het HL. poolers wordt betaald met/ 1,50. De Purmerender Courant behelst het volgende: Zontvoedering. Onlangs hoorde ondergeteekende dat in de vergadering van Landbouw, afdeeling Purmerende, behandeld is het gebruik

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1