1881 Vrijdag, 17 Junij Mo. 24 VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN OEWIJl). Twee-en-Twintigste Jaargang. rnwrn Prijs van het Abonnement: in het Jaarf 6. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/a Cent. Hoofd-Ag-enten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 814 Junij 1881. Uitspraak Vonnissen Beklaagden. 1 1 1 1 illARLEllMERNEER ■«n W Prys van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAXTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. (Uiterl{fk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsrnimte berekend. de Heeren De heer J. W. LantzendorfferBurgemeester van Haar- lemmermeer, is als zoodanig herbenoemd. De aftredende leden van den Gemeenteraad zijn de heeren: J. TeusenG. B. 't HooftJ, Y. Ran, P. de Breuk en P. Verkuyl. J.I. Zondag geraakte bij den landbouwer K. Edelaar, te Ahbenes, een schelft gedorscht stroo in brand, welke, nadat er ongeveer 120 bossen van verbrand waren werd geblnscht. GEBOREN: Angenietadochter van C. Wilgenburgh en A. J. Oosterik. Cornelia Hermina, dochter van D. Weiter en H. Nesslage. Adrians Eitje, dochter van L. van Danme en C. H. Jeijskoot. Adrianus, zoon van A. Langeveld en M. van der Meer. Victoria, dochter van P. C. Fille en M. van Vliet. Jannetje, dochter van M. Verkuyl en J. Streefkerk. Maria, dochter van J. Boelhouwer e n A. Duivenvoorden. Pieternella Johanna dochter van P. Hekman en M. van Tilburg. Maria Hendrika, dochter van P. Schrama en J. Verheem. Bastiaan zoon van M. de Groot en W. Makkenze. Cornelis, zoon van P. Groeneveld en G. Vlieg. OVERLEDEN: Martje Dijk, oud 44 jaar, gehuwd met G. J. Lamboo. Pieter Gootjesoud 62 jaar, gehuwd met M. Mienis. Angenieta, oud 4 dagen, dochter van C. Wilgenburgh en A. J. Oosterik. Dirk de Haasoud 38 jaar, gehuwd met H. van Yelzen. Adriana Maria, oud 29 jaar, dochter van H. van Boom en A. van Leeuwen. Bernardus Johannes Pantmanoud 45 jaar, (ongehuwd). ONDERTROUWD: Adrianus Bax met IJda de Poorter. GEHUWD: J. A. van der Horst met M. Mol. C. Bakx met C. Dekker. L. van Kooten met T. de Weerd. A. Schekkerman met G. Langenberg. A. N. Gorlee met G. Splinter. Het aantal velocipedes neemt te Hoofddorp meer en meer toe, maar de ongelukken blijven niel achterwege. In de vorige week zakte van een het voorwiel in elkander zoodat de berijder over den straatweg tuimelde. J. 1. Maandag liep van een de caoutchouc band van het voorwiel af, waardoor de berijder L. M. d. O. in voile vaart met zijn aangezicht op den grindweg te regt kwam, was natuurlijk erg bezeerd en bovendien zijn arm gekneust, waardoor hy eenige dagen verhinderd zal zijn te werken en te velocipederen. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze ge- meente mogten ophouden, worden zij in hun belang aange- maand zich ter Secretarie aan te melden voor de inschrijving in het Bevolking-Register Sophia van Beijeren gekomen van Koudekerk. Jan Arie de Haan Anna Maria de Klein. Maria WilhelminaSagius, Leentje van den Bosch, Lena Robijn, Johanna Leemans, Hendrik Hoenderdos, Adriana Scholten, Capelle. Houten. Ter Heijden. Noordwijkerhout. Rijusaterwoude. Valburg. Haarlemmerliede c. a. Lisse. K ANTON GEKEGT TE II A A R L E M M E KM E E R. Zitting van den 14 Junij 1881. NAMEN. WOONPLAATS. FEIT. T. v. R W.N. J. S P. F. W T. Z J. v. B B. v. D. N. R S. D A. v. d. J. J. P. D J. P J. v. d. J. J. H. W P. J. d. M. J. W. L B. d. K H. v. Kl. A. P. A. B. Lisse. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Hillegom. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Haarlemmermeer. Idem. Idem. Idem. Tapperijovertreding. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Brandspuitovertreding. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Onbeheerd laten weiden van paarden. Idem. Idem. Idem. STRAF. 12 boete of i, 3 8 8 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 6 6 3 3 4 dagen gevangenisstraf. 1 1 n it 1 »l 1 ll ii 1 n ii 1 ii n 1 li ii 1 ii ii 1 ii n 1 ii 1 apelle (Langstraat), 15 Junij. Op enkele plaatsen hebben dezer dagen de landeigenaren hun hooilandvolgens gewoonte weder uit de hand verkochten wel tegen 80 a 90 per hectare. Maar de beste kwaliteit wordt evenwel alleen gevraagd, zoodat het te voorzien staat, dat de minder bezette hooilanden onverpacht zullen blijven. Naar het zich over 't algemeen laat aanzien verwacht men een goetl hooigewasmet de inzameling waarvan men over acht dagen reeds denkt aan te vangen. Ian de Zuid-Hollaudscbe paardenmarkten zijn voor deze streken weder een groot aantal jonge paarden aangekocbt, en wel grootendeels jarigen. Men besteedde voor jarigen van 100 tot 200; voor tweejarigen van 200 tot 500 naar kwaliteit. Zwolle, 14 Junij. Over het algemeen staat de oogst in deze streek gunstig, De vruchtboomen beloven veel en de veldvruchten staan uitmuntend. Den 20 Jnnij is in den Anna-Paulownapolder het gedenk- teeken onthuld van den heer J. C. de Leeuw, den ontwerper, stichter en dijkgraaf van den Anna-Paulownapolder. Tegen- woordig waren de familie-leden het polder- en gemeentebestuur, en vele belangstellenden. De verdiensten van den overledeue werden herdacht door den tegenwoordigen dijkgraaf, den heer Perk, en door den heer Cohen Stuart van Alkmaar. Bedankt werd door den zoon van den overledene, die een marmeren krans op het gedenkteeken plaatste. Tevens zijn heden in de vergaderplaats van het polder- en gemeentebestuur geplaatst de portretten van de heeren de Leeuw en van Ewyck, welke laatste indertijd, als gouverneur van Noord-Holland, den heer de Leeuw bij de droogmaking van den polder warm heeft gesteund. lemand te Schiedam had onder zijn kippen er een, die merkbaar kwynde, waarom hy besloot het dier te slachten. Na het geopend te hebben vond hij tot zijn verwondering in de kip een vlies, dat drie doode kuikens bevatte. Terwijl de bewoners even afwezig warenwist te Herby een varken de woning binnen te dringen en kwam in een vertrek waar een kind in een wieg lag. Het varken liep tegen de wieg aan en wierp deze omver, waardoor het kind op den grond viel. Het dier verslond het hoofdje van den kleine en liet het verder liggen. Het varken lag gerust in de kamer te knorren toen de ouders terugkwamen en zagen welk onheil het dier veroorzaakt had. Men sehrijft aan de Leidsche Gt.Na den 20 Mei is eigen- lijk de groeizaambeid begonnendie zeer lang op zich had laten wachten. Droogte en voortdurende koude hebben onder alle gewassen die geleden hadden of achter warenaan de bloemki ol de ineeste schade gedaan. Ten gevolge daarvan is zij dan -ol schaarscb en duur gebleven. Doch het buitenland voorziel - Jit en andere voortbrengselen soms vroegtijdig. Allengs begon de temperatuur toe te nemen, zoodat in de byoa drie weken dat heerlijk lenteweer met vruchtbaren regen is voorgekomen het geboomte weldra in het voile blad stond de weilanden met eene malsche laag gras bedekt warende tuingroenten begonnen aan te komen en eene menigte bloemeu begon te bloeijen. Zoo gering als voor dien tijd ontluiking was waar te nemen, zoo spoedig kwam nu alles uit. Peren en appelen hebben intusschen goed vrucht gezet ook kersen en morellen. Van andere steenvruchteuzooals perzikenis zeer weinig te wachten. Aardbezien zullen een ruimen pluk aanbieden. Met weinig minder goed gevolg dan andere jaren worden de aspersies sedert eene maand verzonden. De aardappelen staan gunstig, zijn niet afgevroren en zullen tegen het laatst dezer maand overal kunnen gerooid worden. Er wordt overal naar dat oogenblik verlaugdwant de oude aardappel is duur en niet best. In gelijke mate als het fraaie lenteweder toenam is het sedeTt eenige dagen afgenomen tot eene koude. zoo als in Oktober plaats vindt, wel buitenge- woon voor den tijd van bet jaar, waarin de zonoestand bijna het hoogst is. De Noordewiud met hagelbuyen heeft hierbij niet weinig geheerscht, zelfs heeft het 's nachts gevroreu. Het gras is ten gevolge daarvan geslonken want de groeizaamheid staat stil en van het gewas hebben o. a. de kortelings uitge- pote snijboonen geleden. Er wordt gehoopt op bestendiger zomerweer, anders zou men met verscheidene veldvruchten er kwalijk bij staan. De grootste veebezitter der wereld is zeker wel Samuel W. Allen in Texas, die niet minder dan 225,000 stuks rundvee en tot weide daarvoor tusschen Nevada en Colorado een grond- gebied van ongeveer 260 kilometer lengte en 130 kilometer breedte 33,800 quadraatkilometer bezit; dus meer dan het dubbele van het geheele koninkrijk Saxen. Hij heeft, om opzigt over zyn vee te houden400 herders en branders (veemerkers) in dienst, en laat ieder jaar 60,000 kalveren branden 3000 paarden dienen als rijdieren om deze kolossale kudde bijeen te houden. The Farmer, een belangrijk Engelsch blad voor landbouw- kundelaat zich naar het R. Ntoshl. zegt niet onaar- dig aldus uit over „Butterine": „dc scliande zit hem hierin, dat smeermet zorg bewerkt, er goed kan uitzien en gezond om te eten wordt; terwyl een massa boter, uit goede melk gesprotendoor slordigheid en onreine behandeliog alleen ge- schikt wordt om wielen te smereu". Hevige onweders en hagelbuijen hebben in de laatste dagen in het noordeu van Fraukrijk gewoed. In de omstreken van Etaples en Montreal viel 10 en 11 dezer sneeuw. Ook in Puy de Dome en in de buurt van Clermout-Ferrand sneeuwde het, terwijl in de departementen Indre, Aube en Landes de hagel veel schade aan het veldgewas aanrigtte. Vroeger werd het koren algemeen verkocht bij de maat thans echter is men algemeen zoo verstandig geworden het te verkoopen bij t gewigt. Met aardappelen en andere vruchten is dat nog slechts bier en daar het geval. Maar onverstandiger dan het verhandelen van eijeren by getal is er nauwelijks iets te bedenkenomdat 100 pond kleine eijeren vrij wat meer schalen hebben dan 100 pond groote, omdat de eijeren die uit EugelandIlalie enz. worden ingevoerd, over 't geheel veel grooter zyn van stuk dan onze hoender-eijerenen onze kippen zelf eijeren leggen, die al heel wat in zwaarte ver- schillen, Gemiddeld weegt een ei bij ons 45 a 48 gr., terwijl die van vreemde rassen over de 60 gr. plegeu te wegen. Van de kleine eijeren wegen 100 stuks 3880 gram netto, terwyl bij de Spaansche en Italiaansche het netto-gewigt 5560 gr. bedraagt. Kost nu een ei door elkander 3 cent, dan kosteu de 1000 gr. eiwit en dojer in de Italiaansche eijeren 54 c. maar in de boeren-kippen-eijeren 78 cent. In de omstreken van Availles, in Frankrijk, heeft een wolf vijftien personen gebetenalvorens het mogelijk was het dier af te maken. Volgens verklaringen van den veearts was het dier reeds vijf dagen dol, wat den schrik en de ontsteltenis onder het volk niet weinig vermeerderde. Drie van de gebeten personen zijn reeds onder hevig lijden bezwekenterwyl voor vijf geen hoop meer is op herstel. De vrees is ontzettend niemand waagt zich buiten zijne woning zonder met een hooi-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1