sSm' 1881. Vrijdag, 28 Januarij. No. 4 VAN AAN LANDBOBW6EMBBNTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Ilaarlemmermeer. in# ]?rijs van het Abonnement: in het Jaar IIoofd-Agenten voor dit Weekbladte Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort verslag der Vergadering van Donderdag 27 Januarij 1881. Uitslag der Collecte voor den Wntcrsnood te Baarlemmermeer. Aangegeven van 1824 Januarij 1881. s GEBORENMatje, dochter van J. Meijer en T. Westbroek. Agatha, dochter van D. Roos en A. S. Schouten. Johanna, dochter van C. de Haan en G. Appelman. Jacoba, dochter van P. Kalf en J. Treffers. Dirk, zoon van T. E. Kemp en A. Broertjes. Maria, dochter van F. Ferwerda en A. Bood. Gerrit, zoon van M. van Tol en G. Bos. Klasina Catharina, dochter van E. de Lange en A. Ruygrok. Pieter, zoon vanH. van de Sar en J. 't Hart. Teunis, zoon van C. Donker en A. de Geus. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/a Cent. HAARLEMMERMEER Prijs van een enkel Nommee 15 Cent. de Heeren A T.T.E TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFPENDE te adresseren aan VAN B01VGA C°.te Amsterdam. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendoeffek. Tegenwoordig 13 leden. 1°. Worden eenige mededeelingen gedaan waaronder een ingekoraen adres van eenige ingezetenen, houdende verzoek om eene school te stichten aan den ringdijk bij Lisserweg Oostzijde, welk adres tot onderzoek wordt gesteld in handen van de schoolcomraissie. 2°. Aan mej. A. M. Wiering wordt, op verzoek, eervol ontslag verleend nit hare betrekking van onderwijzeres aan de school nr. 6ingaande 1 April a. s. 3°. Tot onderwijzeres aan de school nr. 5 wordt benoemd mej. E. D. Ruiteobach, te Sneek; infunctietreding 1 Maart of vroeger. 4°. Tot onderwijzeres aan de school nr. 4 wordt benoemd mej. F. Engels, te Staphorstinfunctietreding 1 Maart of vroeger. 5°. Op eene bedenking van Ged. Staten op het besluit tot heffitig van schoolgeld voor uitgebreid lager onderwijs, ten einde daaruit te doen vervallen de bepaling: dat onder het schoolgeld niet begrepen zal zijn de kosten van schoolboeken wordt besloten, aan die bedenking te gemoet (ekomen, doch daarentegen bet schoolgeld te verhoogen met f 3,en alsnn te brengen voor een leerling op 33. 6°. Op een verzoek van K. Vreeken, in zake de bonden- belasting, wordt gunstig beschikt. 7°. Op het adres van J. L. J. Jansen, om concessie voor den aanleg van een stoomtram, lijn HeemstedeAalsmeer, wordt besloten aan den adressant te berigten, dat de Gemeen teraad gaarne bereid is tot medewerking, wanneer adressant zal opgeven van welke gemeentegrond hij voor de dienst wenscht gebruik te maken. 8°. Wordt besloten een gemeente-opzigter te benoemen tot wederopzeggens toe; waarna benoemd wordt de heer H. Rinck. 9°. Wordt vastgesteld eene wijziging van de policie-veror- dening betreffende verbod tot het hakken van gaten in het ijs. 10°. Wordt ingelrokken het besluit der vorige vergadering tot aanbieding aan 't Rijk van grond voor het bouwen van een post- en telegraafkantoor. Na nog eenige iulichtiugen door den Voorzitter aan den beer Bultman gegevenwordt de vergadering gesloten. De heer M. J. H. Spaink, directeur van het Post- en Telegraaf kantoor alhieris als zoodanig benoemd te Weesp, met ingang van 1 April a. s. Ontvangeu werd in de Sectien A en B f 37.95® in de Sectien FF f 30.10 ft tt C. 15.87 GG ,,30.14® n tt tt D en E 43.47 If hh. 44 30 tt tt F. 23.82 II II. 31.18 tt it GenH 34.87 II JJ. 38.39 99 tt 11 I 41.36® it KKenLL ,,73.17® it tt J enK 30.30 it MM 29.50 N tt tt L. 17.95 if NNenOO 46.80 II tt tt MenN 18.45 if PP 30.— tt It tt 0. 36.30 11 ,1 i> QQ 20.92 n a it P. 18.05 II RR be- tt it Q. 40.55 halve Ringdijk en it tt R. 88.73 Huigsloot 20.40 tt it AA 23.82 in de Sectien SS met ft tt tt BB en CC 28.99 Huigsloot en den ft it it DD. ,,28.- Ringdijk tot den tt tt tt EE 26.95 Leeghwater. 35.40 Bedragende te zamen J" 985.75. Doordien alles met sneeuw bedekt is en de granen bij de boeren meestal gedorschen zijn, is er voor de vogels zeer weinig voedsel te bekomen. De musschen zijn dan ook door fJiterHjk Woen»dag den honger zoo familiair, dat zij in de huizen komen en zich gemakkelijk door kinderen laten vangen. In een gezin te Hoofddorp bevinden zich reeds enkelen in de kooi, die het aan geen voedsel ontbreekt, en toch doen ze alle mogelijke moeite om weder vrij te komen. De vrijheid is toch maar alles! BURGERLIJKE STAND. LEVENLOOS GEBORENeen kind van W. Koeckhoven en A. Dorbeck. OVERLEDENStijntje, oud 16 dagen, dochter van A. de Wit en G. Beets. Jacob, oud 18 maanden, zoon van J. Blokker en J. Varkevisser. Geerlig, oud 5 weken, zoon van G. Karman en L. van de Pad. Gijsbert, oud 2 dagen, zoon van O. C. Kooren en T. Robijn. Klaas, oud 12 wekeu, zoon van M. TanisenW. van Tilburg. Wilhelmina, oud 3J jaar, dochter van A. van der Linden en C. Klein. Nioolaas, ofld 10 maanden, zoon van N- van Reeuwijk en M. Biemond. Bartholomeus Hendrikus, oud 22 maanden, zoon van A. .Wassenaar en M. Kassing. Guurtje Hovenier, oud 59 jaren, gehuwd m't P. de Wals. Jannetje Jongkind, ond 42 jaren, gehuwd met H. van den Zanden. ONDERTROUWDgeene. GEHUWDgeene. Of het onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer goed of niet goed is, staat bij mij niet te beslissenbet staat even- wel aan geene bedenking onderhevig, of ieder onderwijzer woekert met de talenten en kracbten hem gegeven, om zoo getrouw mogelijk in alles zijn plichten te vervullen en dik- wijls meer dan deze! lets anders is het, of de vruchten van het onderwijs beantwoorden aan al de kosten, moeiten en zorgen, die besteed worden om goede te erlangen. Levendig nog herinner ik mij, hoe bij de inwijding van de school te Abbenes, den 2den Januarij 1865, de heer Amersfoordt, destijds burgemeester dezer gemeente, in eene krachtige toe- spraak aan de kinderen duidelijk trachtte te maken, dat er geen sprake kan zijn van eene goede uitkomst van het on derwijswanneer de kinderen, hetzij veel of weinig, zich schuldig maken aan schoolverzuim. Ieder onderwijsvak toch ging ZEA. voort, beeft zijne bepaalde dagen en uren. Ver- zuimt gij de sehooltijden om iets te noemen, waarop onder wijs in het rekenen wordt gegevendan ligt het voor de hand dat gij nooit een flinke rekenaar zult worden. Evenzeer geldt dit van de overige onderwijsvakken. Ziet dezen schoolmuur eenshoe stevig en fiksch en sterk hij is 1 Gij zult hem niet omduwen en stormen zal bij trotseeren. Dat komtomdat elke steen door kalk vastaaneengesloten op den anderen ligt. Verbeeldt u echter, dat hier een, twee, drie, vier steepen waren uitgelaten; daar weder een geheele opening van ver- scheidene steenen was gebleven; ginder de kalk was vergeten hooger op de muur scheef was gebouwd en zoo al meer, zoudt gij dan ook gelooven dat de muur sterk was en bestand tegen den storm? Voorzeker niet. In dier vcege ging ZEA. voort te spreken; en het is nu jaren acbtereen, dat ik mij telkens en telkens voorstel een flinken, stevigen muur op te metselen (om mij aan dit beeld te houden) en elken oudejaars- avond, bij een overzicht van mijn werkontdek ik overal kleine en groote gaten, openingenspleten, scheuren en breuken een heel bouwvallig werk 1 Te Abbenes krijgen al de kinderen elk jaar een feest en die bet minst schoolverzuim hebben eenen prijs in geld. Het gedeelte der gemeente, waaruit de kinderen bier de school bezoeken, wordt bezocht door drie raadsleden; aan opwek- kingen tot getrouw schoolbezoek ontbreekt het niet. De oor- zaak der kwaal is dus niet verre te zoeken. Om bet bovengezegde te stavenvolgt hier eene Lijst van Schoolverzuim over het jaar 1880. De Romeinsche cijfers duiden de volgorde der leerlingen aan de daarachter gevoegde gewone cijfers de verzuimde sehooltijden I, 0; II, 316; III, 79; IV, 63; V, 31; VI, 117; VII, 117; VIII, 0; IX, 66; X, 266; XI, 118; XII, 59; XIII, 102; XIV, 81 (a); XV, 78 (5); XVI, 19 (c); XVII, 24 (d); XVIII, 57 (e) XIX, 314 XX, 56 GT)\ XXI, 198 (h); XXII, 77; XXIII, 87; XXIV, 125 XXV, 24; XXVI, 120; XXVII, 2; XXVIII, 94; XXIX, 96; XXX, 49 XXXI, 135; XXXII, 210; XXXIII, 52 (A); XXXIV, 47; XXXV, 60; XXXVI, 80 XXXVII, 110; XXXIX, 35; XL, 99; XLI, 103; XLII, 154; Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. XLTII, 161 (T); XLIV, 140 (m); XLV, 183 XLVI, 72 (o); XLVII, 46 (p); XL VIII, 87 (g); XLIX, 43 (r); L, 7 LI, 106 (s); LII, 1 (i)LIII, 73 (u); LIV, 148; LV, 26; LVI, 78; LVII, 136; LVIII, 157; LIX, 177; LX, 103; LXI, 71; LXII, 38; LXIII, 59; LXIV, 87; LXV, 57; LXVI, 199; LXVII, 180; LXVIII, 112; LXIX, 40; LXX, 46 LXXI, 62; LXXII, 157; LXXIII, 18; LXXIV, 43; LXXV, 50; LXXVI, 205 ^XXV, 19; LXXVI, 16; LXXVII, 43; LXXVIII, 81LXXIX, 89; LXXX, 72; LXXXI, 65; LXXXII, 62LXXXIII, 9 (w) LXXXIV, 176; LXXXV, 100; LXXXVI, 123; LXXXVII, 97; LXXXVIH, 115; LXXXIX, 126; XC, 10 XCI, 9 (y) XCII, 19(2); XCIII, 127; XCIV, 98; XCV,, 189 (aa)XCVI, 165 (6b); XCVII, 55; XCVIII, 27; XCIX, 96; C, 204 (cc), CI, 14; CII.181; CIII, 138 CIV, 32; CV, 146; CVI, 175 CVII, 90; CVI1I, 34; CIX, 4; CX, 46; CXI, 147; CXII.23; CXIII, 42; CXIV, 63; CXV, 95; CXVI, 118; CXVII, 150; CXVIII, 71; CXIX, 51; CXX, 29 (dd); CXXI, 63; CXXII, 63 (ee); CXXIII, 341CXXIV,12; CXXV, 32; CXXVI, 240; CXXVII, 32 CXXVIII, 42 (gg); CXXIX, 6 (hh); CXXX, 27 (it); CXXXI, 17; CXXXII, 34; CXXXIII, 117; CXXXIV, 22; CXXXV, 3; CXXXVI, 11CXXXVII, 42; CXXXVIII, 11 CXXXIX, 22; CXL, 8; CXLI, 38; CXLII, 76; CXLIII, 48 CXLIV, 141CXLV, 21CXLVI, 60 (jf); CXLVII, 44 (kk); CXLVIII, 36 (11); CXLIX, 222 (mm); CL, 45 CLI, 25 (oo); CLII, 10 (pp); CLIII, 72 (gg); CLIV, 34 (rr); CLV, 65 (sa); CLVI, 4 (iit); CLVII, 24 (uu); CLVI1I, 20 (we); CLIX, 0 (ujw); CLX, 15 (xx); CLXI, 0 (ijij); CLXII, 0 (zz); CLXIII, 6 (a1); CLXIV, 0 (6'). (a) 1 Sept. school verlaten, 10 jaar; (I) 6 Sept. school verlaten, 11 jaar; (c) 9 Febr. school verb, naar elders ver- trokken; (d) 1 April school verb, 12 j.; e1 April school verb, 11 j.; 8 Nov. school verb, 12 j.(g) 1 April school verb, 10 j.(h) 1 April school verb, 4 Oct. weer school ge- komeD; het verzuim had plaats in de maanden can schoolgaan (i) 1 Julij school verb, 10 j.; (j) 1 April school verb, 11 j. (A) 1 April school verb, 11 j.; (I) 1 April school verb, 2 Aug. weder school gekomen; (m) 16 Mei school verb, 10 j.; (n) 16 Mei school verb, 1 Nov. weder school gekomen; (o) 1 April school verb, 11 j (p6 April school verb, 4 Oct. weder school gekomen; 1 April school verb; (r) 1 April school verb, 4 Oct. teruggekomen(a) 12 April school gek.; (I) 20 Sept. school gek.; (n) 4 Oct. school gek. (v) 1 April school verb, 10 j.(te) 1 April naar elders ver- trokken; (x) 16 Mei naar elders vertrokken(y)idem; (2) idem; (ad) 1 Oct. school verb, 10 j.; (6 b) idem, 10 j.; (cc) idem, 10 j.; (dd) 1 April school gek.; (ee) 26 Aug. school verb; 1 April school verb. 11 j.(gg) 1 April school verb, 12 j. (hh) 2 Febr. school gek.; van (it) tot (jj) alien 5 April school gekomen; (Ick) 5 April gek., 16 Mei school verb om ziekte; (11) 12 April school gek,, 13 Mei naar elders vertrokken; (zwzzz) 19 April school gek.; («»)idem; (00) 5 Julij school gek. (pp) idem; (gg) idem; (rr) 5 Julij school gek., 1 Sept. school verb, 1 Nov. weder sehool gek.; (s s) 5 Julij school gek.; (tt) idem; (uu) 5 Julij school gek., 1 Sept. school verlaten; (vv) 12 Julij school gek.; (km) 4 Oct. school gek.(a-a;)idem; (yij) idem; (zz) idem; (a1) 18 Oct. school gek.; (i')lNov. school gekomen. Zoo gaat het jaar in jaar nit. Zou de bekwaamste en kun- digste onderwijzer, al ware hij zelfs de hoogwijze Holofernes uit Shakespeare's: Love's labour's lost, zou hij onder zulke ongunstige verschijnselen in staat zijn tot het geven van voldoend lager onderwijs dat ook hem zelven voldoet en den beschaafden mannen onzer maatschappijIk geloof het niet! P. Boekel. AbbenesJanuarij 1881. De koeijen en paarden, onlangs in den brand bij J. D. Bulk omgekomen, zijn toen verkocht aan M. van Hnlten en anderen, te Burgerveen, welke koeijen later, zoo als reeds vroeger is gemeld, als schadelijk voor de gezondheid, op last der politie zijn begraven moeten worden. Men zeide toen, dat van Hulten, om te bewijzen dat het vleesch niet schadelijk was, daarvan zou hebben gegeten en alsnu aan bloedbederf lijdende zou zijn. Men beweert evenwel, dat dit niet overeenkomstig de waar- heid is; maar dat hij door den schrik, doordien het vee zonder schadevergoediDg den grond inmoest, ziek is geworden en lijdende is aan typhusdoch thans in beterschap toeneemt. Minder als eene uitstorting van poelisch gevoel - om hier- van te genieten kan men op verscheidene andere plaatsen in de keurige nalatenschap van den dichter terecht! maar meer als een bewijs van de macht, welke Dr. Heije bezat in het kneden buigen en behandelen der Hollandsche taal, welke hem zoo lief was, plaatsen wij onderstaand versje in het Weelcblad nan Haarlemmermeer. Het werd door my in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1