r. 1881. Vrijdag, 4 Februarij. Rfo. 5. VAN A AN LANDBOTJ WGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. JPrijs van het Abonnement: in het Jaar6. Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/t Cent. lloofd-Ag-enten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 26 Jan.1 Febr. 1881. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 30 December 1880, II A A It L E M H E It M E E It Prjjs van een enkei, Nommer 15 Gent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. fHt'rl\jk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Naar men verneemt, is tot Directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier benoemd de heer H.J. van Bat en- burg, te Grouw. Het getal ingeschrevenen voor de Nationale Militieligting 1882 bedraagt in deze gemeente 143. Eene bardrijderij op schaatsen te Abbenes heeft aan onge- veer 28 huisgezinnen verstrekt: elk 100 turven en eenige levensmiddelen. In de vorige week is de persoon van H. Sweers, oud 32 jaren, in de nabijheid van Halfweg, terwijl hij op schaatsen reed zoodanig met eene slede in aanraking gekotnen dat hij zeer korten tijd daarna aan de gevolgen is overleden. Indien de hieronder vermelde personen zieh in deze gemeente mogten ophouden, worden zij in hun belang aangemaand zich ter Secretarie aan te melden voor de insehrijving in het Bevolking- register J. Dullemansgekomen van 's Gravenhage. H. Klein,Nieuwerkerk a/d IJ. G. J. Bix, Haarlem. Maria Jozina Qcaak, Amsterdam. Klasina van Horstidem. Leendert Joh. Neumeijer idem. Cornelia OttenWaddinxveen. GEBOREN Klasina, dochter van G. Grooteman en K. Stapel. Jacobus, zoon van C. Bom en J. C. Meenderinck. Jacob, zoon van J. Rijke en H. Claassen. Jan, zoon van C. Westmaas en P. Muijlwijk. Gerritje, docbter van J. Weststeijn en G. de Raadt. Adriana, dochter van C. Houthuizen en C. L. de Looze. Maria, dochter van C. Grootenboer en F. Walraven. Hendrikus Franciseus, zoon van B. Mittertreiner en J. Patist. Govert, zoon van H. den Dekker en L. van Willigen. Govert Willem, zoon van E. van der Wal en M. den Dekker. Fredrikus, zoon van L. van der Zon en J. van Diemen. Gerrit, zoon van C. van Groenigen en A. J. Degenaars. Anna Berendina, dochter van H. D. Landwehr Johan en A. van Schip. Cornelia, dochter van A. Spierings en A. Timmers. OVERLEDENJannetje Guldemond, oud 79 jaren, gehuwd met E. Maaskant. Markus Groot, oud 76 jaren, wednr. van A. Smit. Teunis, oud 10 maanden, zoon van Celeke Dekker (ongehuwd) ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. Reeds vroeger in het kort medegedeeld.) Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 14 ledenzijnde de heeren: Klapwijk, Ver kuijl, van Reeuwijk, van Vuuren, DorbeckBiesheuvelRan, Pruissen, Timmermans, Knoop, Tensende Breuk, 't Hooft en Bultman, alsmede de Secretaris. Afwezigde heer van Riessen. De Secretaris leest de notulen van 25 November 1880, welke worden goedgekeurd. I. Aan de Vergaderiug wordt medegedeeld: a. de Provinciale bladen van 1880, nr. 63 tot 77; b. dat het raadsbesluit, betreffende de leervakken die op de seholen zullen worden onderwezen, door Heeren Gedeputeerde Staten voor kennisgeving is aangeuomen; e. dat alle de tot leden der Plaatselijke Schoolcommissie benoemden die betrekking hebben aangenomen; d. dat de leverantie der Scboolbehoeften voor 1881 is aan genomen door J. Vlieger, te Amsterdam, voor 1049. en de bureau- en schrijfbehoeften door denzelfden voor/231. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. II. Gelezen het verzoek van mejufvr. S. C. Risch, hulp- onderwijzeres aan school nr. 5 (Nieuw-Vennep) om eervol ontslag uit gemelde betrekking. Wordt besloten het gevraagd eervol ontslag te verleenen in te gaan den 1 Maart 1881. III. Is aan de orde de benoeming van eene gemeente- vroedvrouw voor de standplaats Abbenes. De Aoorzitter deelt mede, dat zich aldaar, op uitnoodiging van Burgemeester en Wethouders, reeds heeft gevestigd Mejufvr. Maartje Fraai en zulks met het oog op de bestaande groote behoefte. De heer de Breuk verlaat, wegens treurige familie-omstan- digheden, de vergadering. Tot de benoeming overgegaan zijnde, wordt Mejufvr. M. Fraai, te Amsterdam, met 10 stemmen daartoe benoemd en de infunctietreding gerekend te zijn ingegaan 13 December 1880. IV. Gelezen het adres van W. G. Werverste Rotterdam houdende verzoek om afschrijving op zijnen aanslag in den Hoof- delijken omslag dezer gemeente dienst 1880 bedragende 4. Overwegende dat adreasant de gemeente heeft verlaten den 21 October 1880, wordt besloten de gevraagde afschrijving te verleeneQ en wel voor twee-twaalfde gedeelten, ter somme van /0,66®. V. Wordt gelezen een adres van T. Sandersciviel en bouw- kundig Ingenieur te Amsterdam, aan de Spuistraat nr. 34, waarbij concessie wordt gevraagd tot aanleg en exploitatie van een net van stoomtramwegen en omvattende o. a. ook een lijn van Amsterdam naar Hoofddorp, De Voorzitter stelt voor den adressant te berigtendat, hoezeer de Gemeenteraad het plan toejuicht en zeer wenscht dat de geprojecteerde lijnen mogen tot stand komende ge vraagde concessie evenwel door den Gemeenteraad niet kan worden verleend, omdat de wegen het eigendom zijn van den polder, weshalve adressant zicb ter bekoming der concessie, zal moeten wenden tot bet bestuur van den Haarlemmermeerpolder. VI. Komt weder in behandeling de missive van het Gemeente- bestuur van Leimuiden, waarbij wordt verzocht dat voor de 28 kinderen die uit deze gemeente te Leimuiden scboolgaan aan die gemeente zal worden betaald eene som van f 20. 'sjaars per kind (reeds vermeld in de notulen van 25 Novem ber 11., nr. 5) en wordt tevens gelezen het hierop ingewonnen berigt, van de Plaatselijke Schoolcommissie, waarbij, om de daarin vermelde redenenwordt geadviseerd, aan het voorstel van Leimuiden geen gevolg te geven. De heer 't Hooft acht, dat de Schoolcommissie de zaak zeker goed zal hebben onderzocht en het dus het beste zal zijn, afwjjzend te beschikken. De heer Bultman wijst op de vele andere punten der ge meente, waar men hetzelfde zou hebben te wachten. De heer Verkuijl vraagt, of bepaald is de afstaDd, waarop de kinderen van de seholen mogen verwijderd zijn. De Voorzitter antwoordt ontkennend, maar zegt, dat de ringdijk bij Leimuiden wel een der meest van de seholen verwyderde puDten is. De Voorzitter stelt voor, om op het verzoek van Leimuiden afwijzend te beschikken, Daartoe wordt besloten zonder hoofdelijke stemming. VII. Komt ter tafel een ontworpen nieuw reglement voor de openbare seholen voor lager onderwys in deze gemeente. Van dat stuk wordt voorlezing gedaan. Tot de verdere behandeling overgegaan zijnde, wordt art. 1 aangevuld met de namea der wegen waaraan de seholen gelegen zijn en wordt dat artikel en art. 2 verder goedgekeurd. Artikel 3bepalende dat de insehrijving der leerlingen zal geschieden twee malen 's jaars en wel in Mei en November. De heer Verkuijl acht twee malen per jaar te weinig en wenscht dat de insehrijving vier malen'sjaars zal plaats hebben, zooals vroeger. De heer Bultman is daartegen, doch stelt voor, om voor eerstbeginnenden twee malen insehrijving te houden doch voor hen die reeds vroeger hebben schoolgegaao vier malen per jaar. De heeren Run en Timmermans ondersteunen dit voorstel. Nadat deze zaak nog nader was besproken, komt in stemming het voorstel van den heer Bultman, 't welk wordt verworpen met 10 tegen 3 stemmen. Voor stemden de heeren Bultman Ran en Timmermans. Tegen de heeren: Tensen, 't Hooft, Klapwijk, Verkuijl, van Reeuwyk, van Vuuren, Dorbeck, Biesheuvel, Pruissen en Knaap.) De heer Verkuijl stelt alsnu voor om de insehrijving vier malen per jaar te doen: in Januarij, April, Julij en October; welk voorstel wordt aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. {Voor stemden de heeren: Tensen, 't Hooft, Klapwyk Verkuijl, van Reeuwijk, van Vuuren, Dorbeck, Biesheuvel, Pruissen en Knaap. Tegen de heeren: Bultman, Ran en Timmermans). Art. 3, aldus gewijzigd, wordt goedgekeurd, alsook de artikelen 4 tot 8. Art. 9. Bij dit artikel wordt besproken of men, even als vroeger, weder wijken voor de seholen zal bepalen, dan wel, zooals in het tegenwoordig artikel, alleen spreken van de Daastbijzijnde school. Met het oog op de bezwarendie tegen het bepalen van vaste wijken bestaan wordt het artikel onverandert goedge keurd, alsook de artikelen 10 tot 14. Art. 15. De bepaling dat de Plaatselijke Schoolcommissie zich de goedkeuring der op te leggen straffen kau voorbe- houdenwordt veranderd in Burgemeester en Wethouders. Dit artikel en alle overige artikelen worden vervolgens goedgekeurd en het Reglement zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII. Alsnu komt in behandeling eene ontworpen instructie voor de onderwijzers aan de openbare seholen voor lager on- derwijs in deze gemeente. Van dit stuk wordt voorlezing gedaan. Bij de verdere behandeling worden de artikelen 1 tot 7 goedgekeurd. Art. 8. De heer Bultman is tegen het verbod om tabak in dt seholen te rooken, opgenomen in punt 4 van dit artikelen stelt voor zulks te doen vervallen. Na korte woordenwisseling wordt het voorstel van den heer Bultman aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. De overige artikelen worden goedgekeurd en de instructie vastgesteld. IX. Is aan de orde de vaststelling der Verordening op de heffing en invordering van het schoolgeld voor het meer uit- gebreid lager onderwijs. Nadat de ter tafel overgelegde ontwerpen vvaren voorge- lezen en daaromtrent was gesprokenworden vastgesteld het besluit tot heffing van schoolgeld en de verordening op de invordering, luidende als volgt: Besluit tot heffing van Schoolgeld in de Gemeente Haarlemmermeer, De Gemeenteraad van Haarlemmermeer Heeft besloten Art. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten van het onder wijs in de vakken vermeld onder Ir. I, m, n, p, q en r van art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad nr. 127), zal worden geheven een schoolgeld ten bedrage van a. f 5.per jaar voor het bijwonen tier lessen in de Fransche taal; b. f 10.per jaar voor het bijwonen der lessen in de Fransche taalwelke in avondscholen worden gegeven c. 30.per jaar voor het bijwonen der lessen in de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talenin wiskunde en handteekenen en landbouwkunde. Art. 2. Indien door 2 kinderen uit een gezin gelijktijdig de lessen in de vakkenvermeld onder lr. c van art. 1 worden bijgewoondzal het bedrag van het schoolgeld voor elk kind bedragen /25.en voor drie of meer kinderen uit 66a gezin voor elk kind/20. Art. 3. Voor elken leerling is, al woont hy slechts <5en- maal in de drie maanden, aanvangende den eersten der maanden Januarij, April, Julij en October, de lessen bij, het voile schoolgeld voor die drie maanden verschuldigd. Art. 4. Onder het schoolgeld is begrepen de vergoeding voor de scboolbehoeften, met uitzondering van de boeken. Art. 5. Voor bedeelden en zij, die schoon niet bedeeld, onvermogend zijn, wordt geen; voor minvermogenden slechts de helft van het schoolgeld betaald. Art. 6. Het schoolgeld voor minderjarigen is verschuldigd door hunne ouders of voogden. Art. 7. Dit besluit treedt in werking onmiddellijk na de afkondiging van hetzelve. Alsdan zijn vervallen de raadsbesluiten van 29 Oct. 1874 en 24 Dec. 1874, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 31 Dec. 1874, nr. 17, en 1 Febr. 1875, nr. 5. Vastgesteld door den gemeenteraad van Haarlemmermeer in zijne openbare vergadering van 30 December 1880, enz. Verordening op de Invordering van het Schoolgeld voor Uitgebreid Lager Onderwijs te Haarlemmermeer. Art. 1. Voor den vijftienden der maanden JanuaryApril, Julij en October, worden door de hoofden der seholen aan Burgemeester en Wethouders overgelegd de lijsten der leerlin gen, welke zich tot bijwoning der lessen hebben doen in- schrijven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1