1881. Vrijdag, 4 Maarl. N°. 9. VAN AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BEL ANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. IPrijs van Ret Abonnement: in het Jaarf Prijs der A-dvertentidn van 16 regels 75 Centelke regel meer 12 Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 23 Febr.1 Maart 1881. Tegen de longziekte. Melkopbrengst van eene Normandische, Hollandsclie en Bretonsche koe. IE AARLEMMERMEER fiilwiili Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. AT.T.E TOEZEND1NGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN ll()i\GA C°.te Amsterdam. (UiterttfK Woensdng.) Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekend. de Heeren Aan den Wedstryd van Zaaiwerktuigenvan wege de Hol- landsche Maatschappij van Landbouw op ,,Onvermoeid vooruit", te Haarlemmermeer te houdenzal door negen machines van verschillende makers deelgenomen worden. De zaaijing zal als volgt plaats hebben Duivenboonenop rijen p.m. 40 centiaren uit elkaar, met p. m. lJ/2 hectoliter zaad per hectare. Haver, op rijen p. m. 20 centiaren uit elkaar, met p. m. 2 hectoliter zaad per hectare. Blaauw maamaadop rijen p. m. 34 centiaren uit elkaar met p. m. 6 liters per hectare. jBeetwortelenop rijen p. m. 40 centiaren uit elkaar, met p. m. 9 pond per hectare. Door den Minister is bepaalddat de post- en telegrambe- stellers jaarlyks zeven dagen verlof kunnen krijgen met be- houd van tractement. GEBOREN Antje, dochter van J. van Poelgeest en E. W. Hissink. Elisabeth, dochter van C. Bruin en M. Yisser. Aagje, dochter van J. Balk en G. Brnijn.Adam Lodewijk, zoon van J. Heil en T. Kort. Neeltje, dochter van M. van Huis en E. van Bremen. Eimert, zoon van J. Smits en P. Verschoor. Trijntje en Klaasje, (tweel.), dochters van G. van den Oever en A. Brouwer. Maria Adrians, dochter van C. van Ekeren en P. J. van Loenhout. Trijntje, dochter van J, Stapel en G. Lugt. Kaatje Catharina, dochter van K. Ligthart en E. Alderlieste. Maria Christina, dochter van P. Kaasbergen en H. Wezenbeek. Cornelia, dochter van N. Blonk en M. Appelman. Jacobus, zoon van A. van Zanten en L. Oosterling. Trijntje, dochter van J. E. van Keulen en A. de Ruijter. Jacoba, dochter van A. van den Voet en J. Hendriks. Dirk, zoon van W. C. van Geel en E. van der Bijl. Wilhelmina Dorothea, dochter van J. Sluis en H. Hagen. OVERLEDEN Izaak, oud 4 maanden, zoon van L. van der Vlugt en C. H. van Andel. Nelis, oud 3 maanden, zoon van A. Jansen en K. van de Pol. Sophia Anna, oud 12 jaren, dochter van J. van Weelden en M. van Dijk. Hermanus, oud 2 maanden, zoon van M. Schoonderwoerd en E. van Braak. Jacoba llaap, oud 47 jaren, gehuwd met C. de Yos. Maartje de Boer, oud 67 jaren, wed. van P. Opdenkelder. ONDERTROUWD S. J. Vergaij met G. de Vries. A. de Regt met C. Yisser. GEHUWD J. van Woudenberg met P. van den Heuvel. De Minister van binnenlandsche zaken heeft de volgende aanschryving aan de Commissarissen des Konings in de pro- vincien gericht Sedert de invoering der wet van 17 Augustus 1878 Staatsblad n°. 127) is het Rijk geldelijk veel meer dan vroeger betrokken bij de kosten, verbonden aan den bouw of verbouw van scholen en onderwijzerswoningen. Het Rijk heeft alzoo ook een evenredig grooter belang verkregen. dat alle maatregelen worden genomen, die er toe leiden kunnen, dat de aannemingsprijs van deze werken zoo billijk mogelijk zij. Hiertoe behoort in de eerste plaats" dat zulke werken in den regel in het openbaar worden aanbesteed; dat aan die aanbestedingen tijdig openbaarheid worde gegeven, inzonderheid door aankondigingen in die bladen, welke uit hunnen aard, meer speciaal door de gega- digden op soortgelijke werken worden ter hand genomen; en dat de bestekken van deze werken met de daarbij behoorende teekeningen zoo goedkoop en gemakkelijk mogelijk verkrijgbaar worden gesteld. Door deze middelen kan worden bereiktdat de mededinging wordt bevorderd en dat de ontwerper, wiens arbeid in ruimer kring bekend en beoordeeld wordt, zich meer nog dan tot dusver op zorgvuldige bewerking zal toeleggen. Het eerste komt ten bate van de Rijks- en Gemeentekassenhet laatste zal van zelf een gunstigen invloed oefenen op het uit te voeren werk. Ik zou wenschen 1°. Als regel te zien aangenomen, dat de bestekken en teekenin gen in een genoegzaam aantal, door de gemeentebesturen te bepalen, eXemplaren worden gedrukt. Als maximum van den verkoopprijs kan gesteld worden tien cent per vel van vier bladzijden schrijf- formaat, gedrukt met dessendiaan letter, en dertig cent voor elke teekening. 8°. Dat, tegelyk met het verspreiden der bestekken en ontwerpen, twee exemplaren worden gezonden aan mijn departement en een aan den districts-schoolopziener. 3°. Dat binnen eene maand na afloop der aanbesteding door de besteders, zoowel aan mijn departement als aan dien ambtenaar worde gezonden eene verklaring, dat bij de aanwijzing van het werk of bij de aanbesteding geen wijzigingen in het bestek zijn ge- bracht, of wel eene opgave van de veranderingen welke eventueel bij de aanwijzing of bij de aanbesteding van het werk mochten zijn voorgeschreven, met opgave tevens van den aannemer van het werk en van de aannemingssom. Capelle Langstraat2 Maart. De handel in Kalfkoeien is tegenwoordig buitengewoon slap. De Belgische kooplieden doen weinig van zich hoorenen die de stallen komen bezoeken bieden 30 a 50 minder dan waarop de veehouders hadden gerekend. Daardoor ontkalven huo verscheidene koeijen, die zij dan genoodzaakt zijn zelven te laten melken. De hooge boterprijs komt hun in dit geval echter zeer te pas. In leverantie Hooi gaat in de laatste dagen nog al wat om bijna dagelijks worden kleiuere of grootere partijen afgeleverd. Naar kwaliteit wordt 20 a 22 per 1000/2 kil. besteed. Bergen-op-Zoom. Door hetbestuur der 6e afdeeling van de Maatscbappij van landbouw, tuinbouw en veeteelt is be- sloten, dat gemelde maatschappij denl3, 14 en 15 Sept. a. s. alhier eene tenloonstelling zat houden. Si_ Hoeilderloo. De beer Sickesz heeft de bewoners zijner goederen alhier de achterstallige pachten geschonken, en dit niet alleen, maar hij verschaft hun bovendien het gelieele jaar door werk, en betaalt steeds het voile dagloon, ook bij ziekte of slecht weder. Dat deze lieden den heer S. recht dankbaar zyn, behoeft geen betoog. Ter Neuzen. Aan den Nieuwen Neuzenpolder, langs den Brakman, heeft op 21 February weder een oeverafschuiving plaats gehad, waarbij opnieuw nagenoeg 1600 vierkante meter grond in de diepte zijn verdwenen; door de menigvuldige her- halingen dier afschuiving op dat punt en de nadering van den zeedijk wordt men bezorgd voor de toekomst. Gaarne voldoen wij aan het verzoek van het Bestuur van het XXXIVste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, dat in Junij e. k. te Enschede gehouden zal worden, om de volgende Circulaire ook door opname in ons blad zooveel mogelijk bekend te maken „Aan Hoofd- eu Afdeelingsbesturen der in Nederiand gevestigde Maatschappijen, Genoot- schappen en Vereenigingen voor Landbouw Tuinbouw, Veeteelt en aanverwante Vakken. „Het XXXIVste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres zal in Junij 1881 te Enschede gehouden worden. ,,Het hoofddoel van het Congres bestaat in het wisselen van gedachten over bepaalde, vooraf vast te stellenvraagpunten betrekkelijk den Landbouw in zyne meest uitgestrekte beteekenis. „Wij roepen uwe medewerking in tot het verkrijgen van zoodanige vraagpunten, en verzoeken u, deze uiterlijk op 25 Maart a. s. franco aan het adres van onzen eersten Secretaris te willen inzenden. Tevens nemen wij de vrijheid, u uit te noodigendeze circulaire binnen uwen kring en dien uwer afdeelingen zooveel mogelijk, te verspreiden. Het Bestuur van het XXXIVste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres, (w. g.) Sprenoer van Eyk, le Voorzitter. Dr. C. P. ter Kdile, le Secretaris. T. P. Scholten, le Penningmeester. Men leest in de N. Gor. Ct.Eenige dagen geleden vloog in de nabyheid der gemeente Schoonrewoerd een troep kraaien al krassende rond dit duurde eenige minuten, waarna zij zich op een akker neerzetten om daar geruiraen tijd in de grootste stilte te blijven zitten. Naar het scheen werd er vergadering gehoudende stilte werd eenigszins afgebroken en daarna vlogen alien op slechts dene kraai aan, verscheurden haar en verorberde elk een kleiner of grooter stuk. Blijkens berigten uit Kassel zijn in deze maand vijf inge- zetenen te Immenhausen, alien bekend als gezonde en krachtige personen, aan de trichinenziekte overleden, terwijl er nog zes aan die ziekte lijden. Bij onderzoek is gebleken, dat zij be> smet varkensvleesch hadden gegeten, hetwelk door den vleesch- keurder gezond was verklaard. Naar The American Dairyman van 27 Jan. 11. meldt, hebben de voornaamste handelaars te Chicago eene overeenkomst ge- teekendwaarbij zij zich verbinden Diet te zullen verkoopen of verhandelen eenigen namaak van boter, noch onder den naam boter" noch onder den naam van bet kunstproduct. Dergelijke overeenkomsten zouden ook bij ons te lande allerheilzaamst zijn, vooreerst als waarborg ten dienste van oousamenteu, maar vervolgens ook als oorlogsverklaring aan hen, die de koeboter, die zy makenzelf reeds met margarine- boter vervalschen. Andermaal toch is ons van zddr goed inge- lichte zijde verzekerd - vroeger was zulks gelyk wij bericht hebbenook al eens het geval - dat eene in een onzer groote steden gevestigde kunstiofer-fabriek aanzienlijke hoeveelheden van haar fabrikaat aan boterboeren aflevert uit eene streek welker boter tot heden goed stond aangeschreven. Ja zelfs moet deze leverantie nu en dan zoo openlijk geschiedendat men slechts zijne oogen behoeft te gebruiken om er alles van te begrijpen. Landb. Ct. Volgens een Italiaansch veeartsenijkundig blad, heeft prof. Silvestri, van de veeartsenijschool te Turineen zeer eenvoudig en gemakkelyk aan te wenden middel tegen de longziekte ontdekt. Het bestaat hierin dat men op den bodem van den stal, waarin het zieke vee zich bevindt, kleine wydmonds flesschen waarvan elk 500 gram chloorkalk bevat, op afstanden van 5 meter plaatst. De kleine hoeveelheden chloorgas, die daaruit vry worden, werken op de slijmvliezen der ademhalings- organen bijzonder gunstig. Men dieut echter te zorgen dat de ontwikkeling van het gas niet te sterk zy omdat anders de prikkeling der luchtwegen te sterk en dientengevolge nadeelig zal worden. Silvestri moet door dit middel de longziekte in weinige weken verdreven hebben in stallen, waar zij reeds vier, vijf, ja zes weken geheerscht had. In het tijdvak van 23 Januari tot 19 Februari 1881 zijn geene ambtsberichten omtrent het voorkomen van longziekte onder het rundvee ingekomen. In het daaraan voorafgaand tydvak van vier weken was een rund in Noord-Brabant door die ziekte aangetast. Een kort opstel over zuivelbereiding in het Journal d'agr. prat. eindigt de schrijver P. Zipcy met de volgende opgaaf. Eene goede Normandische koe levert gemiddeld gedurende den geheelen duur der melkgeviug 13 liters melk per dag en 5 50 grammen boter, d. i. per jaar 3900 liters melk en 165 kilogr. boter. Eene goede Hollandsche koe geeft gemiddeld per dag 16 liters melk en 400 grammen boter, d. i. per jaar 4800 liters melk en 147 kilogr. boter. Een goede Bretonsche koe geeft gemiddeld per dag 7 liters melk en 320 grammen boter, d. i. per jaar 2400 liters melk en 96 kilogr. boter. {Landb.-Cour.) Een landbouwer heeft in de Koln. Zeit. een eenvoudigen raad gegeven om op de meest afdoende wijs muizen uit graan- mijten of graanschuren te weren. Bij het inrjjden van graan in mijten of schuren aldus schrijft hij beb ik droogzeer fijn wit zand in voorraad en laatnadat een voer ingeredeningetast en behoorlijk samengedrukt is, een korenwan vol zand, ongeveer 1014 liter, daarover uitstrooijen. Ik laat dit na elk gelost voer herhalen totdat het graan eene hoogte van 34 voet bereikt heelt. Hoe eenvoudig dit middel ook schijnen moge, kan ik toch de verzekering gevendat ikzoolang ik er gebruik van maakbij het inrijden van graan uit myt of schuur nog nooit een enkele muis of eenig spoor van deze dieren er in ge- vonden heb, evenmin als bij het uitryden. Willen de muizen in het opgetaste graan dringendan veroorzaken zij door haar geloop en gekruip eene beweging in het graandat in de on- middellyke nabijbeid ligt, en er valt den dieren ten gevolge daarvan een weinig droog zand op den huid. Zij kunnen dat in het geheel niet verdragen en verlaten oogenblikkelijk het voor hen niet herbergzame oord. De Haagsche correspondent der Zutf. Ct. deelt uit het private leven van den heer Dullert, in leven voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, eenige bijzonderheden mede, welke, dewijl ze niet onbescheiden zijn en een hooggeplaatst man betreffen, als bijdragen tot de Aistoire intime van onzen tijd beschouwd mogen worden. i/Familieleven heeft Dullert niet gekend. En dat is wel descha- duwzyde in zijn leven geweest.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1