1881 Vrijdag, 15 Julij No. 28. VA IV AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonnement in het Jaar(j. Hoofd-Ag-enteii voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven ran 6—12 Julij 1881. Voorloopig Versing omtrent dc verwachtingen van den te veld stauiidcn oogst in deze gemeente. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12'/2 Cent. slAARLEMMERMEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. de Heeren Deze week is te Haarlemmermeer met het vlas plukken een begin gemaakt. Nog weinig viasdat voo'r eigen rekening is geteeld, is verkocht. Aan het vergelijkend examen voor hoofd van school nr. 9, op den 9 Julij jl. te Haarlemmermeer gehouden, is door 22 van de 29 sollicitanten deelgenomen. Sommigen zullen later andermaal worden opgeroepen. GBBOREN Everdina, dochter van Martina Bonsing (ongeh.). Petronella, dochter van P. deVette en P. van Kooijk. Nicolaas Adrianus, zoon van H. Meijer en G. van den Burg. Maria V ictoriadochter van E. J. Datema en D. Speelmans. Cornelia Maria, dochter van J. W. Yoortman en C. Nieuwenhuijzen. Marinus Cornelia, zoon van W. Schaap en M. Duijm. LEVENLOOS GEBOREN 1 kind van A. Vermeulen en J. de Yogel. OVERLEDEN: Adriana Elisabeth, oud 10 weken, dochter van P. Eilander en J. van den Heuvel. Joannes Catharinusoud 5 maanden, zoon van N. van Leeuwen en C. Touw. Joostoud 9 maanden, zoon van G. Cafe en L. de Wilde. Meindertoud 14 dagen, zoon van H. Sweers en M. Hemraer. Geertruida, oud 17 jaar, dochter van G. Mesman en D. Hollestelle. ONDERTROUWD: W. Alderlieste met N. de Wit GEHUWD: Geene. Veiling der boerderij van den heer N. Voerman, Yweg J i 1 e. 19,82,95 hectaren land met woning 2e. 9,93,80 29,76,75 hectaren. Perceel 1 in opbod 24,200, door H. Gieske, te Haar lem (in afslag gebleven). Perceel 2 in opbod en afslag 11,000 (binnen). Verhoogd met 700, maakt te zaraen 35,900. Gecombineerd afgeslagen en opgebouden op/90 daarboven. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze ge- meente mogten ophoudenworden zy in hun belang aange- ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Uilslag der op den 12den Julij te Hoofddorp gehouden Harddraverijen A. s Yoormiddags, met Paard en Chais(paarden uit de gemeente). 14 deelnemers. Prijs: Een Russisch Zilver Theeservies, behaald door het paard van A. N. Straathof, te Haarlemmermeer; Berijder de Eigenaar. le premie: Lepels, Vorken enz.in dtui, door het paard van E. Ferwerda, te Haarlemmermeer; Berijder D. Metz. 2e premie: Een Barometer, door het paard van L. Ent- hoven, te Haarlemmermeer; Berijder de Eigenaar. B. s Namiddags door Paarden van Zessen klaar. 14 deel nemers. Prijs: 150, behaald door het paard Snijboon, van den heer A. Bos, te Rotterdam; Beryder A. Bos, die mede de 25 heeft genoten. I remie: 50, door het paard Johanna van J. Koopman te Nieuwe NiedorpBerijder J. Koster. Na eene toespraak van den Burgemeesterwerden door ZEd. Je prijzen aan de winners uitgereikt. Uilslag van de op den 12 Julij 1881 door 't Gemeentebe- stuur gehouden aanbesteding van herstellingen en onderhouds- werken aan de scholen le perceel: scholen 12 en 10. Ingeschreven door J. M. van Opstal voor 468.— (niet gegund). 2e perceel: scholen 4, 5 en 7. Ingeschreven door J. M. van Opstal voor 800.(niet gegund). 3e perceel: scholen 6 en 11. Ingeschreven door G. van Essen voor 182.21, en door J. M. van Opstal voor 165.(gegund aan den laagsten inschrijver). De landbouwer N. Weber, te Haarlemmermeer, heeft in de afgeloopen week zijn been gebrokentengevolge van een val van een voer hooi. KIiterl{f k Woensrtag maand zich ter Secretarie aan te melden voor de inschrijving in het Bevolking-Register: Leendert IIokke,gekomen van Zaandam. Jacob Kuiper,Heer-Hugo-Waard. Jacob Groot,Schellinkhout. Leentje van den Bosch, Noordwijkerhout. Sophia van Beijeren, Koudekerk. Den 12 dezer is een kind van K. van Wirdum oud 6 jaren te Burgerveen in de ringvaart gevallen en verdronken. Een ander kind hetwelk daarbij alleen tegenwoordig was durfde er niets van te gaan zeggen. Daniel Robijn wonende aan den ringdijk bij den Vijfhui- zerwegoverleed plotseling, terwijl hij met zijne vrouw zat te praten. Lees-Inrigting te Hoofddorp. Boeken worden ter lezing uitgegeven elken Zaturdag-avond van 67 uur, ten Raadhuize. Het leesgeld bedraagt Per weekct Bij abonnement, per jaar 1.50. Voor onvermogendennihil. Catalogussen zijn a 10 Cents verkrijgbaar. Sommige lezers worden herinnerddat zij nog in het bezit zijn van boeken, die reeds lang hadden behooren te worden terugbezorgd. Rogge middelmatig. Gerst goed. Tarwe beter dan in de laatste jaren en dus over 't algemeen voldoende. Haver niet uitmuntend vele stukken staan dun. Erwten tamelijk. Boonen vrij wel, doch op enkele plaatsen vertoonen zich reeds luizen. Vlas dooreen genomen goed op de beste gronden. Er wordt dit jaar weinig brand in het gewas waargenomen. Meekrap is niet verbouwd. Koolzaad bevredigendenkele kwade peuien komen voor. Over 't algemeen bevatten de peulen een geritig aarital zaadkorrels. Kanariezaad weinig verbouwd en dan reeds laat gezaaid. Karweizaad niet boven het middelmatige. Mosterdzaad goed. Maanzaad rede- lijk Aardappelen niet ongunstig. Wortelen en Bieten hehben een slechte opkomst geliad vele akkers met bieten zijn opnieuw gezaaid. De Vruchtboomen beloofden veel, doch de nachtvorsten deden bclangrijke schade en de ver- wachting is thans niet lioog gespannen. Het Houtgewas heeft ODtzaglijk veel geleden van den zwaren ijzel in het voorjaar. Het Vee geniet een voldoendeu gezondheidstoe- stand. Het Weiland heeft zich laat ontwikkeld, maar gaf overigens nog al gras. Hooiland niet hoog. Klaver- land goed. De Belgische commissie, die bijdragen inzamelt on aan Hendrik Conscience, „den Vlaamschen Van Lennep", een huldeblijk aan te biedenheeft ook in Noord-Nederland de gelegenheid geopend voor het storten van zulke bijdragen. Ieder inschrijver voor 3 ontvangt later een portret van den beroemden schrijver, en ieder die 5 stort bovendien een bronzen gedenkpenning. Het bedrag kan aan den heer A. W. Sythoff, te Leiden, worden toegezonden. Capelle (Langstraat)13 July. Ofschoon de handel in Hooi van het nieuwe gewas nog van weinig beteekenis is, kan men toch den marktprijs opgeven die te Waspik op 18 per 1000/2 kil. bepaald is. Tegen dien prys wordt het Hooi uit de hooilanden scheep gereden. Op het buitengoed Heidepark, van mevr. de wed. van de Wall Bake onder Hilversum boudt zich een paar sneeuw- witte zwaluwen op. De kersenoogst in Gelderland is zoo goed als afgeloopen. Men is reeds met den napluk begonnen. Over het algemeen was de oogsl voldoende, en waren de prijzen middelmatig. Door de Limburgsche firma C. Rhaedt eo Poels te Yenray worden 10 stuks rundvee naar Hannover gezonden voor de algemeene landbouwtentoonstelling, 6 van Noord-Hollandsch en 4 van Eriesch ras. Onder die tien zijn 4 stamboekdieren en een rund, dat te Winsum den eersten prijs behaalde. Behalve deze runderen aenden bovengenoemde heeren no<r 15 stuks geimporteerde Oxfordshire springbokken in. Als bewijs dat het Friesche vee ook in het buitenland Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. bekend is en gewaardeerd wordt, kunnen wij mededeelendat de Regering van Rumelie inlichtingeo beeft gevraagd van het hoofdbestuur van de Friesche Maatschappij van Landbouw omtrent de beste wijze, waarop ze eenige stieren in Friesland kan aankoopen. Een exemplaar van het Friesche Rundvee- Stamboek is naar Rumelie verzondenen aan de Regering van dat lapd is medegedeeld, dat op de groote tentoonstelling te Hannover op 19, 20, 21 en 22 Julij e.k., stieren en run- deren van Friesch ras aanwezig zullen zijn, die daar kunnen worden gekocht. t Zal niet iedereen bekend zijn, dat de pelerselie genees- kundige eigenschappen bezit. Toch wordt gezegd, dat zij den eetlust prikkelt en een zwakke rnaag versterkt. Men beweert ook, dat haar blaadjes, tusschen de vingers gekneusdtand- en kiespijn stillenindien men aan den pijnlijken kant een balletje dezer gekneusde blaadjes in het oor stopt. Ook de pijn der wond, veroorzaakt door den steek eener wespverdwijnt, naar men verzekert, indien men er gekneusde peterselieblaadjes op legt. Op de tentoonstelling in bet Crystal-palaise te Londen werden Maandag schapen geschoren de wol dier schapen werd in het bijzijn der toeschouwers gewasschen, geplukt, gesponnen opgewonden en gedroogd. Dit laatste duurde te lang om er op te wachtendoch anders hadden degenendie de wol van het levend schaap zagen afnemen, in 24 uren daarvan een geweven en gebleekt stuk kunnen medenemen. Niet t.en onregte, zegt de heer C. de Vos in zijn „Woorden- boek der voornaamste heesters die in Nederland gekweekt worden „Den wilg kan men welligt de voor ons vaderland nuttigste boomsoort noemen. Die uitspraak is niet overdreven. In vroeger jarentoen de kina niet algemeen bekend was maakte men veel gebruik van wilgebast tegen de koorts. In moerassige gronden geplant, is de wilg boven alles nuttig om schadelijke dampen onzijdig te maken; hij is in dit opzigt om zijn koortswerende eigenschappen voor ons land't geeo de Eucalyptus is voor de oorden in warmer klimaat. ,,Daarom is het aan te bevelen dezen boom overal aan te plantenwaar zich daartoe de gelegenheid aanbiedt. Aan on- derhoud kost hij niets; hij streelt het oog en zuivert de lucht, hij verleent schaduw aan het vee en levert bovendien een snel groeijende en zeer bruikbare houtsoort, die voor zeer veel doeleinden dienstig is. Kortom, deze boom draagt zijn naam naar waarheid. Want een wilg is willig." (S. V.) De werkkring van een Nederlandschen tuinman in het laatst der 19c ceuw. Onder dezen titel vinden wij in Semper Firens een aardig verhaal naar aanleidmg van de volgende advertentie in de Opregte Haarlem- sche Courant //Tegen September as. wordt bij Haarlem gevraagd een Tuinman, die geneigd is eenig huiswerk te verriehten, bekwaam voor de moezery, broeierij en bloemcultuur, en tevens kan melken. Zonder voorzien te zyn van zeer goede getuigschriften behoeft men zich niet aan te melden. Adres den heer A. Knoop, Klein Heiligland, te Haarlem, onder n°. 2584. Laat ons even nagaan - zegt A. - wat de gelukkige, aan wien deze betrekkmg ten deel zal vallen, als dagtaak te verriehten heeft. Hij ontwaakt te 4 uur in den morgeiistond. Na zich gewasschen en gekleed te hebben, zet hij de benedenluiken van het heerenhuis open en begeeft zich naar de keuken, maakt het vuur aan en zet al vast water op, - want de keukenmeid, die niet zeer matineus is moet hij tot vnendin houden. Nu neemt hij juk en emmers on, om te gaan melken. Bij zijn terugkomst van dezen arbeid, - alles behalve tuinmanswerk, - moet hy allereerst voor de melk zorgen, vervolgens het melkgerei zorg vuldig schoonmaken, want dit is een hoofdvereischte! Nu haalt hii de sc timers voor den dag en moet als oppasser dienst doen, namelijk de kleederen van den heer des huizes en der overige mannelijke leden van diens gezin schoonmaken dit verricht zijnde, treedt bii op als schoenpoetser en geeft aan eenige paren bestoven of bemod derde laarzen en bottines eeD prachtigen glans en daarna zal hij toonen hoezeer by in het huiswerk is ervaren. t Is half acht. Dag baas," zegt de keukenmeid. Me vrouw kToJsk °en\aonmkimL "ben gr°°te h00"^' d°PerWten' W°rteltjeS' //Groote grutten dan mag ik wel dadelijk gaan plukken ant- woordt hierop de baas En de keukenmeid laat er onmiddeilijk op volgen//Toe baas, pluk dan eerst de doperwten, dan kan je die onder t ontbijt alvast voor me doppen." Kwart over achten. Onze „baas" treedt de keuken binnen en zeet tot de keukenmeid »Hier heb je al de doperwten en de wortels." Nou, antwoordde Na ,/Die wortelen had je eerst wel eens mogen afwasschen t geen de baas handig doet, onderstellende dat hij nu op zyn mamer rustig zal gaan ontbijten met een bak doperwten op zyn sehoot, om die onderwijl te doppen. Nog heeft bij zjin wel- verdiende boterham met verorberd of de werkmeid komt van boven m v,° fe,nf|e b°°d8chap //Baas, Mevrouw is bang voor regen je moet dadelyk den ezel inspannen en de kinderen naar school bren- f.enf zeRt baas, »een mensch gaat maar 66a gang 1 Z°7eel tuln,werk verriehten, dat ik niet weet hoe ik de boel ,n order moet houden Niettemin de baas staat op, spant den ezelwagen in, brengt de kinderen naar de school en teruggekeerd

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1