1881. Vrijdag, 15 April. No. 15. VAN AAN LANDBOTJW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-T wintigste Jaargang. tfW// Prijs van het A-bonnement: in het Jaarf Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven ran 612 April 1881. Omnibus lijnOvertoom—Haarlemmermeer Hahmanos Wolfswinkel Hoevelaken. Prijs der A_dvertentien HAARLEMMERMEER Pry's van een knkel Nommeb 15 Cent. de Heeren Agenda voor de Vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeer te houden op Donderdag den 21 April 1881, 's voormiddags 10 ure, in het Raadhuis. 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Aanbieding van het Gemeente-verslag. 3. Adres van P. Geurtsom grond in erfpacht te bekomen. 4. Voorstel tot wijziging van het besluit omtrent de weekmarkt. 5. Voorstel tot het aangaan eener tijdelijke geldleening. 6. Voorstel tot af- en overschrijving in de begrooting van het Burgerlijk Armbe- stuur, over 1880. GEBOREN Gijsbertus, zoon van E. den Boer en S. Witte. Corstiaan, zoon van H. Roubos en A. Smits. Jan, zoon van A. Hoogmoed en T. Schelling. Bastiaan, zoon vanA.de Wilde en G. Tanis. Aagje, dochter van G. Tas en J. Vreeken. Evert, zoon van F. van der Ploeg en N. List. Cornells, zoon van A. van Ruiten en A. Paardekooper. OVERLEDEN Johanna, oud 1 jaar, dochter van C. W. Vlasveld en M. de Nijs. Jaeoba Zandvoort, ou<l 80 jaar wed. van N. van Maris. Jacob Kroes, oud 38 jaar gehuwd met M. Leen- jjeer- Teuntje, oud 1 maani, dochter van C. A. van Oeveren en M. Wilderom. Jacobus, oud 7 maanden, zoon van J. A. van der Horst en M. van Loenen. ONDERTROUWD: geene. GEHUWD: J. Jansen met K. Roodenburg. E. L. Janssen met G. M. Giinther (wed.) P. Vrije met T. Bark. OPBRENGST VAN HET VERVOER OP DE gedurende het le kwartaal 1881. Maanden. Aantal: Gezamenlijk Bedrag in Geld. Billetten. Betalenden ad 0.126. Januarij February Maart Totaal 1180 1840 1651 294 320 342 154.75 224.10 207.85 4672 956 586.70 80 dagen a 12 per dag /96U. Alzoo te korl 373.30. Met de passagierslijsten vergeleken en goedgekeurd. Sloten, zeven April 1881. {was get.) Mr. J. P. Amersfoobdt. A. Boele. Hierbij valt op te merkendat deze maanden eigenlijk negentig (niet tachtig) dagen hebben gehad. Daarvan is de omnibus echter gedurende tien dagen door sneeuw verhinderd geweest te rijden. Ofschoon de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij het regt zoude hebben ook voor die sneeuwdagen waarborggeld te vor- derenheeft zij daarvan afgezien. Er zal dus door de borgendie gezameDlijk hebben inge- teekend voor 1200, moeten worden bijgepast 373.30of 31.11 pet., dat is: een«en-dertig gulden en elf centen van elke honderd gulden. Over dat bedrag zal door de Omnibus-Maatschappij tegen kwyting worden beschikt. Deze uitkomst heeft geleerd dat de vracht, tot hiertoe van de reizigers gevraagdte laag is om de kosten te dekken vooral nu de tol, die van den omnibus door de administra- teuren van den Sloterstraatweg verlangd wordtverhoogd zal worden. Blijkens ook in het Weekblad vau Haarlemmermeer geplaatste aankondiging, zal de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij dezen dienst voorloopig voortzetten, doch op gewijzigde uren en tegen verhoogd tarief. In het Leidsck Dagblad van 14 April 1881 komt het vol- gende voor: Leiden 13 April. Naar aanleiding van het in verschillen- de bladen voorkomende bericht omtrent den stoomtram Lei- AT.T.K TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. WJiterHjK Woetiadag.) denHaarlem zijn wij in staat gesteld mede te deelen dat binnen enkele dagen de geheele baan berijdbaar zal zijn en de geregelde proefritten zullen beginnenterwijl het vaste plan bestaat de lijn in de eerste dagen van Mei, uiterlijk den lBn, te openen. Wat de opdraeht van aaudeelhouders tot het instellen van een onderzoek betreft, daarvan kan geen sprake zijn, en wel om de eenvoudige reden dat er geen vergadering van aan- deelhouders heeft plaats gehad, en dus ook geen besluit in dien zin kan genomen zijn. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze gemeente mogten ophouden, worden zij in hun belang aangemaand zich ter Secretarie aan te melden voor de inschrijviDg in het Bevolking- register Elisabeth Elandgekomen van Lisse. Johanna LeemansValburg. Gekiiardus WoltebsLeiden. Leideu. De verkiezingen in het hoogheemraadscbap van Rijuland, op Donderdag II., hebben den volgendeo uitslag opgeleverdin bet 3e district zijn de heeren mr. J. P. A. Teding van Berkhont, hoofdingelanden A. J. E. baron van luersnm, plaatsvervanger, herkozen .In het 7e district zijn herkozeri de heeren jhr. W. A. L. Mock, hoofdingeland, en dr. C- E Heynsius, plaatsvorvsjuser. In het lOe district is uekozen tot hoofdingeland de heer Erkelens die ook als plaatsvervanger d« meeste stemmen verkreeg. In het 12e dis trict is gekozen tot hoofdingeland de heer A. van der Burg, tot nog toe plaatsvervanger. Delft, Bij de alhier gehouden verkieziilg voor het boogheemraadschap van Delfland, is in het eer6te district, hoofdplaats Delft, gekozen: tot hoofdingeland de heer J. D. Viruly Pz. en tot hoofdingeland-plaatsvervanger de heer J. D. C. C. VV. baron de Constant Rebecque. In het zesde district, hoofdplaats Pijnackerherkozen tot hoofdingeland de heer P. Hoogerbrugsje Jz., gekozen tot hoofdiugeland-plaatsvervanger de heer J. P. Mooymanin plaats van den aftredendeden heer J. H. II. van Buijsen. Texel13 April. Het buitengewoon koude voorjaar heeft hier aan de veefokkers nog al schade toegebragt. Het schaapvee -'t is juist larntijd - moest met kortvoer flink worden onderhouden j de boer heeft daaraan groote uitgaven gehad; het hooi is hoog in prijs, men besteedde 60 per 1000 kilo; gelukkig is het weder thans uitnemend groeizaam gewordenzoodat er weldra gras in overvloed zal zyn. Etrecllt, 11 April. Op de heden alhier gehoaden palm- paardenmarkt waren ruim 1400 paarden en veulens aan de lijn. De paarden werden verkocht van 600 tot 900; de veulens van/250 tot/400. Spanpaarden verkocht tot/ 2000. Er waren buitengewoon veel binnen- en buitenlandsche koop- lieden. De handel was levendig het weder goed. VoorSChoten, 10 April. Gisteren nacht heeft een zware brand gewoed op de twee grootste boerderijen van den heer ten Have, bij deze gemeente. Het huis, de schuur, alle werk- tuigen, benevens veel korenstrooacht paarden, achttien koeijen, twee varkens, elf biggen, twee schapen, drie larameren en twee geiten zijn daarbij verloren gegaan. Door den wind is de brand overgeslagen naar den heer Waalkens, by wien een schuur met graan, stroo, gereedschappen, twee koeijen, twee schapenvyf lammeren en twee varkens zijn vernield. De oorzaak van den brand is onbekend. Alles was verzekerd. Op hoe ontzaglijke schaal in Amerika koren geteeld wordt, blijkt best daaruit, dat alleen Californie even veel bunders tarwe bebouwt als Groot-Brittanje. Dr. Glen, de groote tarwe-ver- bouwer van Californie, heeft ditmaal van 47.000 bunders tarwe ingeoogstde grootste oogstdien hij ooit gehad heetf. De heer Jules van Hasselt vestigt de aandacht er op dat het Bestuur der Landbouw-maatschappij van Oost-Vlaanderen het besluit genomen heeft voor koeijen en vaarzendoor Nederlandsche veehouders te Gent in Juli a. s. ten toon te stellenaparte prijzen uit te loven. „Het zal wel geen betoog behoevenzegt hijdat dit be sluit van ze?r groot gewigt voor hen is, en dat er een on- dubbelzinnig bewijs van groote welwillendheid en zeer te waardeeren belangstelling van den kant onzer zuidelijke na> buren in gelegen is, dat door de Nederlandsche veehouders op grooten prijs moet worden gesteld. van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 12% Cent. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. „M. i. kunnen zij dit niet beter doen dan door van de aangebodene gelegenheid gebruik te maken en te zorgen, dat er ter bestemde plaats en tijd eene uitgezochte verzameling uitmuntend vee tegenwoordig zal zijn." Voorts dringt de heer v. H. aan op zamenwerking van alle belanghebbendenwaardoor het des te eer mogelijk zal wordendet Nederland te Gent schitterend voor den dag komt. Naar aanleiding van het berigt (opgenomen in Nr. 12 Van ons Weekblad) van de waarneming in Frankrijk gedaan, dat men, om te weten wanneer men in Mei nachtvorsten zal hebbenslechts behoeft te onthouden op welke datums het in Maart mistig weder geweest is, meldt ons de heer D. van Hulst, uit Nieuwveen, dat hij, na het lezen daarvan, uit belangstelling zijne weerkundige aanteekeningen eens heeft nagekeken, om te zien in hoever deze met die waarneming overeenkwamen. Hy is zoo vrij geweest ons daarvan het on- derstaand tabelletje aan te biedenloopende van 18651880, dus over een tijdvak van 16 jaren, en wij acbteu het belang- rijk genoeg, het in onze kolommeo op te nemen. 1865. 1875. Maart. Mei. Geen. Geen. 1866. Maart. Mei. 28. Dampig. 16. Nachtvorst. 17. Idem. .1867. Maart. Mei. Geen. Geen. 1868. Maart. Mei. 17. Dampig. Geen. 1869. Maart. Mei. Geen. Geen. 1870. Maart. Mei. Geen. 3. Nachtvorst. 6. Idem. 1871. Maart. Mei. 18. Dampig. 16. Nachtvorst. 17. Idem. 1872. Maart. Mei. 4. Mistig. 12. Nachtvorst. 1873. Maart. Mei. 4. Dampig. 5. Idem. 16. Nachtvorst. 17. Idem. Maart. Mei. 6 Mist. 17. Nachtvorst. 1876. Maart. Mei. Geen. 3. Nachtvorst. 4. Idem. 20. Idem. 21. Idem. 1877. Maart. Mei. 3. Nachtvorst. 5. Idem. Idem. 7. Idem. 25. Idem. 1878. 1874. Maart. 8. Dampig. Mei. 3. Nachtvorst. 8. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 16. 17. 19. 20. 21. Idem. 26. Idem. Maart. Mei. Geen. Geen. 1879. Maart. Mei. 1. Damp. 1. Nachtvorst. 2. Idem. 2. Idem. 8. Idem. 3. Idem. 4. Idem. 5. Idem. 6. Idem. 7. Idem. 8. Idem. 10. Idem. 11. Idem. 16. Idem. 21, Idem. 22. Idem. 1880. Maart. 11. Nevel. 14. Damp. 15. Nevel. 28. Damp. 29. Idem. 30. Idem. Mei. 1. Nachtvorst. 19. Idem. Idem. Idem. Idem. 21. 26. 30. Te Londen begint men meer en meer met strengheid op te treden tegen de ook aldaar in hooge mate woekerende ver- valsching van levensmiddelen. Door het politiegeregt van Marlboroughstreet werd thans een botervervalscher veroordeeld tot/350 boete en de brouwer George Gazett tot eene boete van/600, omdat hij geen moutmaar een suikerhoudend surrogaat in zijn brouwery had gebezigd. H. K. H. Prinses Hendrik is door de mazelen aangetast.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1