1881. Vrijdag8 April. N°. 14. VAX A AN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmenneer. Prijs van het ^Vbonnement: in het Jaar Prijs der A_dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12Cent. Hoofd-Ag'enten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 30 Maart5 April 1881. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 24 February 1881, HAARLEMMERMEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. AT.T.E TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAW BOIVGA C°.te Amsterdam. l'iterl{JIl Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Bij de .te Haarlem den 1 April gehouden verkiezing van drie hoofdmgelandeu van den Haarlemmerraeerpolder, ten ge- volge van de gewone aftreding van de beeren J. J. Korthals, H. A. Hanedoes en A. J. T. baron van Ittersnm, zyn uitge- bracht 509 geldige stemmen. De volstrekte meerderheid was dus 255. Daarvan bekwam de heer A. J. E. baron van Itter- sum 466, J. H. M. Evelein 356, P. Verkuijl 348 H. A. Hanedoes 169, jhr. mr. H. Hoeufft van Velsen 166, H. Meijer Dz. 7, B. de Jong en A. de Zeenw 1 stemmen; alzoo zijn tot hoofdingeland van den Haarlemmermeerpolder gekozen de heeren A. J. E. baron van Ittersum, J. H. M. Evelein en P. Verkuyl. Agenda voor de Vergadering van Hoofd-Ingelanden van den Haarlemmermeerpolder, te houden op Woensdag den 13 April 1881, des morgens ten 10'/t ure, in bet lokaal van Staats, te Haarlem. 1. Mededeelingen. 2. Onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde Hoofd-Ingelanden. 3. Rapport der Finan- cieele Commissie over de Supplement-Begrootiog 1880. 4. Rapport van het Dagelyksch Bestuur omtrent het verzoek van den heer A. L. Dijserinck om verharding van den Veld- weg. 5. Verzoek der aannemers van het onderhoud der wegen, om tegemoetkoming in de kosteo van opruiming van sneeuw na den storm vaD 18 en 19 Januarij 1881. 6. Benoeming van een Heemraad (periodieke aftreding van den heer J. G. Schone). In den nacht van 1 op 2 April woedde alhier, ten huize van den Heer K. Knip, te Hoofddorpeene belanarijke bin- uenbrand. Een benedenkamer is geheel uitsrebrand. De meubelen die zich daarin bevonden, zjjn of geheel verbrand of erg beschadigd. Eene daaruaast grenz^nde kamer en het trapgat zijn geblakerd. De bewoners lagen alien te slapengelukkig dat een heer, welke daar dien naeht logeerdedoor de rook en gloed bijtijds wakker werd. Hij maakte dadelijk alarm en alien outkwa- men nit een bovenraamwant de trap af was geen denken aan, en door 't vuur en doordien de buitendeur gesloten was. Wanneer men den toestand ziet, moet men onwillekeurig uitroepen „hoe is 't mogelijk dat zulks in zoo'n korten tijd is kunnen gebluscht worden." En toch heel eenvoudig met de extincteur van 't Raadhuis met nog minder dan een la ding van 40 liters. Men vermoedt dat de schade aan huis en inboedel onge- veer f 1000 zal bedragen. Een en ander is tegen brandschade verzekerd. Er waren maar weinig personen bij den brand, ongeveer 12 (wat zeer gelukkig wasmen liep elkander niet in den weg), maar alien hebben met beleid en vlug gewerkt. De kleine brandweer is men wel iets verpligt. Tot algemeen secretaris van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen isbij herstemming tusschen de heeren mr. A. Kerdijk en P. Bruynde eerste gekozen en wel met 577 stemmen tegen 426, die op den heer Bruyn waren uitgebragt. 322 Departementen hebben aan de herstemming deelgenomen, 14 hebben zich onthouden. GEBOREN Joost, zoon van H. van Keulen en E. M. Koolhaas. Jacobus, zoon van J. Dam en M. M. Steenbergen. Jaanna, dochter van J. van Warmerdam en M. Broer. Leonardus, zoon van A. Visser en C. Pijnaker. Stijntje, dochter van H. van Donselaar en P. Edel. Pieter, zoon van J. Huibers en A. Vleerlaag. Neeltje, dochter van G. van derLuit en H. van der Linden. Kornelia, dochter van K. Heeren en J. Vlier. Jan Alderd, zoon van A. van der Zwaard en J. Kniep. Maria Eli sabeth, dochter van H. van der Eem en A. C. Kersten. Cornelis, zoon van H. Eickhoff en F. A. de Wit. Cornelis, zoon van C. Goudriaan en A. Dekker. Gijsbertus, zoon van E. den Boer en S. Witte. Corstiaan, zoon van H. Roubos en A. Smits. QVERLEDEN Petronella Vermei, oud 60 jaar, gehuwd met C. van der Maat. Adriana Toebak, oud 64 jaar, wed. van A. Schoonderwoera. Jan Edel, oud 72jaar, ongehuwd. Gerritje, oud 2 maanden, dochter van J. Weststeijn en G. de Raadt. Johanna, oud 1 jaar, dochter van C. W. Vlasveld en M. de Nijs. Jacoba Zandvoort, oud 80 jaar, wed. van N. van Maris. ONDERTROUWD: geene. GEHUWDP. van Merksteijn met G. van Limpt. W. Scbouten met A. F. Jansen (wed.). des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld.) Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegsnwoordig, bij den aanvang der ziltiug, 10 leden, zijnde de heeren: Klapwijkvan Riessen, Verkuyl, Biesheuvel, Dor- beck, van Vuuren, Timmermans Pruisseo, Ran en Tansen en, na de sluiting der presentieljjst, de heeren: 't Hooft en Knaap; alsmede de Secretaris. Afwezig de heeren Bultman, de Breuk en van Reeuwijk. De Voorzitter deelt mede, dat de heeren Bultman en de Break bebben kennis gegeven deze vergadering uiet te kunnen bijwonen, de eerste wegens ongesteldheid de tweede wegeus afwezigheid. De Secretaris leest de notulen van 27 January 1881, welke wordea goedgekeurd. I. Aan de Vergadering wordt medegedeeld het navolgende a. de Provinciale bladen van 1881, u°. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 en 13; b. het Koninklijk besluit van 16 January 1881, n°. 11, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit tot beffing van opcenten op de Personele belasting c. dat door Gedeputeerde Staten de ontvangst is berigt van de vastgestelde gewijzigde Politieverordening d. dat mejufvr. Engels en mejufvr. Ruitenberg hebben aan- genomen de benoeming van onderwijzeres, respectievelijk aan de scholen n°. 4 en 5; e. dat door den heer Commissaris des Kotiings aan P. Flipsen, op zijn verzoek, eervol onlslag is verleend als gemeente-veldwachter brief van den heer Minister van Justitiedd. 17 February 1881, n°. 122, houdende berigt, dat vooralsnog geen voor- nemen bestaat om voor 's Rijks rekening een gebouw te stich- ten voor bet kantongerecht alhier. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. II. Gelezen het adres van J. A. Romers, te Nieuwer- Amstel, houdende verzoek om afschrijving op zijnen aanslag in den Hoofdelijkeu Omslag dezer gemeente, dienst 1880, bedragende f 4. Overwegende dat adressant de gemeente heeft verlaten den 26 April 1880, wordt besloten de gevraagde afschrijving te verleeuen, en wel voor acht-twaalfde gedeeltenter somma van 2.66/2. HI. Wordt gelezen een verzoek van mejufvr. A. M. Wiering hulp-onderwijzeres aan school n°. 6om het haar verleend eervol ontslag te doeo ingaan op 1 Maart, in plaats van den 1 April 1881 (zie de Notulen van 27 January 1881, n°. 2), Voorts wordt gelezen een schrijven van dezelfdewaarbij zij meldt, dat bare zuster, ofschoon geen acte hebbende, tegen eene vergoeding van een derde van het tractement, gedurende de maand Maart hare plaats wil vervullen alsmede een daarbij gevoegd schrijven van den Burgemeester van Ouder-Amstel waarbij op hare infunctietreding aldaar op 1 Maart wordt aangedrongen, en eindelijk een scbrijven van den hoofdonder- wijzer Boekel, die verzocht le mogen weten hoe hij zal moeten handelen, iogeval de hulponderwijzeres tegen 1 Maart vertrekt, gelijk in elk geval haar plan schynt te zijn, en hij dan alleen voor 130 kinderen zal staan. Omtrent deze zaak volgen eenige discussien. De beer van Riessen zou het niet toestaan nog al hard vinden, omdat het ontslag is gevraagd 66n dag na de in December gehouden vergadering, zoodat adressante uu feitelijk drie maanden na bet vragen om ontslag zou in dienst moeten blijven. Er is op dit oogenblik nog geen sollicitantmet I April zal dus evenmin in de vacante betrekking kunnen voorzien zijn als op 1 Maart, zoodat het slechts eeu verschil geeft van eene maand. De heer Verkuyl zegt, dat adressante dan vroeger ontslag had moeten vragen; er is tegenwoordig elke maand Raads- vergadering, zoodat, niet als vroeger, en zoo als de heer van Riessen ook aanvoerdetwee of drie maanden op eene beslis- sing behoeft gewacht te worden. Spreker acht het bedenkelijk om van de bestaaude bepalingen af te wijken. De heer van Riessen is voor het toestaan van het verzoek, en zou dan de zuster van adressante willen eugagereuom zoolang hare plaats te vervullen. Spreker gelooft dat die zuster wel sal willen blyven zoolang de betrekking vacant is. De heer Tensen zegt, dat die zuster eigenlijk wel geen onderwijs mag gevenmaar in de gegeven omstandigheden is het welligt het beste, om die zuster maar te nemen, want hulp van andere leerlingen mag toch eigenlyk evenmin. De heer Dorbeck is er voor om het ontslag op 1 April bepaald te houden. De heer 't Hooft meent, dat alleen de vraag mag zijn of de gemeente in haar regt isen wat het belang der gemeente isdaarom wil spreker van de bestaande bepalingen niet afwyken. De heer Klapwijk deelt mede dat, volgens zeggen van adressantehare zuster ook wel onderwijs kan geven. Het verzoek om vervroegd ontslag wordt daarop in stem ming gebragt, en verklaren zich zes stemmen er voor en zes er tegen. Aangezien de stemmen staken moet bet nerneD van een besluit tot eene volgende vergadering worden uitgesteld. {Voor stemden de heeren: Tensen, Klapwijk, vau Riessen, Biesheuvel, Pruissen en Ran. Tegen de heeren: 't Hooft, Knaap, Verkuyl, Dorbeck, van Vuuren en Timmermans.) IV. Komt in behandeling een schrijven van den heer A. Demmerste Sloten, waarbij hij verzoekt dat zijne beloouing voor de waarneming der geneeskundige armenpraktijk in een gedeelte van Wijk 2 moge worden verhoogd. De Voorzitter meent, dat de Raad wel niet geneigd zal zijn om hoogere helooningen te geven; maar hij zou wenschen dat met de beeren Demmers en van der Horst in overleg werd getreden omtrent eene verandering in de waarneming der praktijk in Wyk 2en stelt daarom voor het schrijven van den heer Demmers daartoe te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders, om advies. Dienovereenkomstig wordt besloten. V. Wordt overgegaan tot de uitloting van aandeelen in geldleeningenom den 1 Julij 1881 te worden afgelosten worden alzoo uitgeloot van de leening A0. 1866, de aandeelen-nommers 7, 14 en 27, elk groot /1000; van de leening A°. 1872, de aandeelen-nommers 16 en 18, elk groot 500 van de leening A0. 1878, het aandeel-nommer 21, groot 500. VI. Komt ter tafel een adres van H. Riuckgemeente- opzigter, houdende verzoek om verhooging van tractement. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dit adres te stellen in handen van de Commissie voor de gemeente- werken en van de Financiele Commissie, om advies. VII. Aan de, Vergadering wordt voorlezing gedaan van: 1°. Een schriftelijk voorstel van het lid dezer Vergadering de heer Bultmantot het instellen van eene weekmarkt van paardenhoorn-, klaauw- en pluimvee, en voortbrengselen van den Iandbouw. 2°. Een adres van A. de Zeeuw en L. van de Zonuit- makende de Commissie benoemd door de afdeeling Haarlem menneer" van de Hollandsche Maatschappy van Landbouw", tot het steunen van eene eventueel op te rigten weekmarkt, waarbij wordt verzocht dat tot het oprigten van eene week markt moge worden besloten. Naardien al de leden gunstig voor de oprigtiog van een weekmarkt gestemd zijn, wordt door de Vergadering vastge- steld het navolgende Raadsbesluit De Gemeenteraad van Haarlemmermeer Overwegende dat het wenschelijk is in deze gemeente eene weekmarkt in te stellen; Gelet op de artt. 144 en 195 der wet van 29 Junij 1851 {Staatsblad n°. 85); Besluit Er wordt in deze gemeente ingesteld eene markt, waarop gebragt zullen kunneD worden paarden, hoom- klaauw- en pluimvee, en voortbreQgselen van den landbouw en landbouw- benoodigdheden. Die markt zal gehouden worden wekelijks, op Donderdag, in het Hoofddorp. Dit besluit zal worden onderworpen aan de goedkeuriDg van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Haarlemmermeer 24 February 1881, enz. De Voorzitter deelt verder nog mede, dat een reglement I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1