Advertentien. img. AMSTERDAM. KousenHandschoenenGebreide Ooederen, HAARLEMMERMEEll. HOFSTEDE, Wei- en Bouwland, LEIDSCHESTRAAT 1 0 5 ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. VEILING Eene Bouwmanswoiiins> ROUW- en WEILAND, - 107 - 306de §taat§-Loterij. Door Sterfgeval. Eene Hapitale Schuren Boomgaard en Erven i>e GEWASSEN, (Tarwe, Haver, Ctarsten Booncn), VAN HET Me Hnis van het LEIDSCHEPLEIN. ENZ. ENZ. Aaobesteden: WaarschuwingWaarschuwing „H0LL0WAY'S ZALF EN PILLEN", SLUM- en MAAGPILLEtV H A A R L EMMER MEER. f f f f - - f geteekend NN 10, (bewoond door den Bedrijf- boer H. DE GRAAF), met benevens eenige Perceelen vruchtbaar te zamen groot 4© Hcf'taron Op Donderdag- 28 Julij 1881 des voormiddags 11 uur, in het Koffiehnis van den Heer JACOB PASMOIJ, te Riieuw- Vennepaan de Hoofdvaart Haarlemmer meerom contant geld uitinuntend te Veld staande op het Bouw land tot voormelde Hofstede behoorende. Het VERRICHTEN VAN EENIGE HERSTELLINGENbenevens de ONDER- HOUDSWERKEN aan Scholen en Onder- wijzerswoningen in deze Gemeente, in 3 Perceelen. (SCIIREIDER'S PILLEN) zijn Maagversterkeiulzacht Laxerend, bijzonder goed tegen SlijlU en bevorderen de SpijSVCrterillg. 32V2 Ct. per Doos, verkrijgbaar te Haarlem mermeer met eenige Perceelen Inmiddels uit de hand te Koop. door het; Huis van Oranje en liefst door Will em's uit dat hnis sebijnt geregperd te widen zien. Bij een glas champagne sprak hij Ik drink hier met pleizier Op Koning Willem vier En toen men hem opinerkte, dat daaraan wel eens eene verkcerde uitlegging zou kunnen gegeven worden, riep hij A1 geeft het veel gesehrijf, Ik drink op Willem viji Nog erger meende men. En hij repliceerde Ten spijt van dat gekles Drink ik op Willem zes Ho ho 1 ho Niet zoo hard van stal Ja, 'k hoop nog in mijn leven Te drinken op Willem zeven En op zijn stoel zakkende, dronk hij het vijfde glas cham pagne ad finidum en stamelde A1 was het in den naeht 'k Dronk ook op Willem acht Hij was op 1 En toen stond een zijner vrienden op en vervolgde Hij kan er niet meer tegen Dies drink ik Willem negen Ja, sterker nog, mijne heeren Hij kan geen glas meer zien Dies drink ik Willem ties VIJFDE KXASSE. Prijzen van f 100.— en daarhoven. Vijfde Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 489... 100. 8040... 100. 11516.... f 400. 1070... 1000. 8599... 400. 13456.... 100. 1695... 400. 9100... 1000. 14486.... 200. 2158... 400. 9483... 100. 15826.... 400. 2391... 400. 10390... 100. 16907.... 100. 2902... 400. 10431... 100. 18047.... 100. 3659... 100. 10664... 200. 18551.... 100. 4446... 100. 10720... 200. 20705.... 100. 6184... 400. 10945... 400. 20915.... 100. 6301... 100. Zesde Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs: 716... 400. 4321... 400. 13198... f 100. 1088... 50000. 6406... 400. 13533... 200. 2075... 200. 7957... 200. 15176... 200. 2909... 100. 8935... 100. 16427... 100. 3250... 400. 9661... 400. 17302... 400. 3567... 100. 9754... 1000. 18700... 400. 3685... 200. 11697... 100. 19439... 200. 4298... 100. Zevende Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 1696... 400. 8679... 200. 14978.... 200. 3614... 100. 9074... 200. 15432.... 100. 4104... 100. 10270... 100. 16128.... 100. 4543... 100. 11363... 200. 16899.... 400. 4833... 400. 11889... 100. 17554.... 100. 5836... 100. 11899... 200. 17782.... 200. 5886... 200. 12334... 100. 17925.... 400. 6553... 400. 13631... 100. 18384.... 1000. 8623... 100. 13899... 100. De Notaris W. K. L 0 E F Fte Haarlem zalop Woensdag' 20 Julij 1881, 's middags te 12 uur, in het Verkooplokaal DE GOUDEN LEEUWin de Zijlstraat, te Haarlemin het Opeubaar Verkoopen: staande en liggende te HaarlemmermeerAfdeeling BURGER VEEN, aan den Sloterweg, strekkende van dezen Weg tot aan den Slotertocht, uitmakende Polderkavels NN 10 en 11, in 2 Perceelen, die eerst elk afzonderlijk en daarna gecombineerd worden Opgeveild en AfgesIageD. V oorts: Breeder bij Billetten omschreven. Inlichtingen en Notitien met Kaartjes te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, te Haarlem, Groote Houtstraat, Nr. 38. ii Avonu 0PENIN6 Grand Magasin do Print emps BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haarlem- mermeer zullen op Dillg'Sdag 12 Jlllij 1881des morgens ten 10 ureten Raadhuize, Bestekken zijn verkrijgbaar ter Secretarie. ZEGT I1ET FOORT. Zekere Apothekers in de Nederlanden hedriegen het Puhliek grof door verkoop van zoogenaarr de welke zij zelven fahriceren en welke niet alleen van onwaarde zijn, maar ook schadelijk voor de Gezondheid. Ieder Pot of Doosjehet echte Medicijn heeft. op de Etiquelte het opschrifl.533, Oxford StreetLondon; en draagt de stempel der Regering van Groot-Brittanniemet de daarin gegravecrde woorden Hollow ay'* Pills aiul Ointment. a 1 lee 11 bij J J. BLOKKER, Nieuw-Fennep. Haarlem, G. W. Keur, Zijlstraat. Men waehle xieh voor namaaksels Elk Doosje is yewUclceld in een biljet met de naamteeliening van den Vervaardiger J. J. SCHREUDERApotlteker. V OOK GezwellenKanlcer, Slechte Borst. Indien men op de eene ongesteldheid vroeger behoort acht te geven dan op de andere, om noodlottige gevolgen te voorkomen, zoo behooren zeker de eerste tot genoemde kwalen. Zoodra de kwaal zich voor het eerst vertoont, moet Holloways Zalf duehtig daaiop gewreven worden, tot dat een groot gedeelte er van iuge- trokken is. Met de Pillen moet men ook vroeg beginnen, om het l i. t0 rcSeJcn' Indien men goed met deze middelen voortgaat, zal hunne uitwerking binnen kort wonderdadig zijnterwijl de Zalf de locale kwaal geneest, verdrijven de Pillen de stoornis van het gestel. De genezing is noch oppervlakkig, noch tijdelijk, maar bestendig en volkomen, en de kwaal komt zelden terug, zoo vol- maakt is de zuivering geweest, die deze doortastende, maar toch onschadelijke preparaten bewerkt hebben. 15 Doosjes Pillen en Potjes Zalf f °'80' f 1-85f 3- I 6.75, 13.50, 20.50 Notaris VA1V DER MADEN, te Haarlem, zal, ten verzoeke van den Heer NICOLAAS VOERMANop Donderdag den 14den Julij 1881, des middags ten 12 ure, in het Koffie- huis bewoond door den Heer C. KNIP, aan het Hoofddorp, te Haarlemmermeerin het Openbaar Veileii: gelegen te Haarlemmermeer, aan den YwegAfdeeling VIJFHUIZENSectie C, Nrs. 286, 1150, 1910 tot en met 1922, 1702, 1703 en 1704, groot te zamen 29 Hectareil 7*6 Aren 75 Centiaren. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris VAN DER MADEN, te Haarlem, en bij den Heer J. W. DE HEIJTimmermanaan het Hoofddorp, te Haarlemmermeer. Amstct'dnil)4 Julij. Vee, Ter markt heden aangevoerd* 491 Runderen vette le kwal. 87 c. 2e kwal. 80 c. 3e kwal. 72 c. per kgr.Melk- en Kalfkoeijen HO a 270; 71 nuchtere Kalveren f 6 a/12; 284 Schapen en Lammeren/28 a 9 331 vette Varkens 52 a 56 c. per kgr. 13 Biggen 9 a 14. 6 Julij. Gkanen. Tarwe per 2400 kgr. in loco zonder handel. Op levering onveranderd; Nov. /289. Rogge per 2100 kgr. in loco zonder handel. Op levering Oct. nagenoeg onveranderd, /198, 197, 198, 199, 200, 199, /198, 197, 198 Maart iets vaster, /192. Zaden. Koolzaad op 800 kgr. Olie per 2000 kgr. 2 hooger dadelijk en Oct./347 April/357. Lijnzaad zonder handel. Olif„ Raap-Olie per 100 kgr. willig 32 Lijn-Olie per 100 kgr. onveranderd, /30J. Koeken. Raap-koeken (1000 kgr.) 92 a 98 Lijnkoeken (100 kgr.) 10J a 12J. Vee. Aangevoerd: 155 vette Kalveren: le kwal. 90 c., 2e kwal. 75 c. per kgr.; 5 Graskalveren 75 nnchtere dito 5 a 11 100 vette Varkens 50 a 56 c. per kgr. 7 Julij. Rogge per 2100 kgr. op levering Nsjaar hooger betaald, Voorjaar onveranderd Oct. /200, 201 Maart 1882 /192. Tarwe op levering zoDder koers. Koolzaad f 1 hooger; Oct. f 348. Aardappelen. Westlandsche Zand /3,80 a 4,20 dito Klei in manden 2,50 a 3,-; dito losse 2,35 a 2,50; Westlandsche Amerik. /1,50 Rijnsburgers /2,10 a 2,50; Katwijker Zand 4,— a 6,— dito Kle'i 3,— Italiaansche 5,— a 5,60 Zuid-Amerik. /5 a 7,—. Aanvoer 3200 hectoliter. Handel levendig. Alkmaar, 1 Julij. Kaas. Aangevoerd 156,997 kgr. Kleine en Commissie /35 Middelbare 34 laagste prijs /20. Granen. Aangevoerd: 80 hectol. Prijs: Tarwe /10.50; Garst/6,60 Haver 4,75 Bruine Boonen 12,50 Citroen dito f 13 Groene Erwten /16. 4 Julij. Vee. Aangevoerd 3 Koeijen /200 a 340 309 vette Kalveren 40 a 100 11 nuchtere dito 10 a 15 349 Schapen /30 a 38 96 vette Varkens 46 a 54 c. per kgr. 23 magere dito /18 a 22. Delft, 7 Julij. Boter 58.a 66.naar kwal. per 1 vat. Dockum, 6 Julij. Vi.as heden zonder aanvoer. GrOHvla 5 Julij. Kaas. le kwal. 30,a 32,zwaardere tot 34,— per 50 kgr. naar kwal. en wigt. Aanvoer 162 partijen. Haarlem, 4 Julij. Granen. Witte Tarwe 10,75 Rogge 8,40Haver/4,50; Garst /5,25; Dnivenboonen/8,25 a 8,30. 6 Julij. Vee. Aanvoer ter markt: 10 Koeijen en Ossen, waarvan 7 verkocht tot /120 a 220 19 nuchtere Kalveren, verkocht tot 5 a 9 24 Schapen, verkocht tot/30 a 36 46 Lammeren, waarvan 30 verkocht tot 10 a 14 10 Biggen, waarvan 7 verkocht tot 10 a 14 1 Paard verkocht tot 60. Kaas. Aangevoerd en verkocht 179 stapels uitmakende 22,015 stuks wegende 43,480 kgr. Hoogste prijs 33,50 per 50 kgr. Hoorn, 2 Julij. Vee. Aanvoer: 30 Paarden 60 a 350 5 Koeijen 140 a 200; 12 Kalveren 7 a 22; 65 Schapen 24 a 32 20 Lammeren /12 a 19; 45 Varkens 17 a 30; 170 Biggen/8 a 12 Eijeren. 5200 Kippen-/3,50 a 3,75 en 1900 Eenden-/3,70 per 100. 1350 hectol. Aardappelen f 3 a 4. De handel was matig. Zaden. Mosterdzaad 20 a 16; Karweizaad /14,50,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 3