Iitpzoinleii. - 110 - Bewaren van vleesch. 306de §taat§-Lotery. Schoolspaarbank te Abbenes. zijnde, verznimt hij niet onmiddelijk naar de keuken te stappen, om het restant van zijn zuur verdiend ontbijt machtig te worden. „Zeg er eens," zegt Na, »gooi nu gauw de asch- en vuilnisbakken eens voor me leeg en denk er om, dat je van middag de messen slijpt en cooks, turf en hout in de keuken brengt, hoor je!" Hij begeeft zich kierop naar den tuin, maar ziet, er wordtgetikt op een der ruiten van een raam der tuinkamer door Mevrouw, die hem vraaatW el baas, heb je meteen toen je de kinderen wegbracht, aan 't postkantoor gevraagd naar de kranten en of er ook brieven voor ons waren?" - vNeen, Mevrouw daar had Mietje niets van gezegd" en met een grijnzend: »0, jou stoft'el! tot zijn verdere aanmoediging, kan hij aan zijn werk gaan. Het is intusschen 10 uren geworden. Hij heeft heel wat werk voor 't meseerst naar de broeierij, om hooger te luchten en te scbermen (het was jammer genoeg niet gaan regenen); vervolgens de groote boonen geplukt, sla, komkommers en toekruiden in de keuken gebracht. Hier ontmoet hem mevrouw, die tot iiem zegt Baas, zoo even ontviugen we een brief van mijn zwager Smulgraag, die ons meldt, dat hij heden middag hier komt dineeren met de familie Klaploopers. Heb je nog geen andijvie?" »Wel neen, mevrouw, die zal er pas over een paar maanden ziin." »Nou, breng dan maar wat bloemkool en soepgroenten. Ik vind de doperwten erg dik en dat je nog geen andijvie hebt, kan ik me niet begrijpen. Verleden week op het diner bij den baron van Hoogerwaarde heb ik ze al gegeten." »Met uw welnemen, mevrouw! bij Baron van Hoogerwaarde heeft de tuinman twee tuinknechts en acbt werklieden tot zijn beschikking. Ik ben bier voor mijn persoon all66n; ik ben boer, huisknecht, koetsier, grasmaaier, werkman, tuinknecht en tuinbaas." »Hoor eens, baas, geen brutaliteitje hebt het hier in alle opzich- ten z66 goed. Maar wat ik zeggen wou, denk er om dat we voor dessert moeten hebben aardbezien, frambozen en een meloen, en vergeet niet om het tafelzilver vooral netjes te poetsen." Het is half 12 uren. De man van twaalf ambaehten haalt bloem kool en plukt fruit, maar een rijpe meloen had hij niet. Die zijn doorgaans niet rijp als men ze hebben moet, en allerminst in een kleine broeierij met weinig keus. Zijn schaftuur begint een halfuur later dan van een gewoon werkman, maar daarvoor is hij ook baas" - Om bijna e6n uur 's middags treedt hij de keuken binnen met een vracht turf en hout, gaat vervolgens cooks kloppen en moet het onder 't koffiedrinken als een uitspanning beschouwen, dat hij het zilver mag poetsen om, na deze genoegelijke bezigheid te hebben vervuld, zijn krachten aan het slijpen der messen te beproeven. ,iWat zucht je toch, baas zegt Mietje, de linnenmeid, die haar betrekking niet met de zijne zou willen ruilen, al voert hij den titel van »baas". ,/Och, Mie, ik weet, geen raad om aan een rijpe meloen te komen. Ik heb er geen ik zou er wel een kunnen krijgen bij baas van Marum, maar ik durf niet weg te loopen, zie je, been en weer ben ik een half uur kwijt en ze mochten eens naar me vragen." »Nou," antwoordt Mie, „loop maar gauw even weghet volk zit schter in de veranda koffie te drinken ik zal wel zeggen, dat je naar den kleermaker bent om Meheer zen overjas te halen." Die boodschap had zij eigenlijk moeten doen. 't Was ruim half drie, toen de baas, zweetende als een hollend paard, kwam aanzetten met den overjas van Mijnbeer en een rijpe meloen. Want, 't zij tusschen haakjes en ter bunner eere gezegd op enkele, zeer zeldzame uit- zonderingen na, zijn er geen hulpvaardiger menschen dan de tuin lieden, om elkaar onderling van dienst te zijn. Mijnheer stond hem reeds op te wachten, en ontving hem met de woorden: »Baas, nou moest je nog eens gauw het bloemperk voor de eetzaal wat opknappen." Hij knapte het perk dan ook in der haast op, verwij- derde de uitgebloeide planten, die hij door pas ontluikende verving en begoot zorgvuldig alle potten. Toen hij eindelijk al deze »bagatellen" had verrieht, was het weer hoog tijd om te gaan melken, zoo zelfs dat hij zich geen tijd mocht gunnen, om nog eerst het scherm van de broeibakken weg te nemen. Om zes uren komt hij vermoeid van 't melken terug. Het mid- dagmaal staat, reeds lang gereed, maar hij heeft meer ambitie voor zijn vak dan eetlust. en spoedt zich naar de broeierij, die zijn eerste zorgen vereischt. Daarop eet hij in vliegenden haast, want nog heel wat werkzaamheden wachten hem en daarop gaat hij aan het begieten der planten in de broeierij en der potgewassen, waartoe hij zelf al het benoodigde water moet aanslepen. Daarna bindt hij nog het zomerlot van een paar leiboomen aan, totdat de schemering hem verhindert zijn werkzaamheden voort te zetten. Nu wordt het melkgerei voor den volgenden morgen gereed ge- maakt, en terwijl hij zijn avondeten nuttigt, ontrafelt hij een Mos- covische mat, - de ware tuinman zorgt altijd vooruit, - maakt kluwen van de biezen, om ze gereed te hebben voor het aanbinden zijner laatste erwten. Daarna verrieht hij nog eenigc huiselijke bezigheden en eindelijk - eindelijk begeeft hij zich ter ruste Maar rusten mocht het eigenlijk niet heeten. Hij heeft ambitie en liefhebberij, onze nog betrekkelijk jeugdige tuinman de gedachte aan de talrijke werkzaamheden, die morgen vroeg reeds op hem wachten, houdt gedurende langen tijd den slaap verre van hem en hulp krijgen kan hij niet. Allengs verkeert hij in een half wakenden, half droomenden toestand het ideaal dat hij zich als tuinman had voorgesteld, is verre van verwezenlijkt te zijn. Maar waarom heeft hij dan ook deze betrekking aanvaard Ach, hij was reeds zoo langen tijd tuinknecht geweast. Allerlei gedachten doorkruisten zijn breiu. Zou hij nog eenmaal kunnen huweD met zijn Anna, reeds de geliefde zijner kiDdsehe jaren Maar ziet, tegenwoordig worden meestal ongehuwde of gehuwde tuinlieden zonder kinderen verlangd. Was dan het tuinmansvak zo6 diep gezonken, dat het den vader geen brood meer oplevert voor zijn kroost, of is het een tuinman niet vergund zich te verheugen in "t bezit van aanvallige kinderen, die al dartelend hem omringen Bij die gedachte slaakte hij een diepe zucht. Eensklaps verheldert zich zijn droef gelaateen glimlach ontplooit zijn stroeve trekken. Vermoedelijk rijst in zijn brein de herinnering op aan 'tgeen hij heeft vernomen van de Rijks tuin- bouwschool in spe. Daardoor zal het bedrijf ongetwijfeld in aanzien stijgen daaruit zullen geleerde mannen voortkomen echte tuinlieden, geen grasmaaiers-, melkers-, koetsiers-, buisknechts-tuinlieden. Die sehoone toekomst., als is die voor hem zelf niet weggelegd, speelt hem voor den geest en eindelijk sluiten zich ziju vermoeide oogleden, hij sluimert allengs in en slaapt - hoewel slechts gedurende korten tijd, - den slaap des reehtvaardigen Voor de Texelsche boeren die meestal veefokkers zijn, hoofd- zakelijk van schapen zijn de vooruitzichten dit jaar niet gun- stig. De lammeren bragten in de vorige maand van 3 tot 5 minder op dan voorgaande jaren. Ook de wol is een derde goedkooper dan verleden jaar, terwijl de oude schapen bijna geen geld opbrengen. Ben en ander heeft tengevolge, dat op dat eiland minstens l/2 ton gouds minder zal worden ontvan gen dan in de laatste jaren. Overigens is de hooioogst goed terwijl de meeste gewassen zeer voordeelig staan. De bijenhouders op de Veluwe klagen dezen zomer niet. De nijvere diertjes zijn begunstigd door best weder ijverig in de weer, en menige korf heeft reeds eene zwaarte bereikt grooter dan ten vorigen jare op lateren datum. De boekweit- velden verschaffen nu ruimschoots grondstoffen voor hun win- tervoorraad, zoodat wanneer de toestand zoo blijft als thansmen een zeer voordeelig gewin te gemoet ziet. Door de volgende cijfers kan men zich een denkbeeld maken van de enorme grootte der schaapskudden door sommigen in Australia gehouden De New Sealand and Australian Land Company bezit 300,000 schapen Robert Campell 386,000 Lr. George Henry Moore 90,000 Mr. Dalgetty 208,000 Mr. Clifford 80,000 Mr. Dillon Ball 82,000 schapen enz. Als een bijzonderheid wordt gemeld dat te Liverpool van Boston op een enkel schip zjjn aangebragt 1019 stuks rund- vee. Nog nooit werd zulk een massa vee op een enkel schip aangevoerd. Op reis stierf slechts e6o dier. De heer A. J. van Smirren te Vollenhove heeft een geitje, dat eerst 13 weken oud is en zonder gejongd te hebben een maal daags 1/8 liter zeer smakelijke melk geeft. Moet men dit een gezonden of een abnormalen toestand noemen? In elk geval is het zeker iets heel bijzonders. In eene der laatste zittiogen van de Fransche akademie van wetenschappen werd vleesch getoond dat twintig maanden open in een kamer had gelegen en volkomen goed was gebleven. Het was wel is waar uitgedroogd maar de verschheid kwam door het in water te leggen terug. Dit werd bewerkt door overstrooijen of inleggeu in Dextrine. Wanneer zich dit bevestigl zoo was daardoor niet alleen een goedkoop tniddel maar ook een ge- vondendat voor de gezondheid geen schadelijke of twijfel- achtige eigenschappen der meeste chemische stoffen bezit die tot dat doel worden aanbevbien. Ook zou het niet als andere middelen invloed uitoefenen op den reuk en smaak van het vleesch. Dextrine bestaat uit een op gom gelijkende omzetting van het zetmeel, waarnaar het ook genoetnd wordt. Verdere proeven moeten eerst uitmaken in hoeverre het praktische waarde heeft. De wet gelijk voor iedereen, zoowel in last als in genot; doen dus groote heeren dingen die ook een gemeen man niet passen ook hen treft de crimineele veroordeeling. Zoo werden in Engeland op de Wiltshire Quater-Sessions de markies Townshend, Henry Alpeau en Francis Ellis, die op 24 Mei lord Edward Thyne hadden afgeranseld, veroordeeld de eerste tot eene boete van 500 p. st. en 3 maanden opsluiting, de beide anderen ieder tot eene boete van 100 p. st. In de Koninklijke residentie 's Gravenhage loopen nog 700 kin deren van niin- en onvermogende ouders ronddie geen onderwijs ontvangenomdut de openbare school geen plaats voor hen heeft. Onder Geldersch Veenendaal had Zaturdag een zeer ernstig on- geluk plaats. Een 16jarig jongeling kwam door onvoorzigtigheid onder de wieken van een korenmolenhij werd van de stelling op het dak eeuer daarbij staande schuur geworpen; zwaar gewond en gekneusd werd hem de eerste heelkundige hulp verleend. Van vervoer naar zijne woning onder Ede was geen sprakedaar men voor levensbehoud vreesde. Een man te Elmira (New York), stierf en liet /25000 na, maar men vond geen testament. Een neef en nicht van den overledene namen spoedig bezit van de erfenis en gaven aan een aangenomen kind van den overledene een oude ladetafel. In een van de laden vond zij het testamentwaarbij zij tot eenige ert- genaam werd benoemd. De /iTilburgsche Courant" deelt mede dat de vrouw van Mart Heeren, geboren Mathilda van den Heuvelwonende Kerk 1036 te Tilburg die sedert 4 jaren in weerwil van alle geneeskun- dige hulp bijna geheel haar spraakvermogen had verloren en slechts met moeite eenige verstaanbare woorden kon uitbrengen Maan- dag jl. dit vermogen eensklaps heeft teruggekregentijdens de processie te Scherpenheuvel. Een der paarden der Amsterdamsche omnibus maatschappij dienst doende op de tramlijn Dam-Prins Hendrikkade, moet dagelijks, om van den stal naar zijn standplaats te komeneen banketbak- kerswinkel passeeren. Dit beest is op lekkernijen verzot. Als het den geur van' het gebak ruiktzet het de voorpooten op de stoepzoodat de kop in de deur komt en is niet tevredenvoor het eenige versnapering heeft ontvangen. Heeft het deze gekregen dan zet het rustig zijn weg voort. Woensdag trad te Parijs de heer Edouard Andre met Mile. Nelly Jacquemart in het huwelijk. De jongeman heeft zijne we- derhelft een huwelijksgeschenk aangeboden, bestaande in een huis van zes millioen francs op den Boulevard Hausman en 60.000 francs speldengeld. Bij het huWelijkscontract is bovendien bepaald dat mevrouw Andre, bij eventueel overlijden van haar echtgenoot een jaargeld zal verkrijgen van fr 500.000. Te Neustadt bij Weenen, is onlangs de bliksem geslagen in de danszaal van een herberg. Yier en twintig menschen stortten bewusteloos op den grond. Een kleine jongen werd gedood en twee andere personen doodelijk gekwetstterwijl de vrouw des huizes aan de hand verwond werd. Een bedelaar te Frankfort werd dezer dagen aangehouden en tot drie weken gevangenisstraf veroordeeldomdat hij aan de kerkdeur bedelde. Toen men zijne zakken nazochtvond men niet minder dan ruim tien duizend mark aan bankpapier en geld die hij naar hij vertelde door weinig te eten had bespaard. Eveneeus had hij een lijstje in ziin zak van de inwoners van Frankfort die als zeer milddadig bekend stonden en die hem natuurlijk buiten hun weten ijverig hadden geholpen in het sparen van het kapitaaltje. Te Zellin het groothertogdom Baden is een stoomketel ge- maaktdie zoo groot is dat de directie der fabriek aan de werk lieden in den ketel een feestmaal heeft gegeven, waarbij dertig personen aan een welvoorziene tafel zaten. Het gevaarte weegt 800 cente- naars. Te Berliju is dezer dagen in eene der zwemscholen een proef genomen met een reddingtoestelbestaande uit een zijden kleed waarin drie zakken van caoutchouctwee aan de zijden en een op den rug. Die zakken zijn gevuld met eene chemische stof, die gas ontwikkelt zoodra het kleed in het water komt. Een man die niet kon zwemmen werd met dat kleed in het water gewor pen en hij bleef in eene gemakkelijke houding drijven. De hoe- veelheid gas is zoo grootdat men twee dagen met zulk een kleed kan blijven drijven. Het neemtals het droog iszoo wei nig plaats in dat men het gemakkelijk bij zich kan dragen. Op den spoortrein AmsterdamRotterdam is een kind geboren. Moeder en kind zijn te Leiden in het ziekenhuis opgenomen. Te San Matteo (Mexico) is 11. Zondag gedurende de mis de kerk ingestort. Twee en dertig personen, voor het grootste gedeelte vrou- weu werden onder het puin begraven en gedood. Een twintig werklieden op het dak werkzaamzijn mede verpletterd. Zoodat het aantal dooden buiten de vele gewondenop 52 geschat wordt. »Als vader u kastijdtJan dan doet hij dat uit liefdezei een moeder tot haar zesjarig zoontje. »Waarom doet vader het u dan ook niet, moe?" antwoordde de knaap »hij heeft u toch ook lief!" Een geestelijke in Cephalonia, die over slechte opkomst zijner gemeenteleden te klagen had, heeft, naar een Grieksch blad verhaalteen eigenaardig middel toegepast, om voile kerken te krijgen. Hij heeft namelijk de schoonste vrouw, die in den omtrek te vinden was, als voorlezeres in dienst genomendie nu bij elke godsdienstoefening haar taak ge- trouw vervult. Het middel heeft geholpen; de opkomst is nu altijd buitengewoon groot, en vooral het sterke geslacht" is plotseling bijzonder kerksch geworden. De Gorlitzer Anzeiger verhaaltEen burger onzer stad was in het onaangename bezit van een rooden neus uit welke oorzaak willen wij niet onderzoeken. Hij schreef daarom op een middel tegen die kwaal dat in de dagbladen als zeer afdoend werd aangeprezen. Na enkele dagen ontving hij een antwoord met de uitnoodiging 5 Mark over te zenden, waarna men hem het nniversele middel terstond zou mededeelen. Hij verzond het geld, doch wachlte eenige dagen te vergeefstot eindelijk de post hem een brief bragt, waarvan hij hevig ont- roerde. Het universeel middel was in de vijf volgende woor den vervatt. w.Zuip, tot hij blauw wordt. VIJFDE KLASSE. Prijzen van f 100.-— en daarboven. Achtste I-iist. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs s 512... f 100. 10071.. 100. 15462... 400. 10000. 10191.. 100. 16177... 100. 1643... 100. 12591... 200. 16468... 100. 1724... 1500. 13575.. 100. 17738... 100. 4209... 400. 13724.. 400. 18111... 100. 4267... 100. 14043... 200. 18153... 100. 4747... 1000. 14055.. II 100. 100. 6130... 100. 14085.. 100. 20210... 400. 200. 15024.. II 100. Negende Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 1072... f 1000. 7164... - f 1000. 15091.... f 25000. 1766... 100. 7762... 100. 15973.... 200. 2798... 100. 8513... 100. 16217.... 200. 4633... 100. 8827... 1000. 16530.... 1000. 5549... 100. 9170... 1000. 17201.... 100. 6072... 1000. 9980... U 100. 17610.... 1000. 6098... 200. 10858... 1000. 18383.... 400. 6490... 1000. 11320... 10«0. 19128.... 1000. 6833... 100. 11872... 1500. 19907.... 200. 6871... 100. 11994... 1000. 19991.... 100. 6879... 200. 14792... V 400. 20110.... 1000. 7008... 1000. Tiende Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 899... f 400. 9640... f 200. 14279... - f 1500. 2424... 400. 10104... 100. 14343... 1000. 3955... 100. 10192... 1000. 18103... 100. 4110... 100. 10566... 1000. 18597... 400. 4619... 100. 11737... 100. 19171... 100. 5407... 100. 12749... 100. 20381... 400. 5784... 100. 14102... 100. 100. 6160... 100. Elfde Lijst. Nr. Prijs Nr. Prijs Nr. Prijs 771... f 100. 6500.. f 400. 15447.... - f 100. 1075... 400. 9232... 100. 15457.... 400. 1381... 200. 9581... 1000. 15711.... 400. 1941... 200. 11087... 200. 15738.... II 1000. 2226... 100. 11275... 400. 16070.... 100. 2694... 100. 11532... 200. 18040.... 1000. 2838... 100. 13896.. 200. 18829.... 400. 3056... 100. 14037.. 400. 200. 4087.. 100. 14683... 400. 19192.... 1000. 4108... 200. 14727.. 200. 19312... 100. 4863 100. 15139 100. 20812... 2000. 6023.. 200. Saldo op 27 December 1880 f 679.61 Van 27 Dec. 1880 tot 27 Junij 1881 ontvangen 127.37 806.98 Van 27 Dec. tot 27 Junij 1881 terugbelaald 51.146 755.88s Bijgeschreven interest9.30 Op'27 Junij 1881 in kas l 765.13s De ontvangen interest van het belegde kapitaal over het eerste half jaar 1881 bedroeg 20. Na aftrek van/9.30 voor rente aan de deelnemers der Schoolspaarbankwerd het overige, 10.70, bij het reserve-kapitaal gevoegd. Deze kas was als volgt: Goed saldo op 27 Dec. 1880 15.17s Overschot der interestgelden10.70 Afgegeven 10 boekjes a 16 cts1.60 27.476 Onkosten0-60 In de reserve-kas op 27 Junij voorhanden 26.975 Op 27 Dec. 1880 in voorraad4 boekjes. Oude boekjes bijgewerkt10 14 boekjes. Op 27 Junij 1881 afgegeven10 4 boekjes. Van onwaarde1 Op 27 Junij 1881 in voorraad3 boekjes. Op 27 Dec. 1880 waren in omloop 90 boekjes. Van 27 tot 27 Juny 1881 afgegeven 10 100 boekjes. Van 27 27 afbetaald 4 In omloop op 27 Juny 1881 96 boekjes. Aan Art. 2 van het Reglement is de volgende clausule toege- voegd De maximum-premie in een jaar is 25 cent. Om

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 2