1881. Vrijdag10 Junij. No. 25. V A IV A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-T wintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. IPrijs van het Abonnement in het Jaarf Prijs der jAdvertentien van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/, Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeyen ran 1—7 Junij 1881. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 21 April 1881, HAAftLEMMERKIEER t Prijs van een enkel Nommee 15 Cent. ALIE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°., te Amsterdam. I~itrrl(jlc Woengdag Groote Letters worden naar hare plaatsroimte berekend. de Heeren GEBOREN Jan, zoon van J. W. van Laar en A. Luime. Simon, zoon van G. Vlaar en H. Bulder. Qnirinus, zoon van G. van der Ochtend en K. van Lenten.Johannis Cornelia, zoon van G. Rijkelijkhuizen en A. van Wieringen. Sijtje, dochter van A. Kramer en L. E. de Smit. Pieter, zoon van J. Hulst en H. van Rijn. Jacobus Willem, zoon van J. Gonlooze en P. C. Eranspoise. Maria, dochter van J. van Roosendaal en H. van Kouteren. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van C. Huisman en D. Moeijes. - 1 Kind van C. Schouten en J. Servaas. OVERLEDEN Adriana de Veer, oud 53 jaar, wed. van W. Hagoort. Maria, oud 16 maanden, dochter van M. Otten en B. van Bertel. Huigje Post, oud 25 jaar, gehuwd met C. Ro- denburgh. Johannes, oud 19 dagen, zoon van P. Spits en E. Slaager. Jannetje Servaas, oud 39 jaar, gehuwd met C. Schouten. Leonardus, oud 4 maanden, zoon van C. van der Meer en J. de Roode. Lijntje, oud 1 jaar, dochter L. Tbur..(?n L. CafiL 0NDERTR.OUWD C. van Noorloos (wednr.) met E. Meijer (gesch.) C. van der Lip met G. Brouwer. GEHUWD C. Klootwijk met W. de Groot. H. Bochoven met H. van der Linde. J. Schreuders met C. van Groningen (wed.) des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. (Seeds vroeger in het kort medegedeeld.') Voorzitterde Heer J. W. Lantzendobffer. fegenwoordig 14 leden zijode de heeren Verkuijlvan VuurenDorbeck, Pimmermans Knaap, PruissenRan, de Breuk, Klapwijk, Biesheuvel, van Reeuwijk Tensen Bultman en t Hooft; alsmede de Secretaris. Afwezig: de heer van Riessen. De Secretaris leest de notulen van 31 Maart 1881,welke worden goedgekeurd. I. Aan de vergadering wordt medegedeeld a. de Provinciale bladen van 1881, N# 21, 27 tot 30 en 32 b. dat door heeren Gedeputeerde Staten goedkeuriDg is verleend op het raadsbesluit van 31 Maart 1881, tot uit- gifte van grond in erfpacht; c. dat de opbrengst der verpachting van het grasgewas der dorpswegen is geweest 126,50, en die van het verkochte hakhout f 27.75. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. II. Wordt aangeboden het door Burgemeester en Wet houders vastgesteld Verslag omtrent den toestand der gemeente over 1880, alsmede het door de Piaatselijke Schoolcommissie ingezonden verslag omtrent den toestand van het Lager onder- wijs over 1880. Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen en zullen ter visie worden gelegd. III. Worden gelezen de adressen van P. Geurts J. W. de Heij en G. de Vries, te Hoofddorp, verzoekende dat aan hen in erfpacht mogen worden afgestaan de hierna vermelde stukjes gemeentegrond. Tegen die uitgifte bij geen der leden bedenkingen bestaande wordt aan de goedkeuring der vergadering onderworpen. 1. In erfpacht uitlegeven a. aan P. Geurts, een gedeelte gemeentegrond groot 110 centiaren van het perceel Sectie D, N° 1239; b. aan J. W. de Heij, een gedeelte gemeentegrond groot 135 centiaren, van het perceel Sectie D, n° 1239. c. aan G. de Vries, een gedeelte gemeentegrond groot 187 centiaren, van het perceel Sectie D, u° 1239. 2. De Erfpachtsom te bepalen op drie cents per centi- are elk jaar, en den duur der erfpacht op dertig jaar. 3. Het ontwerp der acte van erfpacht bij deze goed te kenren. 4. Dit besluit te onderwerpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Daartoe wordt besloten zonder discussie of hoofdelijke stemming. IV. Wordt gelezen een schrijven van Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie, van 6 April 1881, n° 68, waarbij wordt medegedeeld, dat eene bedeoking is gevallen tegen art. 1 der vaslgestelde verordening op de markten alhier, en wel omdat in dat artikel iets anders wordt bepaald dan in het besluit tot instelling van een weekmarkt. Dientengevolge stelt de Voorzitter voor, om het raadsbesluit van 24 February 1881, tot instelling der weekmarkt, aan te vullen met het navolgende: „In de week waarin de Hemelvaartsdag valt, wordt de markt gehouden op Woensdag; in de weken waarin Kerstmis en Nieuwjaar vallenwordt geen markt gehouden." Hetgeen zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt goedgekeurd. V' "?e .Voorzitter zegl. da' het noodzakelijk zal zijn om weder tydelijk eene geldleening te siuitenter voorziening in de behoefte aan kasgeldenen stelt voor tot dat einde te nemen het navolgende besluit; De Gemeenteraad van HaarLemmermeer Overwegende dat tot het gaande houden der dienst gedu- rende eenige maandende in de Gemeentekas aanwezige gelden ontoereikend zijn, en bet tot voorziening daarin nood zakelijk is tijdelijk eenige gelden. optenemen Gelet op art 136 en 194a der gemeentewet Besluit: Burgemeester en Wethouders te magtigen om voor den tijd van hoogstens zes maanden eene geldleening aante- gaan tot een bedrag van acht duizend guldenzegge/ 8000, tegen een interest van hoogstens vijf percent in het jaar. De terugbetaling der optenemen gelden zal geschieden uit de inkomsten der gemeente over het jaar 1881. Gedaan te Haarlemmermeer, enz. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt dit besluit vastgesteld, en voorts bepaald dat de leening zal worden ge- sloten bij de Heeren Westerwoudt Zoon te Amsterdam. VI. Komt in behandeling een voorstel van het Burgerlijk Armbestuur, tot het doen van eene af- en overschrijving in de begrooting van dat Armbestuur over 1880, en wel tot afschrijving eener som groot 22 9,15 van den post voor onvoorziene Uitgavenen overschrijving van dat bedrag op den post voor onderstand aan armen. Deze voordragt wordt goedgekeurd en tot de af- en over schrijving magtiging verleend. VII. De Voorzitter deelt mede dat, ingevolge bet besluit der vorige vergaderiog, met het Gemeentebestuur van Lei muiden onderhandelingen zijn geopend omtrent bet schoolgaan van kinderen uit deze gemeente op de openbare school aldaar en wordt gelezen eene missive van gemeld Gemeentebestuur ten geleide van een besluit van den Gemeenteraad van Lei muiden, van den 12 April 1881, waarbij besloten is de kinderen uit deze gemeente op de school te Leimuiden toetelaten. Gemeld raadsbesluit luidt als volgt: De Raad der gemeente Leimuiden Heeft besloten Kinderen uit de gemeente Haarlemmermeer op de openbare school voor gewoon lager onderwijs alhier, van af 1 Meil881, toe te laten, onder de volgende bepalingen: lo. Dat de kinderen worden toegelatenen ter school gaan overeenkomstig de voor die school vast te stellen regeling en het leerplan bedoeld bij art, 21 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad N° 127.) 2o. Dat door het bestuur der gemeente, in welke de kin deren woonachtig zijn, voor ieder schoolgaand kind zal wor den betaald voor dat onderwijs twintig gulden per jaar. Mogten de kinderen de school verlatendan wordt slechts voor zoo veel maanden betaald als zij werkelijk de school bezocht hebben. Gedeelten van maanden zullen daarbij niet in rekening gebragt worden. 3o. Dat door de ouders, voogden of verzorgers dier kinde- deren, het in en aan deze gemeente verschuldigde schoolgeld zal worden betaald met uitzondering van de onvermogenden dat door het Gemeentebestuur hunner inwoning wordt voldaan. 4o. Dat voorbehouden wordt het regt en de bevoegdheid om dit besluit in te trekken met bepaling dat hetzelve na verloop van zes maanden alsdan buiten werking treedt. Jledaan te Leimuiden ter openbare raadsvergaderingenz. De V oorzitter stelt alsnu voor om te besluiten kinderen uit deze gemeente op de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Leimuiden te laten gaan op de voorwaarden in het vorenstaand besluit van den Raad dier gemeente omschre- vendoch met gelijk voorbehoud dezerzijds als sub 4o. van hetzelfde besluit. Zonder hoofdelijke stemming wordt dienovereenkomstig be sloten. De Voorzitter stelt nu voor te bepalen den afstand waarop de kinderen van eene der scholen in deze gemeente zullen moeten wonenom vergunning te kunnen erlangen tot het schoolgaan te Leimuiden voor rekening dezer gemeente. De heer t Hooft zegt van meening te zijn, dat Burgemees ter en Wethouders daaromtrent voorstellen zouden doen, ook wat betreft het aantal der toe te laten kinderen. De Voorzitter zegt, dat de Raad den afstand moet bepalen, en dat het aantal kinderen er niet toe doet. De heer Biesheuvel is dat niet eens met den Voorzitter want van het aantal kinderen hangt af de som die te betalen zal zijn; waarmede de heeren Verkuijl en Pruissen instemmen. De heer de Breuk meent dat men er Leimuiden erkentelijk voor behoort te zyn dat men zieh alsnog bereid heeft ver- klaard om aan het dezerzijds gedaan verlangen te voldoen; ook meent spreker dat er te Leimuiden wel altijd kinderen van hier zullen moeten blyven schoolgaan, want erkan, naar zijn inzien, geen sprake komen van het bouwen eener school bij Oude Wetering; moet men te eeniger tijd bouwen, dan zal dat zeker op eene andere plaats zijn, maar niet daar, waar dat door adressanten is gevraagd; hetgeen spreker daar omtrent in de vorige vergadering heeft gezegd, is geheel vol- gens de waarheid en neemt hij daarvan niets terug. De heer de Breuk stelt vervolgens voor te bepalen dat voor kinderen, die op meer dan 4500 meters afstand van eene school in deze gemeente wonen, vergunning zal kunnen worden gegeven om te Leimuiden school te gaan. Dit voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen tegen 1, die van den heer Bultman. De heer Verkuijl stelt voor, om nu ook dezerzyds dezelfde maatregel te nemen ten opzigte van de kinderen die uit de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in deze gemeente schoolgaan. De heer t Hooft is daartegen, want dan zullen ook andere gemeentenwaar kinderen uit Haarlemmermeer schoolgaan hetzelfde gaan eischen. -^e heer Verkuyl zegt, dat het bezwaar van den heer 't Hooft vervalt, door de bepaling van 4500 el. De heer Biesheuvel merkt aan, dat men de kinderen, die op minder dan 4500 el van eene school wonen, en elders willen schoolgaan, dan toch belast met eene uitgaaf van20 per jaar voor elk kind. De heer Verkuijl zegt, dat men moet letten op het belang der gemeente. Er gaan 12 kinderen hier school uit eene andere gemeente, dat maakt toch 240. De heer Bultman zegt, dat de heer Verkuijl de rekening niet goed maaktwant Leimuiden rekent er een hulp-onder- wijzer van te zullen kunnen aanstellen, maar dat kunnen wij niet, door het veel kleiner getaluit een financieel oogpunt is spreker er dus tegen. Nadat ook de heer Klapwijk zich had verklaard tegen het voorstel van den heer Verkuyl, en de heer 't Hooft als zijn gevoelen had te kennen gegeven dat Leimuiden den maat regel beeft genomen, omdat er meer hulp daar op de school moet zijn, zegt de heer Verkuijl dat, naardien zyn voorstel geen bijval schijnt te vinden, het door hem wordt ingetrokken. De V oorzitter wil de regeling dezer zaak aan de goedkeuring van heeren Gedeputeerde Staten onderwerpendoch zou willen bepalenom die regeling reeds op 1 Mei a. s. in werking te doen stellen. VIII. De Voorzitter deelt mede, dat op de school te Hoofddorp kan worden aangevangen met het onderwijs in de handwerken voor meisjes, en vraagt dat de Raad zal goed vinden om, hetgeen daartoe benoodigdis, aan te schaffenzoo noodig ook voor andere scholen; de te doene uitgaven kunnen dan later door af- en overschrijving in de begrooting worden ge- regeld. Zulks wordt goedgekeurd. IX. De Voorzitter zegt, dat de extincteur van het Raadhuis onlangs goede diensten heeft bewezen; en daarom stellen B. en W. voor, nog een kleinere aan te koopen, en wel een annihilates, die gemakkelyker kan worden gedragen en on der de werking kan worden geladen. Sommige leden zouden er een voor Nieuw-Vennep willen aanschaffen, doch, op voorstel van den heer Bultman, wordt besloten twee annihilateurs aan te schaffen, en wel een voor Hoofddorp en een voor Nieuw-Vennep. Daartoe wordt besloten met 11 tegen 3 stemmen. Voor stemden de heeren van Reeuwyk, Tensen, Bultman, 't Hooft, van Vuuren, Dorbeck, Timmermans, Knaap, Pruis-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1