1881. Vrijdag, II February. N°. 6. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDEE-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonaement: in het Jaar Prijs der A_dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12Cent. Ilooftl-Agent en voor dit Weekbladte Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven ran 28 Febr. 1881. De invloed van de sneeuwbedekking op de bodemwarnite. Een en antler aangaande de bemesting. II AABLEMMERRIEER. Pr\js van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN XJITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN DONGA C°.te Amsterdam. (ITitertyK Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Agenda voor de Vergaderjug van Hoofd-Ingelanden vaD den Haarleuimermeerpolder, te houden op Dingsdag 15 Februarij 1881, des namiddags ten 1 ure, in het lokaal van Slants, te Haarleui. 1. Mededeelingen. 2. Vaststelling van het Kohier van Omslagdienst 1881. 3. Verzoek van den heer J. de Borst Verdoornom vergunning tot exploitatie van een stoomtram- weg.4. Missive van den beer Quack, over depots van grind. In de Meerbode van 9 Febr. jl. komt een berigt voor, waaruit blijkt dat te Haarlemmermeer in 1880 aan verschil- lende ziekten 216 sterfgevallen hebben plants gehad, terwijl de gezondheidstoestaud niet ongunstig kan genoemd worden. Wij kunnen evenwel mededeelen dat, blijkens een reeds vroeger geplaatst berigt, het aantal overledenen in 1880 be- droeg 356. In 1879 was de verhoudiug tusschen de sterfte en de be- volking 1 op de 46; in 1880 1 op de 40. Nu mag men den gezondheidstoestaud over 1880 niet on gunstig noemen, hij was toch ongunstiger dan over 1879. In de vorige week werd eene aangifte gedaan van ziekte ODder 't vee van T. C. Los, ringdijk bij Oude Wetering. Bij onderzoek door den districts-veearts-plaatsvervanger is gebleken dat het rund wel aan longziekte lijdende was, maar niet aan de besmettelijke longziekte. Sedert Januarij 1878 kwam te Haarlemmermeer geene be smettelijke longziekte ODder 't rundvee vooralthaus sedert dien tijd zijn geene aangiften gedaan. GEBOREN Hendrikus, zoon van H. van der Drift en P. Bakker. Maartje, dochter van A. van den Bergen D. Kistemaker. Joannes Catkarinus, zoon van N. van Leeuwen en C. Touw. Johanna, dochter van D. Olij en H. Roubos. Mattheus Hendrikus, zoon van W. Rijnardus en C. Esser. Trijntje, dochter van T. O. Boon en S. de Ruijter. Agnes, dochter van J. Wijfjes en J. C. d'Haene. Hendrika Catharina, dochter van II. Sckoo en F. Hogenhout. Elizabeth Adriana, dochter van W. Koolbergen en E. Knoopen. OVERLEDENCornelia Melman, oud 24 jaren, gehuwd met M. van Grieken. Anthonie Spoor, oud 66 jaren, gehuwd met C. Arrachart. Gerrit, oud 9 dagen, zoon van M. van Tol en G. Bos. Bastiaan, oud 7 maanden, zoon van P. G. Yersluijs en C. Kooij. Arnoldus, oud 14 maanden, zoon van A. Mulder en J. B. Vlaskamp. Maria Catharina, oud 5 maanden, dochter van M. M. Esser (ongehuwd). ONDERTROUWD: G. Bakker met L. Metselaar. B. van Bezooijen (wednr.) met J. Rodenburg (wed.). GEHUWDgeene. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze gemeente mogten ophouden, worden zij in bun belang aangemaand zich ter Secretarie aan te melden voor de inschrijving in het Bevolking- register Cornelia Margar. Dekker, gekomen van Dordrecht. Pieter VAN AsSteenbergen. Klasina van Horst, Amsterdam. Maria Jozina Quaak,idem. Hendrikus BuddeElst. Cornelia Otten,Waddinxveen. J. Dullemans's Gravenhage. H. Klein,Nieuwerkerk a/d IJ. G. J. Eix,Haarlem. Wilhelmus Oolders, Spaarndam. Aart Vat,'s Gravesande. Om dakstroo, wat vaak buiten in boerenhuizen gebruikt wordt, onontbrandbaar te maken, wordt het eenvoudig be- vochtigd met kalkwater of dunne karnemelk. Daardoor wordt het stroo niet alleen onbrandbaar, maar het blijft ook langer goed. Oplossingen van aluin en andere zouten zijn wel eens aanbevolenmaar daar het regeuwater ze oplostzijn ze minder doelmatig en ook duurder. Capelle (Langstraat), 9 Febr. De handel in leverantie-hooi voor de persen was de vorige week vrij levendig, zoodat de aflevering bijna dagelijks plaats had. Het verhandelde bragt naar kwaliteit 22 a 22.50 per 1000/2 kgr. op. Ook werden verscbillende handels-paardeu aan Fransche kooplieden tot /450 a 700 verkocht. Oosterhuizeil. De waarde der landerijen is hier in de laatste jaren met de helft, van sommige zelfs met twee derden verminderd. De minder gunstigc toestand ook voor den land- bouwenden stand in de laatste jaren en de daardoor vrij alge- meen heerschende geldschaarscht; schijneu hiervan de voor- naamste oorzaken te zijn, terwijl er zelden koopers van elders komen. Men verwacht dat de aanleg van den locaalspoorweg ApeldooruDieren ook hierin verbetering zal brengen. Nabij Schiebroek is een knecht door een stier, dien bij naar de markt leiddena eenige stooten op de horens geno- men en in de hoogte geworpen. In een boomgaard werd de stier met behulp van touwen weder opgevangeu. De knecht ward, inwendig zwaar gekneusd, naar de boerderij gebragt. ;endam is eene sedert twee jaren uit Californie inge- voerde soort zaaihaver, Prolific-haver genaamdte bezigtigeD. De opbrengst moet 50 100 pet. meer bedragen dan alle andere tot nu toe bekende haversoorten. Het stroo is bijzonder lang, terwijl de halmen bij hevigen wind en regen niet gaan liggen. Het gewigt van de Prolific-haver wordt per hectoliter als 104 pond opgegeven. Hoe lang kan een schaap zonder eten Ter beantwoording dezer vraag levert de Schles. Zeit. de volgende bijdrage. Een houtzaagmolenaar miste op den avoud vau den 2 Sept. jl. een tweetal schapen. Zij werden eerst den 18 Sept. tusschen een hoop bout teruggevondenen waren alzoo 16 dagm zon der voeder geweest. Met koemelkgele wortelen en haver werden de zeer vermagerde dieren weer bijgebragt, waarop zij met groote gretigheid aanvielenmaar op deu tweeden dag weigerden zij alle voedsel; later begonnen zij er weder aan en herstelden langzamerhand. Dezelfde courant deelt een geval mede dat twee hoenders het 19 dagen zonder voedsel uithielden. Men kan toch niet te voorzichtig zijn. Te Worthingin Engeland, is een epidemie van typhus uitgebroken na en door het gebruiken van verontreinigde melk. Ten huize van den verkooper van de melk in kwestie was een typhuslijder. De emmers werden schoongemaakt met water uit een put, dat veroutreinigd was door de uitwerpselen van den zieke. Door de aldus onrein geworden melk werden 44 personen aangetast. De personen, die de melk ongekookt hadden gebruikt, werden aangetast; die de melk gekookt hadden ge bruikt bleven, luidens de berigtenvrij. Te Niebert (prov. Grouingen) was dezer dagen een kip ge- heel bevroren en lag stijf uitgestrekt, zoodat de eigenares het dier reeds wilde wegwerpende dochter dacht er anders over en legde de kip eerst in een mandje bij de kagchel toen op een warme stoof en eindelijk in den oven van de kookkagcheleenige uren later begon de bevroren kip weer te ontdooijen, bewoog zich en was weldra weer geheel hersteld. Aldus het Haagsche Dagblad van 1 Febr. Indien na gemelde operatie de kip niet gebraden wasmoet het dier wel van eigenaardige natuur, misschien wel familie van de een of andere eend geweest zijn. LdbCt.) De Noord-Amerikanendie niets te loor laten gaan bebben het middel gevonden om suiker uit komkommerpitten te be- reiden. Die pitten of zaden, op bijzondere wijze behandeld leveren 7 pet. suiker op, op veel eenvoudiger manier en met veel minder kosten gepaard gaande, dan de suiker die uit beetwortelen gefabriceerd wordt. De overblijfselen der komkom- merzaden verschaffen daarenboven nog een goed beestenvoeder. {Semper Virens). „Een juweel van een koe"bezit, naar der Landwirlh schrijft, een buitenman. Zoo goed is die koe gedresseerddat zij zich zelve met den rechter achterpoot melkt, daarna den gevulden emmer met den mond oppakt eu voor de keukendeur draagt. Is dit geschieddan keert zij zich om en slaat met den staart tegen de deur, om de vrouw des huizes te doen weten, dat de melk er is. En na dit alles keert de koe, in het bewustzijn haren plicht vervuld te hebben stil vergenoegd in den stal terug. Als een merkwaardigheid uit de kippenwereld wordt mede- gedeeld, dat te Katwjjk aan de Maas dezer dagen bij een landbouwer een hen te voorschijn kwam met dertien kuikens, die zij gedurende de laatste strenge koude op een zolder uit- gebroed had. De kuikens zijn alien zeer welvarend. In het vorige jaar heeft graaf d'Amigo op zijne goederen te Messina, op Sicilie, de proef genomen of het niet mogelijk zou zijn in Europa theetuinen aan te leggenen aldus de theeplant, die China jaarlijks schatten afwerpt, ook voor Europa productief te maken. De proef is uitstekend gelukt. De gewonDeu thee behoefde in geen enkel opzigt onder te doeD voor de Chineesche. Om de bladen te droogen en voor het gebruik gereed te maken heeft de ondernemer een des- kundige uit China over laten komen en aan het hoofd van zjjne plantage geplaatst. De Hoogleeraar E. Wollny, te Munchen, heeft in het Tijdschrift der Maatschappij voor Landbouw, in Beieren, de uitkomsten mede- gedeeld van het door hem ingestelde onderzoek naar den invloed der sneeuwbedekking op de temperatuur van den bodem. Hij komt op grond daarvan tot de volgende conclusion 1. Bij vriezend weder is de met sneeuw bedekte grond veel warmer dan de blootliggende. 2. Bij het plotseling rijzen van de temperatuur der lucht boven 0 wordt de blootliggende grond veel spoediger verwarmd dan de met sneeuw bedekte. 3. Bij den laatste zijn de afwisselingen van den warmtegraad aanmerkelijk minder dan van dien met sneeuw bedekt. Zelfs bij een slechts matige sneeuwbedekking is het opmerkelijk, hoezeer de temperatuur van den grond daaronder gelijkmatig blijft en zelden zod laag zinkt, dat geteeld wordende of zoogenaamde cultuurplanten daarvan nadeelige gevolgen ondervinden. 4. De sneeuwlaag heeft tweeerlei uitwerking op den wasdom der planten ten eerste dewijl zij de koude of vorst van den bodem ver- wijderd houdt, en ten tweede omdat zij den invloed der snelle temperatuur-wisselingen, zoowel tijdens de bodem nog met sneeuw bedekt is als bij het ontdooien daarvan, aanmerkelijk verzwakt. Het laatste is voor den plantengroei vooral van het grootste belang, want zoo als de ondervinding en de praktijk steeds geleerd en be- wezen hebben, bezwijken de bevroren gewassen jnist meestal, wan- neer een plotselinge dooi invalt, terwijl zij, naar men mag aannemen, bij een langzame ontdooiing behouden zouden zijn gebleven. De oorzaak van den beschuttenden invloed der sneeuw berust op haar slechte warmtegeleiding en haar soortgelijk hoogere temperatuur, ten gevolge waarvan de invloed van den warmtegraad der lucht en de ontsnapping van bodemwarmte wordt verminderd of gedeeltelijk belet. Van den kalen grond, van deaardoppeivlakte, die onmiddellijk aan de temperatuur der lucht is blootgesteld, heeft een ongehinderde uitstraling op den onbedekten bodem plaats en wordt de warmte der lucht onmiddellijk door den grond opgenomen en naar de diepte geleid. Dientengevolge zal de onbedekte grond gedurende den winter doorgaans kouder zijn dan een die met een sneeuwlaag is bedekt wanneer echter in het voorjaar de zonnewarmte toeneemt, dan blijkt uit de hierboven vermelde aanduidingen, dat de kale of onbedekte grond veel spoediger en sterker verwarmd wordt dan de met sneenw bedekte. Semperv Bij den landbouw worden onderscheidene middelen aange- wend om den grond in vrucbtbaren staat te houden. Waar eene diepe en vruchtbare ondergrond bestaatwordt deze met de bonwvoor vermengd. Waar wierdegrond aanwezig is wordt deze ter bemesting gebezigd. Waar kwelders zijn en zeeslib wordt gevangen wordt deze ter vruchtbaarmaking van den grond aangewend. Vele gronden verkeeren echter onder minder gunstige om- standigheden. Daar is de stalmest de grondslag van bet mest- materiaal. Zij is bovendien de meet, die verreweg het meest wordt gebezigd. Het zyn vooral de reeds lang als oud bonwland gediend hebbende ligtere zandgronden die zeer mestgierig zijn. A1 naar mate die gronden meer zandig zijn is hunne behoefte aan mest grooter. Om deze gronden in goeden cultuur te houden moet, by eene doelmatige vruchtwisseling minstens om de 3 jaar een goede bemesting worden toegediend. Nemen wij daarvoor 30 voer (a 1500 kilo) per H.A. In de veronderstelling dat de prijs per voer is 3.zou een dergelijke bemesting kosten /30.per jaar per H.A. aan mest, hierboveo/ 1.83 voor vervoer en /0.83 voor strooienalzoo 32.66 per H.A. Deze /32.66 jaarlijks vertegenwoordigen een kapitaal dat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1