Haarlemmeraeer-Polfler. 1881. Vrijdag 20 Mei. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. No. 20 Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.— Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12)/, Cent. Hoofd-Agenten voor (lit Weekblatl, te Haarlem P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 11—17 Mei 1881. Mais als Paardenvoeder. HAARLEM 11ERMEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. A LIE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN TJITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAX BONGA C0., te Amsterdam. WTiterl{jK Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De op Dingsdag den 17 Mei 1881 door Dijkgraaf en HeemTaden van den Haarlemmermeerpolder gehouden verpach- ting van het grasgewas van de bermen der wenen heeft op^e- bragt 7927 Algemeen wordt verzekerd, dat de gewassen in Haarlem- mermeer gnnstig te velde staanvooral tarwe en vlas moe- ten uitmunten. Gras is zeer schaarsch, zoodatwaar men nog hooi heeft, het vee nog op stal staat. Met het oog op den Hemelvaartsdag, zal de weekmarkt alliier a. s. week gehouden worden op Woensdag. Alsdan zullen ter markt worden gebragt 200 Texelsche lammeren. Onder t vee van G. Smit, op F. 25, heerscht het mond- en klaauwzeer. Een paard, bespannen voor een tilbury, waarin een ver- liefd paargaande langs een onbewoond gedeelte van den Spaarnwouderweg, is, nadat bet paar uit het rijtuig gestapt was, op hoi geraakt en aan den Aalsmeerderweg teregt gekomen. Op Woensdag 17 Mei j.l. werd, ten huize van den heer K. Knipte Hoofddorpeene algemeene vergadering gehou den van de „Harddraverij-Vereeniging." Tegenwoordig waren 34 leden van de 106. Het batig saldo van het vorig jaar bedraagt 74.10. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren: J. IJ. Ran, A. deZeeuw, P. S. Zylmans, C. M. Sagt en J. H. M. Evelein.' De vraag: of de Vereeniging zich zal uitstrekken ook voor Nieuw-Vennepwordt met 21 tegen 6 stemmen ontkennend beantwoord, en verder besloten dat van wege de Vereeniging alleen Harddraverijen te Hoofddorp zullen worden gehouden! Op de vraag van een der ledenof het niet wenschelijk ware voor de Vereeniging een Reglement vast te stellen volgde van een der bestuursleden een eenigzints ontwykend antwoord; doch later werd meegedeelddat in een latere voor de Harddraverij te houden vergadering een Reglement zou worden aangeboden. Bij stemming wordt bepaalddat voor 1 Augustus eene Hard- dravery zal plaats hebben, welke, van zessen klaar of van paarden uit de gemeente, met 20 tegen 9 stemmen aan het bestuur wordt overgelaten. Voorts wordt voorgesteld om meer publieiteit aan de zaak te geventen einde meer personen tot de Vereeniging zouden kunnen toetreden. Een voorstel, om subsidie te vragen van de Gemeente of van de Afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, wordt niet in behandeling gebragt, omdat men meende dat zulks tot niets zou leiden. De vergadering werd daarna gesloten. GEBORENTheodorus Hendrikus, zoon van J. Meijer en M. Makkenze. Aart, zoon van J. J. van der Leden en H. Hogen- doorn. Johannes Gijsbertus, zoon van D. van Renswoude en G. van Walstijn. Arie Filippus, zoon van L. A. de Haan en W. C. Kalsbeek. Maarten, zoon van P. L. van Andel en G. A. van Splunter. Jacobus Cornells, zoon van N. H. van Loenen en M. Wezenbeek. Andries, zoon van D. van den Heuvel en J. D. A ogelezang. Pieter, zoon van M. Korsuize en C. Imanse. Aaltje, dochter van A. Clay en T. Davidzon. Hendrikus, zoon van J. de Knyper en G. van Zijl. LEVENLOOS GEBOREN1 Kind van C. Rodenburgh en H. Post. OVERLEDENAlida Handgraaf, oud 55 jaren, gehuwd met J. Trouwen. Maria, oud 12 dagen, dochter van L. Janson en G. Berkhout. ONDERTROUWD W. van Dijck met M. Freeken. J. van Westenbrugge met M. Schooneveld. C. J. B. Rietfort met A. C. A essenr. J. de Vos met J. Hoogmoed. J. Koedam (wednr.) met M. Kulk (wed.) GEHUWD G. P. Barten met L. Lankhaar.H. Meenderinck met E. Stoffijn. J. A. van der Ylugt met F. Gedaan. H. Lienwes met J. Zevenhuizen. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze ge meente mogten ophouden, worden zij in hun belang aange- maand zich ter Secretarie aan te melden voor de inschrijving in het Bevolking-Register: Arie Eikelboom gekomen van Giesendam. Johanna Leemans, Valburg. ArnoldusOttevanger Fijnaart. Leentje Willemen, Aalsmeer. IIendrtk Hoenderdos, Haarlemmerliede c. a. De heer A. Kerdijk, directeur van de Rijks-postspaarbank heeft de volgende circulaire verzonden „Uit tal van brieven is mij geblekendat vele inleggers in de rijks-postspaarbank een verkeerde opvatting hebben van artikel 8 van het Koninklijk besluit van 10 Jaouarij 1881 (Stbl. nr. 2) en van hetgeen dienovereenkomstig op de binnen- bladzijden van het spaarbankboekje vermeld staat. Zij meenen dat de inleggers van den directeur der spaarbank een kennis- geving te ontvangen hebbenzoodra bun tegoed het bedrag van /10.— heeft bereikt. Dat is echter een dwaling. De bedoelde kennisgeving wordt slechts verzonden na elke inlage van 10.of meer, d. i. zoo vaak ibn inlage van zulk een bedrag wordt gedaan. „Daar ik vrees, dat dit misverstand, indien het publiek niet op zijn misvatting gewezen wordt, nadeelig kan werken op den bloei der instelling, verzoek ik u~ vrieudelijkhet boven- staande op in 't oog loopende wijze onder de aandacht uwer lezers te brengen. Daardoor zult gij mij in het belang der zaak zeer verplichten." Capelle (Langstraat), 18 Mei. Nn de veehouders hun vee in de weide hebben gedaan en zij, gelijk men zegt, uit- gevoerd zijn, komt, gewooulijk nog menigeen met koop- of leverantiehooi voor den dag. Een schraal voorjaar heeft echter niet altijd duurte van hooi ten gevolge, want voor 't oogenblik wordt er zelfs 3 a/4 per 1000 kilogram minder geboden dan de prijs gedurende den afgeloopen winter wasterwijl in de laatste dagen zelfs geen bod gedaan wordt. Beter gaat het, sedert eenige dagen met de kalfkoeijen, die tegen merkelijk betere prijzen goed gezocht en verkocht worden. Over het algemeen is het voor deze streken 't verkieslijkst het vee voor den handel bestemd, ook te ver- koopen; want velen, die in 't voorjaar niet genoeg voor hunne koeijen konden makenbesloten die zelf te melken en kalveren vet te mesten. Kwam die rekening vroeger wel eens goed uit, dit jaar echter minder, want de slagters bieden hoogsteus 30 cents per /2 kilogram, waardoor nu ook de boeren aan het uithallen van kalfsvleesch zullen beginnen. fexel. 't Mildere we6r der laatste dagen doet de wei- landen bijzonder goed. De lammeren maken een gretig ge- bruik van 't frissche groendat zij zoozeer behoeven om er op den tijd van levering wat beter uit te zien. Die tijd neemt spoedig een aanvang en duurt gewoonlyk vier weken. 't Getal lammeren, dat van dit eiland verzonden wordt, moet dit jaar ruim 20,000 stuks bedragen. Het rundvee aldaar staat nog grootendeels op stal, dewijl de weiden nog te weinig gras voor hen bevatten en 't weer 's nachts nog te guur is? Weesp, 18 Mei. Op de heden alhier gehouden voorjaars- paardenmarkt waren aangebragt 153 paarden en 18 veulens. Door het ongunstige weder was de markt niet druk bezocht en was er ook weinig handelhoewel de prijzen nog al tamelijk hoog waren. Z. K. H, Alexander der NederlandenPrins van Oranje, heeft, als blijk van belangstellingeen geldelijke bijdrage gezon- den voor de in Sept. te Bergen-op-Zoom te houden tentoon- stelling van landbouw, enz. Van wege de „Amsterdamsche Harddraverij-Vereeniging" zal op Dingsdag 24 Mei a. s., te elf uren, op de Stadhouders- kade eene harddraverij met paard en chais worden gehouden. Prijs/500 en 50 voor den rijder, eerste premie 200 tweede premie/50. Zaagsel komt reeds sints geruimen tijd, hoe Ianger hoe meer, in trek voor strooisel in de plaats van stroovooral in paardenstallen. In den laatsten tijd moet nu te New-York gemalen hout in plaats van zaagsel in het groot in gebruik komen. Men geeft er van op, dat het, om dat 't veel fijner verdeeld is, den paarden een voortreffelijken stand verschaft, een groot opzuigingsvermogen bezit en alle verlies van ammo- niak voorkomt. Daardoor wordt een uitnemende mest verza- meld, de lucht van de stal blijft rein en het in den stal of zijne nabijheid bewaarde paardentuig is tegen alle schadelijke inwerking van ammoniakgas beschut. Om mollen uit tuinbedden te verjagenmoet men in een moishoop een gat makenen arin een weinig petroleum gieten. De reuk maakt dan de mollen het leven zoo onaan- genaam, dat zij dadelijk hunne biezen pakken en een goed heenkomen zoeken. In Engeland en Amerika neemt in den laatsten tijd het aantal dergenen toe, die beweren, dat de ploeg reeds duizenden jaren in gebruik niet meer het beste werktuig is om den grond goed te bewerken. Men tracht er dus naar om dit instrument door iets anders te vervangen. Zoo moet thans in Engeland weer eene machine in werking zijn, die met stoom gedrevenden bodem omspit en zeer goed werk levert. Maar de booge pry's van zulk eene machine is alles- bebalve geschikt voor eene groote verspreiding er van. Thans moet in Amerika (Chicago) eene door paardenkracht bewogen machine voor grondbewerking uitgevonden zijn, welke de naam Screw Pulverizer*' (d. i. dus „fijnmakende schroef") drangt, en waarschijnlijk spoedig algemeen in gebruik zal komen, daar Amerikaansche farmer zich zeer gunstig over haren ar- beid uitlaten. Een adres hebben wij tot heden nog niet aangetroffen. {Landb. Ct.) In een zeker aantal Eransche garnizoeDsplaatsen hebben de kommandantenmet het oog op de gezondbeid der solda- ten en met het het doel om het rantsoen der troepen te vergrooten, zonder het bedrag van de daarvoor toegestane gelden te overschrydenmilitaire tuiuen doen aanfeggen. Aan dezen maatregel is het te danken dat men dagelijks beschikken kan over een groote hoeveelheid groente?, die bijna niets kosten en veel bijdragen tot verbetering van het dagelijksch rantsoen van den soldaat. Vooral in het noorden en westen van Frankrijk wordt dat stelsel van militaire tuinen op uitgebreide schaal toegepastdaardoor wordt bijv. partij getrokken van groote oppervlakten grond in vestingen, die vroeger ongebruikt bleven. 1 en einde het stelsel algemeen ingang te doen vinden hebben een aantal maatschappyen van tuin- en landbouw aan die inrichtingen vergunning verleend om deel te nemen aan hare wedstrijdenwaarvan er onlangs een te Rouaan gehouden werd. Uit een bij die gelegenheid opgemaakt ver- slag omtrent de resultaten van de tuinen van het 24e regi ment blijktdat gedurende 8 maanden aan de soldaten aan versche groenten is uitgedeeld22876 kg. kool, 650 kg. knollen800 kg. wortels,7292 kg. prei, 607 kg. uien, etc! Bij aankoop zou men daarvoor ongeveer 2500 francs hebben moeten besteden. De militaire tuinen worden door de soldaten bewerkt, die het met meer lust doen, omdat ze voor zich zelve werken. Deze tuinen leveren bovendien het voordeel op van bij hen, die van het platte land afkomstig zijn, den lust voor het veldwerk levendig te houden en hen zelfs bekend te maken met betere gebruiken, die ze kunnen invoeren, zoodra ze aan hun haardsteden zijn teruggekeerd. Langen tijd is men van meening geweest en velen zijn het thans nog, dat haver voor paarden onmisbaar is en door geen ander voedsel kan vervangen worden. Ernstige proefnemingen hebben aan het licht gebragt, dat die meening niet anders is dan eene dwaling. Trouwens is het bekend dat de Omnibus- maatschappy te Parijs met hare 1000 paarden die der ,,petites Voitures" met haar even groot aantal, en meer andere maat- schappijen de haver vervangen door andere graansoorten en dat met het beste gevolg. De Omnibus-maatschappij van Rouaan deelt in een door haar uitgebragt rapport veel belangryke bijzonderheden mede over het vervangen van haver door mat's als paardenvoeder. Eerst in Julij 1876, zegt het rapport, begon men mais te voeren; zij kwam toen slechts op 18 frs. de 100 kgr.de kosten van 't koken er onder begrepen. De paarden hielden er zich beter by dan toen ze rogge kregen. Zij bleven goed krachtig; indigesties en verstoppiogen kwamen veel zeldzamer voor dan vroeger, en in alien gevalle veel minder dan toen het geheele rantsoen uitsluitend uit haver bestond. En op hoeveel kwam dat te staan? Van Julij tot December 1876 bad een paard per dag voor 0.41 centimes noodig. Het oude rantsoen bestond uit: anderhalve bos hooi, een halve bos stroo en 7i kgr. haver.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1