1875. Vrijdag, 12 November. No. 46. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargaug. Haarlemmermeer-Polder. flaarlemiiiermeer. \\\A fi/yT Prijs van het ALonnement: in het Jaary 6, I&ijiilami. VERGADERING van HOOFD-INGELANDEN Prijs der A.dvertentien Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven HAARLEM1ERMEE R Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. Agenda voor de Vereenigde Vergadering van Rijnland, te houden op Zaturdag 13 November 187 5 ten 11 ure, in het Gemeenlandshuis te Leiden. 1°. Mededeelingen. 2°. Contract met het Gemeentebestuur van Katwijk. 3°. Behandeling der instructie van den Ingenieur. 4°. Bezoldiging en benoeming van den Ingenieur. 5°. Voorstel tot verkoop van giond. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETKEFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°., te Amsterdam. gehouden op Woensdag 7 April 1875 des morgens ten 10 ure, in het Lokaal van Staats, te Haarlem. Voorzitter: de Ileer J. W. M. van de Poll. Tegenwoordig 14 Leden als de Heeren Mr. J. P. Amers- POORDT J. W. M. VAN DE POLL, H. VAN WlCKEVOORT CliOM- MELINP. KnaAP Gz. A. WlJNANDS A. J. G. TlMMERMANS J. G. Schone, J. J. Korthals P. Langerhuizen Lz D. W. P. Wisboom van Giessendam, H. A. Hanedoes, Jhr. W. A. L. Mock Mr. J. D. Vircly en Jhr. Mr. J. A. Repelaer. Afwezig met kennisgeving de HeerenMr. T. L. L. Prins, C. W. Graaf van Limburg Stirdm Jhr. Mr. J. W. H. Rut gers van Rozenburg Jhr. J. B van Merlen, Dr. C. E. Heynsius en J. Blokland Jz. I. De Voorzitter opent de Vergadering; de Notulen van den 18 Februarij jl. worden gelezen en goedgekeurd. II. De navolgende mededeelingen worden gedaanals a. dat de kas van den Penningmeester op den 6 April jl. eene waarde aanwees van 17,439 60 aan divers papier en con- tantenb. dat de voorraad steeukolen aan de stoomtuigen op heden bedraagt 17150 hectoliter; c. dat Heeren Gede- puteerde Staten van Noord-Holland hunne goedkeuring hebben verleend tot het aangaan eener ruiling van gronden met den Heer Mr. J P. Amersfoordt; d. dat genoemd Collegie mede goedkeuring heeft geschonken aan den verkoop van dijksgrondene dat alsmede van meergemeld Collegie de goedkeuring is ontvangen tot verkoop van de Opzigterswoning te Aaismeer waarbij het Dagelijksch Bestuur gemagtigd wordt aan den eventueelen kooper de gunning al dan niet toe te wijzendat Gedeputeerde Staten voornoemdtevens hebben goedgekeurd den verkoop van een strook grond aan den Heer H. van Wickevoort Crommelin g. dat van J. van den Heuvel Az. eene dankbetuiging is ontvangen voor de gunstige beschikking, door deze Vergadering van Hoofd-Ingelanden in zake restitutie van boete en gegeven bijslag voor het verdiepen van de Hoofdvaart in 1874 h. dat de uitslag van de verpachting van het grasgewas der Ringdiiken en Polderkaden is geweest als volgtdat de Ring- dijken hebben opgebragt 13,8 15de Polderkaden2,6 58 zijnde alle perceelen, op twee na, aan de Pachters gegund. Bij deze mededeeling geeft de Voorzitter een kort verslag van de resultaten der bemeste gedeelten verpacht Grasgewas; i. dat is ingekomen een proces-verbaal ter zake van een in de Ringvaart, bij de brug te Leymuiden, gezonken vaartuig. Op voorstel van den Voorzitter besluit de Vergadering, dat met het ligten van dit vaartuig ten behoeve van de eigenaresse groote insehikkelijkheid zal worden gebruikt, met betrekking tot de kosten voor die ligting, als zijnde zij eene zeer behoef- tige weduwedie niet bij magte is de kosten der ligting te betalenen d«> oorzaak van het ongeluk geheel buiten haar toedoen is veroorzaaktk. dat de verpachting van het Gras gewas der wegen heeft opgebragt de som van 6313, en al de perceelen aan de pachters zijn gegund. III. Wordt aan de orde gesteld de benoeming eener Com- missie tot onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde Hoofd-Ingelanden, de Heeren J. J. Korthals H. A. Hanedoes en A. J. E. Baron van Ittersum. Tot Leden dezer Commissie worden benoemd de Heeren P. Langerhuizen Lz.Mr. J. D. Viruly en Jhr. Mr. J. A. Repelaer. IV. Wordt gelezen een voorstel van Dijkgraaf en Heemra- den in zake de verkochte perceelen dijksgrond tusschen den Leeglmater en den Lisserbroekpolder, tusschen den Cruquius en den Vijfhuizerweg bij den Yweg (Noordzijde) en tusschen het Port Schiphol en het Nieuwe Meerwelk voorstel luidt als volgtDe uitslag van de gehouden veiling der dijksgron den op den 31 Maart jl.is geweest, dat voor 25,71,59 hectaren is geboden de som van 29,620.— of gemiddeld 1151.per hectare. Op de begrooting voor 1875 is uit- getrokken voor 38 hectaren, benevens eenige gedeelten Veldweg en de Opzigterswoning te Aaismeer, eene som van 40,000.— Er zijn alzoo 13 hectaren minder verkocht; deze zijn de WJiterl{fk Woensdag.') grondengelegen tusschen het Nieuwe Meer en Sloten (be- kend onder het hooge land). Het voornemen bestaat orn in het einde van dit jaar die gronden met de aldaar gelegen gronden, die eene oppervlakte van 11 hectaren uitmaken en waarvan de verveening eindigt op 1 Maart 1876, geza- menlijk in veiling te brengen. Dijkgraaf en Heemraden stellen alsnu voor al de geveilde perceelenmet uitzondering van perceel N°. 26 aan de respectieve koopers te gunnen. De geheele opbrengst wordt alsdan 29,220.— De Vergadering besluit zich te vereenigen met het voorstel, en worden daarop de perceelen aan de respectieve koopers ge gund. De Commissie tot onderzoek der rekening van het Hulp- fouds dienstjaar 1873, brengt daarop, bij monde van Jhr. Mr. J. A. Repelaer, rapport uitmet voorstel die rekening goed te keuren. Dienovereenkomstig wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. VI. Daarop brengt de Finantiele Commissie uit Hoofd-In gelanden bestaande uit de Heeren Jhr. Mr. J. A. Repelaer, Jhr. J. B van Merlen en J. Blokland Jz, bij monde van het eerstgenoemde lid rapport uit op het voorstel van het Dagelijksch Bestuur, tot het doen verhoogen van enkele posten der Begrooting, dienstjaar 1874, welke overschreden zijn, tot een bed rag van 1932.173en goed te keuren een staat van gedane betalingen uit den post Onvoorziene Uit- gaven, dienstjaar 1874, ter somma van 1007.90. De Vergadering hecht hieraan zonder hoofdelijke stemming hare goedkeuring. De Voorzitter geeft hierbij een gunstig verslag van den finantielen toestand des polders. VII. De Commissie, bestaande uit de Heeren Mr. T. L. L. Prins, C. W. Graaf van Limburg Stirum en H. A. Hanedoes brengt bij monde van laatstgenoemden Heer rap port uit op het praeadvies tot verkoop van Veldweg aan den Heer A. L. Dijserinck. De Hoofdopzigter heeft daaromtrent gerapporteerd dat de bedoelde Veldweg is gelegen voor de kavels n°. 5 en 6van Sectie D, en naar zijne meening is er geen bezwaar tegen den verkoop, daar het publieke verkeer er geen belang bij "heeft. Omdat de Veldweg voor n°. 4 en voor n°. 7 van Sectie D bij deze kavels zijn getrokken ligt toch de bedoelde Veldweg geheel op zich zelven, en zal, als die bij de kavels wordt aangetrokken daar ter plaatse een goed geheel opleveren. Dijkgraaf en Heemraden stellen alzoo voor aan het ver- zoek van den adressant te voldoenen te besluiten Behoudens de goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, en nadat bedoelden Veldweg aan de pu: blieke dienst zal zijn onttrokken, aan den Heer A. L. Dijse rinck in koop af te staan den eigendom van een gedeelte Veldweg, gelegen langs de kavels n°. 5 en 6, Sectie D, van de polderkaart, ter grootte van 48 arenuitmakende perceel kadastraal n°. 1372 Sectie B voor de som van drie honderd gulden per hectare, of 144.vrij geld, en ver- der onder voorwaarden, als waarop aan anderen veldwegen zijn verkocht; wordende deze koop en verkoop gerekend in te gaan met de onderteekening van het contract. Alsmede op een zelfde voorstel ten gelijken verkoop van Veld weg aan Mevr. de Wed. Mr. M. S. P. de Moraaz Imans, waaromtrent de Hoofdopzigter heeft gerapporteert dat er geen bezwaar kan zijn dezen, geen veen meer bevattenden Veldweg, aan de Adressante voor 300.per hectare te verkoopen! Ook in deze stellen Dijkgraaf en Heemraden eveneens voor aan het verzoek van de Adressante te voldoen, en te besluiten behoudens de goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, en nadat bedoelden Veldweg aan de pu blieke dienst zal zijn onttrokken, aan Mevrouw de Wed Mr. M. S, F. de Moraaz Imans in koop af te staan den eigen dom van een gedeelte Veldweg, gelegen langs de kavels°n°. 1 en 2Sectie D, van de polderkaart, ter grootte van 85 aren, 10 centiaren, uitmakende Perceel kadastraal N°. 1370, Sectie B, voor de som van driehonderd gulden per hectare, 255.30 vrij geld, en verder onder voorwaardenals waarop aan anderen Veldwegen zijn verkocht; wordende ook dezen koop en verkoop gerekend in te gaan met de onderteekening van dit contract. De Commissie adviseert om beide verzoeken toe te staan, waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. VIII. Daarop wordt gelezen een voorstel van het Dagelijksch Bestuur, op een adres van den Heer B. A. Baron van Ver- schuer, te Heemstede, daarbij te kennen gevendedat de behoefte aan eene voortzetting der hardmaking van den Spie- ringweg tot aan de Ringvaart, langs Sectie M zich nu zoo- danig doet gevoelenbij hem vooral tot aanvoer van mest en duinzand, dat hij dringend verzoekt, even als bijna overal in den Haarlemmermeerpolder, in het genot gesteld te worden van 1 6 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. van eenen bij elke weersgesteldheid beschikbaren toegang van de Ringvaart tot zijne gronden, zonder grooteu omweg. De ondervinding geleerd hebbende het groote nut van eenen steiger aan de Ringvaart, zoowel tot behoud der boor- den als tot nut der gebruikers, wier aantal zich vermoedelijk aldaar zeer zal uitbreiden, verzoekt adressant dat het Bestuur ook mag besluiten tot daarstelling van dezelve. Mogt het laatste verzoek door vroegere besluiten van het Polderbestuur niet kunnen toegestaan worden, dan verzoekt hij verlof tot daarstelling van eene tijdelijke inrigting tot lossen en laden voor zijne rekening, en zijn eigendom blijvende. Het daarop ingewonnen advies van den Hoofdopzigter luidt dat hij het wenschelijk acht dat bedoeld gedeelte onbegrinden weg, gelegen tusschen begrinde gedeelten, mede hard gemaakt worde. Wat de aanlegplaats betreftgelooft hij dat het beter is het verzoek om zelf zulk eene inrigting te maken, toe te staan dan dit voor Polder-rekeniug te doen. Dijkgraaf en Heemraden stellen daarom voor aan het ver zoek van den adressant, voor zooverre de begrinding van den Spieiingweg betreft, te voldoen en hem vergunning te geven voor eigen rekening te laten maken een aanlegplaats, volgens de bepalingendoor het Bestuur voor de daarstelling van aanlegplaatsen voorgeschreven. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel goedgekeurd met bepaling echter dat de aanlegplaats wordt vergund tot weder- opzeggens toe. Vervolg en Slot in ons volgend Nummer.) Predikbeurten op Zondag 14 November 1876. Te Abbenes, (geene godsdienstoefening). Kaag, des namiddags ten 2 ure. Op Woensdag 17 November 1875: Te Abbenes, des avonds ten 6 ure. van 2 tot 9 November 1875. GEBOREN Annadochter van C. van der Meer en J. de Roode Hester Paulina, dochter van J. G. A. Sagt en A. A. Boer. Jacoba dochter van J van Bakel en C. van Maris. Wijhelmina dochter van A. Blom en h. Boef. Barbera, dochter van Barbera Dooldege (onee- huwd). Johanna Mariadochter van J. Koning en A. Roodenburg Ane zoon van H. Raaphorst en P. Zaal. - Tijsjedochter van P. Koole en I Gronmger. Cornells Silvester, zoon van S. Dijt en C. Lomboo. Adnannszoon van G. de Vries en C. van Rooijea. Johanna, dochter van J. J Ramakers en (J. Krijnen. Hendrikus Cornells, zoon van J. W. Wesseling en J. de Koning. Cornelia, dochter van C. Timmers en M. Jansen. Aaltje, dochter van C. P. van Maasdam en E. Mostert. OVERLEDEN: Jannetje, oud ruim 8 jaren, dochter van J. van der Oord en M. Barsmgerhorn. Jacob Beers oud 45 jaren (ongeh.) Gerntoud 4 wekeu zoon van J. Reijnders en T. Oostwouder. ONDERTROUWDP. Post met W. de Vos (wed.) P. Visser (wednr.) met M. van den Heuvel (wed.) GEHDWD: P. Oosterhout met A. van Dam. A. Pruissen met C. Breure. A. van den Assem met P. van der Graaf. L. Elst met B. van Diemen. Op de markt te Hoofddorp werden den 11 November aan- gevoerd: 87 runderen, 42 paarden eu 1 ezel. Bij den landbouwer P. MelmanSpieringweg E. 9 is een paaid, als lijdende aan kwaden droesonteigend cn afgemaakt. Bij den landbouwer L. Melissen sectie D, nabij het Fort de Liedebevindt zich eene koe waarvan de eigenaar onbe- kend is. Deze koe is vermoedelijk uit de Gemeente Haar- lemmerliede c. a. de ringvaart overgezwommen. Door den storm, die dezer dagen nu en dan woedde,iste Haarlemmermeer aan den Kruisweg nabij den Cruquius een in aanbouw zijnd huisdat reeds onder de pannen was en spoe- dig zou zijn bewoond geworden, geheel en al omgewaaid en tegen den grcnd geworpen. Den 10 November, 's morgens omstreeks 10 f2 ure, is fo- taal afgebrand de boerderij bewoond door G. ClaijIJweg, sectie O, kavel 3, alhierwaardoor aan graan, gereedschap- pen en meubelen voor p m. 7000 is verbrand. Alles was tegen brandschade verzekerd alsmede de woning. Men zegt, dat de brand bij den schoorsteen is aangekomen hetvvelk door de vrouw van Claij werd opgemerkt, doch zij verspreidde zich zoo sneldat aan geen blusschen te denken viel. Twee spuitendie van Hoofddorp en Nieuw-Vennep waren aanwezig. Aangezien in de gemeente Aaismeer een geval van Honds- dolheid is voorgekomenis door den Burgemeester bet bij art. 3 der wet bedoelde Bevelschriftwaarbij het dragee van muilkorven door honden wordt bevolen, uitgevaardigd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1