1881. Vrijdag, I Julij, No. 26. VAX AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BEL ANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. XXNARZ/- Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.— Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel me'er 12/, Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 30 Junij 1881, BURGERLIJKE STAND. Aangegeven ran 2228 Junij 1881. Houtrijk en Polaneil, Hier zijn 44,64,05 HA. in den Houtrakpolder te veld staand vlas publiek verkocht voor de som van 17,028. II 4ARLEM11ER11EER Prijs van een enkel Nommee 18 Cent. AXLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. l iterHfh Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 12 leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. I. Wordt raededeeliug gedaan van eenige ingekomen stuk- keno. a. ter zake de verordening op de markten, het in erfpacht uitgeven van grondaf- en overschrijvingenbetaling uit den post voor „onvoorziene uilgaven" en Supplement*- Begrooting, dienst 1880, en herbenoeming van den heer Lantzendorffer als Burgemeester. II. Tot Ambtenaar van den Burgerlijken Stand wordt be- noemd de heer J. W. Lantzendorffer. De heer van Riessen wenseht den Burgemeester met zijne herbenoeming gelnk. III. Het verzoek van den heer A. Demmersom ontslag van de waarneming der armenpraktijk in een gedeelte van Wijk 2, wordt ingewilligd. IV. Aan den onderwijzer F. C. Cremer wordt, op diens verzoek, eervol ontslag verleend, ingaande 1 Augustus 1881 (School n°. 1); terwijl men voorts besluit te benoemen eene onderwijzeresmet akte voor nuttige handwerken. V. Wordt vastgesteld eene verordening, bepaleode welke strafverordeningen alsnog geldend behooren te worden be- schouwd, en zulks op grond van art. 178 der Gemeentewet. VI. Ter tafel wordt gebragt eeD bij Gedeputeerde Staten ingekomen bezwaarschrift van A. van Kalmthouttegen zijnen aanslag in den Hoofdelijken Omslag dezer Gemeente dienst 1881. Wordt besloten voor te stellen den aanslag te verminderen met 5 en te brengen op 6.50. VII. Aan den Raad wordt medegedeeld, de uitslag van de op 21 Junij gehouden aanbestedingen van gemeentewerken. Wordt besloten perceel 13 en 4 onderhoud van scholen, niet te gunnen en perceel 1, 2, 3, begraafplaatsen, brand- spuithuizen en Raadhuis, wel te gunnen. De perceelendie niet gegund zyn, zullen worden her- besteed. VIII. Een adres van J. Vlieger, aannemer van de school- en schrijfbehoeftenom kwijtschelding van boetenwordt ge- steld in handen van'de Financieele Commissie. IX. De rekeniDg van het Burgerlijk Armbestuur over 1880 wordt gesteld in handen van de Financieele Commissie. X. Besluit men een schrijven te rigten aan Ds. Heinecken omtrent het gebruik van school nr. 9, tot het houden van Godsdienstonderwijs. XI. Komt ter tafel het adres van den heer Boekel, om belooning voor het alleen waarnemen van school nr. 6en wordt gelezen het advies van de Plaatselijke Schoolcommissie. Men besluit voor elk der beide kinderen, die hulp hebben verleend, 10 ter beschikking van den heer Boekel te stellen. XII. De heer Dorbeck vraagt of de kosten van het schoon- maken van het terrein om het Raadhuis, hetwelk is geschied door personen die de regenbak hebben schoongemaakt, voor rekening der gemeente komt. De Voorzitter zegt neen omdat zulks uit de hand betaald is. De Vergadering is daarop gesloten. In de vorige week zyn o. a. ter weekmarkt aangevoerd 38 wagens wol, met 824 vachten, wegende te zamen 3590 kgr. Prijs 83 a 97 cent per kgr. Bij den kastelein S. Hoedjeshoek Sloterweg en Spaarn- wouderweg, is van Zaturdagnacht op Zondag ingebroken en zijn gestolen 3 biljartballeneen flesch met brandewijn en een dito met cognac. De daders zijn nog onbekend. JSen landbouwer te HaarlemmeTmeer, H. M man uit een kruik met bier willende drinken, dronk by vergissing uit een kruik met loog. Hij werd onmiddellijk zoodanig onge- stelddat men voor zijn behoud vreesde. Hij is thans evenwel aan de betere handdoch 't zal nog wel 4 weken duren eer hij weer hersteld is. A1 weder eene waarschuwing om dergelijke vochten maar niet zoo voor de hand te zetteD. De bouwmanswoning „de President", te Haarlemmermeer, Sectie J J 1012, is op den 24 Junij jl. te Leiden ingezet als volgt Kavel 12 16,400.door P. Knaap, 11 23,503.dezelfde, 10 17,800.— C. Dijt, welke dat kavel nog verhoogde met 500.-. Totaal 58,200.—. Afslag Vrijdag 1 Julij, te LeideD. GEBOREN Christina Maria, dochter van W. Hoogewerf en A. Limmen. Johanna, dochter van C. Pijlman en J. Horst- man. Hendrik, zoon van J. Groot en D. Ossen. Maria, dochter van A. C. van Hemert en J. van Andel. Gerrit Leendert, zoon van A. Verschoor en A. Coenradie. Jannetje, dochter van T. van Es en A. Okken.Willem, zoon van J. van der Spruit en L. van Vliet. Willem, zoon van W. van der Riet en G. Zeestraten. Elisabeth, dochter van D. Dunweg en J. Mesman. Meindert, zoon van H. Sweers en M. Hemmer. Anna, dochter van C. Zwetsloot en J. W. G. Huyts. Hendrikus Johannes, zoon van A. J. Cuvelier en M. M. Hamringa. Fer dinand Anthonie, zoon van F. A. Dol en A. van Krimpen. Adrianus, zoon van P. Troost en W. C. Lijders. Martina Adriana, dochter van H. van der Woude en C. Greven. Teunis, zoon van J. Dekker en A. Riede. OVERLEDENJan, oud 3 maanden, zoon van H. van Soest en M. van 't Riet. Willem Blitterswijk, oud 51 jaren, gehuwd met L. Visser. Govert, oud 4 maanden, zoon van H. den Dekker en L. van Willigen. Jasper van Emmerik, oud 53 jaren gehuwd met E. Huigsloot. ONDERTROUWD geene. GEHUWD A. Bax (wednr.) met Y. de Poorter. De heer Commissaris des Konings heeft bij circulaire nr. 37 van 1881 aan de Gemeentebesturen medegedeeldden bij ZHEG. ontvangen brief van den Geneeskundigen Inspecteur voor Noord-Holland, luidende Amsterdam, 17 Junij 1881. Uit een berigt van bet lid van den Geneeskundigen Raad voor Noord-Hollandden heer Hoorn die inspecteur is voor de keuring van voedingsmiddeien te Amsterdamis mij ge- bleken dat in Amsterdam trichineuse Amerikaansche schouder- hammen zijn gevoudenafkomstig van eene partijuit ADt- werpen alhier aangevoerd. Van de 21 stuks, die by den verkooper voorhauden waren zijn 5 trichinen houdende bevonden, waarvan 2 in zeer sterke mate. Volgens ingewonnen berigteD zijn er van dezelfde partij hammen naar elders gezonden. Waar niet, zooals te Amsterdam, de keuring van levens- middelen goed en voldoende is ingerigt, bestaat voortdurend gevaar dat tricbineus varkensvleeschook spek, wordt in consumptie gebragt. Van groot belang acht ik het, dat de aandacht van de ingezetenen algemeen wordt gevestigd op dit gevaar en op de noodzakelijkheid dat geen varkensvleesch of spek raanw of half gaar wordt gegetenmaar integendeel bedoeld vleesch of spek in niet te groote stukken door en door worde gekookt of ge- bfadenzoodat het tot in het binnenste door gaar zy. Buiten deze voorzorgsmaatregelen zal zeker een onderzoek door middel van het mikroskoop, waar dit mogelijk is, ge- wenscbt zijn. Ik beb de eer U Hoog-Edel Gestrenge te verzoeken deze opmerkingen ter kennis van de Gemeentebesturen in uw gewest te willen brengenten einde deze daarvan mededeeling doen aan de ingezetenen van hunne gemeente, De Geneeskundige Inspecteur van Noord-Holland J. Penn. Den 28 Junij is de laatste proefrit van den stoomtramweg tusschen Hillegom eu Haarlem gedaan. De lijn wordt den 1 Julij voor het publiek verkeer geopend. Negen treinen zullen elken dag tusscheD Haarlem en Hillegom rydenwaar van de meeste doorgaan tot Leiden. Capelle (Langstraat), 28 Junij. Alles wat handen heeft en tot den boerenstand behoort, is tegenwoordig druk in de weer. En geen wonder, 't is hooitijd en het hooi maakt toch in de Langstraat het hoofdproduct van den landbouw uit. Waar men op andere plaatsen van ons land veertien dagen of drie weken later begint, is men er hier op uit om het gras niet te rijp te laten worden, daar het hooi anders niet „wigtig" genoeg zou wezen. „Kleur en gewigt" zijn woorden, die by't hooijeu van groote beteekenis zijn en de eerste verkrijgt men door het gemaaide gras binnen twee of drie dagen als leverbaar hooi gereed te hebben. Dat er zoodoende wat gespreid en gekeerd, wat geopperd en gedijkt moet worden, is ligt te begrijpenen de scholen zullen het thans kunnen getuigen welke handen daartoe al gebezigd worden. Algemeen zijn weder de klaagliederen over de geringe opbrengst; men stelt die gelijk met het afgeloopen jaar of nog wel daar beneden. Op die berekening valt echter nog niet geheel staat te maken te meer daar ook de hooiboer eer tot klagen dan tot „stuiten" (roemen) geneigd is. Breda28 Junij. De verzending van aardbezien uit Princenhage en hare omgeving is in de laatste dagen enorm groot. Dag en nacht zijn honderden in de weer, om de ge- plukte in korven te verzenden. De lucht om Breda is letterlijk een en al aartlbezie. De verschillende steden in Holland en Noord-Brabant ontvangen elken dag 3maal daags verschen aanvoer. Op die wijze kan men een denkbeeld vormen van de drukte en de productie. 'S Ilertogeilboscll28 Junij. Even als vorige jaren was onze bekende St. Janstnarkt weer zeer bezocht. Verscheiden straten waren in marktplantsen herschapen en overal heerschte de grootste levendigheid. Op de veemarkt stonden 180 paarden en 290 runderen aan de lijnen. Op de linnenmarkt was niet minder dan 60,000 meter linnen aangevoerd. Men was zeer tevreden over den verkoop en de Bosschenaars waren het niet minder, want op dezen dag worden in winkels en koffijhuizen veel duizenden besteed door de boeren en buitenlui van heiude en verre. Voor de Bosschenaars is deze dag een feestdag. In veel scholen wordt geen onderwijs gegeven en er wordt op vele werkplaatsen niet gewerkt. Op de tuinbouwtentoonstelling te Frankfort is de heer Jac. Jurrissen van Naarden bekroond met den len prijs voor coniferen. Door de Nederlandsche Centraalspoorwegmaatschappij is bepaald dat vooitaan de veegeleiders niet meer bij hun vee in de veewagens behoeven te staan maar in de gewone rijtui- gen 3e klasse gratis plaats kunnen nernen. De bekende Italiaansche groentenhaDdelaar Cirio heeft een prijs van 10,000 fr. uitgeloofd voor een machine om erwten te doppen. Om paarden, rundvee enz. gedurende het heete jaargetijde tegen den last van vliegen te beschermen, wordt gesneden alsem in water geweekt, en daarmede worden de diereu dan gewasschen. Te Rhoon heeft (naar in eenige bladen geschreven is) een zwaan het leven op het veld van eer, in een strijd tegen eenige koeijen moeten laten. In de vorige week leverde het dier slag tegen drie koeijen, die het echter van zich af wist te werenwaarna het de vlucht nam. Donderdag-morgen echter vond men den moedigen vogel dood in de weide, met een wond zoo diep als de hoorn eener koe lang is. Het geheele ligchaam van het dier was doorboord. De tentoonstelliog van rozen, aardbezien en planten, die heden (1 Julij) in het Park te Amsterdam is geopend en tot 4 July zal duren, en die gehouden wordt door de afdeeling Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappy voor Tuinbouw en Plantkunde, mag met regt uitstekend geslaagd beeten. De rijkdom der gewassen, vruchten en bloemen verdient niet minder lof dan de smaakvolle wijze, waarop de regelingscom- missie de tentoonstelling heeft georganiseerd. 'tis inderdaad heerlijk, te midden van die geurige aardbezien en rozen rond te dwalenof het oog te laten rusten op het zachte en frisscbe groen der veelsoortige planten. Tot lid-gedelegeerde van het Comit6 van Uitvoering der

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1