if HI 1875. Vrijdag, 29 October. NK 44. V A Rf A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestieode Jaargaug. Haarlemmermeer-Polder. Haarl emmermeer. Geraeenteraad van Haarlemmermeer. mwwss 3?rijs van het Abonnement in het JaarA 6.- Prijs der A.dvertentien van 1 6 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. fit ij ii land. J den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: Zitting van Dingsdag 7 September 1875. HAARLEMMERMEER. Prijs van een enkei, Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN HO AG A C0., te Amsterdam. t'iterlijk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend Naar de Amsterdamsche Courant vermeldt, zijn op de voor- dragt voor ingenieur van Rijnland door Dijkgraaf en Hoog- heemraden geplaatstDr. E. F. van Disselciviel-ingenieur, thans werkzaam bij den aanleg van Staatsspoorwegen te Rotter dam, en J. M. Telders, in dezelfde betrekking werkzaam te Arnhem. De jaarwedde voor deze betrekking wordt voorge steld op 4500, plus reiskosten. T)e Commissie tot Onderzoek in zake verbetering van den Waterstand in den Haarlemmermeer-Polder, benoemd in de Vergadering van Hoofd-Ingelanden van den 22 Septem ber 1875 heeft tot haren rapporteur benoemd de Heer Jhr. Mr. J. W. H. Eutgers van Eozenbnrg. Predikbeurten op Zondag 31 October 1875. Te Abbenes, des voormiddags ten 9 /2 ure. Kaagnamiddags, 2 De heer J. Pelger te Arnhem, benoemd tot hulp-onder wijzer aan school n°. 2 alhier, heeft voor die betrekking 06Q3DKI, van 20 October tot 26 October 1 875. R»arBOaRE^: Z00n van J' van Zwieten en W. Stichter. Heiltje dochter van M. van Soest en A. Timmers. Lourens, zoon van A. Bakker en C. Hessing. Wardeniera Lamberta, dochter van N. J. mrnink en N. van Tol. Jacobus, zoon van A. Vermeulen en M. de fw J°hanna Cornelia, dochter van A. de Waal en A. Voor den W,rf iaKT63 F'hPPUs, zoon van D. W. Rijneker en P. van der T Wilhelmus Antomus, zooh van B. Rijgersberg en J. Spoor Jacoba, dochter van H. Vermeulen en J. Quant. OVEREEDEN Hilletje oud 17 maanden, dochter van A. Vermeulen T J' Ao|al-.~ Cornells, oud 17 maanden, zoon van J. de laat en ivi lGdt'er- Mana A^ua. oud 3 maandendochter van J. Schipper en T v jn^rik lroost' oud 64 jarenweduwnr. van L. de Jong Jan Eenhuis, oud 71 jaren ongehuwd met^Bmfr017^ P' °oster.houfc met A- Dam. - A. Pruissen met B. van Diemen ASS6m met P" Van der Groef' L" Elat BakkerRoZa m0tE- Smits- C- van Wieringen (wednr.) met M. Bakker. J. van der Spruit met L. van Vliet. In den namiddag van 25 dezer had alhier op den Lisser- weg een droevig ongeluk plaats. Zekere Jan Eenhuis, oud 71 jaren, ongehuwd, wonende te Nieuw-Vennepin dienst by den landbouwer A. van der Maarzou een boerenwagen met hooi halen van den Rinc- dyk bij Onde-Wetering. Ongeveer aan den Sloterweg gekomen, stiet de wagen tegen een hoop grind, zoodat het voer hooi met het bovenstel van den wagen ten onderst boven ging. De paarden gingen met het onderstel aan den hoi; en de voerman door ouderdom zich met goed kunnende verwerenbleef tusschen de strengen rnngen met het hoofd op den grintweg, en zoo werd hij on geveer 1000 ellen meggesleept, tot de paarden werden opo-e- yangen bij Gijzenberg. Eenhuis was zoodauig gekwetst dat by s avonds ten 10 ure is overleden. Men zegt dat hij reeds eenigzins ontsteld was, doordien hij een kwartier te voren op denzelfden weg paarden voor een boerenwagen gespannen op hoi had zien gaanbij dat on<re- val waren evenwel geene persoonlijke ongelukken te be- treuren. Den 28 October is te Hoofddorp eene Harddraverij ge houden van Hitten, voor karretjes gespannen, waartoe zich o meciedingers hebben aangemeld. De eerste prijstwee kristallen botervlootjes met zilver ge- monteerd, is behaald door de hit van den heer J. IJ. Ran bereden door W. Pruit. De tweede prijs: een kristallen sirtkerschaalmet zilver ge- monteerd en een zilver dekseldoor de hit van den heer II. van Leeuwen, bereden door hem-zelf. De derde prijseen fijn Minima's paardendek, door de hit van den heer W. C. Spiarga?enbereden door zijn zoon. Het aantal toeschouwers was gering. Uit de weide van K. TensenSloterweg bij den Spaam- wouderweg, is een paard vermist. Een brief van L. van t Sant, te Haarlemmermeerwaarin een bevelschrift van betaling ad 20, in de vorige week te Hoofddorp in de brievenbus gedaanaan het adres van van t Sant, te Rheden, is niet aan het adres bezorgd. Het Netlerlandsch Gouvernemeut heeft besloten ons vader- land waardig te doen optreden op de Internationale Tentoon- stellingwelke in het volgend jaar te Philadelphia (Vereen. Staten) zal gehouden worden. Om de eer van ons land te hand- haven znllen dezen keer kosten noch moeite worden gespaard. Op geen gebied van nijverheid heeft ons volk ooit grooter naam verworven dan op dat der waterbouwkundeen toch werd op de groote wereldtentoonstellingwaar men den vreemdeling onze grootheid in dit opzigt had knnnen toonen ternauwer- nood van die goede gelegenheid gebruik gemaakt. Zij heeft daarom de plannen en teekeningen van alle groote openbare waterwerken door bekwame ingenieurs doen vervaar- digen en die dezer dagen te 's Gravenhage tentoongesteld. Onder de inzendingen die daar aaQwezig zijn is eene zeer fraaije reliefvoorstelling van de Zuiderzee van den Heer Mr. J. P. Amersfoordt, die in hooge mate de aandacht trekt van alle bezoekers en, bij de bezigtiging waarvan onze geeerbiedigde Koningin den vvensch uitle dat het haar mogt gegeven zijn, al was het dan ook maar het begin van indijking te beleven. Deze groote prachtige reliefkaart stelt voor de Zuiderzee met de omliggende strekenwaarop door kleuren de geologische gesteldheid der gronden is aangegeven. Op deze prachtige kaart van papier mache is door den inzenderden heer Mr. J. P. Amersfoordt, uit Haarlemmermeer, het volgende aardige versje geplaatst. >W Harlem-Lake is drained; And drained is the Y; If peace is maintained, Zuiderzee gets dry. Als ontwerp-wapen voor de te annexeeren provincie is op de kaart afgebeeld de zee waaruit de zon oprijst, met het opscbrift: ex undis sol. De Voorzitter der Nederlandsche Hoofdcommissie voor de internationale tentoonstelling te PhiladelphiaDr. E. H. von Baumliauer, heeft een telegram ontvangen van den heer Bur- lage, lid dezer commissie te New-York, inhoudende, dat de heer Burlage er in geslaagd is om voor de Nederlandsche afdeeling eene gunslig gelegen ruimte te verkrijgeneven groot als die, welke voor Belgie is afgezonderd. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer Tegenwoordig, bij den aanvang der zitting, negen leden zijnde de heeren Kiapwijkvan Riessende JongKuiper Dorbeck, van Vuuren, Knaap, Buis en Bultman, en, na afgelegden eed, nog vijf leden, te weten de heeren: Ran, 't Hooft, Tensen, de Breuk en Verkuijl; alsmede de Secretaris.' Afwezig de heer Timmermans. De Secretaris leest de notulen van 26 Augustus 1875 welke wordeD goedgekeurd. 1°. De heeren Jan Tensen, Pieter de Breuk, Peter Ver kuijl, Gerrit Blankers 't Hooft en Jan IJsbrand Ran, benoemd tot leden van den Gemeenteraadleggen in handen van den Voorzitter af den eed, voorgeschreven bij art. 83 der grond- wet, en in art. 39 der gemeenteweten worden door den Voorzitter met hunne benoeming geluk gewenscht. Aan de Vergadering wordt medegedeeld het navolgendea. de Provinciale bladen van 1875 n°. 58 tot 61 en n°. 63 tot 67; b. Brief van Heeren Gedeputeerde Staten van 1 September 1875 n°. 20, waarbij goedgekeurd wordt terug- gezonden bet Raadsbesluit van 26 Augustus II., tot bet doen van betalingen uit de onvoorziene uitgavendienst 1875 c. het proces-verbaal der op den 1 September 1875 gedane opneming van de boeken en kas van den gemeente-ont- vanger; d. dat bij de aanbeeteding van het hardmakeo van een weg in het Hoofddorp, het laagst is ingesehreven door M, van Daalenvoor 212, doch dat Burgemeester en Wethouders de beslissing omtrent de gunning aan den Raad wenschen te latenwijl de aannemingssom boven de begroo- ting van kosten is; e. dat voor de levering van steenko- len bet laagst is ingesehreven door Gebr. Bos, en wel voor f 1,37 per beet, grove en 1,09 per heet. gruis steenkolen en dat de levering is gegnnd; een adres van M. Ver- hage, Gemeente Ontvangerom verhooging van jaarwedde; g. een adres van Mej. J. D'Huijhulp-onderwijzeres aan de school n°. 5mede om verhooging van jaarwedde. De mededeelingen, sub. a, 6c ea e voormeldworden aangenomen voor kennisgeving; de adressen vermeld onder letter en g worden aangehouden tot bij de behandeling der begrooting, terwijl de Voorzitter voorstelt om het tm- gnnden van een weg (zie punt lr. d) aan M. van Daalen te gunnen voor 212. Dit voorstel wordt aangenomen met 9 tegen 5 stemmen. (iVoor stemden de heeren Dorbeek, van Vuuren, Knaap, Buis, t Hooft, de Breuk, Verkuijl, Kiapwijk en van Ries- sen. Tegen de heeren Bultman, Ran, Tensen, de Jong en Kuiper. 6 3°'. ^aat men °*er tot benoeming van een Wethouder m—jrtaats van den heer J. Tensen, die heden als zoodanig aan de beurt van aftreding is. Met algemeene (13) stemmen wordt de heer Tensen als zoo danig op meuw benoemd en verklaart ZEd. zich bereid de benoeming aan te nemen. 4°. Is aan de orde de benoeming van een Voorzitter en twee leden der Financiele Commissie, en gaat men het eerst over tot benoeming van eenen Voorzitter. Na bierover gehouden stemmingen en berstemming tusschen de heeren Bultman en 't Hooft, wordt de heer H. F Bult man als zoodanig met 8 van de 13 uitgebragte stemmen be noemd. Vervolgens overgaande tot de verkiezing van twee leden dier Commissie, worden daartoe benoemd de heer G. B. 't Hooft met 7 en de heer J. IJ Ran met 9 van de 12 uitgebragte stemmen. 5°. Door Burgemeester en Wethouders wordt aangeboden de Begrooting van Inkomsten en Uitgaven voor het Jaar 1876, met de daarbij behoorende Memorie van Toelichting. Deze stukken worden gesteld in handen van de Financiele Commissie, tot onderzoek. 6 Eveneens wordt aangeboden de Begrooting voor het Burgerlijk Armbestuur voor 1876. Als voren, in handen van de Financiele Commissie. 7°. Aan de Vergadering wordt mededeeling gedaan van eene missive van Heeren Gedeputeerde Staten, dd. 25 Augus tus 1 875, n°. 26, waarbij ter uitreiking wordt toegezonden hunne beschikking op het bezwaarschrift tegen zijnen aanslag in den Hoofdelijken omslag, dienst 1 875 van C. Slikker, en waarbij die aanslag is verminderd met 19,75, en dus ge- bragt op 50,25 en waarbij tevens aan den Raad wordt ternggezonden het Kohier van gemelden Omslag, ten einde het te wijzigen overeenkomstig bovenvermelde uitspraak, als mede overeenkomstig die van 30 Junij II. op het bezwaafschrift van J. Kort, waarna het Kohier weder ter goedkeuring zal worden ingewacht. Naar aanleiding daarvanstelt de Voorzitter voor om den a,anslag van J. Kort te brengen op 12.— en dien van C. blikker op 50,25; bet Kohier vast te stellen op een tolaal bee rag van 1 1,965.25, en de lermijnen van invorderitig alsnu te bepalen op 9 October en 4 December 1875. Dienovereenkomstig wordt besloten. 8° Is aan de orde de benoeming van een hulp-onderwijzer aan de school n°. 8. Door Burgemeester en Wethouders is als zoodanig voorge- dragen Dirk JaD van Aken, te Heemstede. Niemand tegen de benoeming van van Aken bedenking liebbende, wordt hij zonder stemming benoemd, met bepalinc dat de in-functietreding zoo spoedig mogelijk zal plaats hebben. 9°. De Voorzitler deelt mede, dat voor de vacante bulp- onderwijzersbetrekkingen aan de scholen n°. 1 en 2 geen sol- lieitanten zijnzoodat Burgemeester en Wethouders voorstel- len, om de jaarwedde voor die betrekking alsnu te bepalen op 600. F De Vergadering vereenigt zich daarmede, alsook met het voorstel van den heer Bultman, om in die oproeping van sol- licitanten te vermelden dat het bezit van een of meer aan- teekeningen op de acte tot aanbeveling zal strekken. 10°. Alsnu worden, na voorlezing, door den Raad zonder hoofdelijke stemming, vastgesteld de navolgende besluiten a. Dat de jaarwedde van den hulp-onderwijzer aan de school n 8 yoortaan zal bedragen 550,en ingeval een hulp- onderwijzeres aan gemelde school mogt worden benoemd hare jaarwedde voortaan zal bedragen 500. b. Dat de jaarwedde van den hulp-onderwijzer aan de school n°. 2 voortaan zal bedragen 600. c. Dat de jaarwedde van den hulp-onderwijzer aan de school n°. 1 voortaan zal bedragen 600. 11°. Overgegaan zijnde tot de uitloting van een aandeel groot 1000 in de geldleening A0. 1870, om met 1 Januarij a. s. te worden afgelost, wordt daartoe bij loting aangewezen het aandeel nommer vier. 12°. Wordt gelezen een schrijven van Mej. M. Hansma, hulp-onderwijzeres aan de school n°. 8, waarbij zij verzoekt dat het haar verleend eervol ontslag moge ingaan den 11 September 1875, in plaats van 11 October 1875. Wordt besloten dit verzoek te renvoijeeren aan Burgemees ter en Wethouders, om daarop te beschikken. 13 De heer Bultman zegt gelezen te hebben eene adver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1