IS 1881 Vrijdag, 8 Julij IV°. 27 Gemeenteraad van Haarlemmermeer. VAN AAN LANDB0UWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonnement: in liet Jaary Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Ilaarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. KANTOAGEKEGT TE HAARLEMMERMEER. Zitting van den 7 Julij 1881. l itspraak Aonnissen Beklaagden. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 29 Junij—5 Julij 1881. GEBOREN Jan Simon, zoon van J. Wej en E. Wortel. Maria, doohter van P. J. Biemans en E. Duurhout. Johannes, zoon van C. Dolieslager en G. Arisman. Cornells Theodorus, zoon van K. Zomer en M. Tol. Geertrni, dochter van C van Egmond en M. van Kerkhof. Geertje, dochter van J. van Oudenaaren en M. Vermeer. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 2 Junij 1881, Prijs der Advertentidn van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/a Cent. Ay,lO/U/ u Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. de Heeren ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN TJITGAVE BETREPFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. De boerenwoning de Presidentdie in opbod is geveild op 59,300. is later met f 20,000.verhoogd, en opgehou- den op ruim 6000.daarboven. Den 4den Julij, 's morgens omstreeks half twaalf ure zijn verbrand drie schelften stroo van den landbouwer P. HoffSlo- terweg Q Q 5. Men vermoedt dat de brand is ontstaan door vuurhoudende asch die 's morgens op de mesthoop was uitgestort en waamaast een scbelft stond. Het verbrandde was niet tegen brandschade verzekerd. C. G., J. v. T. en Z. H.woonplaats Haarlemmermeernach. telijk burengeruchtelk f 7,50 boete of 2 dagen gevangenisstraf. C. S. en It. de N.woonplaats Hillegomnacbtelijk buren gerucht, elk 7,50 boete of 3 dagen gev.straf. P. v. G.D. L. O. en G. B.woooplaata Hillegom, diefstal graszoden, de eerste en tweede vrijgesprokende derde f 5 boete of 3 dagen gev.straf. A. K.woonplaats Haarlemmermeer, jagtwet-overtreding /10 boete of 3 dagen gev.straf. W. v. E., woonplaats Haarlemmermeer, tapperij-overtredin°- 5 boete of 2 dagen gev.straf. W. S.woonplaats Haarlemmermeer beschadiging van eens anders roerend goed,/7,50 boete of 3 dagen gev.straf. C. L., woonplaats Haarlemmermeer, politie-overtreding art- 475 nr. 10, f 3 boete of 1 dag gev.straf. A. N. G.woonplaats Haarlemmermeer, politie-overtreding art. 475, nr. 10, f 3 boete of 1 dag gev.straf. J. S., woonplaats Haarlem, politie-overtreding, 3 boete of 1 dag gev.straf. F. R., woonplaats Nieowe-Weteringpolitie-overtreding, f 3 boete of 1 dag gev.straf. S. M. H.woonplaats Ryp-Weteringpolitie-overtredingf 3 boete of 1 dag gev.straf. P. S. en S. V., woonplaats Lisse, tapperij-overtredingf 3 boete of 1 dag gev.straf. B. F. J., woonplaats 's Gravenhagedronkenschap, f 5 boete of 2 dagen gev.straf. K. deV., woonplaats Aalsmeer, dronkenschap, 5 boete of 2 dagen gev.straf. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van C. Roos en W. Veraal - 1 Kind van W. Kok en H. van der Heijden. OVERLEDENJanna Snoodijk, oud 48 jaren, gehuwd met VV. Goulooze. IJsbrand, oud 7 jaren, zoon van J. AgterhofenE. Huizmga. Willem, oud 4 maanden, zoon van H. Timmers en P. van Leuven. ONDERTROUWD C. Lagendijk met C. van Eek. H. Kloot- wijk met N. Hoogmoed. J. de Koekkoek met E. Mesman GEHUWD geene. des morgens ten 10 ure, te Raadhuize. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld.) Voorzitterde Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig al de leden en de Secretaris. De Secretaris leest de notulen van den 21 April 1881 welke worden goedgekeurd. l iterl{jll Woentdag. I. Aan de vergadering wordt medegedeeld a. de Provincial bladen van 1881, nr. 31, 33 tot 43; h. dat door heeren Gedeputeerde Staten goedkeuring is verleend op de raadsbesluilen tot het aangaan eener tijdelijke geldleening ad/8000—tot uitgifte van grond in erfpacht en tot wijziging van het besluit omtrent de weekmarkt; c. het Proces-verbaal der op den 3den Mei 1881 gedane opneming van de boeken en kas van den Gemeente-ontvanger. Hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. II. Komt in behandeling een vcrzoek van P. W. van Oppen hulp-otiderwijzer aan school nr. 9, ora verlof voor deu tijd van twee maanden, tot het vervullen zijner militieplichten wordende zijne plaats gedurende dien tijd door een ander waargenomen. Wordt besloten het gevraagde verlof te verleenenhetwelk gerekend zal worden te zijn ingegaan den 9 Mei 1881. III. Aan de orde is de benoeming van een onderwijzer voor school nr. 6. Op de voordragt komen voor: Reinhart Zuidemate Gro- ningen, en mejufvr. G. L. D. van den Bussche, te Goes. Met 13 stetnmen wordt Reinhart Zuidema als zoodanig be- noemd, en de infunctietreding gerekend te zijn ingegaan^den 1 Junij 1881, aangezieu de benoemde toen reeds aan die school werkzaam was. IV. Gelezen een adres van den heer K. E. van Rijsinge, hoold der school nr 9 alhier, houdende verzoek om eervol outslag tegen 15 Julij e. k. uit zijne tegenwoordige betrekking en zulks ten gevolge zyner be.;oeming elders. Wordt besloten het gevraagde eervol ontslag te verleenen, in te gaan 15 Julij 1881. V. Wordt gelezen een schrijven van den Schoolopziener in het district Haarlem, van deu 18 Mei 1881, nr. 219/220, waarbijnaar aanleiding van een verzoek door den heer Spaau Jr. gedaan, wordt voorgesteld genoemden heer Spaanj thans hoofd der school nr. 8, als zoodanig over te plaatsen naar school nr. 9, en zulks met ingang van 1 Augustus e. k. of op een nader te bepalen dag. Hieromtrcut volgen eenige discussien. De heer Knaap acht het jammer voor de wijk, waarin ten goed onderwijzer is, als zoodanig onderwijzer naar eene an dere wijk wordt vcrplaatst; men houdt zulk een onderwijzer liever; er zijn wel andere onderwijzers, die spreker liever verplaatst zagdaarom verklaart hij zich tegen de verplaatsing van den heer Spaan. Ook andere ledende heeren van VuurenVerkuijl en Tensenzijn tegen verplaatsing. De heer Bultman is voor verplaatsing. Wanneer de heer Spaan de standplaats aan school nr. 9 liever heeft, dan acht spreker het onbillijk dat een goed onderwijzer zou moeten achtergesteld worden bij een onderwijzer die hier vreemd komt; de heer Spaan stelt belang in de verplaatsing, ook omdat hij dan korter bij den spoorweg is, ten einde daardoor te beter lessen te kunnen bijwonen te Amsterdam en Haarlem. De heer Tensen kent geen gegronde redenen voor ver plaatsing; de heer Spaan is in zijne wijk bemind en op zijn tegenwoordige standplaats heeft hij even goed gelegenheid tot verdere bekwaming als aan school nr. 9. De beer Bultman acht het noodig om voor school nr. 9 een goed onderwijzer te hebben. Spreker zou willen uitmakcn het principe of een goed onderwijzer zal kunnen worden ver plaatst. Spreker is er voor; men krijgt zoodoende eene op- klimming of bevordering bij de onderwijzers. Ook moet het bijzonder belang wijken voor het algemeen belang, en men kan niet altijd letten op de wenschen van de bewoners van eene wyk. De heer Verkuijl herinnert dat te Bennebroek een stoomtram komt, dan kan de heer Spaan zich even gemakkelijk verplaat- sen als wanneer hij aan school nr. 9 woonde; bovendien zou hij in school nr. 9 aanvankelijk vreemd zijn, en datzelfde zou het geval wezen met hem die dan in zijne plaats kwam; twee scholen zouden dan eenigen tijd daaronder lijden. De heer Bultman doet de vraag of, als de heer Spaan mede solliciteert en als nr. 1 op de voordragt komt, men hem dan niet zou benoemen, omdat hij hier reeds is. De heer 't Hooft acht de verplaatsing billijk omdat de heer Spaan een goed onderwijzer is. De heer Biesheuvel is tegen verplaatsing; het zou moeyelijk kunnen worden als er meer tegelijk verplaatsing vroegen. De heer de Breuk ziet in verplaatsing geen bezwaar, en is er daarom voor, omdat de heer Spaan een goed onderwijzer is het is voor den heer Spaan veel waard om lessen te kunnen bijwonen te Amsterdam, en het is niet in het nadeel der ge- meenle, om den heer Spaan daarin ter wille te zijn. Nadat nog de Voorzitter het verzoek om verplaatsing had Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. ondersteund, wordt het voorstel van den Schoolopziener in stemming gebragt, waarbij 6 leden zich er voor en 9 er tegen verklarenzoodat op het verzoek afwijzend is beschikt. {Voor stemden de heeren 't Hooft, Klapwyk, van Riessen Dorbeck Bultman en de Breuk. Tegen de heeren: van Reeuwijk van Vuuren, Biesheuvel, Ran, Pruissen, Timmermans, Knaap Tensen en Verkuijl). VI. Naar aanleiding van punt 4 der notulen van 31 Maart II., wordt aan de gofedkeufing der vergadering onderworpen de navolgende Wijziging tan de insteuctie voor de Onder wijzers aan de openbare scholen voor lager onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer. Art. 29 der Instructie voor de onderwijzers, vastgesteld 30 December 1880, wordt gelezen als volgt: Wordt door den Gemeenteraad aan het hoofd eener school of aan eenen onderwijzer of eene onderwyzeres, op verzoek eervol ontslag verleend, dan zal dat ontslag niet ingaan dan na verloop van minstens twee maanden, te rekenen van den dag waarop het verzoek om ontslag zal zijn ingekomentenzij de Raad mogt besluiterj het ontslag vroeger te doen ingaan." Aldus vastgesteld te Haarlemmermeer, enz. Deze voordragt wordt zonder beraadslaging of hoofdelnke stemming goedgekeurd. VII. Wordt gelezen een adres van den heer E W. Heinicken predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Haarlemmermeer' dd. 12 Mei 1881, houdende verzoek dat hem, tot het geven van catechelisch onderwys, moge worden toegestaan het aebruik van school nr. 9, op den ringdijk bij Halfweg, en wel des Vrijdags namiddags ten half drie uur. De Voorzitter stelt voor op dit adres gunstig te beschikken. Dienovereenkomstig wordt besloten. VIII. Is aan de orde bet bestek voor het maken van afscheidingen in de scholen nr. 3 en 4. Nadat, overeenkomstig het voorstel der Commissie voor de Gemeentewerkenbesloten was deze aanbesteding te doen in twee perceelen, en wel voor elke school afzonderlijkwordt gemeld bestek goedgekeurd. IX. Komt in behandeling het bestek voor onderhoudswerken aan de kerkhovenbrandspuithuisjes en het Raadhuis. Op advies van de Commissie voor de Gemeentewerken, wordt besloten daarin nog op te nemen het bekleeden met zink van het kagchelluik in de veldwachlerskamerhet her- stellen van het aanplakbord en het opmetselen van den mond van den regenwaterbak aan de westzijde van het Raadhuis. Terwijl de Commissie haar voorstel omtrent het openhouilen van vergaarbakkengoten en aflaatpijpen door den concierge, na gegeven inlichtingen intrekt, en besloten was om met het bijsclulderen der vestibule van het Raadhuis en het veranderen van het urinoir nog een jaar te waclitenwordt bedoeld be stek verder vastgesteld X. Komt aan de orde het bestek voor het doen van lier- stelhngeu en onderhoudswerken aan de scholen en onderwijzers- woningen. Overeennomstig het advies van de Commissie voor de Ge meentewerken, wordt besloten tot afvoer van urine enz. niet te gebruiken gewone duikerpottenmaar ijzeren rluikerpotten waardoor het aanvullen van gegraven gaten met takkebossen of cintels kan vervallen; voorts, om behangselpapier te o-e- bruiken van 60 cents, in plaats van 40 cents de rol. Ook wordt besloten om geen gevolg te geven aan het voor stel der Commissie tot het bijschilderen der onderwijzerswoning te Nieuw-Veunep, maar zullen alleen de kale plekken worden bijgeschilderdterwijl omtrent de urinoirs van school nr. 4 wordt bepaald, dat in een der secrelen zal worden geplaatst een witte compositie urinebak en een groote ijzeren bak buiten. Het bestek wordt verder goedgekeurd. XI. Komt ter tafel het bestek voor het in orde brengen en begrinden van dorpswegen. De Commissie voor de Gemeentewerken heeft tegen dit be stek geene bedenkingen en wordt hetzelve zonder boofdelijke stemming vastgesteld. XII. Wordt gelezen een adres van J. van Wijnen, te Nieuw-Vennepwaarbij hij vraagt te mogen vernemen de voorwaarden waarop door hem kan worden gekocht het per- ceel dorpsgrond te Nieuw-Venuepsectie M, nr. 1617, eroot 0,43,55 hectaren. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten aan den adressant te kennen te geven, dat de Gemeenteraad niet ge- negen is bedoeld perceei grond te verkoopen. XIII. Komen in behandeling de adressen van B. Buurman en anderen, te Hoofddorp, tot het opnieuw in erfpacht be- komen van perceeltjes gemeentegrond, gelegen voor hnnne wonmgen. AARLEU1IERMEE R.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1