RiinlaiQ. 1881. Vrijdag1 April. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BEL AN GEN GEWIJD. No. 13. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. xfSOIl/, Prijs van het Abonnement: in het Jaar6, Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/a Cent. Hoofd-Agenten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort verslag der Vergadering van Donderdag 31 Maart 1881. BURGERLLJKE STAND. Aangegeven van 2329 Maart 1881. Werktuig' oni broeijing van liooi tegen te gaan. IIA A It L E M H E It M E E It Prijs van een kneel Nommee 15 Cent. AXLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN OTTGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°., te Amsterdam. Uitertfjk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekend. de Heeren In de Zaturdag j.l. gehouden vergadering van ingelanden van Rjjnland, ler bespreking van eenige gemeenschappelijke be- langen, is met 85 tegen 6 stemmen besloten nanieus ingelan den aan de Provinciale Staten van Zuid- en Noord Holland adressen te zenden om reglementswijzigingen tot stand te brengen. De wijzigingen strektenlo. om door opneming van een nieuw artikel bevoegdheid te verwerven voor ieder ingeland om tegeu een besluit van dijkgraaf en hoogheemraden voor- ziening te vragen bij de Vereenigde Vergadering, een beginsel dat niet nieuw is in 't reglement, maar reeds voor enkele spe- ciale gevallen is aangenomenwijders om van alle besluiten der Vereenigde Vergadering appel open te stellen op Gedepu- teerde Staten van Zuid- en Noord-Holland, met hooger beroep op den Koning; 2o. om het beginsel van openbaarheid, in het reglement van Rijnland enkel opgenomen voor de Vereenig de Vergaderingen, waarin over begrooting en rekening wordt gehandeld, uit te lire den tot alle vergaderingen van het be- stuur, op de wijze zooals in de gemeentewet de openbaarheid der gemeenteraadsvergaderingen is vnorgeschreven. Over de derde vraag„Is de instelling van een nieuw wa- tersehap, waardoor de Noorderlekdijk, althans ten deele, ten laste der ingelanden van Rijnland zal komen, in bun belangp" zal eerst praeadvies worden uitgebragt. Voorzitterde Heer J. W. Lantzendoeffeh. Tegenwoordig 14 leden alsmede de Secretaris. De notulen der vorige vergaderiug worden gelezen en goedgekeurd. I. Aan de Vergadering worden enkele mededeelingen ge- daan, o. a. dat de Begrooting voor 1881 is goedgekeurd, alsook het besluit tot heffing van schoolgeld voor meer uit- gebreid lager onderwijs. II. Op de adressen van A. Peters, G. de Vries en J. II. Bertels, om grond in erfpacht te bekomenwordt gunstig beschikt. III. Wordt medegedeeld dat het besluit tot instelliog van een weekmarkt is goedgekeurd. Op de vraag: of de andere markten alsnu moeten verval- len, wordt besloten die niet op te heffen doch zullen die niet meer telkens gepubliceerd worden. Voorts wordt vastgesteld een Reglement voor de Weekmarkt en bepaald dat deze markt zal aanvangen 21 April 1881. IV. Aangezien de hulp-onderwijzeres van school nr. 6, A. M. Wieriogreeds is vertrokken, wordt besloten om over haar verzoek om vervroegd ontslag (waaromtrent in de vorige vergadering de stemmen staakten) geene nadere stemming te houden lerwijl aan Burgemeester en Wethouders wordt over- gelaten om voorloopig in de vacature te voorzienindien daartoe gelegenheid zal bestaan. V. Komt in behandeling het adres van ingezetenen hou- dende verzoek tot het bouwen van eene school bij de Oude- Wetering. Na lezing van het advies der Plaatselijke Schooleommissie wordt besloten om met Leimuiden in onderhandeling (e tre- den over het te Leimuiden schoolgaan van kinderen uit deze gemeenteen zulks tegen betaling eener nader overeen te ko men vergoediog;zullende in de volgende vergadering cm- trent deze zaak een meer bepaald voorstel worden gedaan. VI. Op het verzoek van den oud-veldwachter P. Plipsen ora eene gratificatiewordt afwijzend beschikt. Tevens wordt medegedeeld dat deze veldwachter is vervan- gen door J. Bremer, van Spaarndam. Een voorstel om aan de veldwachters jaarlijks f 60.te betalen mits zy dan zelf voor bunne kleediDg zorgen, wordt niet aangenomen. VII. Wordt besloten tot verkoop van eenig hakbout. VIII. De coDditien voor verpachtirig van de dorpswegen worden vastgesteld, met de bepaling om perceel 7 daaruit te laten vervallen en dat niet te verpachten. IX. Op het verzoek van mejw. Ruitenbach, om 5 April in functie te mogen treden als hulp-onderwijzeres aan school nr. 5 wordt gunstig beschikt. X. Gelezen een adres van den heer H. Rinck, gemeente- opzigter alhier, houdende verzoek om verhooging van zijne jaaiwedde, wordt besloten om 100.verhooging toe te staan ingaande 1 Mei aanstaande. XI. Tot waarnemend secretaris, ingeval van afwezigheid of ongesteldheid van den secretaris, wordt met algemeene stem- men benoemd de heer J. Eggink. XII. Besluit men aan den heer Spaink, directeur van het post- en telegraaf kantoor alhier, aan wien eene hoogere stand- plaats is aaugewezeneen brief van dankbetniging te rigten voor de uitstekende wijze, waarop hij de betrekking van directeur van het post- en telegraafkaDtoor alhier heeft vervuld. De vergadering is- daarna gesloten. .1 GEBOREN Apolonia Maria, dochter van L. Jonkman en H. van Veen. Jan, zoon van H. van Soest en M. van 't Riet. Wilhelmina, dochter van J. N. van der Putte en C. Kroon. Antonie Gerrit, zoon van W. Prnissen en A J. Prnissen. Cornelis, zoon van D. Jonker en T. Heinis. Willem, zoon van C. JGerritsen en P. van Andel. Elisabeth, dochter van W. Molenaar en S. Bruyn. Johanna, dochter van J. van Keulen en L. Vervoorn. Christina Frederika, dochter van W. H. van Raam en H. C. Seller. Trijntje, dochter van P. Bier en M. Smit. Arie, zoon van W. Schilders en A. Schreuders. Cor nelis Adolf, zoon C. A. Gehrels en A. Kort. OVERBED EN Olof Huibers, oud 59 jaren, wednr. van A. Schouten. Roelof Vos, oud 55 jaren, gehuwd met T. van der Kemp. Anna Cats, oud 25 jaren, gehuwd met G. Vis. Johanna Alida Hiep, oud 23 jaren, gehuwd met P. van Leeuwen. Brunings Strakenbroek, oud 55 jaren, gehuwd met M. van der Vlugt. Aart, oud 3 maanden, zoon van A. Broekhuizen en H. Roeland. Huibertje, oud 18 jarendochter van A. TrefFers en D. van Blokhuizen. Maria Boerkamp, oud 79 jaren, wed. H. van Bavel. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van J. de Vries en A. Lewis. ONDERTROUWD E. S. Janssen met G. M. Giinther (wed.) J. Jansen met K. Roodenburg. P. Vrije met T. Bark. GEHUWD geene. De huizen van L. van 't Sant, staande te Hoofddorp, hebben gisteren (31 Maart) in publieke veiling opgebragt 2050.Kooper P. Wijtkamp, te Haarlemmermeer. Uitslag der aanbesteding op den 30 Maart 1881 van eene boerderij, te bouwen te Haarlemmermeer, aan den Hoofd- weg Q 23: M. van Daalen19,675, W. P. van den Hoogen17,100, G. Babberon22,000, A. Biemond20,100, A. Langereis22,000, C. Bos18,500, Mierloo17,900, A. Vermist (de laagste inschrijver) 16,540, Hunebar 19,572, J. Kieviet17,300, H. Kieviet17,900, D. Roos19,590, J. J. Verhage19,480, J. den Ouden19,640, M. den Ouden19,625. Capelle (Langstraat), 30 Maart. De haudel in leverantiehooi blijft voortdurend vrij goed geanimeerd, men kan zelfs aanne- men, dat de vraag het aanbod overtreft. Het Iaatst af^eleverde bracht 44 per 1000 Kilogr. op. De voorraad wordt echler zeer gering, terwijl vele veehouders met het oog op't aanstaan de weiseizoen, dat door den voordurenden hoogen waterstand, zeker niet vroeg invallen zalmet zooveel hooi durven ver- koopen, als zij in gewone gevallen te veel zouden hebben. Ook belet die hooge waterstand den arbeid op de bouwlan- den. Er is op vele plaatsen nog niet aan te denken om die in beslag te nemen, ofschoon in gewone tijden in 't Iaatst van Maart de vroege aardappelen reeds gepoot waren. In weerwil van dat alles worden de wei- en hooilanden weder buitenge- woon hoog verpacht. De eerste grasboter is Zaturdag j. 1. aan Z. M. den Koning aangeboden door den bouwman P. van der Gaag, te Kethel. In het tijdperk van 20 Februarij tot 19 Maart jl. zijn geen ambtsberigten omtrent het voorkomen van longziekfce onder het rnndvee ingekomen. In het daaraan voorafgaand tydvak van vier weken waren evenmin gevallen dier ziekte bekend geworden. Sedert zijn echter op den stal van den landbouwer K. A. de Boer, bij Nieuwer-Amstel, 5 runderen aan longziekte lij- dende bevonden. Zij zijn, met 25 stuks verdaehte aan die ziekte, onteigend en afgemaakt. Het begieten van planten met lijnmeel is als goedkoope bemes- ting zeer aan te bevelen. De heer Marts. Rijk bevindt zich in een etablissement te 's Hage, waar men de cineraria's, primula chinensis (zoowel dubbele als enkele), gardenia's, begonia's een paar malen per maand met een oplossing van lijnmeel in wa ter begiet, en de resultaten zijn verrassend, zoowel wat de plant zelve als haar bloeiwijs betreft. Men neme een Ned. kop lijn meel op konderd liter water; men moet de oplossing vooral niet dik of papperig gebruiken, anders vormt zij allengs een droogen koek op de aarde van den pot, hetgeen onoogelijk staat en geen nut doet. De redactie van Sempervirens zegt, dat het be gieten met lijnmeelwater reeds voor 40 jaar hier te lande in gebruik was en een uitmuntende bemesting voor alle potge- wassen is; zonder het minste gevaar kan men haar voor alle plantsoorten gebruiken. Omdat het lijnmeel erg vervalscht in den handel voorkomt, verdient het de voorkeur, om eenige lijnkoeken van prima qualiteit te koopen en die door eigen volk te doen fijn maken. De reden dat deze onkostbare en uitmuntende mestgier al lengs in onbruik is geraakt, moet men niet aan haar minder goede eigen eigenschappen toeschrijven, maar integendeel aan de veranderlijkheid der menscbeo, die thans met kunstmest- stoffen dweepen. In een fabriek van vleesch in blikjes vonden de inspecteurs Latham en Buckley te Londen eene stoommachine in werking, en daamevens een voorraad van omstreeks 1300 pond vleesch van zieke paarden, schapen enz., in verschillende graden van bewerking, van het raauwe vleesch af tot aan „geconserveerd" vleesch, worst, malschc eenden, enz. Zij vonden er omstreeks 200 pond pas afgewerkte worst, gekleurd met roode oker, en een onnoemelijk getal blikjes om de smakelijke bereidingen er in op te nemen. Het geheel moet walging verwekt hebben. De regtbank heeft den fabrikant veroordeeld lot 3 maanden gevangenisstraf, omdat de wet niet toeliet eene nog zwaardere straf toe te passen. In den vorigen zomer had de landbouwer O. Kooistra te Leeuwarden150 wagens hooi tot 66n blok opgehooptter grootte van 28 bij 36 vierk. voet en 26 voet hoogte. Drie dagen later de broeijing onderzoekende, was die reeds zoover ontwikkeld, dat een ingeschoven staaf ijzer in 3 miuuten te heet werd om in de hand vastgehouden te kunnen worden. llij heeft toen bij den smid Minkema te Oosterlittens een werktuig gekochtzoo als deze twee jaren geleden op de ten- toonstelling te Leeuwarden had geexposeerd. Met dit werktuig heeft Kooistra negen gaten, ter diepte van 20 a 22 voet, in het blok hooi gemaakt, op een meter afstand van elkaar en door die gaten is de warmte uit het hooi geweken het hooi is in 't minst niet verslagen en had zjjne geurigheid volkomen bewaard. Dit werktuig is door den heer Kooistra in de vergadering van de lste afdeeling der Friesche Maatschappij van Land- bouw tentoongesteld het is van doodeenvoudige conslructie, het kost weinig en is toch zoo geschikt om hooibederf door broeijing en ook hooibrand daardoor te voorkomenreden waarom het algemeene bekendheid verdient. Door de Algemeene Fereeniging voor Bloembollen-CuUuur gevestigd te Haarlemis bet volgende adres verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Geeft eerbiedig te kennen enz. Dat het doel dezer Vereeniging is door alle haar ten dienste staande middelen de belangen der bloembollen-culiuur en van den bloembollen-handel te bevorderen. Dat zij in verband hiermede met groote belangstelling heeft kennis genomen van het ontwerp van wet tot inrigting van eenen dienst ter verzending met de post van pakketten een gewigt van 5 kilogram niet te bovengaande, ingezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 8 September 1880,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1