r. 1881 Vrijdag29 Julij 30. AAN LANDBOUWGEMEENTB- EN POLDER-BELANGEN T wee - e n-T w i n l i gs t e Jaargang. GEWTJD. Gemeenteraad van Haarlemmermeer, Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 13J/a Cent, IIoofd-Ag'enten voor ilit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 28 Julij 1881 BURGERLIJKE STAND. Aangegeven ran 20—26 Julij 1881. Het oinveder en de boomen. R. AARLEMIUGRII EE Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE T0EZEND1NGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAX BO.\GA C°.te Amsterdam. WJlterl\jK Woensdag. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Agenda voor de Vergadering van Hoofd-Ingelandeu van den Haarleirimermeerpolder, te houden op Woensdag 3 Augustus 1381, des morgens len 10'/t ure, in het lokaal van Staats, te Haarlem. 1. lnslallatie van de nieuw benoemde Hoofd-Ingelanden. 2. Meriedeelingen. 3. Rapport der Finaneieele Commissie over den slant van betaalde posten uit de Onvoorziene Uitga- ven dienst 1880. 4. Idem van te doene alschrijvingeD uit den post Onvoorziene Uitgaven dieust 1880. 5. Vast- stelling der Rekening over 1880. 6. Adres van den heer Grippeling om aankoop van polderkade. 7. Adres van C. Kamerom plaatsing van een molen tot het opmalen van wa ter. 8. Benoeming van een lid der Finaneieele Commissie voor 1881. 9. Benoeming eener Commissie tot onderzoek der Begrooting voor 1882. 10. Vaststelling van een Sup- plement-Begrooting voor 1881. des morgens ten 10 ure, ten Raadhui/.e. J oorzitierdc Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 14 leden. De notulen der vorige Vergadering worden na lezing goed- gekeurd. I. Wordt mededecling gedaan van den uitslag der aanbe- steding van het Onderhoudswerk aan de Scholen. II. Aan den Raad wordt aangeboden de Gemeenterekening over het dienstjaar 1880, welke wordt gesteld in handen der Finaneieele Commissie. IK. Wordt gewijzigd het Kohier van den Hoofdelijken Om- slng dienst 1881, naar aanleiding der wijziging van den aatislag van den reclamant A. van Kalmthout. IV. Komt in behandeling het adres van J. Vlieger aan- nemer der school- en schrijfbehoeftenom kwijtsclielding van boete. Het voorstel der Finaneieele Commissie is, om hem 50 boete op te leggen. De heeren van Riessen en Tensen vereenigen zich met dat vooistel; hetwelk bij stemming wordt aangenomen. V. Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van het Geraeentebestuur van Leimuiden wordt besloten aan dat Be- stnur te berigtendat bij deze Vergaderinsr geen plan of voornemen aanhangig is tot het bomven van eene school nabjj de Oude Metering, en dat, zoolang de kinderen te Leimui den op dezelfde voorwaarden kuDnen school gaanof zich geene buitengewone omstandigheden voordoen, men ook niet voornemens is oin tot het bouwen eener school over te gaan. A I. Wordt gelezen de door den Districts-Schoolopziener in- gezonden voordragt van drie personenvoor de be'rekking van Hoofd der school nr. 9. Met 13 stemmen wordt als zoodanig henoemd de heer C. de Vries IIz., te Westergeest (in Friesland), om in functie te treden 1 September 1881. VII. Aan mejufvr. E. Assenbroek wordt, op haarverzoek, tcgen 1 September e. k. eervol ontslag verleend als Gemeente- vroedvrouwaan den Lijnden. VIII. De Voorzitter deelt mede, dat voor de betrekking van onderwijzeres aan School nr. I zich nog geen sollicitante heeft aangemeld. \roorts dat maatregelen zullen beraamd moeten worden tot vergrooting van school nr. 4, of tot het stichten van een nieuwe school aan den Kruisvvegwaarover een onderzoek worrit ingesteld en het oordeel zal worden ge- vraagd van de Plaalselijke Schoolcommissie. Dit laatste geeft den beer De Breuk aardeiding om eenige meriedeelingen te doen omtrent, de wijze van haudelen, ge- volgd door den Districts-Schoolopziener, len opzigte van een schrijven van de 1'laatselijke Scboolcommissie aan dien amb- tenaar, in zake de leerplannen voor de verschillende scholen. Spreker vindt die wijze van handelen onheusch, want door die wijze van handelen wordt de Commissie een wassen neus, De heer Bultmau is het niet eens met den heer de Breuk, alsof de Schoolcommissie niets zou beteekenen. Die Commis sie adviseert aan den Raad welk Collegie daarna beslist. Burgemeester en Wethouders kunnen niet alles overzien en daarom is eene Schoolcommissie noodigen die Commissie moet, door de juistheid barer adviezen, de. verschillende au- toriteiten dwingen om te worden gehoord. Nadat liierover nog eeuige gedachtenwisseling had plaats gehad heeft deze zaak geen verder gevolgen wordt de Vergadering gesloten. Bij de verkooping van veldvruohteuwassende op de hoerderij Buitenrustte Hoofddorp zijn 2 hectaren 25 aren haver voor 385 verkocht aan R. Groeneveld 2 hectareu, 25 aren haver voor f 345 ver kocht aan M. Hemmer,- 2 hectaren, 25 aren tarwe en haver voor/261 verkocht aan F. van Klaveren 2 hectaren 25 aren haver voor 400 opgehouden. De brand, die den 25 dezer des avonds omstreeks 10 uur plaats had was niets anders dan zaadstroo, aan den Lisserweg. Dit hranden had eveowel plaats zonder voorafgaande keunis- gevingwaardoor overtreden is artikel 11 lr. c der politie- verordening. Overtreding van die bepaling wordt gestraft met eene geld- boete van fa tot 25 en 3 dageu gevangenisstrafte zamen of afzonderlijk. De 19-jarige zoon van F. van de Polte Burgerveenheeft een slag van een paard gekregenten gevolge waarvan hij ongeveer twee uren later is overleden. Den 25 Julij zijn op de paardenmarkt te Ilbofddorp aan- gevoerd 85 paarden8 veulens en 14 hitten. GEBOREN Martijntjedochter van K. van Keulen en G. Witte. Matje, dochter van C. van Iperen en B. Boogaard. Dirk zoon van J. van Tol en K. Yreeken. Anneke dochter van L. Roubos en A. Verkuyl. Barbera Ida Adriana dochter van B. Duwel en K. Verduin. Maartje Wilhelmina dochter van C. Groenewegen en L. van Dalen. Francina, dochter van J. Slot en F. van Lakerveld. Hendrikus, zoon van J. Scholten en A. van der Peet. Hendrikzoon van B. van 't Hof enH. Yaalburg. Cornelis, zoon van P. Kaptijn en M. ltomijn. Jan t zoon van S. van Geest en R. Kool. Arie zoon van G. van Waveren en H. W. van Keulen. Cornelis, zoon van J. Lou- werse en J. Kabboord. Frans, zoon van A. Bogers en G. Koenen. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van W. Oudshoorn en P. Gootjes. OVERLEDEN Brigitta, oud 6 maanden, dochter van C. Pater en E. Quax. Govert Willem, oud 6 maanden, zoon van E. van der Wal en M. den Dekker. Willem, oud 11 dagen, zoon van T. Kulk en A. Hofman. Filippus, oud 19 jaar, zoon van F. van de Pol en E. P. van Weerdenburg. Aagje oud 15 maan den, dochter van C. Vroom en T. van der Vorm. ONDERTROUWD J. van Tilbnrg met A. M. B. Kuijpers. GEHUWD geene. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze ge- meente mogten ophouden, worden zij in hun belang aange- maand zich ter Secretarie aan te mclden voor de inschrijviiig in het Bevolking-Register: Johannes Glas,gekomen van Wissekerke. Bastiaan van de Nieuwendijk, Middelharnis. Jacob Groot,Scbellinkhout. Guurtje Barker,(j Westzaan. Johannes OosterhoutRotterdam. Jacob Kuiper, Heer-Hugo-Waard De Eerste Kamer der Staten Generaal heeft Donderdag 28 dezer, met 21 tegeu 17 stemmen, het ontwerp tot aanleg van een Kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Mer- wede (verbetering der KeuLche Vaart) aangenomen. IIllilllBIU, 27 Julij. Op de gehouden paardenmarkt alhier zijn aangvoerd1187 paarden en 25 veulens van Duitsch Engelsch en inlandsch ras. De paarden golden 800 tot /60. De veulens brachten /100 a /150 op. Er was een levendige handel. Aan het op de tentoonstelling te Hannover iiiggezonden P'riesch vee isbehalve vele bekrooningen ook nog toegekend de eereprijs van den Duitschen Keizer. Deze eereprijs bestaat in een zwaar zilveren blad met zilveren koffiekan en toebe- hooren. Van de Veluwe meldt men: „De bijen doen het dit jaar uit- stekendvooral ook sedert ze uit de Betuwe teruggehaald en aan de bloeijende boekweitvelden gebracht zijn. Blyft het nog eenige dagen zulk gunstig weer dan kan men een buitengewoon voordeelig honigjaar verwachten 't geen vooral den bijenhouders welkom zal zijnveor wie de laatste jaren min der voordeelig zjju geweest. Door de firma E. H. Krelage Zoon te Haarlem die ge- lijk men weeteen emporium in de Passage Zandvoort heeft, zijn thans drie meisjes aangesteld om kleine bouquetjes cor sage- en boutonniere-bloemen aan de badgasten en bezoekers aan te bieden. Die meisjes zijn aan een streng reglement on- derworpen. Er is weder sprake van nieuwe plannen voor de droogma- king van de Zuiderzee. Daardoor zou eene uitgestrektheid van 20,000 bunders land worden verkregen. Het werk der droog- making zou 7 a 10 jaar duren en de kosten ongeveer 110 millioen bedragen. De Zuiderzee te herscheppen in vruchtbaar land is een grootsch denkbeeld. Het komt ons echter voordat er voors- hands nog zodveel voor onze waterbouwkundigen te doen is, dat zij de verwezenlykiug van dat denkbeeld nog wel eenigen tijd kunnen uitstellen. De vlasoogst is in Dantumadeel tegenwoordig in vollen gang. Honderden handen zijn hezig dit nuttig gewas uit den groud te trekkenin bossen te binden en daarna in de rotting te brengen. De oogst van dit product valt dit jaar beter uit dan men het in vele jaren gewoon is want ofschoon vele stuk- ken juist niet vcel zaad opleveren is het vlas lang en zwaar en verwacht men dat het van uitmuntende kwaliteit zal zijn. Eerstdaags zullen de eerste proefbundels van het nieuwe gewas ter markt gebragt worden. Veld Patieuciek raid of Schaap-zuring Rumex acetosella is een belangnjke plant der veelkncppige Polygoneae. Zij wordt vooral door de schapen (ook door ander vee wel) graag genuttigd. Er is veel zuringveel zuur in die planthet beroemde zuringzout wordt er uit getrokken en daar dal zeer goed is om vlekken uit liunengoed le wrijven, maar zeer slccht is om in le neinen moet men voorzichtig zijn d it't vee er nie,t te veel van eet. Evenals de in t wild groeiendc Schaapszuring of 't Patienciekruid zijn er veel van die zuringsoorten. Zoo de wateiznring de gekrulde zuring euz. Zeer nuttig zijn ze vooral de gekweekte of keukenzuring is als zoodanig bekend. Maar wat nu speciaal betreft de Schaapszuring of het Patiencie kruid dit groeit in 't grasvolgens het sprcekwoordniet in alle hoven. Want veel meuschen loopen, liever dan ge- duldig te wachtenin de wiide boekvveit, een veelknoppige verwant van het Patienciekruid. Uit Weslstellingweif meldt men aan de N. R. Ct.: De landbouwer Kuipers te Steggerda heeft het plan omonder meriewerkiug van verscheidene Friesche boeren en anderetiin den Staat Jowa (Vereenigde Stateu) een kolonie te vormeu van Nedei landsche emigranten. Met dat doel zijn door zijn zoon H. Kuipers, die zich thans in Jowa bevindt, 25,193 akkers land voorloopig besproken zoodat de eigeuaren ze niet aan anderen kunnen verkoopen. Bedoelde akkers behooren aan de heeren Hoopers en Richardson en liggen in de onmiddellijke nabijheid van het stadje Doonaan bet spoor en aan eene rivier, de Rock River, eenzijtak van de Mississippi. De grond- soorten bevinden zich reeds in Amsterdam en zullen ten onder zoek naar de Iandbouwschool te Wageningen worden gezouden. De prijs is nog geen 8 dollar 20) per akker. Vooitdurend worden w(j door zware onweders geteisterd maar al te vaBk eischen die verschrikkelijke natuurverschijuse- len tal van slagtoffers. Weest dus op uwe hoede gedurende het onweder. Wantrouwt vooral de boomen. Niet zoozeer de boomen van een woud zijn gevaarlijk waDt het zou al heel toevallig zjju als men onder de ontelbare menigte boomen dien tot schuilplaats uit- koos welke getroffen zou worden. Integendeel gaat men op een meter of tien afstand van een' hoogen eik staan dan kan men zich beveiligd rekeDen voor den bliksem. De boom is bliksemafleider. Maar weest op uwe hoede voor die groote alleeu staande boo men of boomgroepen hier en daar in het vlakke veld ver-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1