LaMtaw. - 106 - De Voorzitter deelt mede dat, blijkens ontvangen opgaven van d en beer Jansente Hillegoradie perceeltjes niet zullen benoodigd zijn bij den aanleg van een stoomtram en mogt zulks soms nog wel het geval zijn, men de erfpacht dan nog altijd kan doen eindigen, zoodat deze aanvragen thans wel kunnen worden afgedaan. Dientengevolge wordt zonder discussie of hoofdelijke stem ming besloten in erfpacht uit te geven de navolgende ge- meentegronden a. aan B. Buurman, het perceel sectieK, nr. 1460, groot 120 centiaren; b. aan A. Langereis, het perceel sectieK, nr. 1459, groot 100 centiaren; c. aan A. Boers, het perceel sectie K, nr. 1458, groot 220 centiaren; d. aan J. Snijders, het perceel sectie K, nr. 1522, groot 120 centiaren. Yoor de som van drie cents per centiare elk jaar, en den duur der erfpacht op dertig jaren bepaald. XIV. Alsnu komt ter sprake de regeling der geneeskundige armenverzorging in wijk 2 naar aanleiding van het schrijven van den geneesheer Demmersom hoogere belooning. (Zie de notulen van 24 Febr. 1881, nr. 4). De Voorzitter deelt mede, dat met de heeren Demmers en van der Horst omtrent deze zaak gesproken is; dat de heer van der Horst den ringdijk en het rietland, van af den Lijn- den tot aan den Sloterwegwil afstaan aan den heer Dem mers met vermindering van zijne belooning ten behoeve van den heer Demmers met 100; terwijl bij zelf dan het ove- rige gedeelte van sectie AA en DD zal blijven waarnemen voor de andere 100. Dat echter de heer Demmers de geheele sectie AA en DD er bij verlangt, voor de daarvoor bepaalde belooning van 200. Nadat hieromtrent nader was gesproken, wordt, op voor- stel van den Voorzitter, besloten in de bestaande regeling geene verandering te brengen en op het verzoek van den heer Demmers afwijzend te beschikken. De heer Verkuijl geeft nog in overweging om voor bet geval de heer Demmers mogt bedanken, in overleg te treden met den heer Ter Cockte Aalsmeer. XV. Komt in behandeling een adres van A. A. Bolkestein, ambtenaar ter Secretariehoudende verzoek om verhooging zijner jaarwedde. Burgemeester en Wethouders 9tellen voor om de jaarwedde van den adressant te verhoogen met 50, en die dus te brengen op 200, met ingang van 1 Julij e. k. Daartoe wordt besloten zonder hoofdelijke stemming. XVI. Is aan de orde de behandeling der door den Ge- meente-ontvanger ingezonden Staten van restanten en oninbare posten wegens hoofdelyken omslaghondenbela3tingschool- gelden enz. Op voorstel van den heer Verkuijl wordt besloten deze stukken straks te behandelen in eene besloten vergadering. XVII. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt be sloten om uit den post voor Onvoorziene uitgaven der Be- grooting voor 1880 te voldoen eene bijdrage tot het pensioen der onderwijzers en onderwijzeressen groot 59.37s, aange- zien aan den gewezen hoofdonderwijzer Roosdorp in 1880 pensioen werd verleend, en de Gemeeute daarin haar aandeel tot 31 October 1880 moet betalenten bedrage van boven- genoemde som. De Financieele Commissie had tegen deze voordragt geen bezwaren ingebragt, evenmin als tegen die vermeld onder Volgnr. XVIII, XIX en XX. XVIII. Komt in behandeling eene Derde Suppletoire Be- grooting van inkomsten en uitgaven, dienst 1880. Deze begrooting strekkende tot verhooging van den post voor Onvoorziene uitgaven met 50 1.755en daartegen ook den post van ontvang wegens 4/5 gedeelte der opbrengst van de personele belasting, wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming vastgesteld. XIX. Komt ter tafel het navolgende ontwerp-besluitom op de Begrooting van Uitgaven voor de dienst van 1880 te doen de navolgende af- en overscbrijvingen Afschryving; Onvoorziene uitgaven f 809.616 Overschrijving: Onderhoud der inarkt 640.486onder- houd der lantaarns en verdere kosten vau verlichting 168.93 te zamen809.61°. Dit besluit wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming goedgekeurd. XX. Aan de goedkeuring der vergadering wordt onder- worpen het navolgende ontwerp-besluit, strekkende om op de Begrooting van Uitgaven voor de dienst van 1880 te doen de navolgende af- en overschrijvingen AfsckrijvingKosten van licht en brandstoffen 56.11; onderhoud en aankoop van meubelen 96.50kosten der registers van den Burgerlijken stand 21.63; kosten van de" bevolkingregisters 106.70; kosten der kiezerslijsten en van verkiezingen 81.60 kosten van zegels enz./24.08 kosten van advertentien 62.03kosten van conferentien /44; teruggaaf van belastingen 17.335 onderhoud van huizen torenspoorten enz. 135.08 onderhoud van aanplakborden 83.27; onderhoud der wegen 139*.70 onderhoud van pompen en riolen 25 subsidie voor de brug bij Hillegom /100; kleeding van de veldwachters 63.15; onderhoud dsr brandspuiten 73.72ver- pleging van politie-gevangenen 29.63 kosten der plaat- selijke gezondheids-politie 22.45 jaarwedde van onde.r- wijzers 263.60; vuur en licht in de scholen 58.31 5 belooning van doctorenvroedvrouwen enz. 197.716; verpleegkosten van krankzinnigen 134.24; kosten van openbare vermakelijkheden 24.50; kosten van het num- meren der huizen 50; hegrafeniskosten 29.35; kosten vergelijkend examen 18.096 te zamen 1957.80. Overschrijving: jaarwedde van ambtenaren ter Secretarie y 2 5 reiskosten 40 schrijf- en bureaubehoeften drukwerk briefporten enz. 91.98 onderhoud en sclioon- houden van het Raadhuis 416.57 invordering van de plaatselijke belastingen 85.34; uitkeering voor het aan deel in de kwade posten 56.63; jaarwedde van den Gemeente-opzigter 91.665 diep- en schoonhouden van slooten 46.18onderhoud van begraafplaatsen/19.32 gratification aan brandspuitlieden 380.95; kosten van het huis van bewaring 24.96onderhoud van scholen en onderwijzerswoningen 666.02; geneesmiddelen voor behoeftigen 8.25provisie over uit te betalen renlen en aflossingen /4.92; te zamen1957.80. Dit besluit wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming goedgekeurd. XXI. Wordt overgegaan tot de benoeming der stembureaux voor de verkiezing van Leden van den Gemeenteraad. Na verscheidene hiervoor gehouden stemmingenwordt in de eerste afdeeling als eerste lid benoemd de heer Biesheu- vel, met 12 stemmen en als tweede lid de heer Bultman met 10 stemmen in de tweede afdeeling wordt benoemd als voorzitter de heer van Vuuren, met 13 stemmen; als eerste lid de heer van Reeuwijkmet 7 stemmenen al9 tweede lid de heer Timmermans met 9 stemmen. Voort9 worden al de overige leden aangewezen als plaats- vervangers. XXII. Wordt overgegaan tot de benoeming der Commissie voor de loting en het onderzoek der redenen van vrijstelling van schutterpligtigenenz. Met 9 stemmen wordt de heer Knaap als eerste lid en met 12 stemmen de heer Dorbeck als tweede lid benoemd. XXIII. Wordt gelezen een adres van den heer P. Boekel hoofd der school nr. 6, te Abbenes, waarbij hij verzoekt dat hem eenige belooning moge worden toegekend voor het alleen waarnemen gedurende drie maandeu van zijne school, tijdens de vacature van hulp-onderwijzer. Burgemeester en Wethouders vinden geene termen tot het geven der gevraagde belooningen stellen daarom voor op het adres afwijzend te beschikken. De beer van Riessen stelt voor dit adres te stellen in han- den van de Plaatselijke Schoolcommissie, om advies. De heer Bultman zou niet op dergelijke verzoeken altijd afwijzend willen beschikkenmaar onderzoeken in hoeverre het verzoek billijk is. De heer Verkuijl zou roeer zijn voor het geven eener gra- tificatie aan de meisjes, die op de school hebben geholpen. Besloten wordt het adres te stellen in handen van de Plaatselijke Schoolcommissie, om advies. XXIV. Wordt gelezen een adres van J. W. van Dalfsen, secretaris van de afdeeling Aalsmeer van de Vereeniging Volks-Onderwijshoudende verzoek om van deze gemeente eene bijdrage te mogen ontvangen ter bestrijding van de kosten van een kinderfeest voor de schoolkinderen van Aalsmeer, waaronder er zich ook ongeveer 25 bevinden uit deze ge meente. De heer Verkuijl zou dit adres willen stellen in handen van de Plaatselijke Schoolcommissie, om advies. De Voorzitter is daartegen en zou dan liever het geld willen geven voor kinderen in de gemeente; hij stelt derhalve voor om op het adres afwijzend te beschikken. Dienovereenkomstig wordt besloten. XXV. De Voorzitter zegt, dat de vorige directeur van het postkantoor steeds 20 per jaar heeft betaald voor huur van luiken die door C. Rikaart, eigenaar van het huis bewoond door den postdirecteurin dat huis voor de ramen zijn ge- maakt en dat gemelde Rikaart nu verzoekt dat die 20 in het vervolg door de gemeente zullen worden betaald. Naardien geen der leden van oordeel is dat daartoe voor de gemeente eenige verpligting bestaat, wordt zonder hoofde lijke stemming hierop afwijzend beschikt. De vergadering wordt alsnu veranderd in eene met gesloten deuren. De openbare vergadering heropend zijnde, wordt: XXVI. Door den Voorzitter voorgesteldom het Kohier van den Hoofdelijken Omslag voor 1881 vast te stellen op een bedrag van 11,997 en de termijnen van invordering te bepalen op 3 September en 29 October 1881. Dienovereenkomstig wordt besloten met 11 tegen 4 stemmen. Voor stemden de heeren: Klapwijk, van Riessen, van Reeuwijk, Dorbeck, van Vuuren, PruissenTimmermans, Knaap, Tensen, de Breuk en Verkuijl. Tegen de heeren: 'tHooft, Biesheuvel, Bultman en Ran.) XXVII. De heer Bultman geeft in overweging om te her- zien de Verordening op het rijden met hondenkarren, en ver zoekt den Burgemeester om de houders van hondenkarren die daartoe vergunning hebbente doen vertoonen het bewijs van betaalde hondenbelasting; kan dat niet worden vertoondals- dan de vergunning in te trekken. De vergadering wordt daarna gesloten. Capelle (Langstraat)7 Julij. 't Gaat met den hooibouw dit jaar al zeer voorspoedig. Zonder dat er bijzouder veel in gewerkt behoeft te worden, is het gras binnen drie dagen puik leverbaar hooi geworden en wel van de schoonste kleur en de beste kwaliteit. Na deze week kan men rekenen dat het voornaamste van den liooioogst is afgeloopen doch dan komt het huiswaarts rijden en het aan mijten plaatsen aan het Oude Maasje aan. Is men met dit laatste werk aan den gang, dan wordt gewoonlijk door de hooikoopers de raarkt- prijs gemaakt. Thans is die prijs nog gehdimalleen van 't gewas van 't verloopen jaar werden dezer dagen nog eenige partijtjes voor de persen tot 18 a 19 per 5U0 kil. opgekocht. Op de bloemententoonstellingdoor de Amsterdamsche afdeeling der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinhouw en Planlkunde gehouden van 14 Julij te Amsterdamzijn o. m. toegekend aan den heer C. A. Maarsse, te Aalsmeer: 1<>. een zilveren medaille, voor eene verzameling van 50 Agaatrozen in bloei 2°. een zilveren medaille, voor eene verzameling van 100 schoonste en middelbloeijende zoogenaamde harde Rozen, en 3°. een zilveren medaille, voor eene verzameling van 20 grootste en schoonste sierplant Begonia's. Op de den 4 Julij te Utrecht gehouden paardenmarkt waren omstreeks 1490 paarden en veulens aan de lijn, die verkocht werden: Me paarden van 700 tot 800 de veulens van 250 tot 350. Er waren veel binnen- en buitenlandsche kooplieden. De handel was flaauwhet weder zeer goed. Handel in luxe-paarden zonder beteekenis. Dezer dagen werd eene koe van den timmerman J. Mulder te Noordwolde ongesteld en kreeg daarenboven nog een vrij groote zweer aan den hals. Het voedsel, dat men haar gaf, werd wel gekaauwdmaar doorkrijgen kon zij het niet, het kwam ieder keer terug. 't Beest werd dan ook, zoo als te begrijpen is, van dag tot dag magerder. Eindelijk raadpleegde men den veearts Frank te Oldeber- koop er over deze kwam en haaldetot ieders verbazing een oud stuk leder uit 't keelgat van het beest te voorschijn. De koe is thans geheel hersteld. Tot secretaris-rentmeester van het Hoogheemraadschap van Delfland is benoemd de heer J. H. Kouwenberg, te Delft. Als eene bijzonderheid wordt uit Ommen gemelddat zich in de buurtschap LemeleAmbt Ommen, een zwerm bijen met der woon heeft gevestigd in de aldaar geplaatste... brie- venbus. Een landbouwersknecht aan den Oostringdijk te Beemster, een stier willende verzetten die aan een lang touw met een ijzeren pen in het land vaststondsloeg dit touw met een slag om zijn hand vddr hij de ijzeren pen uit, den grond trok. Doordien de stier hard aan den loop ging, geraakte de band van den knecht zoodanig bekneld, dat letterlyk vier vingers en een gedeelte van de hand werden afgestieden zoodat de hand later tot aan den pols moest worden afgezet. Nabij Brigelin Grauwbunderland, zijn in de vorige week 1300 schapen met hun herders door een lawine overvallen en alien omgekomen. Een slagter te Venloo heeft bij gelegenheid zijner zilveren bruiloft een geheele koe aan de armen der stad ten geschenke gegeven en voor dit doel geslagt. Voorzeker een feest voor hen die zoo zelden een stukje vleesch proeven. De doodgraver te Reuhnitz (Saksen) heeft op St. Jansdagwaar- op men in Duitschland de graven zijner overledenen met bloemen pleegt te versierenvoor het hek van het kerkhof een grooten bloemen- krans opgehangen waarin op een achtergrond van rose-papier te lezen stond oWelkom". De Insignes van de A hid- of Bloedorde door den Bey van Tunis aan den President der Fransche Republiek geschonken vertegen- woordigen eene waarde van meer dan honderdduizend francs. Het lintwaaraan het gouden kruisdat om den hals gedragen wordt, is vastgemaaktwordt door een grootendoorboorden briljant ge- schoven. Twee inwoners van Weenen die een uitstapje van Marieenbad naar Tachau dedenkregen onderweg te kampen met een dronken paard. Onderweg pleisterden zij bij een wijnbouwer alwaar het paard gelegenheid vond een kan met ongeveer 10 liter wijn tot op den bodem te ledigen. Het paard tuimelde op den grond en was na vier voile uren door koudwater-badenzoover ontnuchterd dat het weer op zijn beenen kon staan. De voerman verzekerde den reizigers dat deze paardenroes geen »katterigheid" tengevolge zoude hebben. Eerst tegen den avond bereikten zij Tachau. Het dorp Iserablein het Zwitsersche kanton Wallis, dat onge veer 300 huizen teldeis door het inslaan van den bliksein in brand geraakt en geheel door de vlammen verniqjd. Te Londen is een zesdaagsche zwemwedstrijd gehouden tusschen kapitein Webb, den »held van 't kanaal", en Willie Beckwith, in het »Royal Aquarium" te Westminster. Laatstgenoemde heeft ge- wonnen. Hij zwom elken dag 94 miilen terwijl kapitein Webb sleehts iets meer dan 92 mijlen aflegde. De zwemtijd was tien uur daags te weten van 1 uur namiddags tot 11 uur 's avonds. Beck with won de inleggeldenten bedrage van 200 pond sterling. Een pessimist. Vrouw. Lieve man, maar neem dan toch je medicijnen in, opdat je ten minste van nacht niet weer door dat afschuwelijke hoesten gekweld wordtMan. Daar heb je weer je ego'isme. Ja wel ik moet mijne medicijnen innemen, niet om van °het hoesten af te raken, maar opdat jij 's nachts rust zult hebben. 't Is verschrikkelijk Te Schiermonnikoog is een arbeider op het veld door een zon- nesteek getroffentengevolge waarvan hij reeds een paar uren later overleed. Ook onder Zuidhorn heeft zich een dergelijk geval voorgedaan. Een dienstmeisje te Parijsdat over eenige dagen in het huwe- lijk zal tredenheeft den hoofdprijs in een weldadigheids-loterij getrokken bestaande in een fraaije pony met tuig en wagentje. Een aanbod om het lot voor 1200 francs te verkoopen is door haar aangenomen doch onder de uitdrukkelijke voorwaardedat de pony en het wagentje den dag van haar huwelijk dienst zullen doen om bruidegom en bruid naar het raadhuis te voeren. Eene vrouw te Berlijn was viermalen gehuwd en evenveel malen van haren man gescheiden. Thans is zij voor de vijfde maal in het huwelijk getredenen wel nu methaar eersten man. Waarschijnlijk had zij ondervonden, dat alle verandering geen ver- betering is. Als zij nu maar niet langs de rei af tot al die mannen voor den tweeden keer terugkeert. Vitzucht. Mama: »Foei, kind, niet zoo in den spiegel kiiken Dochter »U hebt toch ook altijd wat aan te merken Ik kijk te veel in den spiegel; u kijkt te veel in de geldbeurs, enpapakijkt te veel in 't glas waar moeten we in vredesnaam dan in kijken De Leeuwarder Courant bevat een aardigen toastbij gele genheid der onlangs te Utrecht gehouden feesten gestagen door een der reunisten, die Nederland zeker gaarne nog lang Een dienstmeid bij de familie mr. H. te Veendam las voor eenige dagen in de krantdat er geprofeteerd was dat in 1881 de we- reld zou vergaan. Zij heeft zich deze ouheilspellende tijding zod sterk aangetrokken dat zij sedert aanhoudend leed aan aanvallen van zwaarmoedigheid en thans zegt men zelfsdat zij volslagen krankzinnig is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 2