1875. Vrijdag, 10 ^December. I\K 50. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargaug. Prijs van het A_bonnement in het Jaarj Prijs der Advertentien van 1 6 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/2 Cent. Haarlemmermeer-Polder. Haarl emmer meer. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: Holl. Maatschappi) v. Landbouw. Landbouw. Berigt omtrent de longziekte onder ket rundvee. lets over Mest-proeven. -Mr HAARLEM MERMEER. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. AL1E TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. t'iterlyk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Agenda voor de Vergadering van Hoofd-Ingelanden van den Haarlemmermeerpolderte houden Woens- dag 15 December 1875 's morgens ten 10l/2 ure, in het Lokaal van Staats, te Haarlem. 1°. Mededeelingen. 2°. Behandeling van het rapport der Finantieele Commis- sie tot onderzoek der begrooting voor het Dienstjaar 1876. Predikbeurten op Zondag 12 December 1875. Te Abbenes, des voormiddags ten 9'/2 ure. Kaagnamiddags geene godsdienstoefening. Op Woensdag 15 December. Te Abbenes, des avonds ten 6 ure. De heer H. C. Bervoets predikant te Abbenes, heeft be- roepen ontvangen naar de gemeenten Uitwijk en Veenendaal. van 1 tot 7 December 1875. GEBOREN Theodora Alida, dochter van C. van Lieshoat en E. Schou- ten. Margarethadochter van W. P. Mens en N. Kempenaar Jan- netje, dochter van J. Enthoven en G. Keij. Dirk Daniel, zooa van J. Drooger en C. H. van Tuijl. Neeltje dochter van J. Zoeteman en G. de Vet. Petrus Johannes, zoon van J. Hoogland en J. M. Prins Hendrikus Johannes zoon van R. Witte en D. Zijm. Cornells zoon van L. de Koekkoek en J. v d Stelt. Klasinadochter van P D M. Scholten en P. Balvert. Andreas, zoon van A. Stolk en G. Zuid- land. Adrianns Jozefus, zoon van J. L. Bouwmeester en M. C. Stoom- bergen. Neeltje, dochter van G. Verhagen en C. van den Berg Willemijntjedochter van G. Schaap en M. Muijlwijk. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van F. Verhoeven en A. Snijders 1 Kind van A. de Wilde en G. Tanis. 1 Kind van H. Elst en C. J van der Heijden. OVERLEDENHendrik van Toioud 45 jarengehnwd met Hendri- ka Maneschijn. Hendrika van Aalst ond 35 jaren gehuwd met G P. Betjes. Joost van Asperen oud 62 jaren, gehuwd met H. van der Schaaf. Adriana Snijders oud 41 jaren, gehuwd met F. Verhoeven. Florisoud 6 maanden zoon van C, de Jong en J. de Gans. Corne lia oud 9 maanden dochter van B. Edel en A. Slagter. Adrianus oud 12 jaren zoon van M. van Heijniugen en M. Bax. Barbera ond 1 maand dochter van Barbera Doolage (ongehnwd). ONDERTROUWD Jacobus Immerzeel met Elsje Sluijter. GEHUWD Govert de Koter met Jannigje Troost. Zaturdag 4 December werd uit een koppel veebestaande uit 20 stuks, toebehoorende aan Jhr. W. A. L. Mock, alhier P P 8, een koe onleigend en afgemaakt, als lijdende aan besmettelijke longziekte. Een groot ijs-ongeluk dat de dood van twee menschen teu gevolge had kunnen hebben. Zaturdag middag waren 2 man- nenJ. H. Therborg en B. van Schaik bezig met baanvegen op het ijs te Hoofddorp. Niettegenstaande het zigtbaar was, dat men niet onder de brug door kondeden zy het toch met het gevolg dat zij tot den hals toe er doorgingen. Met behulp van planken ladders en touwen is het mogen gelukken hen te redden. Onmiddelijk daarop is het ijs bij de bru^gen afgezet. Afdeeling Haarlem en Omstreken." Punten ter behandeling voor de Algemeene Vergade ring, te houden op Vrijdag, 10 December 1875, 'sa^onds ten 7 uur, in het Koffijhuis „de Korenbeurs"te Haarlem. 1. Verslag van de afgevaardigden ter algemeene vergadering te Zaandam. 2. Begrooting der inkomsten en uitgaven voor 1876. 3. Behandeling der punten van beschrijving voor de buitengewone algemeene vergadering te 's Graven- hage. 4. Benoeming vau afgevaardigden naar die verga dering. 5. Verkiezing van twee leden van het bestuur der afdeeling, ter vervanging der heeren Corn. Prins Jzn., voor- zitter, en N. Vas Visserlid. 6. Verkooping van onafge- haalde prijzen der gehouden verloting door het Comite ter bevordering van de belangen der Haarlemsche paardenmarkten. Heeren Leden worden verzocht zooveel mogelijk mededee lingen of berigtenden land- en tuinbouw betreffendemede te brengen. Vorden, 6 Dec. De vroeg-lngevallen winter heeft menigen landbouwer hier verrast. Verscheidene zijn er, die nog voeder voor het vee op het land hebben, dat nu natuurlijk voor het grootste gedeelte verloren is. De handel in varkens, vooral door Pruisische kooplieden, is vrij levendig; de prijs per halve kilogram varieert van 28 tot 30 cents. Over het algemeen gelooft men dat de prijzen nog zullen dalen zoodat de verkoopers ze vlug van de hand doen. j^'3 een bewijsdat zich in deze gemeente nog al schade- lijk wild ophoudtdiene, dat in de laatste dagen hier o. a. 5 vossen zijn geschoten. Omtrent den tegenwoordigen stand van den Duitschen vee- handelwordt het volgende berigtHet jaar 1875, dat met een regt levendigen handel in fokvee aanvingsluit met een groote lusteloosheiddie zich reeds bij den herfstomzet deed gevoelen. Gebrek aan voedergewassen doel de veehouders niet aan uitbreidingmaar veeleer aan inkrimping van hun stal- vee denken. Alleen het Angler vee vond in die strekenwaar het goed bekend is, goeden aftrek, wat ook van het Neder- landsch en Oostfriesch vee kan gezegd worden. De prijzen van alle rassen zijn echter, naar gelang van qualiteit, min- slens 2550 mark naar beneden geloopen. Evenals steeds blijkt ook nu wederdat de best gefokte edele dieren in ge- ringere mate of in 't geheel niet aan die dating onderworpen waren. Doesburgh6 Dec. Op de St.-Nikolaas-veemarkt zijn de prijzen als volgt toegekendP. aan den heer S. Frankeo, van Emmerich2°. aan J. van Gelderte Arnhem en 3°! aan de Gebrs. Isacsohnvan Dinslaken. Yeel binnen- en bui- teniandsche kooplieden waren aanwezig. Dalfseil, 7 Dec. De vroeg in,£evallen vorst is oorzaak dat het knollengroen als verloren is te besehouwen. De schade voor den landbouwer wordt echter weder opgewogendoor- dien men de toevlugt meer tot lijnkoeken moet nemenwaar- door de kwaliteit der boter veel beter wordt. Gedurende de week van 16 tot 23 November zijn te Dept- ford 10,780 schapen434 ossen en 105 kalveren geslact, wegens vermoeden van aangetast te kunnen zijn. Het gevolg van deze slagtingen is, dan de Taurus, die in twee reizen 6040 schapen van Botterdam aanbragt, regstreeks naar Dept- ford stevendeliever dan de vertraging en de onkosten te verduren die de bestaande verordeningen veroorzaken. De onzekerheid in hoeverre het van het buitenland aangevoerde vee naar de beestenmarkt gedreven, of te Deptford geslagt zal worden, veroorzaakt eene rijzing in de vleeschprijzen. Tot Leden van het Bestuur van het in 1876 te Amster dam te houden XXXe Nederl. Landhuishoudkundig Congres zijn benoemd de hh.mr. B. W. A. E. baron Sloet tot Old- huis, te Zwolleen jhr. mr. C. J. A. den Tex, te Amster dam, eere-voorzittersjhr. mr. H. Hoeufft van Velsen te Am sterdam, voorzitter; jhr. dr. J. P. Six en mr. W. van der Vliet, secretarissen; C. A. A. Dudok de Wit, penningmeester; prof. J. W. Gunning, mr. D. A. Koetien, mr. A. de Vries N. Wafelbakker, dr. G. F. Westerman en J. A. Willink Wz. j alien te Amsterdam. Aan deze heeren is magtiging verleend leden aan de commissie toe te voegen. In het tijdvak van vier weken van 31 Oktober tot 27 No vember 1875 zijn blijkens ingekomen ambtsberigten door longziekte aangetast: in Zuid-Holland 33, in Noord-Holland 1, in Utrecht 6 en in Frieslaud 12, te zamen 52 runderen. In het vorige tijdperk van vier weken waren 108 runde ren door die ziekte aangetast. Zuidwolde, 8 December. Op eem'ge stallen is hier eene ziekte onder de paarden uitgebroken door de practizijns de keeldroes genoemd. Reeds een paard is er aan bezweken. Ook in de aangrenzende gemeente Noorddijk moet deze zelfde ziekte uitgebroken zijn. De tongblaar onder het rundvee in de provincie Drenthe breidt zich uit, niettegenstaande het vee is gestald bet klaauw- zeer komt slechts zeer zelden voor, en alles loopt gemakkelijk af, zoodat de dieren er weinig bij verliezen. In den Almanak voor Landbouwers en Veehouders leest men t Is van algemeene bekendheiddat de leer der bemesting eene belangrijke plaats bekleedt op het gebied van landbouw^ en geen wonderwant van eene voldoende en doelmatige be mesting hangt voor een groot deel het we'lslageu van de gan- sche zaak af. De duurte van den stalmest, de steeds grootere eiscbendie men aan den grond doet, en niet altijd gunstige resultaten van den stalmest werken er toe mede, dat gaande weg meer gebruik van hulpmeststoffen wordt gemaakt en ook gemaakt zal moeten worden. Maar de hulpmeststoffen op de juiste en meest voordeelige wyze te gebruikenis waarlijk a. b. c d. e. geen gemakkelijke zaak. Verblijdend is 't daarom, dat som- mige maatschappijen eh kleinere vereenigingen zich met het nemen van proeven van hulpmeststoffen bezig houden en daar- van de uitkomsten mededeelen. 't Komt mij echter wel eens voordat men die zaak soms wat al te ligt opneemt. 't Gaat toch met aan, van eene meststof, na gebruik van e'en jaar en dan nog onder allerlei omstandighedente zeggenzii verdient aanbeveling of zij verdient het niet, al naar mate de proef uitvalt. Neentot het nemen van proeven behoort vee en daaruit gevolgtrekkingen te makenis niet ieders werkdaartoe zijn ook jaren noodig. Laat ons een en ander eens wat nader besehouwen. By bet nemen van proeven van meststoffen heeft men o. a te Jetten op den aard van den grond op zijne seheikundige zamenstelling; op den aard van 't gewas j op de wijze van gebruik; op 't uitputtend vermogen van den mest; op het weder. Ik zet vooropdat mest-proeven zich uit den aard der zaak bepalen tot /^meststoffen en dat de belangrijkste planten- voedsels bevattenwaarvan weder het eene of andere deel overheerschend is. a. De aard van den grond. Dat de aard van den grond zeer versehillend is, is alge meen bekend. Ook wete men, dat sommige hulpmeststoffen meer voor een' grond geschikt zijn, die hoog en laag is, andere weer voor een' grond, die meer zamenhang bevat. Zoo werkt gips t best op ligte, zandige gronden of Ieemige zandgronden niet op zware leem- of kleigrondennoch op natte en koude gronden. Chili-salpeter is geschikt voor ligte Ieemige gronden, niet voor zware of zeer ligte gronden^ in de laatste niet, omdat hij zeer gemakkelijk in water oplost en dan spoedig door den grond zakt. b. De seheikundige zamenstelling van den grond. 't Komt er vooral op aan of een grond, voor een weligen planten- groei, al dan geen voldoenden voorraad van plant,euvoedsel bezit, en aangezien plantenvoedselvooral het minerale, sleehts een zeer geriug deel van den grond uitmaakt, is 't wel eens zeer moeielijk dat te wetenen moet gewoonlijk de voorvrucht daartoe de raeeste kennis verschaffen. Nu kan 't zijn, dat een grond van een bestanddeelb. v. van kalk overvloed of ook daaraan gebrek beeft. In 't eerste geval zal eene bemes ting met die stof weinig of niets opleveren, in 't andere ge val welligt verrassende uitkomsten geven. 't Zou echter ook kunnen zijn, dat twee stukkeu grond, b. v. kalk als planten voedsel in overvloed hebben, maar dat een dier stukken vele zure humus of in 't algemeen veel planten-zureu bezit. In dat geval zou kalk daar weer veel nut doen door de planten- zuren, zoo schadelijk voor een goed gewas, vast te leggen en dus onschadelijk te maken. c. De aard van 't gewas. Men spreekt wel eens van potaschplantenkalkplanten kegelplanten enz., al naar mate 't een of ander bestanddeel by de plant bet hoofdbestanddeel uitmaakt. De eene plant verdraagt eene versche bemesting, de andere niet; de eene neemt het plantenvoedsel gemakkelijk op, een ander weer moeijelijkerde eene verdraagt weer eene drijvende meststof beter dan eene andere. 't Zijn alien zaken, die veel invloed uitoefenen op de resultaten der bemesting, Om iets te noe- men, zoo werkt gips gunstig op klaver en dergelijke biad- vruchten en doet op halmvruchten geen werking. d. De wijze van gebruik. t Niet acht geven daarop heeft menige anders doelmatige bemesting doen mislukken. Menigeen heeft tot zyne schade ondervonden, dat guano, anders zoo drijvendin tijden van droogte over 't grasland gestrooidgeene uitwerking deed wyl de ammonia nutteloos vervlugtigde. Beenderenmeel, zonder eemge toebereiding met zwavelzuur of op andere wijze oplosbaar gemaakt, zal geene zigtbare uitwerking doen. t Uitputtend vermogen van den mest. 't Is waarlijk niet moeijelijk om onder overigens gunstige omstandigheden met sommige meststoffenvooral die veel drijf- kiacht bezittenvoor een enkelen keer verrassende uitkomsten te bekomen. Hoe verlokkelijk dit ook zijde gebruiker be- denke, dat zijn land om eene gemeenzame uitdrukking te gebruiken ook land moet blijven. Gelijk men een paard door te sterk gebruik kan afmatten, zoo kan men ook een grond door te sterk aangrijpen voor geruimen tijd bederven. In t algemeen hebben de hulpmeststoffen de schaduwzijde dat, bij veel gebruik, 't humusgehalte van den grond verlo ren gaat, en, waar gebrek aan humus komt houdt de grond op een goeden grond te zijnwijl een goed humusgehalte eene voorwaarde is voor de noodzakelijke natuurkundige eigen- schappen van den grond. Bovendien loopt men bij 't gebruik

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1