1881 Vrijdag, 24 Junij. Mo. 25 VA N A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaar gang. \\NAR/y Prijs van het Abonnement: lloofd-Ao'enten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven vau 15—21 Junij 1881. REGLEMENT voor de Open bo re Scliolen voor Lager Onderwijs in de gemeente Haarleinmermeer. Prijs der A_dvertentien U AARLEMIM ERMEER in bet Jaar(J, Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. de Heeren De uitslag van de op 11 Junij 1881 door Dijkgraaf en Hccmraden van den Haarlemmermeerpolder gehouden aanbe- steding van het Kroozen van Vaarten en Togten is geweest dat aannemers zijn geworden Van perceel 1A. Griekspoor, voor /10.per 1000 meter Hoofdvaart, 8.per 1000 meter Dwarslogt en 8.per 1000 meter Lengtetogt. Van perceel 2: A. Mesman, voor/11.85 per 1000 meter Kruisvaart, /6.90 per 1000 meter Dwarstogt en 5.85 per 1000 meter Lengtetogt. Van perceel 3: J. Vreeken, voor 10,— per 1000 meter Hoofdvaart, 9.per 1000 meter Dwarstogt en 8.per 1000 meter Lengtetogt. Van perceel 4: J. Veibeek, voor 15.— per 1000 meter Hoofdvaart, van de Vijfhuizen tot den Kruistogt6.per 1000 meter Hoofdvaart van den Kruistogt tot den Yennepsrtosit 7.per 1000 meter Dwarstogt, 6.— per 1000 meter Kagertogt, 4.per 1000 meter Slotertogt en 4.per 1000 meter Aalsmeerdertogt. Door Stemgerechtigde Ingelanden van den Over-Amstelschen polder is tot Lid van bet Bestuur van dien polder gekozen de beer dr. C. E. Heynsius, te Amsterdam, in de plaats van den beer mr, Herman J. van Lennep, die, ten gevolge der aanvaarding van de betrekking van lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Hollandniet weder verkiesbaar was. Uitslag der op den 21 Jnnij 1881 door het Gemeente- bestuur van Ilaarlemmermeer gehouden aanbestedingen A. Onderhoud van Scliolen le perceel. Ingeschreven door: H. Bakker, voor 502.— H. de Bree, voor 548.50, en W. Groenveld voor 550. 2e perceel. Ingeschreven door: J. Bruin, voor 312.— gegund1; H. Bakker, voor 350.—en W. Groen- veld voor 400. 3e perceel. Ingeschreven door: H. Bakker, voor 870.en W. Groenveld, voor 925. 4e perceel. Ingeschreven door: H. Bakker, voor 172.50, en G. van Essen, voor 182. 5 e perceeel. Ingeschreven door: J. van den Heuvel, voor 295.{cjegvndJs. Griekspoor, voor 312.50; C. Bos, voor 336.96; J. M. van Opstallvoor'/368.— en Gt. den Breejen, voor 39 7. B. Onderhoud van wegen. Ingeschreven doorJs. Griek spoor, voor 253.—; J. M. van Opstall, voor 285.— Gt. den Breejen, voor 295.— J. Vreeken voor/416.— en J. van den Heuvel Az., voor 439. C. Onderhoud van BegraafplaatsenJJrandspuilhuizen en Raadkuis. le perceel. Ingeschreven door: II. Bakker, voor 93. A. Langereis, voor 98.50; J. Bakker, voor /115.en W. Groenveld, voor 143. 2e perceel. Ingeschreven door: H. Bakker, voor 155.en W. Groenveld, voor 160. 3 e perceel. Ingeschreven door: J. M. van Opstall, voor/379.—A. Langereis voor/ 386.—J. Bakkervoor /415.en W. Groenveld, voor 825. Alle inschrijvers woonachtig te Ilaarlemmermeer. Bij de op 18 Junij te Hoofddorp gehouden aaubesteding van het verrigten van eenige veranderingen aan ..Allegonda's Hoeve", te Hanrlemmermeerdoor den beer J. G. Schone, te Heemslede, is als Iaagsten insehrjjver aangenomen door M. den Ouden aldaar, voor 3749. Voor de betrekking van Hoofd der school nr. 9 alhier, nabij 't station Halfweg, hehben zich 29 sollicitanten aan- gemeld. Een kind van Klaas Maarse, oud 5 jarenis spelende in de Ringvaart geraakt en verdronken. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Uiteriyit Woentdag Uitslag der op 21 Junij aan den Vijfbuizerweg bij den weg gehouden Harddraverij. De le prijs, 40.werd bebaald door het paard van C. de Koning; Berjjder II. de Koning. De 2 e prijs, /20.door het paard van C. Bakker; Berijder D. Bakker. De 3e prijs, 10.door het paard van F. Ferwerda; Berijder D. Metz. GEBOREN Maria, dochter van J. W. Heuvel en J. Mesman. Franciscus, zoon van A. den Elzen en J. Kors. Belia Johanna dochter van B. Grevenstuk en L. Tiggelman. Maria Johanna dochter vau G. M. Bakker en H. M. Schijvers. Hendrika Cecilia, dochter van H. Spierings en S. Vink. Antonia Adriana dochter van P. Klomp en A. Dekker. Antonie, zoon van C. M. Korbee en C. Ilospes. Abrahamzoon van J. Dekker en A. Machielse. Willem zoon van E. de Vreede en E. van Loon. OVERLEDEN Antonius Kaptijn, oud 35 jaren, gehuwd met M. Rutte. Cornelisoud 3 niaanden zoon van C. van Dien en J. de Jong. Petronellaoud 17 maandendochter van I. Meuldijk en M. Eort, Maria Goverde oud 49 jarengehuwd met A. J. Vervaart. Maatje, oud 3 maanden, dochter van L. Blum en A. Meulekes. Arieoud 9 maanden zoon van J. W. Sohaap en M. Biskanter. Willem, oud 5 jaar, zoon van K. Maarse en E. Beer. ONDERTROUWD geene. GEHUWD: C. van Noorloos (wedur.) met E. Meijer (gesch.) C. van der Lip met G. Brouwer. H. Schuurman met J. de Waal. Agenda voor de Vergaderiug van den Gemeenteraad van Haarlemmermeerte liouden op Donderdag den 30 Juni 1881, 's voormiddags 10 ure, in het Raadhuis. 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Benoeming van een ambtenaar vau den Burgerlijken Stand. 3. Ver- z°ek van A. Demmers, om eervol ontslageu te worden van de waarneming der armenpraktijk in een gedeelte van Wijk 2. 4. Verzoek van F. C. Cremer, om ontslag als hulp-onderwijzer aan school nr. 1. 5. Herziening der strafverordeningen. 6. Bezwaarschrift van A. van Kalmthout, tegen den Hoofde- lijken Omslag, dienst 1881. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze ge- meente mogten ophouden, worden z(j in hun belang aange- raaand zich ter Secretarie aan te melden voor de inschrijving in het Bevolking-Register Willem Ruijgrok gekomen van Wassenaar. Sophia van Beijeren Koudekerk. Leentje van den Bosch, Noordwijkerhout. Johanna Leemans,n Valburg. Hendrik Hoenson,n Haarlemmerliede c. a. Adriana Scholten, M Lisse. Jan Arie de HaanCapelle. Marijtje van WinkelAalsmeer. Van de scholen. Art. 1. De openbare scholen voor lager onderwijs in de gemeente zijn: nr. 1 op sectie DD, kavel 1 (Spaarnwouder- weg); nr. 2 op sectie FF, kavel 15 (Vijfhuizerweg, oostzijde) nr. 3 op sectie E, kavel 2 5 (Vijfhuizen); nr. 4 te Hoofddorp J nr. 5 te Nieuw-Vennepnr. 6 te Abbenes nr. 7 op sectie LL, kavel 12 (Bennebroekerweg, oostzijde); nr. 8 op sectie J, kavel 21 (Bennebroekerweg, westzijde); nr. 9 op sectie B, Ringdijk (bij Halfweg); nr. 10 op sectie BB, Ringdijk (bij Nieuwemeer) en nr. 11 te Lisserbroek. Art. 2. De scholen zijn toegankelijk voor kinderen woon achtig in de gemeente. Kinderen uit andere gemeenten worden met toegelaten dan op magtiging van Burgemeester en Wet- houders, na verhoor der Piaatselijke Schoolcommissie. Inschrijving der leerlingen. Art- 3- De inschrijving der leerlingen geschiedt vier malen sjaars, en wel in de eerste schoolweek der maanden Jannarij April, Julij en October, door het hoofd der school. De inschrijving geschiedt op aangifte van de ouders der leerlingen. Na afloop van elke inschrijving wordt bet inschrjjvings-register vooi gezien geteekend door het lid der Schoolcommissie dat met het bijzonder toezigt over de school is belast. Art. 4. Bij de inschrijving moel worden opgegevenlo.de onderdom van het kind; 2o. de namen der ouders en hunne woonplaatsen3o. of men het schoolgeld kan betalen; in het van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. legenovergestelde geval met overlegging van een bewijs van het gemeentebestuurwaaruit de vergunning om kosteloos te rnogen schoolgaan blijkt. Art. 5. Bij de toelating tot de school moet worden over- gelegd het bewijs van ondergane vaccinatie of van te hebben geleden aan de natuurlijke kiuderpokkenbedoeJ^ bij art. 17 der wet van 4 December 1872 (Sthl. nr. 134). Art. 6. Bij de toelating tot de school moeten de kinderen minstens vijf jaren oud zijn, met dien verstande dat zij in het loopende sehooljaar nog den zesjarigen leeftyd bereiken zullen. Art. 7. Iugeval het getal ingeschrevenen grooter is dan het getal opene plaatsengaan de oudsten in jaren voor. Art. 8. Tusschentijds worden geene kinderen geplaatst. lliervan kan alleen in bijzondere gevallen, en niet dan met goedkeuring van bet lid der Schoolcommissie, dat met het bijzonder toezigt over de school is belast, worden afgeweken. Art. 9. Ingeval eene school, door kinderen die meer in de nabijheid eener andere school wonen, zoodanig mogt worden bevolkt dat daardoor vermeerdering van personeel of wel ver- grooting van het schoollokaal mogt noodig wordenzal de Gemeenteraad kunnen bepaleu dat',zoodanige leerlingen zich zullen moeten doen inschrijven op de meer nabij gelegen school, indien aldaar plaats is. De kinderen, die van de be- taling van schoolgeld zijn vrjjgesteld, moeten zich altijd doen inschrijven op de naastbijzijnde school. Art. 10. Het inschrijvings-register wordt gehouden en ge- regeld bijgeschreven door het Hoofd der school. Het materieel daartoe wordt hem van gemeentewege verstrekt. Leervakken. Ait. 11. In de scholeD wordt onderwijs gegeven in de vakken vermeld onder Ir. a tot k van art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 {Sthl. nr. 127). Bovendien zai onderwijs worden gegeven Op de school nr. 4 (Hoofddorp) inde beginselen der Iransche taal. (Hiermede wordt reeds fcegonnen in de tweede helft van het vijfde sehooljaar, doch alleen door die leerlingen voor welken dat onderwijs verlangd wordt); die der Hoo°-- duitsclie taal; die der Engelsche taal (indien zich daarvoor vijf of meer leerlingen aantnelden); die der wiskunde; het haud- teekenen; de beginselen der landbouwkunde (indien de behoefte daaraan blijken zal). Op de school nr. 5 (Nieuw-Vennep) in eene daartoe te houden avondschool, gedurende vier avondeu per week, in de beginselen der Fransche taal. Leerplan. Art. 12. Het goedgekeurde leerplan hangt op eene zigtbare plaats in de school. Orde in de school. Art. 13. Len kwartier uurs voor den schooltijd worden de leerlingen in de school toegelaten. Een kwartier uurs na den bepaalden aanvangstijd der lessen, worden (in den regel) geen leerlingen meer toegelaten. Art. 14. De leerlingen zijn verpligt zindelijk ter school le komen en zich steeds goed, ordelijk en bescheiden te gedragen. Zij moeten te alien tyde achting beivijzen aan de onderwijzers en hun stipt gehoorzamen. Art. 15. Wanneer de leerlingen redenen van ontevreden- heid gevenrang het hoofd der school daarvoor straffen op- leggen. Het is ten strengste- verboden ligchamelijke straffen op te leggen. Bij het opleggen van andere straffen gaat hij steeds oordeelkundig en met inachtneming der omstandighedeu te werk. Burgemeester en Wethouders zullen zich de goed keuring der op te leggen straffen kunnen voorbehouden. In bijzondere gevallen heeft het hoofd der school het regt een leeiling voor dien dag uit de school te verwijderen. Art. 16. Wanneer een Ieerling herhaaldelyk redenen tot ontevredenheid geeft eD bij willekeurig schoolverzuimwordt daarvan door het hoofd der school aan de ouders of verzor- gers van den Ieerling schriftelijk kennis gegeven. Bij herhaling kort na deze kennisgevingby willekeurig schoolverzuim ge durende vier weken, of ingeval van verzuim ten gevolge van het met betalen van schoolgeld gedurende vier weken, zal den Ieerling door de Schoolcommissie, het hoofd der school ge- hoordde tnegang tot de school worden ontzegd voor zekeren tijd of voor altoos. Art. 17. Wanneer leerlingen door ziekte verhinderd worden ter school te komen, moet daarvan door de ouders ofverzor- gers aan het hoofd der school worden kennis gegeven, bij gebreke waarvan het verzuim als willekeurig wordt aangemerkt. Geneeskundig toezigt. Art. 18. Bij uiterlijke teekeuen van huidziekten, klierziek- ten of dergelijken moeten de kinderen bij hunne komst op de school voorzien zijn van eene verklaring door een geneeskun- dige afgegeven, waaruit blpt dat zulks voor andere kinderen niet nadeelig kan zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1