1875. Vrijdag, M December. fVK 52, VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaars-ano-. koninklijke besluiten. Haarlemmermeer. Holl. MaatsehappiJ v. Landbouw. Landbouw. V\NA£Z/y Frijs van het Ahonnement Prijs der Advertentien van 1-6 regels 75 Cent, elke regel meer 12% Cent. 500,— Zomergerst30 ls.'ooo'— Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: UnirW°i k6D \e "lidden Waarvan te -Philadelphia de neder- andsche vlag zich zal ontplooijen aan een vergulden hooivork met het onderschnft»Duteh Agricultural Society Wi» FIA A R L EIM E R M E E R ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE in het Jaar. te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Prys van een enkel Nommer 15 Cent. tliterl\jk Wuensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. Z. M. heeft 1°. op hun verzoek, een eer vol on ts 1 ag verleend aan A. J. Verstegen, als plaatsvervangend heemraad van het polderdistrikt Tielerwaard (Gelderland), en aan rnr. G. Kolff, als sekretaris van genoemd polderdistrikt; -2°. benoemd tot heem raden van het bestuur van den boven- en benedenpolder 's Lands van Ravenstein (Noord-Brabant), H. H. van Aar en M. Olijmeulen; ra het bestuur van den polder van Ruigenhil (id.), tot dijkgraaf L. .Dane en tot gezworenen P. Maris Pz., J. Burgers Az. 'en A J. Punt; tot heemraad van den polder het Westmaas Nieuwland gemeente Hemenoord (Zuid-Holland), A. C. Dronkert; tot heem raad van den polder de Rooklaasplaat, gemeente Goedereede (id.), P. J. Goekoop; tot heemraad van den Grooten Zuiderpolder, gem.' Goedereede (id.), A. Boogerman; tot heemraad van den polder j ®n Nleuw Westerloo en den Nieuwen Oostdijlr, gemeente Goe dereede(id.), C. Lodder Tz.in het bestuur van den polder West- zaan (Noord-Holland), tot dijkgraaf C. C. van Wessem, en tot heem raad C. Stnening; tot dijkgraaf van de Baarsdorpermeer (id.), K. oster Rz.tot dijkgraaf van het waterschap de Starnmeer enKa- merhop (id.), J. Venniktot heemraad voor het ambacht van West- Friesland, genaamd Drechterland (id.), van wege de Zuiderkogge J. C. Bast, en van wege de Westerkogge, P. H. Spaanstot heemraden vamj-den polder Katwoude (id.), J. Kelderman en P. Man Cz.tot dijkgraaf van de Sloterdijkermeer (id.), H. Blaauw- hooff; tot dijkgraaf van het waterschap de Purmer (id.) G J Ver steegh; tot heemraden voor het ambacht van West-Priesland, genaamd de Vier Noorder Koggen (id.), van wege de Medemblikker Ko»ge D. Langereis, en van wege de Hoogwouder Kogge J. Paauw"tot hoogbeemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten (id J. C. Peeck, P. Schnnrman en J. Brasser Jz.tot hoofdingelanden- plaatsvervangers van West-Priesland van wege het ambacht van West-Friesland, genaamd Geestmerambacht (id.) P. Baan en J. Groot tot hoogheemraad van den zeedijk beoosten Muiden (id.) Z P c' Diemont; tot gezworen van den polder Willem III (Zeeland) P Dieleman Jz.tot lid van het bestuur der waterkeering van het kalamiteuse waterschap Ellewoutsdijk en den kalamiteusen polder Borsselen (id.), J. Bruinooge; tot voorzitter van het bestnur van het waterschap voor de uitwatering door de skis in de Piet (id J. M. Kakebeeke; tot gezworen van den Anna Frisopolder (idV J. L. Marcusse Mz.; tot dijkgraaf van het dijksbestnnr van den Ouden Lmgedyk in de gemeente Wesistellingwerf (Priesland) J. biekenga; tot dijksgedeputeerdc van het waterschap Hemelumer Oldephaert en aanhoonge zeedijken (id.), T. S. Ybema; tot diiks- gedeputeerde van het bestuur van de Vijf deelen zeedijken Buitendijks ,j A tot ]eden van het wat.ersehapsbestuur de Eems- polder (Gronmgen), D. D. Huizinga, H. C. Smit, H. P. Smit B J Westerdijk en T. Wiersum. Predikbeurten op den eersten en tweeden Kerstdag. Zaturdag, te Abbenes, des voormiddags ten 9% ure. Kaagnamiddags 2 Zondag, Kaag, voormiddags 9 y Abbenes, namiddags, 2 Verbouwd werden Gemidd. opbrengst Geheele op- Hectaren. per Hectare. brengst 2583,75 Tarwe22 hectol. 56,842,50 bectol 19,— Spelt80 1,520,— 693,50 Rogge20 13,870,— 93,75 Wintergerst40 3,750* 2288,25 Haver40 91,53o|— 12,— Boekweit 1089,75 Boonen25 27,243 75 171,25 Erwten5 856'25 60,Stamboontjes20 1200 139,50 Aardappelen100 13,950,' 109,25 Suikerbiet37000 kilogr. 40,'422,'50 kilogr. 2,50 Winterkoolzaad ;o bectol. —,25 hectol. 12,50 Wortels500 6,250, 4,Zomerkoolzaad 32,50 Mosterdzaad20 650 17,— Karweizaad1000 kilogr. 1,7 Oo'—kilogr. 45,— Kanariezaad22 hectol. 990,—hectol. 16,25 gedolven Meekrap. 4000 kilogr. 65,000,—kiloo-r 905,50 Vlasg 54,50 Mangelwortels 6000 hect. 327,000,—hectol. Voorts 5329,75 hect. Weiland; 51,75 hect. Wikken; 1476,75 hect. Hooiland; 539,75 hect. Klaverhooi; 244,75 hect. Braakland 133,50 hect. Tuinen43,32 hect. Boomgaard14 05 hect Boomkweekerijen; 67,75 hect. Houtteelt. De Yeestapel bestond uit,|i Dekhengsten 27; Yeulen-merrien 476; jonge Paarden 777 Werkpaarden 1827; Ezels 19 Springstieren 180Melkkoeijen en Melkvaarsen 3152; jong Vee 3689; Mestvee 415; Scha- pen 10192; Geiten 393 Varkens 1215. Het Pluimvee bestond uit Hoenders 11419; Kalkoenen 165; Eenden 1707 en Gan- zen 1576. In 1875 zijn onteigend: 7 Runderen lijdende en 30 Run- deren als verdacht aan besmettelijke lougziekte. Ds. H. C. Bervoets, te Kage, heeft het beroep naar de lierv. Gremeente Veenendaal aangenomen. van 15 tot 21 December 1875 rillI Go.vert> 20011 van G. Muijs en H. van Tperen Gerrit, zoon van S. Spruitenburg en L. van Dalen van°VdEe?LGrDoefN: M~S °«d7weken, zoon van L. van Hofwegen en J. van der Groef. Cornells, oud 8 maanden, zoon van J. Nooii en N Langendijk. - Abraham, oud 10 weken, zoon van H. van der Groef en Van tr T S°Phla Carina, ond 1 jaar, dochter van N Goot van u. sursteat en H. B. Wolfe. Bastiaant e van der Pad ond 2S jaren, gehuwd met Gernt-Markus. Antje Ilekker, ond 72 iaren ONDERTROUWn01JT 1 p°hanneS AalSt' °U<J 32 Jarei> ^^buwd. UJNDAiiKiiiOU WD J. Schouten met C. Ursem. GEHUWD: J. Immerzeel met C. Sluijter. Bij Jacobus van Splinter, IJweg n°. 2], zijn vier weken ge- leden 4 kippen ontvreemd. Na ODderzoek zijn die kippen den 17 Dec. jl. gevonden in de schuur van zijn daglooner Hendrik Bakker, wonende als boven, vvelke inmiddels heeft bekend den diefstal te hebben gepleegd. Uit het verslag van den Landbouw over 1875 in de ge meente Haarlemmermeer, blijkt het volgende De algemeene toestand was vrij gunstig. Op Woensdag den 15 Dec. 1875, hield de Afdeeling 5fo- va" de Hollandsche Maatschappij van Landbouw eene ver- gadenng. Behalve eenige punten van huishoudelijken aard had er toen eene tentoonstelling plaats van voortbrengselen, door leden fgewonnen. Het lentoongestelde leverde werkeliik een verrukkelyk gezigt op. Vooral de appelen en peren bo- den eene njke verscheidenheid aan, daar alleen wel van den voorzitter den Heer Mr. J. P. Amersfoordt, 24 soorten ver- tegenwoordigd waren. Zijn-Ed. had verder tentoongesteld gras- en ongekleurde hooiboter, komijne en zoetemelksche kaas houtsoorten, een kolossale roode en witte kool, mais, zoete spaansche peper, snij- en sperzieboonen, Canada- en Zweedscbe baver, rogge, paardeuboonentninboonen, castanje-boontjes brume boontjes, pronkers aspergiezaad deuveke wortelenzaad' en onderscheidene bloemzaden. Van den secretaris, den heer P. Jongejan was aanwezig: snij-en sperzieboonen, chalotten zaad van biet smjbiet, boerekool en saladevan den heer P. Luyt: Amerik. en Deensche haver; van den beer J. Au- gustyn eenige soorten van appelen, alsmede wrangwortel. Van den heer A. Baldergrasboter van den heer H. v. d. Veldt mosterdzaad en bruine boonen; van den heer W. Bakhuizen* prmcessennobels. Een en ander werd met elkander vergeleken en gaf stof In overvloed tot nultige besprekingen. Dat was trouwens 00k met anders te verwaebten van den heer voor- zitter, die met alleen nu door Zijn-Eds. voorbeeld dezezaak krachtig bevorderde, maar wiens uitgebreide kennis en oe- tnakkelijke aangename en degelijke wijze van mededeefen alien om het zeerst weet te boeijen. Zijn-Ed. had 00k een blikje met de tegenwoordig zoo geroemde Deensche boter meegebragtdie door heeren Leden eenparig beneden die van Zijn-Ed. werd gesteld. Wat de houtsoorten betreft, verdient bet opmerking, dat dezein de Haarlem mermeer gekweekt, in nog geen 20 jaren, eene doorsnede haddenwilgenhout van 0,37 meter, iepen- 0,22 meter, esschen- 0,18 meter, kersen- 0,255 meter en eikenhout 225 meter. In de pauze sprak de secretaris over de inrigting en het gebruik van den thermometer, 00k bij het karnen. Na deze regt genoegelijke bijeenkomst liet de heer voorzitter al zijn vruchten verloteniets wat natuurlijk ten genoege van de leden plaats had, waarop alien in opgewekte stemming buis- waarts keerden. De Amsterdamsche Courant bevat het volgende: Door het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Land bouw daartoe welwillcnd in staat gesteld, was het ons vergund de eidTnt L V7 a^reng! V8D akk°rbouw' tuinb0^- zuivelbe- t P lll't 1 T de internationale tentoonstelling in 1876 3 In 24 P n W8arvaD roor-tentoonstelling den word geboS, Te ^te komtlllTlof T La Wa!deck' 3ekretari^ van het hooidbestuur, die aar, vT T 7°' f W'JZ6 waaroP hiJ de beperkte ruimte, TT dit H °P "Centennial Exhibition" te Philadelphia bruit te mat T" iTdmg toeSewezen. weten ge- 5™ M!D St®"e Zlcb voor ee" piramidaal etalage van B°f'. "leter breed en 5 meter hoog, waarop ruim 300 on TsteTd TT 8 bUiZCn °f St0lpe" met d6D bals in de da"- op gestelde planken zyn geplaatst, waarin al de zaden en granen de beste in hun soort natuurlijk, die Noord- en Zuid-Holland op' leveren zorgvuldig worden bewaard. Aan de vier hoeken vernj- zen sierlyke standaards met verschillende soorten van voile graanhal- Aan de voorzijde van deze etalage, in de billardzaal van de Vergul- de Hoskam e Loosduinen te bezigtigen, vindt men de afdeeling Tuinbouw alle inzendingen van de firma Rosenkrantz Zoon te Heemstede. Aan de tegenovergestelde zijde prijken pracht-exempla- ren van goudscke en edammer monsterkazen, alsmede puike delft- sche en rynlandsche boter, benevens al het vaatwerk, in hout en koper by de zuivelbereiding in gebruik, in miniatuur, benevens een zeer net en sraaakvol kaaspersje. Aan de beide zijden vindt men een volledige kollektie van gra nen en zaden, waarvan de Haarlemmermeer een flink en keurig kontiDgent leverde. 8 Van gedroogde groenten is een vrij volledige verzameling ingezon- den door de heeren Groenewijk Zonen, te Noordwijk-Binnen, en van medicmale krmden is hier een niet minder keurige kollektie aan wezig van den beer C. van Kuyen, te Wassenaar. De houtteelt is rijk vertegenwoordigdonderscheidene blokken in ruwen staat moeten Amerika er op wijzen, hoe Nederland vroe- ger van Houtland - Holland werd genoemd. Het riet en de bie- zen, uit de Vijf beerenianden en de omstreken van Dordrecht, zijn zeld- zaam lang en glad, en moeten den bezoekers van de tentoonstel ling te Philadelphia toonen, hoe ook hier de natuur aan den land- bouwer te hulp komt, om de stallen met een warm dak te dek- ken. De geheele expositie,' die uit ruim 400 nommers bestaat, is in- derdaad merkwaardig en de zorg die daarbij inacht is genomen is zeer ve.rdienstelijk en doet den heer Waldeek alle eer aan. Vergissingen toch kunnen bij het opstellen te Philadelphia niet voorkomen, daar al de voorwerpen genommerd en die nommers alle ook op de eta lage zelve voorkomen. Een katalogus die binnen kort in druk ver- sehynt en waarin de namen der verschillende inzenders, alsmede de mzendingen in het Nederlandsch en Engelsch voorkomen, zal aan deze expositie worden toegevoegd. Wij twijfelen met of ook op het gebied van landbouw zal Neder land in Philadelphia op waardige wijze vertegenwoordigd zijn. Woensdag j. 1. is te 's Gravenhage een bnitengewone alge meene vergadering gehouden van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, onder leiding van den heer H. F. Bultman. Na afloop der vergadering hebben de afgevaardigden zich met bescbikbaar staande rijtuigen naar Loosduinen begeven ter bezigtiging van de expositie van landbonwproducteDwelke de Maatschappij ter wereldtentoonstelling te Philadelphia in het volgende jaar zal inzenden. ScflOOIiebeek 20 December. In't naburige graafschap Bent- heim moeten thans op last van de Pruissische regering, met het oog op de trichinen-ziekte, alle geslagte varkens, voor ze geconsumeerd mogen wordenaan een onderzoek worden on- derworpen. lot dat einde is in ieder dorp of buurtschap een persoon aangestelddie voor ieder onderzocht varken 12 gros- schen ontvangt. rer verkrijging der noodige kennis van trichinen is hij eenigen y D,aa' Ll°8en fe^eest en daar voorzien van een instrument voor het onderzoek benoodigd. Baarderatleel20 December. Hefmag als eene byWer- 1wojden aangemerkt, dat in de vorige week in onze ge- meen e door verscheidene landbouwers, nadat de dooi was in- gevallennog gras werd gemaaid. Met wagenvrachten za<r men het gemaaide hniswaarts voeren. Het groot gebrek aan veevoeder is oorzaak, dat men zoo zorgvuldig de rest van den grasoogst binnenhaalt. Renkum, 21 December. De tonghlaar, vereenigd met klaauwzeer, is op twee stallen weder uitgebroken. Op de zoogenaamde Kersttijd-veemarkt te Londen telde men /oUO runderen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1