lier. 1881 Vrijdag, 22 Julij. No. 29. VAN A AN LANDBOTJW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/a Cent. Iloofd-Agent en voor (lit Weekblad, te Ilaarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven ran 1319 Julij 1881. Texel14 Julij. Dezer dagen werden vele partijen Wol van de hand gedaan vette tot 85 c., schoone tot7 1.20 per kgr. l»«p HAARLEMMERMEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. i iterlijk Woensrtng.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De inschrijving voor de op 21 Julij 1881 door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemmermeerpolder gehouden aan- besteding van het onderhoud van gebouwenbruggenbeschoei- jingenduikers, rol-, my I- en zeilpalen van den Haarlemmer meerpolder over het jaar 1881 en over de maanden Januarij Februarij en Maart 1882, met de levering der daartoe be- noodigde materialen is geweest als volgt Ingeschreven werd voor Perceel 1: door J. Hulsbos Lz., te Haarlemmermeervoor 1469.50. Perceel 2: door W. Ilulsebosch, te Bennebroek, voor 1495.J. Bruiju Jr., te Haarlemmermeer, voor1365. A. Biemond Wz., te Hillegom, voor ^7" 15 50. Perceel 3: door G. Bleeste Haarlemmermeer, voor 72000.P. van Essen, te Halfweg, voor 71897.W. Coppee, te Halfweg, voor f 15S0. Perceel 4: door A. Biemond Wz.te Hillegom, voor 7 1090.J. Hulsbos Lz.te Haarlemmermeer, voor f 769.25. Perceel 5door W. Hulseboschte Bennebroekvoor 7 1875.J. Biuijn Jr.te Haarlemmermeer vooi-71478. A. Biemond Wz.te Hillegom, voor 7 1800.H. v. d. Vossen, te Bennebroek, voor 71796.S. Planting, te Haarlemmermeer, voor 7 1383.S. Guldemond, te Hille gom voor 7 1 583. Perceel 6: door G. Blees, te Haarlemmermeer, voor 7 2100.W. Coppee, te Halfweg, voor 71828.P. van Essen, te Halfweg, voor f 1997. Perceel 7 door J. Hulsbos J.Cz.te Haarlemmermeer, voor 7 1120. Bij de verkiezing van Leden voor den Gemeenteraad van Haarlemmermeer, gehouden op Dingsdag 19 dezer zijn uit- gebragt 413 geldige stemmen. Daarvan hebben verkregen de heer Jan Tensen 307 de beer P. de Breuk 291, de heer P. Verkuijl 286 en de heer G. B. 't Ho oft 274 stemmen zoodat genoemde vier heeren als zoodanig zijn ge- kozen terwijl eene Aerstemming moet plaats hebben tus- schen de heeren: Jan Ysbrand Ran die 181 en Pieter Koppes, die 118 stemmen had bekomen. Het bureau van stemopneming bestond uit de heeren J. W. Lantzendorffer, voorzitter; B. Biesheuvel en N. T. Dor- beck, stemopnemers. De /zfTstemming is bepaald op Dingsdag 2 Augustus e. k. Op een der ingeleverde stembiljetten stond het volgende versje P. de Breuk dat is een man Die zeggen durft en spreken kan Daarbij een man rond en vast En nimmer in 't donker tast. Ten slotten stem ik nog een man En schrijf zijn naam J. IJ. Ran. GEBORENWillem zoon van T. Kulk en A. Hofman. Albertus, zoon van J. Huurman en M. van Diemen. Alida Gezina, dochter van L. M. den Ouden en A. G. Ides. Jacobus Martinuszoon van A. de Graaf en T. van Tol. Trijntje dochter van H. Engel en D. Lewis. Jan, zoon van P. Heij- stek en M. Heijstek. Jacob, zoon van K. Santifort en H. Bakker. Cornelia, dochter van J. J. Jausen en A. Persoon. Jacob zoon van A. de Wilde en S. Meijer. LEVENLOOS GEBOREN 1 kind van W. van Workum en E. van Aalst. ^OAERLBDEN Jaapje de Rooijoud 6 jaar, dochter van X. van Wirdum en A. de Rooij. Daniel Robijn oud 57 jaar, gebuwd met L. Vreeswijk. Klaasoud 4 maanden, zoon van J. Koster en A. Gort. Jan, oud 7 maanden, zoon van J. Kooij en M. A. Verploegh. Gerrit, oud 4 maanden zoon van A. de Jong en K. Krijgsman. Cornelis van der Spruit, oud 63 jaar, geliuwd met W. van Oosten. Jan Willem Antonie oud 7 maanden zoon van A. den Haan en B. Boterman. ONDERTROUWD geene. GEHUWD H. Klootwijk met N. Hoogmoei. J. de Koek- koek met N. Mesman. C. Lagendijk met O van Eck. Agenda voor de Vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeerte houden op Donderdag den 28 Julij 1881, 's voormiddags 10 ure, in het Raadhuis. 1. Ingekotnen stukken en mededeelingen.2. Aanbieding der Gemeenterekening over 1880. 3. Wijziging van het Kohier ~vaiT"Hoofdertijken Omslag voor 1881. 4. Adres van J. Vliegerom kwijtschelding van boeten. 5. Brief van het Gemeentebestuur van Leimuiden, over het schoolgaan al- daar van kinderen uit deze gemeente. Een jufvrouvv te Vlijmenzoo lezen we in S. F., heeft eene oofttuin van /2 hectare, beplant met struiken van witte kruisbessen niets anders. Men vroeg aan de juferouw hoe grool de opbrengst was van hare teelt. Zij deelde mede, dat zij bij een goed jaar rekenen kon op een opbrengst, waarvan zij twee jaren leven kon. Dit antwoord was nu wel wat ontwijkend, maar toen men verder vroeg hoe groot de opbrengst was van elke struik deze waren zeer groot toen zeide de jufvrouw, dat ze gemiddeld op 3, zegge drie, guldens per struik kon rekenen. Nu zullen er p m. 3000 kruisbesseustruiken op een halve hectare geplaatst kunnen worden, als men ze op 1.25 M. afstand plaatst; vvil men ruimer planten, bij v. op 1.85 M. dan kan men rekenen op 2100 struiken, in 't eerste geval zou genoemde jufvrouw „bij een goed jaar" 9000 gulden, in het tweede geval 6000 gulden trekken van een halve hectare 11 Neemt men nu aan, dat op een „goed jaar" niet altijd te rekenen valt, dat de opbrengst slechts op 1 gulden per struik gemiddeld mag gerekend worden, dan is deze teelt nog zeer voordeelig, 3000 of 2100 gulden van een halve hectare. Daarbij dient men in 't oog te hondendat de oogst in vier of vijf weken „binnen" is, want de kruisbessen worden groen geplukt; dat men geeu moeite behoeft te doen om de waar aan den man te brengenwant ageuten komen de vruch- ten opkoopen lang voor men ze plukt. Uit Cincinnati (in Amerika) wordt gemeld, dat in bet westen de temperatuur Dingsdag buitengewoon hoog was. In de stad wees de thermometer 104 gr. In de fabrieken werd niet gewerkt19 gevallen van zonnesteek kwamen voor, waarvan 14 met doodelijken afloop. Te St. Louis bezwe.ken 23, te Petersburg 21 menschen. Veel vee stierf in de spoor- treinen en in vele westelijke steden stond het werk buitens- huis geheel stil. Uit Hannover wordt van Zondag middag gemeld: „Heden nacht kwam na een voorspoedige reis de bezending Friesch vee voor de internationale tentoonstelling aan. Voor- spoedig, want een der vaarzen van Albert S. Herz, te Oos- terendheeft onderweg de familie vermeerderd, en de koe van IJke de Jonge, nr. 492 van het Friesche Rundveestam- boek, heeft op reis twee mannelijke spruiten ter wereld gebragt, een wel wat al te groote zegen op eens; intusschen is op dit oogenblik de toesland van moeder en kinderen voldoende. „De tentoonstelling getuigt van een breede opvatting. Om iets te meldener zijn 800 paarden ingevoerd, herkomstig, behalve uit Duitschland, uit verschillende andere landenbe paald uit EugelandBelgie en Frankrijk. In de afd. Rundvee komt Nederland goed voor den dag, hetgeen misschien te danken is aan de ondernemingszucht van eenige der op Duitschland handelende kooplieden, welligt 00k meer een gevolg van het zelfstandig optreden der le afdeeling van de Friesche Maatsehappij van Landbouw, diehier, onder eigen vlag, eene vrij belangrijke inzending doet. „Onder de benaming van Hollaudsch ras zijn of worden ingezonden behalve de zes stieren nr. 7, 17, 52, 47, 48 en 45 van bet Friesche Rundvee-Stamboekeenige Groningsche en Noord-Hollandsche dieren. Onder de melkkoeijen komen, behalve de acbt der afdeeling nog 104 uit verschillende deelen van ons land voor, waaronder er volgens den catalogus zijn van „Amsterdamsch" ras, misschien wel in de Kalverstraat geboren. „Behalve de 4 vaarzen, door de afd. ingezonden, zijn door de kooplieden nog 44 toegezegd, zoodat de strijd voor de bekrooning inderdaad belooft ernstig te zullen worden. „Het bestaan van het Friesche Stamboek treedt hier meer op den voorgrond daar 00k particulieren kooplieden zich hebben beijverd om het nummer van het Stamboek op de dekkleeden der beesten aan te brengen." Men schrijft aan de leidsche Courant„Zoodra de pluk van komkommers toeneemtwat nu het geval isontbreekt het 00k niet aan den groei van andere tedere veldvruchten zooals augurken en snijboonen die gaarne warmte hebben. Het laat zich aanziendat het een en ander dit jaar wel zal gelukken. Over het algemeen gaat het dan 00k best met de tuingroeutenhoewel eene regenvlaag voor moezerij en weiland zeer welkom zou zijn; de bloemkool vooral kan het slecht met droogte vinden. Maar het hooi komt zonder stoornis zeer ge- wenscht binnen en de late aardappel staat zoo krachtig te veld als kan verlangd worden. Met den vroegen aardappel gaat het 00k in het geheel niet nadeelig hoewel er sprake is, dat bij het rooijen een enkele zieke knol gevonden wordt. Misschien is het droge weer juist heilzanm om de ziekte te voorkomeu. Er zijn voiop geurige aardbezien maar naar perziken en prui- men zal te vergeefs verlangd worden. „Aan een boom zoo vol geladen", zal dit jaar geenszins op de pruim van toepassing kunnen zijn. Er worden uit de bakken mooije meloenen ge- sneden en de kasdruiven zien er heerlijk uit." Te Saltdalen, in Noorwegen, zijn drie boerderijen plotseling weggezonkenzoodat de akkers thans 11 vademen onder water staau. Men schrijft het gebeurde daaraan toe, dat de onderste lageu van den grond langzamerhand door het water zijn weggespoeld. Gelukkig hebben de bewoners bijna al hun vee en 00k nog eenige meubelen kunnen redden, voordat alles verdween. De uitvoer van vee naar Engeland is thans zoo gering als slecbts zelden het geval was. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden niet meer dan 12,700 schapen uitgevoerd. Nog verleden jaar werden in hetzelfde tijdvak 41,000 scha pen verscheept. In de bladen is medegedeeld, dat de Gemeenteraad van Zalt-Bommel een bedrag van f 1393 aan pachtsommen over de jaren 1877 en 1878 oninvorderbaar heeft moeten verklaren. Er is bij het berigt dit bijgevoegd: „l)e tegenspoed, in de laatste jaren ondervondenbrngt vele huurboeren aldaar op den rand der armoede." In Zwitserland telt de rundveestapel ongeveer 2,000,000 stuksdie 15 millioen liter melk produceeren. De uitvoer van kaas is van 52,000 metrieke centenaars (d. i. elk van 100 kilo) in 1852, gestegen tot 217,000 metrieke cente naars in 1880 is na dat jaar dank zij de hooge inko- mende rechten die Doitschland verordende erg in bet naauw gebragt. De Cheltenham Examiner deelt een eenvoudig en beproefd middel tegen den zonnesteek medehierin bestaande, dat zjj, die bij felle hitte op het veld arbeiden, el ken morgen een versch koolblad in hun hoofddeksel leggen. Daardoor zal het hoofd onder de lieetste zonnestralen frisch blijven en beboefc men voor zonnesteken niet te vreezen. In het tijdperk van 12 Juni tot 9 Juli jl. zijn geene ambts- berichten omtrent bet voorkomen van longziekte onder bet rund vee ingekomen. In het daaraan voorafgaand tijdvak van vier weken waren evenmin gevallen dier ziekte bekend geworden. Het programma van het onderwijsrakende de ryksland- bouwschool te Wageningenvoor het leerjaar 18811882, is wederom verschenen. Allen die eenig belang stellen in die inrichting, de eenige van dien aard in NederlaDd raden w(j ten sterkste aan met dat programma kennis te maken. Zij die er aan denken hunne zoons derwaarts te zenden kunnen zieh op de hoogte stellen van de eischen van toelatingtot de ver schillende afdeelingeu. Het getal lesuren in de verschillende vakkenen door welke leeraren die worden gegeven bene- vens de prijs der school- en kostgelden worden naauwkeurig opgegeven. Hoewel die school zich in een betrekkelijk groot getal leer- lingen mag verheugen, zoo is dat getalin evenredigheid van den landbouwenden stand in verschilende gewesten bij lang na nog niet groot genoeg. Dat de landbouwers er dan meer notitie van nemen zou voorzeker zeer gewenscht zijn. Als een beproefd middel om de muggen uit huis en stal ling te verdrijven, wordt aanbevolen het branden van een weinig hooi, hetwelk men na er de vlam te hebben aangebragt, slechts beboeft te laten dampen. Door deze dampgeur zal dit zingend stekend ja zelfs venijnig insect zich aanstonds verwijderen. Om sterke boter weder goed te makeD schrijft v. d. B. in de Landb. Ct.wordt aanbevolen zulke boter in versche melk goed door te kneeden en daarna in versch water over. Op deze wyze behandeld, wordt de boter van sterken smaak bevrijd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1