1881. Vrijdag, 14 Januarij. No. 2. V A IV A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/a Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 511 Januarij 1881. SI AARLEMMERMEER. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. (Uiterlfjk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekend. de Heeren NaAr aanleiding van een paar abuizen in een berigt om- trent 't hollen van een paardvoorkomende in ons Weekblad van 7 dezer, plaatsen wij een verbeterd berigt hieronder. Een paard, gespannen voor een tilbury, waarin 2 perso- nenkwain in den avond van 3 Januarij hollende aan de rolbrug bij de Cruquius komende van Heemstede. De knecht van den brugwachter, H. Keppel, had den moed het paard tegen te houden, hetgeen hem met moeite en levensgevaar gelukte. De koeijen en paardenwelke in den brand bij J. D. Bulk zijn omgekomen en aan M. van Hulten, te Burgerveenver- kocht warenzijn op het erf van laatstgemelde begraven omdat de stank nadeelig was voor de gezondheid. Kleine kinderen worden verboden zich op het ijs te bege- ven als het niet voldoende sterk isen grooten doen het zoo ook te Hoofddorpdoch verscheidene hebben hun slecht voorgaan met een nat pak moeten bekoopen. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze gemeente mogten ophouden, worden zij in hun belang aangemaand zich ter Secretarie aan te melden voor de inschrijving in hei Bevolkina- register J. Dullemans,gekomen van 's Gravenhage. H. Klein Nieuwerkerk. G. J. Six, Haarlem. M. J. QcaakAmsterdam. K. van Hokst,idem. L. J. Neumeier,idem. G. KnibbbZijpe. W. OoldebsSpaarndam. GEBOREN Maria Wilhelmina, dochter van P. Op den Kelder en A. Knegjes. Brigitta, dochter van C. Pater en E. Quax. Johanna Cornelia, dochter van J. C. Kempenaar en A. Vis. Nicolaas Jacobus, zoon van J. Visser en A. M. van der Linden. Cornelia, dochter van C. Kool eu A. K. Eland. Christianus Jacobus, zoon van B. Meegdes en A. P. Doolaege. Hendricus Cornelis, zoon van H. C. Wisselius en C. Ouwerkerk. Willem, zoon van N. van Gink en E. Hekman. Ludovika, dochter van J. J. Vaas en J. Wittekoek. Johanna Maria, dochter van H. van Dongen en C. Thomas. OVERLEDENWillem Jacob, oud 10 weken, zoon van P. H. Gerritsen en E. Kooyman. Jannetje, oud 9 maanden, dochter van T. Kooy en K. van der Vlugt. Cornelis, oud 15 weken, zoon van J. Geers en N. Bakker. Adriaantje Johanna, oud 5 weken, dochter van L. Goebel en G. Eggink. Arie, oud 12 weken, zoon van Jde Hoog en J. van Andel. Maria van Loenen, oud 33 jaren, gehuwd met J. A. van der Horst. Pietertje Louw, oud 48 jaren, gehuwd met C. Stammis. Gijsbert Her mans, oud 72 jaren, gehuwd met J. Vorst. Nicolaas van Ooijen, oud 87 jaren, wednr. van T. de Koning. ONDERTROUWD: geene. GEHUWD D. H. Reisiger met J. Homan. J. Roggen met N. Kooij. J. Roeland met S. van Duren. Met den lOden Januarij jl. is verandering gebragt in het uitbetalen der postwissels, welke verandering voor vele be- woners van het platte land van groot gerief zal zijn. Het bedrag der wissels zal door den postbode aan de geadresseer- den bezorgd worden zonder dat daarvoor extra bestelloon aan de administratie betaald of „fooitjes" aan den besteller ge- geven behoeven te worden. Velenmaar vooral zijdie op verren afstand van de kom der gemeente wonenzullen zeker met deze gunstige beschikking zeer ingenomen zijn. Te Hoofddorp is een dienstmeisje van een trap gevallen waardoor een paar harer ribben zijn gebroken. Het baggerwerk te Hoofddorp is sedert een paar dagen gestaakt moeten worden. Mr. H. Zillesen is sedert eenigen tijd opgetreden als secretaris Van de afdeeling Amsterdam der Hollandsche Maatschappij Van Landbouw. MAATSTAF VOOR DE SCHATTING DER ONGEBOtTWDE EIGENDOMMEN TE HAARLEMMERMEER. Vermindering wegens polderlasten f 8.per hectare. BouwlandWetland Wordt door verminde- Te betalen grondbelas. en Bosch. ring van polderlasten. ting per hectare. le klasse 40. 32— 5.73 le en 2e 38— M 30— 99 5.38 2e n 36 28— 99 5.02 2e en 3e n 34— 99 26— 99 4.66 3e 32— 24— 91 4.30 3e en 4e 30— 99 22— 99 3.94 4e 28 M 20— 99 3.58 4e en 5e 26— 1) 18. 99 3.23 5e n 24— 16. 99 2.87 6e en 6e n 21 M 13. 99 2.33 6e a 18 99 10— 99 1.79 Tuin. le klasse60. 99 52— 99 9.32 2e 45 99 37— 99 6.63 Boomgaard. le klasse48. >9 40— 99 7.17 2e n 44— 99 36— 6.45 Erven van huizen. Eenige klasse 40. 99 32— 99 5.73 Tot lid van het bestuur van den Grooten IJ polder is ver- kozen de heer J. J. van Tienhoven van den Boogaard met 72 stemmen. Op Berkenrodebij Haarlemis dezer dagen overleden de heer mr. A. H. van Wickevoort Crommelineen man, van wien men zeggen kandat hij tot op het laatst van zijn hoogen leeftijd (83 jaren) in alien en alles de meeste belang- stelling heeft getoond. Vooral heeft hij zich beijverd om land bouw en veeteelt te ontwikkelen, en met jeugdige kracht volgde hij iedere nieuwe uitvinding, die datgene, waarvoor hij hart had, tot grooteren bloei kon brengen. Den 11 Januarij is het stoffelijk overschot op de begraaf- plaats onder Schooten bijgezet. Zoowel uit de groote menigte vrienden en belangstellenden die op de begraafplaats aanwezig waren, als de woorden, door den predikant by de Waalsche gemeente, ds. D. Allegret, bij het graf gesproken, bleek, hoe zeer de krachtige grijsaard algemeen werd betreurd. Doetinchem12 Jan. Vele landhouwersdie hun aard- appelen wegens de lage prijzen voor den winter niet konden verkoopen, bedingen thans booge prijzen, daar hier vele aardappelen in kuilen geborgen in 't water zaten, en waar- schijnlijk bedorven zullen z(jn. Het wintergraan, voor zoover het niet onder water stond, staat prachtig te velde; vele akkers zullen echter opnieuw omgebouwd moeten worden. De bijenhouders klagen dat hunne korven veel volk ver- loren hebben ten gevolge van het langdurende zachte weder. Capelle (Langstraat) 12 Jan. In het naburige Sprang werd in de afgeloopen week bij den veehouder J. de Bie Hz. de longziekte geconstateerd. Daardoor is de geheele stal besmet verklaard en zijn de gezonde beesten op hooger last onteigend en afgemaakt. Heden werd dat vleesch in publieke veiling gebragt en met graagte gewild. Te Middelie werd een 14 dagen geleden door iemand nog een prachtige, levende vlinder in den tuin gevangen, terwijl op nieuwjaaremorgen een boer op zijn erf aan 'tgras- maaijen was. Van den veestapel in de provincie Utrecht wordt gemeld) dat in geeu jaren de gezondheidstoestand zoo goed was als thans. Veevoeder is er tamelijk en de prijzen zijn redelijk en goed van kwaliteit, hetgeen zeer gunstig op de beesten werkt. Het melkvee is hoog in prijs, de handel is slap en op de stallen wordt weinig gekocht. Op het Nederlandsch Rundvee-Stamboek z(jn thans inge- schreven 453 koeijen en 110 stieren; op het Eriesch Rund vee-Stamboek 32 stieren en 270 koeijen. Op het Friesch Paarden-Stamboek waren 24 merrien ingeschreven. Het N. v. d. D. verneemt, dat de Minister van Waterstaat enz, zich bereid verklaard heeft de prijzen uit te reiken, welke op de jongste zuiveltentoonstelling te Londen door de Nederlandsche inzenders behaald zijn. Dag en plaats dezer plechtigheid zullen later medegedeeld worden. In het Oesterr. Landw. Wachenblatt wordt als uitnemend ja, als het eenige middel om vogels van graanvelden en vruchtboomen af te houden, het gebruik aangeraden van opgevulde kattenvellen of opgezette katten. De teelt der rozen geeft in Frankrijk aan duizenden arbeid en brooden inzonderheid in de omstreken van Parijs is dit van veel beteekenis. In de Wiener Landw. Zeitungkwamen dienaangaande onlangs de volgende gegevens voor. De rozen worden meest op wildstammen of stamrozen of ook op de wortels veredeld, en groote uitgestrektheden gronds dienen alleen voor rozenteelt. Men laat ze twee jaren in den grond staan, en ze worden tegen het einde van het tweede jaar verkochtwanneer de helft voor buitenlandschen handel bestemd is. Er staan circa 6000 planten op de hectare. Men kan aan- nemen dat slechts de helft goed gelukt en verkoopbare planten oplevert, zijnde alzoo 3000 per hectare. Jaarlijks worden circa l/2 millioen rozen in de omstreken van Parijs verkocht, waarvan 300,000 hoogstammen en 1,200,000 lagere. Hierbiy kom en dan nog de wortelechte rozen, die van stek of door afleggen worden gekweekt. Telt men deze er bijzoo verkrijgt men jaarlijks het aanzienlijke getal van twee millioen. Ongeveer 600,000 rozen worden bestemd om bloemen te leverfin voor bouquetten enz. Na Parijs komt vooral Lyon voor de rozenteelt in aanmerking, van waar jaarlijks 700,000 tot een millioen rozen verzondeu worden. De meeste hiervan zyn wortelverede- lingen op wilde rozen, voorts 200,000 wortelechte en even zoovele hoogstammige. In de omstreken van Brie-Comte-Robert vindt men in 13 gemeenten ongeveer honderd rozenkweekers die jaarlijks 2'/2 millioen planten teelen. Er worden 7800 varieteiten en hybriden gekweekt, het getal der sterkere en meest geliefde varieteiten, die op groote scbaal gekweekt wordenis echter gering. Ofschoon de bovengenoemde cijfers natuurlijk slechts globaal kunnen wezen en ze zeker jaarlijks aan golving onderhevig/ z(jn, knnnen ze toch strekken om een begrip te geven van deze belangrijke teelt in sommige deelen van Frankrijk, en zijn die opgaven dan ook om die reden niet zonder beteekenis. Een correspondent van het bekende blad Revue horticole berigt, dat hij een rozenstruik vol knoppen kocht. Toen zich eenigen tijd daarna de knoppen ontplooidenkwamen er dof en verflensd uitziende bloemeii van zuilachtig bleeke kleur voor den dag. Toen bedekte hjj de aarde van den struik in de pot een halven duim hoog met fijn gemaakte steenkool, en na eenige dagen reeds werden de rozen levendig rood en fraai. Proeven, daarna met petunia's genomen, gaven tot resultaatdat alle bleeke en onbepaalde kleuren zeer spoedig diep rood en lila werdende witte petunina's werden met fraaije roode strepen geaderd. Eenige lila petunia's werden prachtig zwart-blaauw. Ook bij andere bloemen kwam eene soortgelijke kleursverandering voor. Alleen de gele kleur bleef gevoelloos voor de inwerking van steenkool. De Laudbouw Courant zegt van haar kantop grond van in vroeger jaren opgedane ondervinding te weten, dat eene laag fijn houtskool een zeer merkbaren invloed op kleine doukere roosjes, op petunia's, op violen en dergelijke planten uitoefent. Vergissen wij ons niet, dan moet de oorzaak daarvan gezocht worden in het vermogen van houtskoolpoeder om ammonia op te nemen, terwijl de zwarte kleur teweeg brengt, dat er vrij wat warmte van de er op schijnende zonnestralen in terug- gehouden wordt. Waarschijnlijk heeft steenkolenpoeder, dat trouwens reeds stikstof bevat, ook de eerste en zeker de tweede eigenschap. De hier vermelde proeven zijn voorzeker zeer gemakkelijk te nemen. Gaarne zouden wij ter zjjner tijd het een en ander van den uitslag vernemen. Te Kampen hebben reeds 18 veehouders aangifte gedaan, dat zich op hun stallen het mond- en klaauwzeer heeft voor- gedaan. Op Timor zijn volgens het Bat. Handelsbl. 10,000 runderen aan de veepest gestorven. In het afgeloopen jaar 1880 was de opbrengst der aard- bezien-vrucbten te Boskoop, als volgt: Door de aardbezien- compagnie aldaar werd besomd voor een bedrag van11,666. Wat door een particulier commissionnair in vaten naar Engeland verzonden werd en de opbrengst van den kleinhandel op Gouda, Leiden, Haarlem, Woerden enz., daarbq gerekendkan veilig geschat worden op/ 10,500, dus voor een gezamenlijk bedrag van 22,166 uitsluitend aan aardbezien-vruchten. Dit cijfer, aan goede bronnen ontleend, zal de waarheid zeer nabij komen. Is deze som op zich zelve reeds aanzienlijk te noemenze wordt dit te meer, indien men daarbij in aanmerking neemt,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1