1881. Vrijdag, 6 Mei. \No. 18. mil VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BEL ANGEN GEWIJD. Twee-en-T wintigste Jaargang. ■&Y Wmmmrnm xw Prijs van het Abonnement: in het Jaar6, Prijs der A-dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 18% Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Ifaarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 27 April3 Mei. 1881. Waarschuwing tegen het toedienen van aardappelen- uitspruitsels aan dieren. HAARLEMMERMEER. Prijs van een enkel Nommee 15 Cent. AILE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Uiterl{jk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De inschrijvingen van de op Vrijdag 29 April 1881 door Dijkgraaf en Heemraden gehouden aanbestedingen zijn als voigt A. Het onderhoud der grindwegen tot den 1 Mei 1882: Ingeschreven werd door! W. Miermans, te Haarlemmermeer, perceel 3 voor/2119 H. Raaphorst, te idem, perceel 1 voor/ 2433; N. W. Wam- steker, te idem, perceel 2 voor 2600 en perceel 4 voor 3095K. Basjes te idem perceel 3 voor/ 2545 J. Wessels, te idem, perceel 1 voor 2519 E. de Haan, te idemper ceel 3 voor/ 2572 A. van Son, te idem, perceel 2 voor 25 50. B. Het onderhoud der Ringvaartiboorden gedurende het jaar 1881 Ingeschreven werd door J. van den Heuvel Az., te Haarlemmermeer, voor de som van 10,865; aan welke ook de uitvoering van dit werk is gegund. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze gemeente mogten ophouden, worden zij in hun belang aangemaand zich ter Secretarie aan te melden voor de inschriivine in het Bevolkine- register Arie Eikelenboom gekomen van Giessendam. Hermanus Wolfswinkel Hoevelaken. Johanna LeemansValburg. Sijtze Borduin Haskerland. GEBORENMaria Theodoradochter van H. Kluck en J. Stipdonk. Matthijsdochter van K. Vastenhout en J. Brou- wer. Neeltje Lenadochter van P. M. Buis en M. Tanis. Neeltje, dochter van N. J. Dol en N. Slimmen. Trijntje dochter van G. van Essen en C. Moene. Dingenadochter van C. de Groot en M. van der Beek. Hendrikus Theodorus, zoon van H. PLamers en A. C. van Lieshout. Gijsberta Lanrentia, dochter van J. Albers en A. P. van Aken. OVERLEDENTrijntje Visser oud 64 jaren, wed. van L. Kra mer. Adriana, oud 17 maanden, dochter van E. Groeneveld en G. Vlieg. Jacobus Cornelisoud 15 maanden, zoon van A. Yijverberg en M. van Egmond. Anna Maria oud 13 maanden, dochter van G. J. Lamboo en M. Dijt. Klaartjeoud 16 maanden, dochter van K. Vastenhout en J. Brouwer. ONDERTROU WD G. P. Barten met L. Lankhaar. H. Meenderinek met E. Stoffijn. J. A. van der Vlugt met E. Gedaan. H. Lieuwes met (J. Zevenhuizen. C. Huisman met D. Moeijes. GEHUWDL. Verhulst met J. Ligthart. J. L. van Essen met G. Lewis. D. van Damme met E. A. Sneep. Men meldt aan de N. R. Ct. uit Nieuw-Vennep Eene duistere zaak brengt hier de gemoederen in beweging en geeft aanleiding tot allerlei gissingen en vermoedens. De predikant bij de Hervormde gemeente alhier ging 's Maandags 25 April, zoo als hij aan zijne vrouw zei, naar Amsterdam, om daar eene vergadering bij te wonen. Vrouw en kind zouden de familie te Alkmaar bezoeken, en Vrijdag jl. zonden man, vrouw en kind elkander te Haarlem ontmoetenom weer huis- waarts te keeren. Op den afgesproken tijd waren vrouw en kind Vrijdag te Haarlem, maar de man liet op zich wachten. Vrouw en kind zijn hier teruggekeerden nog blijft de heer dr. N. T. afwezig, en in al dien tijd heeft hij niets van zich laten hooren. De pijnlyk onzekere toestandwaarin de be- droefde vrouw verkeert, is niet te beschrijven, te meer omdat na onderzoek is geblekeu, dat de vermiste man waarschynlijk niet te Amsterdam is geweest. Men schrijft aan de L. Ct Als langzaarm zeker gaat, zal de lente, die eigenlyk nog outbroken heeft, misschien duurzaam worden. April, vooral Maartzijn ten minste aan groeizaamheid zeer veel te kort geschoten. Toen er half April eenige schoone dagen aanbra- kenscheen alles spoedig te zullen ontluiken. De landman was er op bedacht zijn vee in de weide te brengenook omdat het hooi begon te ontbreken. Doch het weinige gras was spoedig verbruikt, want de gure noordewind had op- nieuw de overhand gekregen. Zoo is na een langen winter en veranderlijke temperatuur Mei genaderd, waarbij nog veel ontbreekt om ze Bloeimaand, althans een groene Mei te kunnen noemen. Wei zingt de nachtegaal en kirt de tortel in het hout, maar de jasmijnen en seringen bloeien nog op verre na niet. Dat gevogelte en gebloemte behoort anders, naar dichterlijke zienswijze, zoo bij elkaar. Ook zooveel ge- boomte is nog niet in het gebladerte. Welbeloven, buiten verwachting, de peren-en appelboomen nog al bloesems, maar zij zijn nog gesloten. Te nauwer- nood zijn de abrikoos en pruim in bloei. Langs de schuttin- gen komen geheele rijen perziken voor, wier jarige loten dood- gevroren zijn niets doen verwachten en slechts een onvrucht- baar bloempje vertoonen. Druiven in de kassendie voldoen- den zonneschijn gehad hebben, zullen best aankomen. Ook in de kassen prijkt eene menigte schoone bloemenwaaronder de Azalea schitterend uitkomt. Bij eene achterlykheid van meer dan eene maandbegint de aardappel zich boven den grond te vertoonenterwyl in de moezerijen nog bijna niets te halen is. De akker is wel bepoot en bezaaidmaar de groei wordt nog verwacht. Toch kan de verwachting, met gras in de weiden, binnen weinig tijds vervuld worden, als donder niet telkens de lucht zoo ontstemt en vooral de be- ruchte koude Meidagen met nachtvorst, by uitzonderingdit jaar eens uitblijven. Als eene bijzonderheid deelt men aan het U. D. mededat bij een ingezetene te Wageningen eene duif een kippenei heeft uitgebroed. Deftig wandelt de duif met haar kieken rond tot dat 's avonds de eigenaar haar met haar jong in het hok sluit. Lord en lady Abington, intieme persoonlijke vrienden der koningin van Engelandbezitten bij hun landgoed Crichel een kleine boerdery „de witte hoeve" genoemd. Alle dieren die aldaar worden gehouden zoo als koeyenpaardenhonden, duiven, konijnen, eekhoorntjes, ganzen, kalkoenen, katteu en kippen, onderscheiden zich door een sneeuwwitte klcur. Onlangs is deze zeldzame menagerie nog vermeerderd met een witte ree, een geschenk van koningin Victoria, en met witte ratten en muizen, geschonken door den prins van Wales. Wij vernemen met genoegen, dat verschillende eigenaren het zoeken van kievitseyeren op hunne landerijen ten strengste verbieden. Wij hopen, dat dit goede voerbeeld door velen gevolgd moge worden. Onbegrypelijker wijze zijn de kieviten niet gerangschikt onder de nuttige vogelsvermeld in de wet, uitgevaardigd in 1880 ter bescherming van nuttige diersoorten voor den landbouw. Toch behooren daaronder wel degelijk de kieviten engrutto's, die zooveel wormen en ander ongedierte onzer wei- en bouw- landen verslinden; de grutto's voornamelijk zyn onze beste en trouwste, onbezoldigde bondgenootenin het bestrijden der paalwormen onzer zeeweeringen en andere dijkwerken. Vooral nu we tegenwoordig zulke groote hoenderrasseu bezittendie zulke reusachtige eijeren leggenwaarom ons de moeite gegevenof de weelde veroorloofdom zulke kleine eitjes als die der kieviten en grutto's te zoeken of duur te betalen en onze gevleugelde hulpbenden in den strijd tegen het ongedierte daardoor verzwakt? Semper Virem.) In Aberdeen is een aantal huisgezinnen vergiftigd door melk. Door eene melkinrigting in die stad werden 110 huisge zinnen van melk voorzien, en bij 90 van die huisgezinnen brak by omstreeks 300 personen zeer snel eene ziekte uit, gekenmerkt door hevige koortsen en zwelling der klieren. Slechts drie lyders stierventerwijl de overigen langzaam weder herstelden. By een plaatselijk onderzoek bleekdat het melkvee volkomen gezond was, maar dat al het water, dat in die melkinrigting gebruikt werd, in de hoogste mate verontreinigd wa9 door organische bestanddeelen. De zeeziekte openbaart zich bij de dieren op zeer verschil lende wijzen. Alle dierenzonder onderscheidworden op zee tammer; zelfs de wildste schijnen een gevoel van zwakte te ondervinden. Apen hebben veel van de zeeziekte te lijden ook gevoelen de vogels den invloed der zee, want zy zingen gedurende de reis niet. Kippen en ganzen worden zeer spoedig mager; de hanen kraaien niet meer; vele duiven sterven; slechts de eenden blyven vrolijk en behouden haar eetlust. Katten en honden gedragen zieh zeer onrustig, de eersten worden schuw en verschuilen zich het grootste deel van den dagde honden houden zich gaarne in de nabijheid van den mensch op en verliezen den eetlust. De stijfkoppigste ossen de buffels en paarden gewennen zich op zee spoedig aan hun oppassers. Alleen op varkens en 9langen schijnt de zee hoe- genaamd geen invloed te hebben. In het „Maandblad van de Vereeniging tot bevordering van Tnin- en Landbouw in het Hertogdom Limburg" leest men het volgende: Een botanicus, die reeds vergeefsche moeite had aaugewend ter verdrijving van iusecten (voornamelijk wandluizen) uit zijne vertrekkenheeft toevalligerwijze een uitstekend verdelgingsmiddel tegen deze dieren ontdekt. Hy had eenige exemplaren van het zoogenaamde peper- kruid (Boonekruid of Saturega), in een zijner vertrekken laten liggen en toen hij na eenige dagen terugkwam, vond hy duizenden wandluizen bijna alle gedood op de bladeren en Stengels. (De man scheen er dus nog al goed in te zitten). In September 1879 kocht iemand te Rotterdam van een ander te Scheveningen een span paarden voor/ 1200. Na de levering bleek een der paarden een gebrek te hebben en de kooper weigerde de dieren te ontvangen. Van daar een proces, waarin dezer dagen uitspraak is gedaan ten na- deele van den kooper, die de koopsom en voor onderhoud der paarden en proceskosten/3652 moest betalen. Dit span paarden, dat sedert 17 September 1879 ter zake vau het proces tegen 3 per dag in de Manege te Rotterdam was gestald, is den 23 in openbare verkoopiug in die manege verkocht: de vos voor/390 en de sehimmel, waarover het proces liep voor /230. Wel weet iedereen dat de in kelders bewaarde aardappelen in dezen tijd des jaars veelal lange, bleeke uitspruitsels geven dat zij uitloopengelijk men zegt. Maar niet iedereen weet dat in deze uitloopers een zeer vergiftige 9tof, solaninevoor- komt. Niet zelden is het reeds gebeurd, dat men zulke uitloopers in plaats van ze weg te werpen en te veruietigen, aan de varkens voorwierpdie er dan door ziek werden, en als zij er wat veel van nutigden, zelfs door stierven, Er wordt ook van gevallen gewaagd, dat runderen met afval uit fabrieken, waar men uit geschoten aardappelen met de uitloopers een geestrijk vocht vervaardigd had, gevoed, na verschijnselen van vergiftiging het met den dood bekochten. Bij de destillatie was de solanine acbter-, dus in de spoe- ling aanwezig gebleven. Ook is het geradeu om de uitspruit sels van geschoten aardappelen niet aan kippen of ander pluimvee voor te zetlen. Zij zijn als voedsel ten eenenmale ongeschikt. Het is misschien niet te onpas, dit thans te herinneren en aan anderen, die 't niet wetenmee te deelen. (Ldb. Ct.) HH. MM. de Koning en de Koningin, die met de Prinses en gevolg Dingsdag j.l. te half twee over den Hollandschen Spoorweg uit 's Gravenhage zijn vertrokken, waar HH. MM. uitgeleide werd gedaan door den Minister van Buitenlandsche Zaken en generaal Verspijck, kwamen te 2 uur 30 min. te Amsterdam aan, Overal waar de stoet van het Station naar het Paleis voor- bijtrok, en vooral op den Dam, was de menigte nieuwsgie- rigen bijzonder groot. Onmiddellijk na aankomst verschenen de Koning, in gene- raals-uniformen de Koninginin donker bruin toilet met shawl, op het balcon, waarop luide hoera's werden aange- heven. Zoodra H. M. weder binnen was, hield zij het Prin- sesje voor de ramen. Een hevige brand brak Vrijdag avond, even voor 8 uur uit in de stoom-bedveerenfabriek van de heeren Gebroeders Peters, op den hoek van den N. Z. Voorburgwal en het He- kelveld te Amsterdam. Aangewakkerd door den vrij hevigen windsloeg de vlam die zich spoedig door het geheele ge bouw verspreid had, weldra de ramen uit, en er heerschte binnen in 't gebouw, eenige minuten reeds nadat men het onheil had bespeurd, zulk een geweldige rook, dat een brand- weerman van de Kolk, die haastig was vooruit geloopen om in het gebouw te komen, het niet verder kon brengen, dan tot de tweede Verdieping. Hy waagde zich in het brandend perceel, omdat vele omstanders twee meisjes op de derde verdieping voor de ramen ontwaarden, die zich aan elkander vast klemden en die kort daarop niet meer vernomen werden. De brandweer rukte spoedig aan, doch bij een brand als deze, - het is, helaas, drie malen binnen een jaar dat de II

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1