1881. Vrijdag1f Januarij. No. 1. VAN A AN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. \XMM) Prijs van het -A-bonnement: in het Jaarf 6.— Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLLJKE STAND. Aangegeven van 29 December 1880—4 Januarij 1881. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 25 November 1880, HI A A R L E M M E RIIE E R. Prys van een enkel Nommer. 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAXTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. EJiterl(jk Woentdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren In den nacht van 8 op 0 Januarij is afgebrand eene schuur van Van der Ledenrietland; alsmede eene boerderij (Zuid-Hollandscbe woning), toebehoorende aan den heer De Grez, te 's Hertogenboschbewoond door J. D. Bulk, en gelegen Veldweg, bij den Bennebroekerweg. Hierbij zijn ver- brand: 18 koeijen, 7 paarden en ongeveer 40 kippenals mede een gedeelte van den inboedel, en p.m. 11 hectoliter gedorschte tarwe, 4 hectol. gedorschte rogge, 24 hectol. ge- dorschte haver, 2000 kilo hooi, 700 kilo stroo en de melk- gereedschappen. De brand is veroorzaakt door 't omvallen van een petroleum- lamp, waarvan de vlam zich onmiddellijk mededeelde aan het hooi, hetwelk het vuur zoo snei verbreidde dat aan geen blusschen te denken viel. Alles was tegen brandschade verzekerd. De spuit van Nieuw-Vennep is derwaarts gevoerd. Een paard, gespannen voor een tilbury, waarin 3 perso- nen. naar men zegt was de eene Noomen, aan den Iweg, kwam in den avond van 1 Januari hollende aan lie rolbrug bij den Cruquiuskomende van Heemstede. De knecht van den brugwachter, H. Keppel, had echter den moed het paard tegen te houdenhetwelk hem met moeite en levens- gevaar gelukte. Wie weet hoeveel menschen Keppel door zijn moedig gedrag buiten gevaar gesteld heeft. GEBORENMaria, dochter van O. van Dalen en T. W. van den Heuvel. Jannetje, dochter van J. Westmaas en P. C. van Egmond. Wilhelmiua Cathalina, dochter van W. Tazelaar en C. Verhulst, Maria, dochter van J. Verhaar en G. Ruigrok. W ilhelmus Theodorus Iranciscus, zoon van T. E. Janssens en M. Spaargaren. Zoetje Josina, dochter van A. de Heer en M, van Egmond. Philippus Willem, zoon van K. J. den Dekker en A. Tur. Dingena, dochter van P. van de Beek en A. J. Molenaar. Marinus Johannes, zoon van M. de Bliek en N. Mesman. Cor. nelis, zoon van F. van Zijl en A. Witteman. Leendert, zoon van P. van Maasdam en G. Konings. Maatje, dochter van G. Struik en B. Loosbroek. Stijntje, dochter van A. de Wit en G. Beets. Johanna, dochter van P. Baartman en C. Abel. LEVENLOOS GEBOREN Een kind van J. Gerritsen en C. van Geest. Een kind van J. Denaijere en P. Jansen. OVERLEDEN Heiltje, oud 6 weken, dochter van M. van Soest en A. Timmers. Petronella Helena, oud 7 weken, dochter van G. Loogman en II. Vink- Jacob, oud 22 maanden, zoon van G. Tas en J. Vreeken. Lena, oud 14 dagen, dochter van J. Smits en C. Kardol. Johannes, oud 24 dagen, zoon van T. Tit en J. van den Burg. Johanna Wilhelmina Jaeoba, oud 10 maanden, dochter van A. van Diemen en E. van der Laan. Dirk Cornelis, oud 17 dagen, zoon van J. D. Ravensbergen en C. Tanis. Antje Glas, oud 46 jaren, gehuwd met K. van Ophem. Margrieta Oudijn, oud 33 jaren, doehter van K. Oudijn en P. van Don. Willem Koelewijn, oud 73 jaren, wednr. van Leipie Vreeken ONDERTROUWDgeene. GEHUWDB. Verhulp met M. M. Suringar. H. de Vries met J. Kaptein. J. W. Heuvel met J. Mesman. In 1880 zijn in de gemeente Haarlemmermeer Geboren: 354 mannen en 333 vronwente zamen 687, waaronder 13 tweelinggeboorten. Overleden189 mannen en 167 vrouwente zamen 356 zijnde 1 op de 40 zielen. Levenloos geboren werden 43 kinderen. Voltrokken huwelijken 102, en echtscheidingen 1. In 1880 hebben zich in de gemeente gevestigd 458 man nen en 420 vrouwen, te zamen 878. De gemeente hebben verlaten 595 mannen en 555 vrou wen, te zamen 1150. De bevolking op 31 December 1880 bedroeg7458 man nen en 6919 vrouwen, te zamen 14,377 personen verdeeld Bis volgt: Ned. Hervormden 9376, Franseh of waalsch herv. 6, vang. Luih. 28, Herst. Evang. Luth. 8Doopsgezinden 193 Remonstranten 10, Christelijk Gereformeerden 701, Roomsch Oath. 4040, Oud-Roomschen 9, Ned. Israelieten 2, tot geen der gezindheden behoorende 5, Baptisten 1. De bevolking op 31 December van 't vorig jaar bedroeg. 7430 mannen en 6888 vrouwen, te zamen 14,318 personen^ Lees-Inrigting te Hoofddorp. Boeken worden ter lezing uitgegeven elken Zaturdag-avond van 67 uur, ten Raadhuize. Het leesgeld bedraagt Per week5 ct. Bij abonnement, per jaar1.50. Voor onvermogendennihil. Catalogussen zijn a 10 Cents verkrijgbaar. Sommige lezers worden herinnerd, dat zij nog in het bezit zijn van boeken, die reeds lang hadden behooren te worden terugbezorgd. Een perceel weiland, ter grootte van ongeveer 4 hectaren, behoorende aan de R. C. gemeente te Hoofddorpwerd deze week verhuurd voor /155 de hectare. des morgens ten 10 twe, ten Raadhuize. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld.) Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 12 leden, zijnde de heeren: Verkuyl, Bies- heuvel, van ReeuwijkDorbeckvan Vuuren, Ran, Pruissen, Timmermans, TensenKnaap, Hooft. en Bultman; als mede de Secretaris. Afwezig de heeren: Klapwijk, de Breuk en van Riessen. De Secretaris leest de notulen van 28 October 1880, die, na eene kleine wijziging, daarin gebracht op voorstel van den heer Biesbeuvel, worden goedgekeurd. I. Aan de Vergadering wordt medegedeeld het navolgende: a. de Provincial Bladen van 1880 u®. 57 tot 62; b. dat door Ileereu Gedeputeerde Staten goedkeuring is verleend op het Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omsla.r, dienst 1880, en op het besluit tot vaststelling der jaarwedden van de onderwijzers c. dat door Heeren Gedeputeerde Staten is bepaald het bedrag, waaropter berekening der bijdrage voor pensioen te waarderen is het genot van vrije woning voor de hoofd- onderwijzers in deze Gemeente, en wel overeenkomstig het desaangaande door deze Vergadering gedaan voorstel; d. dat door Z. M. dea Koning goedkeuring is verleend op de onlangs, op nieuw vastgestelde besluiten tot heffino- en invordering van legesgelden e. dankbetuiging van den heer M. Verhagen, Geraeente- Outvanger, voor de hem verleende tractementsverhooging. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt, aangenomen. II. Gelezen een adres van K. Vaalburg, dd. 15 October II., houdende verzoek dat aan hem in koop mogen worden afge- staan twee perceelen dorpsgroud, om die in twee jaren°te bebouwen. Naardien bij geen der leden tegen dien afstand bedenkingen bestaan, wordt zonder hoofdelijke stemming beslotenaan Klaas Vaalburg te verkoopen twee gedeelten grond ter grootte van te zamen 674 cenliaren, uitmakende de kadaslrale per ceelen Sectie E, n®. 1922 en 1923, en gelegen in Sectie O, kavel 30, onder bepaling dat de verkoop gesckiedt te»en betaling van een koopprijs van 60 centen de centiare, en dat de kosten van overdracht enz. komen ten laste van den kooper III. Gelezen een verzoek van mejufvr. E. van der Sluijs gemeente-vroedvrouw te Abbenesom eervol ontslag uit ge- melde betrekking, met ingang van 1 December 1880. Wordt besloten het gevraagde eervol ontslag te verleenen in te gaan 1 December 1880. IV. Alsnu is aan de orde de bepaling der vakken, die op de scholen zullen worden onderwezen, en tot onderzoek van welke zaak in de vorige Vergadering eene Commissie werd benoemd. Door gemelde Commissie wordt voorgesteldom de vakken, tlians aan de school u®. 5 onderwezen wor.leudeonder de voor die school verpligte vakken te houdenop de wyze zoo als deze thans worden onderwezen. Het schoolgeld voor de avondschool wordt op 10 bepaald. Het onderwijs in de vakken voor school n®. 4 wordt, in overeenstemming met het gewijzigd leerplan van den onder- wijzer, voorgesteld, met bepaling dat de leerlingen, die in de boogste klasse onderwijs in de Fransche taal wenschen te genieten, daarvoor een verhoogd schoolgeld van 10 jaarlijks zullen betalenterwijl /30 jaarlyks als schoolgeld zal geheven worden van de leerlingen die van het meer uitgebreid onder wijs gebruik maken. Nadat hieromtrent eenige gedachtenwisseling had plaats gehadwordt, overeenkomstig de voorstellen der Commissie, besloten, en, naar aanleiding daarvanaan de goedkenring der Vergadering onderworpen het navolgende besluit: De Gemeenteraad van Haarlemmermeer, Overwegende dat het volgens art. 18 der Wet van 17 Aug. 1878 Staotsblad n®. 127) noodig is, te bepalen welke vakken van onderwijs op Ue scholen in deze gemeente zullen worden onderwezen Besluit Op de scholen in deze gemeente zullen worden onderwezen de vakken vermeld onder Ir. a tot k van art. 2 der opge- melde Wet. Bovendien zal onderwys gegeven worden: op school n°. 4 (Hoofddorp), in de beginselen der Fransche taal; die der Hoogduitsche taaldie der Engelsche taal (indien zich daar voor 5 of meer leerlingen aanmelden); die der wiskunde; het handteekenenen de beginselen der landbouwkunde, indien de behoefte daaraan blijken zal. Op school n®. 5 (Nieuw Vennep), in de beginselen der Fransche taal. Dit besluit wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. V. Wordt gelezen eene missive van Burgemeester en Wet- houders van Leimuiden, dd. 11 November 1880, n®. 1764 (ten vervolge op hun vroeger schrijven van 2 November 1877 n«. 265), waarby wordt verzocht dat voor de 28 kinderen, die uit deze gemeente te Leimuiden school gaan, aan die gemeente zal worden betaald eene som van f 20 'sjaars per kind, en zulks met het oog op de vermeerderiug van het personeel op die school, welke vermeerdering, door die 28 kinderen noodzakelijk wordt; zullende, indien men niet genegen is hieraan te voldoende bedoelde kinderen met 1 Januarij a. s. de school moeten verlaten. Nadat de zaak door den Voorzitter kortelijk was toegelicht, wordt door den heer Bultman in overweging gegeven om aan Leimuiden te meldeu dat deze gemeente het gevraagde zal betalen voor die kinderen, welke tot het schoolgaau te Lei muiden vergunning zullen hebben van Burgemeester en Wet- houders; aan zoodanige vergunning kan dan de voorwaarde worden verbonden, dat de f 20.door de belanghebbenden moeten worden terugbetaald. De heer Verkuyl meent dat zulks onbillijk zou zijnwant de belanghebbende ouders zouden dan dat geld moeten be talen, en bovendien nog moeten hclpen betalen de kosten van het onderwijs in deze gemeentewaardoor zij dubbel zouden worden gedrukt. De heer Knaap gelooft, dat de bedoelde kinderen wel in deze gemeente kunnen schoolgaan er zijn er in deze gemeente wel die uit eigen beweging 7000 ellen ver loopen naar eene school. De Voorzitter zegt dat zulks vrijwillig is, maar dat mag het Gemeentebestuur niet vorderendie afstand is te ver. Na korte discussie stelt de heer 't Hooft voor de zaak te stellen in handen der Plaatselijke Schoolcommissie, om advies. De heer Biesheuvel zou de zaak willen afdoen, want, met het verzenden der zaak aan de Schoolcommissie, komen we toch niet verder. Spreker zou er niet tegen zijn om het ge vraagde geld te gevenals men daarmede er af was; maar dan zullen ook de andere Gemeente om gelijke vergoeding vragen. Wordt besloten het gevoelen van de Plaatselijke School commissie omtrent deze zaak te vragen. VI. Is aan de orde de benoeming van Leden voor de Plaatselijke Schoolcommissie. Op de daartoe door Burgemeester en Wethouders gedane voordragt komen voor de heeren: 1. P. de Breuk en Corn van Tol2. H. F. Bultman en P. Mantel; 3. P. S. Zijlmans en IJsb. Bruin; 4. K. Schuurman en D. Snoek; 5. H. Meyer en Jb. Roodenburg; 6. F. E. Faas en R. W. Lammerts; 7. A.M. Vorstman en G. Hagen 8. J. ten Hagen en B. Bos {Cruquius); 9. J. van Zijverden en D. L. 't Hooft; 10. N. T. Dorbeck en J. Y. Ran; 11. D. Eggink en J. L. van der Moer. Tot de benoeming overgegaan zynde, worden gekozen 1. de heer P. de Breuk, met 9 stemmen2. de heer H. F. Bultman, eveneens met 9 stemmen; 3. de heer P. S. Zijlmans, met 7 stemmen; 4. de heer K. Schuurmanj met 9 stemmen; 5. de heer H. Meijer, met 7 stemmen 6. de heer F. L. Faas, met 9 stemmen; 7. de heer A. M. Vorstman, met 6 stemmen; 8. de heer J. ten Hagen, met 9 atemmen; 9. de heer D. L.'t Hooft; met 6 stemmen; 10. de heer N. T. Dorbeck, met 8 stemmen; in de bus werd een biljet meer bevonden dan het getal der stemmende leden; welk biljet echter op den uitslag der stemming niet van in* vloed kan zijn; 11. de beer D. Eggink werd verkozen met algemeene (11) stemmen. VII. Alsnu zou aan de orde zijn de vaststelling eener

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1