Haarlennnermeer-Polfler. Haarlemmemeer. 1881. Vrijdag, 5%Junij. N°. 22. VAi\ AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. mmw Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.— Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12% Cent. IIoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem; P. VAN CITTERT ZONEN. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 2 Junij 1881, BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 2531 Mei 1881. Verslag- omtrent den toestand van het Lager Onderwijs in de gemeente Haar lemmermeer over 1880. glAARLEMI ERMEER Prijs van een enkel Nommee 15 Cent. ALLE TOEZEND1NGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFEENDE te adresseren aan VAN IHIWJA C0., te Amsterdam. ITiterltfk Woensdug.) Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekcnd. de Heeren De op 27 Mei 1881 door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlem mermeerpolder gehouden verpachtinj van vischwater heeft opgebragt als volgtin de Ringvaart 2028, in den Polder 1438, te zamen 3466. De inschrijving voor de op Donderdag 2 Junij 1881, door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder ge houden aanbesteding van het vervangen van twee houten bruggen over den Spaarnwouderdwarstogt en den Vijfhuizerlogt in den Ywegdoor bruggen met gemetselde landhoofden en ijzeren liggers is geweest als volgt: Ingeschreven werd door: B. Zuitbofte Haarlem, voor/ 7974; W. Copp^e, te Houtrijk en Polanen, voor 10,239 van Vliet, te Wou- brugge, voor 7654; P. van Essen, te Houtrijk en Polanen, voor 9877 en C. Bos, te Haarlemmermeer voor 6964. des morgens ten 10 ure, ten Eaadhnize. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 15 leden. De notulen der vorige vergadering worden Da lezing goed- gekeurd. I. Wordt mededeeling gedaan van ingekomen stukken, o. a. de goedkeuring voor eene tijdelijke geldleeniog, de uitgifte van grond in erfpacht en wjjziging van bet besluit omtrent de weekmarktalsmede proces-verbaal van kas-opneming. II. Het verzoek van den bulp-onderwijzer F. W. van Op- pen om twee maanden verlof, wordt toegestaan. III. Tot hulp-onderwijzer aan school nr. 6 wordt benoemd E. Znidema, van Groningen. IV. Op het adres van den heer K. E. van Eijzinge, hou- dende verzoek om eervol ontslag als hulp-onderw^'zer aan school nr. 9, wordt gunstig beschiktingaande 15 Julij e. k. V. Op het voorstel tot verplaatsing van den hoofd-onder wijzer van school nr. 8 naar school nr. 9 wordt afwijzend beschikt. VI. Wordt vastgesteld eene wjjziging in de instructie der onderwjjzers. VII. Op het verzoek van Ds. E. W. Heineckenom op \rijdag middag ten half drie ure catechisatien te mogen doen houden in school nr. 9 wordt gunstig beschikt. VIIIXI. Worden vastgesteld de bestekken voor 't maken van afscheidingen in school nr. 4 ouderhoudswerken aan de scholenhet raadhuis de grindwegen, enz. XII. Op het adres van J. van Wijpen, omtrent het koopen van dorpsgrondwordt afwijzend beschikt. XIII. Op de adressen van B. BuurmanA. LangereisA. Boers en J. Snijdersom grond iD erfpacht te bekomen wordt gunstig beschikt. behandeld de geneeskundige armenverzorging in Wijk 2, en besloten daarin geen verandering te brengen. XV. Gelezen een adres van A. A. Bolkestein ambtenaar ter Secretarieom traetementsverhooging. Wordt 50 toe gestaan ingaande 1 Julij a. s. XVI. Worden behandeld de Staten van restanten en on- inbare posten. XVIIXX. Worden behandeld besluiten tot af- en over- sehrijvingen in de Be<jrootiug en Supplement-Begrooting, al ien dienst 1880. Goedgekeurd. XXI. Benoeming van leden voor de Stembureaux voor de verkiezing vaD Eaadsleden. Gekozen werdenin de eerste afdeelingde beeren Biesheuvel en Bultman in de tweede afdeeling de heer van Vuuren tot voorzitter, en de heeren vaD Keeuwijk en Timrnermans. XXII. lot leden der Commissie voor de Schutterij worden benoemd de heeren Knaap en Dorbeck. XXIII. Een adres van den heer Boekelboofd der school nr. 6om belooning voor het alledn waarnemen der school nr. 6 gedurende drie maanden, wordt om advies gesteld in handen der Plaatselijke Schoolcommissie. XXIV. Op het adres van den heer van Dalfsen te Aalsmeer, om bijdrage voor een kinderfeest, wordt afwijzend beschikt. XXV. Een verzoek van C. Eikaart, dat de gemeente aan hem jaarlijks zal betalen 20 voor indertijd gemaakte luiken aan de woning van het Telegraafkantoorwordt afgewezen. De vergadering wordt veranderd in eene met gesloten deuren. Na heropening stelt de voorzitter voor het Kohier van den Hoofdelijken Omslag vast te stellen op een bedrag van/ 12,005 hetwelk wordt goedgekeurd, en de tennijnen van invordering gesteld op 3 Sept. en 29 Oct. De heer Bultmau wil de Verordening op de Hondenkarren herzien, en vraagt dat zij die permissie hebben, ter Secretarie zullen moeten vertoonen het bewijs van betaalde hondenbe- lasting en wil anders de vergunning ingetrokken zien. De Vergadering wordt daarop gesloten. GEBOREN Johanna Alidadochter van N. Vester en M. M. Bocxe. Gatharinadochter van 1. G. van Leeuwen en M. C. van Staveren. Arie zoon van T. Kooij en K. van der Vlugt. Jan, zoon van P. Balder en G. Roos. Gerritzoon van G. C. Apfeld en A. van Leeuwen. Pieternelladochter van S. de Regt en F. Sehaap. Adriana Johanna, dochter van M. Otten en B. van Berkel. Jacobus Cornelis, zoon van C. van Haast- reoht en J. M. Duinhoven. Maria dochter van A. Persoonen P. J. van Leeuwen. Adriana, dochter van K. Kempe en M. Flipse. OVERLEDENGoris Wilhelmus, oud 5 maanden, zoon van C. van de Werf en P. W. van der Woude. Eimert, oud 3 maanden, zoon van J. Sinits en P. Verschoor. Teuntjeoud 25 jaar, dochter van C. Filius en A. E. van Tilburg. ONDERTROUWD: C. Bakx met C. Dekker. A. N. Gorlee met G. Splinter. L. van Kooten met T. de Weerd. A. Schekkerman (gesch.) met G. Lanzenberg (wed.) GEHUWD P. van Rijuswoude met W. Nibbering.W. van Dijck met M. Freekeu. - J. de Yos met J. Hoogmoed. J. Koedam (wednr.) met M. Kulk (wed.) J. Westenbrugge met M. Schooneveld. C. J. B. Rietfort met A. C. Vesseur. De alhier opgerigte ZaDgvereeriiging voor gemengd koor, aan welke den naam van Amicitia is gegeven, telt 36 leden. Hare vergaderingen worden gehouden ten huize van Slikker, te Hoofddorp, des Woensdags avonds van 7 tot 9% uur. Directeur is de heer Wesseling. De uitslag van de stemming op 31 Mei 1881: ofbetkies- collegie der Herv. gemeente Nieuw-Vennep al of niet zal blijven bestaanis geweest: ingeleverd 61 briefjesvoor het kiescollege 59, voor den kerkeraad 1, van onwaarde 1 stem. De aanvoer ter weekmarkt op den 2en Juny 1881 bestond nit4 rnnderen, 35 paarden (waaronder die op stal), 112 lammeren en schapen2 geiten, 5 kippen, 4 hectol. aard- appelen34 kilo kaas, 8 kilo boter, 200 heesters en potten met bloemen en 2 duiven. De tegen 1 Junij uitgeschreven vergadering voor Volks- onderwijs te Haarlemmermeer kon geen voortgang hebben omdat slechts twee bestnnrsleden waren opgekomen. Openbaar Onderwijs. Het onderwijs, in de dagscholen alhier gegeven, was ge- woon lager onderwijs, omvattende de vakken a tot i van art. 2 der wet van 17 Augustus 1878, Stbl. nr. 127. In Januarij 1880 werd in de avondsehool te Hoofddorp onderwijs gegeven in de Fransche taaldoor ongesteldbeid van den daarmede belasten onderwijzer is dat onderwijs toen ge- staakt moeten worden. In het najaar is 't onderwijs in "de Fransche taal voortgezet geworden in de dagschool, door den riieuwbeuoemden boofdonderwijzer. Met bet onderwijs in de Hoogduitsche en Engelsche tnlen en wiskunde, welke vakken aan gemelde school moeten worden onderwezen, was in 1880 nog geen begin gemaakt. In de avondsehool te Nieuw-Vennep werd gedurende vier avonden per week onderwijs gegeven in de Fransche taal. Het getal openbare scholen is 11, alien toegankelijk voor jongens en meisjes en zonder onderscheid van geloofsbelijdenis. In het personeel der hoofd-onderwjjzers kwam in 1880 eene verandering: aan den verdienstelijken en algemeen geachten hoofd-onderwijzer van de school nr. 4 (Hoofddorp), de beer K. F. Roosdorpwerd, op zijn ver zoek wegens verdere ongeschiktheid tot waarueming zijner betrekking, uithoofde van ligchaamsgebreken, eervol outslag verleend, met toekenning van perisioen. In zijne plaats is, na gehouden vergelijkend examen door den Gemeenteraad benoemd de heer Frederik Wesseling, die tevens in bet bezit is van acten voor de Fransche, Hoog duitsche en Engelsche talen en wisknnde, in welke vakken aan gemelde school nu ook onderwijs moet worden gegeven. In het hulppersoneel zijn voorts verschillende veranderiDgen voorgevalleneene narlere opgave daarvan in dit verslag komt evenwel onnoodig voor. Kweekelingen waren op het einde des jaars niet meer in de scholen werkzaam. Het getal leerlingen op 31 December 1880 tot de verschil lende scholen behoorende, bedroeg: school nr. 1 162, school nr. 2 100, school nr. 3 191, school nr. 4 315, school nr. 5 161, school ur. 6 137, school nr. 7 122, school nr. 8 100, school Dr. 9 154, school nr. 10 174, school nr. 11 62, te zamen 1678 leerlingen. Avondsehool te Nieuw-Vennep 10 leerlingen, waarvan 8 tevens Re dagschool bezoeken. Het schoolverzuim heeft in 1880 gemiddeld bedragen school 1 21.4 pet., school 2 22.5 pet., school 3 22.7 pet., school 4 24,0 pet., school 5 22.0 pet., school 6 23.7 pet. school 7 27.6 pet., school 8 20.6 pet., school 9 17.8 pet.', school 10 21,5 pet., school 11 12.5 pet., Avondsehool Rieuw- Vennep 11.2 pet. Ten opzigte van den toestand van bet onderwijs in het al gemeen is de Schoolcommissie niet ontevreden. Wei is waar is ver bete ring in den toestand bier en daar nog wenschelijk, maar omstandigheden als het schoolverzuim, gedurige verwis- seling van hulppersoneel enz., zyn oorzaken die verbetering dikwijls in den weg staan en onmogclijk maken. Wjj bieden den Gemeenteraad weder aan ter kennisneming de schoonschriften, vervaardigd door de leerlingen der hoog- ste klasse. In 1880 ontvingen 187 leerlingen kosteloos onderwijs. De invoering der nieuwe onderwijswet vond plaats den 1 November 1880. Dientengevolge werden door den Gemeente raad besluiten genomen betreffende de in de scholen te onder- wijzen vakken, de jaarwedden der onderwijzers, enz. en wer den nieuw vastgesteld een reglemeut voor de openbare scholen en eene instructie voor de onderwijzers in de gemeente. Bijzonder Onderwijs. In de gemeente bestaan twee kijzondere scholen. Zij zijn opgericht en worden in stand gehouden door Ver- eenigingen en ontvangen geene subsidie van de gemeente. Behalve bet meer godsdienstig onderwijs, werden in die scholen de gewone vakken van lager onderwijs onderwezen. Aan deze scholen werd ook avondsehool gehouden. In het personeel der onderwijzers kwam eene verandering de hoofd-onderwijzer J. van Doomvan de school te Nieuw- Vennep, vertrok naar Urk, en in z\jne plaats werd benoemd de beer W. Valkenburg. De bijzondere scholen werden bezocht, op 31 Dec. 1880, als die aan den Kruisweg: de dagschool door 96 de avondsehool door 10 leerlingen; die te Nieuw-Vennep: de dagschool door 150, de avondsehool door 9 leerlingen. Het schoolverzuim heeft bedragen in 1880: school aan de Kruisweg 15.5 pet., school te Nieuw-VenDep 18.7 pet. (voor deze school berekend over de laatste drie maandeu des jaars). Huisonderwijs. Het is ons niet bekend geworden dat in deze gemeente huisonderwijs wordt gegeven. Andere bijzonderheden zijn niet te vermelden. Toezigt. Bij bet in werking treden der nieuwe wet bood de be- staande Schooleommissie haar ontslag aan; dat ontslag werd door den Gemeenteraad aangenomen. De Gemeenteraad heeft vervolgens besloten tot de instelling van eene nieuwe Schoolcommissie, ingevolge art. 70 der wet. In die commissie werden de leden der vroegere commissie herbenoemdmet uitzondering van den heer J. van Vuuren die niet weder in aanmerking wenscbte te komen en in wiens plaats werd benoemd de heer D. L. 't Hooft. De commissie bestaat alzoo uit de volgende heerendie bij het daarachter gevoegde jaartal, op 31 December aan de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1