1875. Vrijdag, 51 December. 1\K 55. VAN AAN LANDBOUW, GEMEBNTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Zestiende Jaargang. Haarlemmermeer-Polder. jPrijs van het A_bonnement in het Jaar6, Prijs der Advertentien van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 18% Cent. VERGADERING van HOOFD-INGELANDEN, HAARLEA1NERMEER. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. MJiterl{jk Woenadag. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. gehondeu op Woensdag 22 September 1875, des morgeas ten 10 ure, in het Lokaa! van Staats, te Haarlem. I'egenwoordig 18 en later 19 Ledenalsde HeerenJ. W. M. van de Poll, Mr. J. P. Amebsfoosdt, H. van Wic- kevoort Crommelin, Jhr. W. A. L. Mock, A. Wijnands, A. J. G. Timmermans, H. A. Hanedoes, P. Knaap Gz.J. G. Schone, Jhr. J. B. van Merlen, J. A. E. Baron van Itteesum Jhr. Mr. J. A. Eepelaer J. Blokland Jz. Mr. J. D. Vip.uly, J. J. KorthalsC. W. Graaf van Limborg Stirum P. Langerhuizen Lz.Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg, en later de Heer G. A. van Houweninge Gz.terwijl van de Heeren D. W. P. Wisboom van Giessen- dam, Dr. C. E. Heynsius en Mr. T. L. L. Prins berigt is ontvangendat zij deze Vergadering niet kunnen bijwonen. I. De Voorzitter opent de Vergadering en verwelkomt den voor het eerst tegenwoordig zijnden nieuw benoemden Hoofd- Ingeland, den Heer J. A. E. Baron van Ittersum, de be- langen des Polders in diens zorg aanbevelende. De Notulen van den 7 April jl. worden gelezen en goed- gekeurd. II. De volgende mededeelingen worden dsarop gedaan, als: a. dat de kas van den Penningmeester op den 21 September jl. eene wrgrde aanwees van 36763.515, zich verdeelende in 11763 5 Is aan divers papier en contanten en 25000. in prolongatie uitgegevenb. dat de voorraad steenkolen aan de stoomtuigen bedraagt 37600 hectoliter; c. dat, met betrekking tot het leveren van bijdragen voor de ten- toonstelling te Philadelphia, aan het in de vorige Vergadering genomen besluit is voldaan door het tijdelijk in bruikleen afstaan aan de Tentoonstellingscommissie van eenige teekenin- gen der stoomtuigen kaart' van verkaveling des Polders en verdere zaken op de exploitatie betrekking hebbende, al welke stukken na genomen Copy, door deze Commissie in behoor- lijke orde aan het Polderbestuur zijn terug gezonden; d. dat de verkochte opzigterswoning te Aalsmeer heeft opge bragt 1050.e. dat het maken van drie bruggen in den Polder is aangenomen door P. van Vliet, voor13682. en het onderhoud der ringvaartsboordendoor J. van den Heuvel Az.voor 1 1293.g. dat de perceelen onderhoud der grindwegen zijn aangenomen als volgt Perceelen 1 en 2door A. Eaas,voor 2095. Perceel 3, door K. den Breijen,1120. Perceelen 4 en 8door N. Wamsteker, 2300. 6 6, B. van den Heuvel2185. Perceel 7, door J. van der Meer,. 1148.--; h. dat het kroozen van vaarten en togten is aangenomen door de Davolgende personen Perceel N°. 1door J. Roodzand. 2A. Mesman. 3J. Griekspoor. 4n K. de Vos. i. dat de tweede verpachting van grasgewas der Ringdijken heeft opgebragt 1291.k. en de verpachting van het vischwater in den Polder heeft opgebragt 1642.en in de Ringvaart 755.I. dat door L. Kieviet is aangenomen het maken van zes ducd'alven in de Ringvaart voor 989. m. en het onderhoud der stoomtuigen door de fabriek Be Prins van Oranje te 's Hage n. dat het onderhoud van gebouwen en verdere werken is aangenomen Perceel 1, door M. van Essenvoor 1074.50 2, J. Bruin,924. 3, B. Kruikemeijer720. 4, Gebrs. Bos,1375.— 5, Idem,998.— 6. B. Kruikemeijer,,,1295. 7J. Hulsbos,1346.-; o. dat op 29 Mei jl. eene kasopneming bij den Penningmeester heeft plaats gehad, ten overstaan van den Dijkgraaf en den Heemraad J. G. Schone; p. dat Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hunne goedkeuring hebben verleend tot den aankoop van twee perceelen grond tot daarstelling van een uitweg bij mijlpaal N°. 29; q. dat voornoemd Collegie zijne goedkeuring heeft geschonken aan den verkoop van gedeelten Yeldwegen aan Mevrouw de Wed. de Moraaz Imans en den Heer A. L. Dijserinck, dat de verkoop van Veldweg aan den Heer Koning nog niet heeft kunnen plaats vinden, omdat hij zich nog niet heeft verstaan met den Heer H. E. Bultman; r. dat van wege dit Bestuur aan Z. M. den Koning is ingezonden een adres van adhaesie aan de Nota van Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg ter verkrijging van een spoorweg door den Haarlemmermeer- polder, van Amsterdam naar Leiden; s. ten slotte dat eene herbesteding zal plaats vinden ter zake van eene niet geslaagde aanbesteding van het verdiepen van de Hoofdvaart. Al welke mededeelingen voor kennisgeving worden aan genomen. III. Wordt aan de orde gesteld de benoeming tot leden der Commissie van Onderzoek voor de Begrooting, dienstjaar 1876. De Voorzitter verzoekt de Heeren Mr. J. D. Viruly en C. W. Graaf van Limburg Stirum met hem uit te maken het bureau van stemopneming. Bij de hierover gehouden stemming worden gekozen de Heeren J. A. E. Baron van Ittersum met 9P. Langer huizen Lz. met 9 en Jhr. W. A. L. Mock met 10 stemmen en welke heeren zich bereid verklaren deze benoeming aan te nemen. Dijkgraaf en Heemraden hebben zich hierbij buiten stemming gehouden. IV. Volgt het Rapport der Finantiele Commissiedienstjaar 1874, omtrent de Rekening van den Penningmeester over dat dienstjaar; dit rapport luidt als volgt: Heemstede, den 18 September 1875. Mijne Heeren! Uwe Financiele Commissie over 1874, bestaande uit de Heeren Jhr. Mr. J. A. Repelaer, J. Blokland Jz. en van Merlen, heeft zich vereenigd den 16 jl. tot het onderzoeken der Rekening van den Haarlemmermeerpolder over 1874, en heeft de eer U bij deze rapport uit te brengen over dit on derzoek. De Memorie van Toelichting, U door den Heer Dijkgraaf aangeboden, is in alle opzigter m duidelijk en uitvoerig, dat nadere ophelderingen aan de Commissie niet slechts over- bodig maar zelfs zonder in herhalingen te moeten vervallen onmogelijk voorkwamen. Alleen kon nog worden bijgevoegd, dat de leverancie der in 1874 onbetaalde steenkolen was geschied op den 31 December van dat jaar, waardoor de betaling in 1874 niet meer mogelijk was. De Commissie heeft bij deze de eer U voor te stellenten le Uwe goedkeuring te verleeuen aan die posten, welke de Begrooting overschreden hebbendaarna ten 2e de Rekening over 1874 goed te keuren, en ten 3e den Heeren, die aan de administrate over dat jaar hebben deelgenomendank te zeggen voor hunne goede zorgen in deze aan de belangen van den Haarlemmermeerpolder gewijd. Namens de Commissie voornoemd, (get.) J. B. VAN MERLEN, Aan Heeren Hoofd-Ingelanden van den Haarlemmermeerpolder. De Voorzitter brengt alsnu in stemming de volgende punten a. Af te schrijven van den post, Volgnr. 21Hoofdst II, Art. 60, Kosten van brandstoffenolie en smeer, 1000, en b. Af te schrijven van den post Onvoorziene Uitgaven een bedrag van 2986.905, om daarmede Ae verhoogen de na- volgende posten, als: Volgnummer 8, Hoofdstuk I, Artikel 8, met 102.70 3I915 11 I 14, 3.65 16, II, 1, 249.65 18, II, 3, 9.50 37, VI, 2, 2621.25 5 Te zamen 2986.90 5 c. Goed te keuren de betalingen gedaan uit den post On voorziene Uitgaven, dienstjaar 1874, ten bedrage van/84.47. Waartoe wordt beslotenonder dankzegging aan het Dage- lijksch Bestuur, voor het gehouden beheer, en wordt ver- volgens de Rekening welke behoorlijk ter visie heeft gelegen en geene mededeeling van bezwaren heeft uitgelokt, goed gekeurd en vast gesteld: op 259,947.63 in ontvangen op 229,896,17 in uitgaafderhalve Batig Saldo30,051.46, onder gehoudenheid om de restanteu dezer dienst ad/ 1229.263 in de Rekening van 1875 te verantwoorden en het batig saldo als eerste post van ontvangst te brengen op de Begroo ting voor 1876. Dijkgraaf en Heemraden hebben zich bij het nemen van dit besluit van mede-stemmen onthouden. V. Wordt gelezen een voorstel van het Dagelijksch Bestuur, naar aanleiding van een verzoekgedaan door den Heer II. A. Tinholt landbouwer te Haarlemmermeer ten einde ver- gunning te bekomen om aan zijn hevel te mogen verbinden een pijp tot drenking van zijn vee in de stallen van zijn nieuw te bouwen boerderijop de wijze zoo als znlks bij de Heeren Mr. J. P. Amersfoordt en A. L. Dijserinck in toepassing is gebragt. Na ingewonnen advies van den Hoofd-Opzigter, stellen Dijkgraaf en Heemraden voor den Heer adressant daartoe vergunning te geven onder de volgende voorwaarden 1°. dat bedoelde pijp de afmeting verkrijge overeenkomstig de be- hoeften, en niet gebruikt worde om water in de slooten te latenin welk geval deze tot wederopzeggens toe verleende vergunning onmiddellijk zal worden ingetrokken2°. dat meer- genoemde pijp niet meer dan vijf centimeter in diameter wijd zij3°. dat de aanleg geschiede in overleg met het Polderbe stuur, welk Bestuur zich het regt voorbehoudt om zich ten alien tijde op de gronden van den Heer adressant te kunnen vergewissen van den toestand en de wijze waarop van het water gebruik wordt gemaakt, en bij misbruik, op de eerste aanzegging van het Bestuur, de pijpen worden opgeruimd. Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. VI. Volgt een verzoek van den Heer P. C. van Vrijberghe de Coningh, tot het verharden van den Veldweg bij de Gre- velingmet een voorstel van het Dagelijksch Bestuur. Dit voorstel is van dezen inhoud: In Uwe Vergadering van den 7 April jl. is behandeld ge- worden een voorstel van het Dagelijksch Bestuur, omtrent de begrinding van den Veldweg achter den Lisserbroekpolder. Uwe Vergadering heeft zich daarmede niet kunnen vereenigen maar besloten ons op te dragen in nadere onderhandeling te treden met de Heeren van Vrijberghe de Coningh en A. L. Dijserinck, op de door Uwe Vergadering vastgestelde voor waarden. Wij hebben bij missive van 9 April jl.N°. 283/81, het navolgende schrijven aan genoemde Heeren gerigt: N°. 283/81. Haarlem, 9 April 1875. Wij hebben de eer U mede te deelen, dat Hoofd-Ingelan den van den Haarlemmermeerpolder in hunne Vergadering van den I dezer besloten hebben op uw verzoek om begrin ding van den Veldweg, achter den Lisserbroekpolder en gren- zende laugs uwe landerijen, eene afwijzende beschikking te nemen. Wij zyn echter gemagtigd om met U in nadere onderhan deling te treden over de begrinding van den weg, op de navolgende grondslagen: 1°. dat door U in de kosten voor de daarstelling van een nieuwe brug over den Lisserdwarstogt in het verlengde van den IJweg, en de begrinding van den Veldweg, wordt bijgedragen eene som van twaalf honderd gulden in eens -, 2°. Dat door den eigenaar van kavel N°. 26 kosteloos aan den polder worde afgestaan een strook grond ter breedte van dien bestaanden Veldweg in het verlengde van den IJweg. V\ij nemen de vrijheid U te verzoeken, om ons binuen twee maanden na dagteekening dezer te verklaren of U geuegen zijt op deze voorwaarde eene overeenkomst aan te gaanna welken termijn alle onderhandelingen omtrent deze zaak door ons zullen worden beschouwd als te zijn geeindigd. Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder (get.) J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERYt Secretaris. Aan de Heeren P. C. van Vrijberghe de Coningh en A. L. Dijserinck. Het daarop ontvangen antwoord is van dezen inhoud Aan Heeren Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder. Naar aanleiding van Uwe missivedd. 9 April 11.hebben wij de eer U te berigtendat wij de voorstellen, daarinver- vat, betreffende het dit jaar hardmaken van den veldweg achter den Lisserbroekpolder en grenzende aan onze eigen- dommenniet kunnen aannemenals naar onze overtuiging niet steunendp op billijke gronden. Wy veroorloven ons U dit nader toe te lichtenAls ge- zamenlijke eigenaars van den polder moeten wij te zamen de lasten dragenmaar hebben wij daarentegea ook het regt op dezelfde lustenen daar waar de lasten en lusten niet in billijke evenredigheid staanmoeten die zooveel mogelijk her- steld worden door hen aan wie het vertrouwen geschonken is om daarvoor te waken. Zeer zeker behooren tot de voornaamste zorgen van Uw Collegie de waterstand en de toestand van de brugggen en wegen. Met lofFelijken ijver, wij erkennen dit gaarne, worden de noodige maatregelen genomen, om den polder steeds beter en fraaijer te doen wordenen worden er steeds middelen beraamd om ieder ingeland, hoog- en laaglanders, te doen genieten van de kostbare bemaling, opdat ieder, dezelfde lasten dragende, ook daarvan het voordeel zal hebben. Hoewel in deze zoo belangrijke zaak de volmaaktheid wel niet te bereiken zal zijn, zal zij gemakkelijk te bereiken zijn met de andere hoofdzaak Uwer zorgennamelijk het verbe- teren der inwendige communicatie. Zoo zijn de wegen en bruggen hardgemaakt en verbeterdonverschillig of de eigen- dommen waarlangs die loopen in handen van meer of minder

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1875 | | pagina 1