Advertentien. Haver en Tarwe, Veiling van (ironden L AX R. Haver en Rogge. Marttaigten. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping LEGMEERPOLDER. Ongeveer 250 Hectaren Uitmuntend Vruchtbaar HAARLEMMER EER HOFSTEDE, Wei- en Bouwland, HAVER en ROGGE, Haarlemsche PAARDENMARKT - Ill - HAABLEMM E El MEEIi De Bouwmanswoning: My Oultremonl Bouw-, Wei- en Hooiland, Miaarlemmermeer, Het Oudezijds Heeren-Logement, Door Sterfgeval. Eene Siapitale Schuren Boomgaard en Erven De GEWASSEN, (TarweHaverGarst en Boonen), ongeveer 74 Hectaren welig te Veld staande 26 JULI 1881. WaarschuwingWaarschuwing „H0LL0 WAY'S ZALF EN PILLKN Het ONDERHOUD van Gebouwen Bruggen, Beschoeijingen enz., over hetjaar 1881 en de drie eerste maanden van 1882 in zeven onderscheidene Perceelen. met AANHOORIGHEDEN en diverse Perceelen vruchtbaar 18 Hectaren. van SV2 Hectare zeer welig wassende op een stuk Land van den Polderkavel Sectie J, Nr. 29, tegen de Gronden van het Hoofddorp, te in den buitengewoou gunstig gelegen in den Xoorder Legineerpoider, onder de Gemeenten Xieuiver-Amstel en EJtthoornin de nabijlieid van Amsterdam, geteekend NN 10, (bewoond door den Bedrijf- boer H. D E G R A A F)met benevens eenige Perceelen vruchtbaar te zamen groot 40 Hectaren, uitmuntend te Veld staande op het Bouw land tot voormelde Hofstede behoorende. Verkoopen DERTIfiUDE JAARLIJHiCHE VERLOTIKG) van PAARDEJV aanspraak op deze premien te hebben (uit het legaat Heije Van VoorstZervas) moeten de in dit Artikel opgegeven spaargelden minstens twee maanden in de Schoolspaarbank aanwezig zijn geweest. Alleen de 9aldo's van het gespaarde, na aflrek van de terugbetalingen, geven aanspraak op deze premien en komen alleen ten goede voor de schoolgaande kin- deren. Omtrent het reservefonds herinneren wij aan Art. 3 van het ReglementEen reservefonds wordt gevormd uit den overschie- tenden intrest van het belegde kapitaal. Daaruit worden de administratiekosten gevonden en een waarborg geinaakt voor de kasgelden wanneer door buitengewone omstandigheden de waarde van het belegde kapitaal mocht verminderen. Geduren- de het bestaan der Schoolspaarbank kan het reservefonds voor geen ander doel dan tot dekking van eventuele ver- liezeu en tot goedmakiug der administratiekosten worden besteed. JBij opheffing der Schoolspaarbank wordt het reserve fonds ponds-ponds-gewijze verdeeld tusschen hen die op het oogenblik der ophelfing inleggers waren. Abbenes, 8 Juli 1881. Het Bestuur der Schoolspaarbank: D. VAN WlERINGEN VtOTZ. P. Boekel Secretaria. N. VAN B.EEDWIJK. D. de Vlieger. C. Bos. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlemmer- meerpolder zullen, op Donderdag* den 21 Julij 1881, des namiddags ten een ureter Secretarie van den Polder in de Jansstraat te Haarlem, in het openbaar en bij enkele inschrijving AAXBESTEDEX Aanwijzing in loco zal plaats hebben voor de Perceelen 1 2, 4 en 5 op Zaterdag den 16 Julij, 's morgeus ten 10 ure, te beginnen bij de Vijfhuizenen voor de Perceelen 3, 6 en 7 op Dinsdag den 19 Julij e. k., des morgens ten 10 ure, te beginnen bij Halfweg. Bestekken en Voorwaarden zijn, op franco aan vrage, gratis verkrijgbaar ter Secretarie van den Polder en liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. Inlicbtiugen zijn te verkrijgeu bij den Hoofd-Opzigter te Haarlem, en bij de Opzigters van den Polder. Haarlem, den 9 Julij 1881, Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL, Dijkgraaf. J. C. VAN DE BLOCQUERY, Secretarie. Ten overstaan van den Notaris J. S A M S 0 X zalop Woensdaff 27 juli 1881, 's voorm. 10 ure, in het Koffij- huis van den Heer J. PASMOOY, te N.-Vennep, bij Veiling en Afslagin den Zitting, worden TE KOOP gepresenteerd staande en gelegen te HaarlemmermeerAfdeeling VIJF HUIZEN, aan den Yweg, tusschen den Kruisweg en den Vijf- huizerweg, Polderkavel I, Nr. 5, voor de grootte van ruim AanvaardingBonw- en Klaverland met daarop staand Gewas dadelijk na ginning;en Weiland met Woning op 1 Oct. a. s. Betaling Koopprijs 7 Sept. a. s. Opgeld contant. Nadere information te bekomen ten Kantore van voorn- Notaris SAMSONte Nieuw-Vennep. zulks in 4 Perceelen van 2 en 2/i Hectare groot, op het Land met Nommerpaalijes aangeduid. Deze Verkooping zal, ten overstaan van den Notaris J. L. VAX DER MOER. worden gehouden op Vrijdag 22 Juli 1881, 's middags 12 ure, in de Herberg DE WAPENS DAN HAARLEMMERMEERin het Hoofddorp voornoemd. Om inlichtingen vervoege men zich aan het Knntoor van gezegden Notaris aldaar. De Directie der Maatschappij tot Droogmakiog van een gedeelte der Legmeerplassenzal op Dinsdag 2 Augus tus 1881, des voormiddags te 10 uur, in het Lokaal aan de Keizersgracht bij de Huidenstraatte Amsterdam ten overstaan van de Notarissen G. D. BOERLAGE en J. F. HERBSCHLEB in het Openbaar Verkoopen: Het Land is geheel Bezaaid en van Waterleidingen voor- zien en gelegen aan hard gemaakte Wegen. Aanwijzing kan worden gevraagd aan het Stoomgemaal nabij de Roode Paal onder Ateuiver-Amstelalle werk- dagendes voormiddags te 10 uur, van af 15 Juli tot den Verkoopdag. De Veiling zal gescbieden in Perceelen en in Combinatien. Breeder omschreven bij gedrukte Notitien welke met de Vei- lings-Voorwaarden en Kaarttegen betaling van 0.25 per Exemplaar, van af 18 Juli te bekomen zijn ten Kantore van boveogemelde Maatschappij te Amsterdam Kalverstraat 161 en ten Kantore van de Notarissen G. D. BOERLAGE, te WJithoornJ. F. HERBSCHLEB en B. W. SMIT, te Xieuiver-AmstelJ. G. H. TER HORST, te Amster dam en P. LEDEBOER, te Aalsmeer, De Notaris W. K. L O E F Fte Haarlemzal, op Woensdag 30 Julij 1881, 's middags te 12 uur, in het Verkooplokaal DE GOUDEN LEETJWin de Zijlstraat, te Haarlemin bet Openbaar Verkoopen: staande en liggende te HaarlemmermeerAfdeeling BURGER VEEN, aan den Sloterweg, strekkende van dezen Weg tot aan den Slotertocht, uitmakende Polderkavels NN 10 en 11, in 2 Perceelen, die eerst elk afzonderlijk en daarna gecombineerd worden Opgeveild en Afgeslagen. Voorts: Op Donderdag 28 Julij 1881, des voormiddags 11 uur, in het Koffiehuis van den Heer JACOB PASMOIJ, te Xleww- Vennepaan de Hoofdvaart (Haarlemmer meer) om contant geld Breeder bij Billetten omschreven. Inlichtingen en Notitien met Kaartjes te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris, te Haarlem, Groote Houtstraat, Nr. 38. zijn bekend het leste te zijn voor verzwakte gestellenvan streek geraakte lever, gal en slecbte spijsvertering. De wonderdadige kracht van dit middel, en de goede uitwerking die het op den patientwelke aan bovengenoem- de kwalen lijdt, voortbrengtzou ongelooflijk schijnenindienzij niet door tallooze bewijzen van de genezingendie zij bewerkt hebbenen het voortdurende voordeel uit bun gebruik getrokken, ware verwezenlijkt. Zij verzachten en versterken het zenuwgestel zuiveren het bloed regelen de uitwerpingen en maken hetgestel krachtig. Zijn deze middelen eenmaal gebruikt, dan boezemen zij onbegrensd vertrouwen in en duizenden hebbenoordeelende naar eigen ondervinding van de beterschap die zij er van ondervonden hebben, hunne vrienden geholpen door bun het vroege gebruik van, en eene vaste volharding met deze onwaardeerbare middelen aan te bevelen. 16 Doosjes PiUen en Po.jes Zalf 2^~ zijn op franco aanvraag a contant te bekomen bij ALLE APO- THEKERS in Holland; alsmede in HOLLOWAY'S ETABL1S- SEMENT, te Londen533 Oxford Street, vroeger 244 Strand. De Notaris J, F. HERBSCHLEB, residerende te Xieuiver-Amstelzal, op Vrijdag 22 Juli 1881, des voormiddags 11 ure, in het Logement PAARDENBURG in de Buurt over Ouderkerk aan den AmstelGe- meente Xieuiver-Amstelin het openbaar Veilen eil in het drooggemaakt Znidelijk deel des Middelpoldersonder de Gemeente Xieniver-Amstelen wel op Kavels 44 tot en met 50, 56, 64 tot en met 73 79 tot en met 85 en Kavel 135. Aanwijzing zal geschieden Woensdag 13 en 20 Juli, ten 11 ure, uitgaande van het Stoomgemaal aan den Amstel- dijk, nabij de Kalfjeslaan. De Voorwaarden van Verkoop zullen drie dagen bevorens ter lezing liggen ten Kantore van den Notaris J. F. HERB SCHLEB, aan den Overtoom J 119, te Xienu-er-Amstel, alwaar ook alle verdere inlichtingen te bekomen zijn. enz. De L0TEX zijn verkrijgbaar voor f 10 de elf StukS aan het Kantoor der HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING. Het t'omite. Zekere Apothekers in de Nederlanden bedriegen het Publiek grof door verkoop van zoogenaamde welke zij zelven fabriceren en welke niet alleen van onwaarde zijn, maar ook schsdelijk voor de Gezondheid. Ieder PotofDoosje, het eclite Medicijn beeft op de Etiquette het opschrift533Oxford StreetAondonen draagt de stempel der Regering van Groot-Brittanniemet de daarin gegraveerde woorden Hollow-ay's Pills and Ointment. A-rnsfCl'<lum11 Julij. Vee. Ter inarkt heden aangevoerd: 519 Runderen vette le kwal. 88 c. 2e kwal. 82 c. 3e kwal. 72 c. per kgr.Melk- en Kalfkoeijen 140 a 27076 nuchtere Kalveren f 6 a/9; 137 Schapen en Lammeren /2 7 a 8 371 vette Varkens 50 a 55 c. per kgr. 16 Biggen 7 a 13. 13 Jalij. Gbanen. Tarwe per 2400 kgr. in loco zonder handel. Op levering zonder koers. Rogge per 2100 kgr. in loco onveranderd Petersburger f 225 Canada/246. Op levering hooger verkocht Oct. 191, 192 /193, 194, 193 Maart /184, 183. Zaden. Koolzaad op 800 kgr. Olie per 2000 kgr. 2 lager, in Oct. /344 April /354. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap-Olie per 100 kgr. iets trager, /32," 31 jf. Lijn-Olie per 100 kgr. mede iets trager, /30f, 301. Koeken. ltaap- koeken (1000 kgr.) /92 a 98 Lijnkoeken (100 kgr.) /10J a 121. Vee. Aangevoerd: 143 vette Kalveren: le kwal. 95 c., 2e kwal/75 c. per kgr.; 6 Graskalveren 83 nuchtere dito 7 a 11 102 vette Varkens 49 a 54 c. per kgr. 14 Julij. Hogge per 2100 kgr. op levering aanvankelijk hooger, sluit flaauwer Oct. 193, 194. 195, 194; Maart 1882/183, 184,185,186, /185, 184. Tarwe per 2400 kgr. op levering lager Nov. /288. Aakdappelen. Westlandsche Zand /3,20 a 3,50 dito Klei in manden 2,— a 2,60; dito losse/1,90 a 2,20; dito Muisjes/4 Westlandsche Amerik. 1 a 1,10; Katwijker Zand 2,80 a 4,20; Kijnsburgers/1,90 af 2. Aanvoer 3500 hectoliter. Handel in kleigoed levendig Zand-flaauw. Delft, 14 Julij. Botek 58.— a 66.naar kwal. per 1 vat. Dockum13 Julij. Vi.as. Op het land zijn deze week nog een paar partijtjes verkocht, doch de aanvoer aan de markt is steeds van weinig beteekenis. Gouda, 14 Julij. Kaas. le kwal. 29,— a 33,— 2e kwal. /25,a 28,— per 50 kgr. naar kwal. en wigt. Aanvoer 202 partijen. Handel matig. Haarlem, 11 Julij. Gbanen. Witte Tarwe 10 a 10,50; Hogge 8,10 a 8,50; Haver 4 a 4,75; Garst/5,10; Duivenboonen 7,90 a 8,40. 13 Jnlij. Vee. Aanvoer ter markt8 Koeijen en Ossen, waarvan 4 verkocht tot /130 a 240 15 nuchtere Kalveren, verkocht tot /6 a 11 44 Schapen, waarvan 32 verkocht tot/22 a 34 35 Lammeren, waarvan 21 verkocht tot 10 a 12 9 Biggen, verkocht tot /10 a 22; 1 Paard, verkocht tot 60. Kaas. Aangevoerd en verkocht 128 stapelsuitmakende 15,806 stuks wegende 30,971 kgr. Hoogste prys 84,per 50 kgr. Hoom, 9 Julij. Vee. Aanvoer: 30 Paarden 60 a 250 6 Koeijen 180 a 180 16 Kalveren /8 a 20; 25 Schapen 23 a 30 15 Lammeren /13 a 17; 30 Varkens/16 a 2876 Biggen/8 a 10,50. Eijeben. 5200 Kippen- /3,50 a 4,— en 3000 Eenden-/3,70 per 100. 1050 hectol. Aabdappelen 2 a 2,50. De handel was matig.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 3