1881. Vrijdag, 5 Augustus. N°. 31. V A A A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BEL AN GEN GEWIJD. rwee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Prijs van het Abonnement: in het Jaary 6._ Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12(/2 Cent. Hoofd-Agenten voor (lit Weekblad, te Haarlem P. VAN CITTERT ZONEN. Een onzer belangstellende Lezers 1041. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 27 Julij—2 Augustus 1881. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 30 Junij 1881, II A A R L E M M E It M E E R. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENRED ARTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BOiVGA C0., te Amsterdam. UiterHfk Woensrtag. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren aan wiens welwillendbeid wij reeds meermalen uitmuntende bijdragen te danken hadden, heeft de goedheid ons thans afschrift mee te deelen van een cigenliandigen Brief van Leecliwatergevonden in de papieren van den toenmaligen Seeretaris van Rijnland, Cornelis van Schilperoort. Onder hartelijke dankbetuiging aan den geachten inzender, laten wij dit stuk hier letterlijk volgen Desen brieff met dit Packsken salmen bestelle Aenden Erntfesten Wijs en Voorsienygen Heer Schilperoort, Seeretaris van Rynlandt, Resyde- rende Opt gemenelants-Huys tot Leyden. P^° Loon die bode, cyto Loff sy Godt bovenalIn Amsterdam den 10en Septemb. Mijnheer ende goede vriendt, Seeretaris Schilperoort. Also nu gearbeyt wert om het Ocktrooy te versoecken vant bedycken vande Haerlemer ende Leytse Meerso en heb ick niet connen nalaten dit rnijn Meer-boeck in druck te laten gaen tot een verquickinghe ende Remonstrantye van alle lieffhebbers die gesint syn tot DycasyeSo ist dat ick UE. hier sende acht meerboeckenwaervan ghy vier suit behou- wen voor de Heeren van Rijnlandt (1) ende d'andere vier voor de Borgemeesteren van de Stadt Leyden, ende door dien dat ick gheen anderen weeh ofte beter middel wiste te bedencken als door UE. door die kennisse dien ick met UE. vader (2) ghehadt heb, so verhope ick dat ghy 't my ten beste suit affnemen, ende dat ghy die vier b'oecken aende borgemeeste ren suit doen bestellen. Hiermede sijt hartelyck ghegroet met alle goede vrienden, Ende de Almogende Godt in genade bevolen. Jan Adryaensen Leechwater, Ingenyeur ende molenmaker van de Rijp nu ter tijt wonachtich tot AmsterdamAldaer ick doende ben met het maken van het grote uerwerck vande Westerkerckx toorn. 1641. (1) Een dier exemplarenin perkament gebonden met gouden stem- pel De Leeuw in den Hollandschen tuin", is nog in Rijnland's archief aanwezig. Het draagt het jaartal 1641. (2) Ewout van Schilperoorteveneens Seeretaris van Rijnland. Bij de /lerstemming over een Lid voor den Gemeenteraad van Haarlemmermeer, gehouden op Dinsdag den 2 Augustus zijn 325 stemmen uitgebragt, waarvan 4 van onwaarde zyn verklaard. Het getal geldig uitgebragte stemmen was dus 321, waar van de heer Jan IJsbrand Ran er 166 en de heer Pieter Koppes 15 5 verkregen; weshalve de heer Jan IJsbrand Ran als zoodanig is to-kozen. Het bureau van stem-opneming bestond uit de heeren J. W. Lantzendorffer, voorzitter; N. T. Dorbeck en B. Bies- heuvelstem-opnemers. Onder de stembriefjes bevonden zieh de volgende versjes: Zet s. v. p. heeren! geen zuur gezicht Als ik mijn briefje schrijf in een gedicht, Want bij de candidaten zijn zulke heeren, Dat ik als Raadslid er niet mee kan verkeeren En daarom doe ik het voor ditmaal zoo En geef mijn briefje aan de heeren bianco, In de hoop dat ik een volgeod jaar Mag komen kiezen nit een beter paar. Ran is een man dien ik niet stemmen kan, Koppes is een vent dien ik niet en kent; loch wil ik stemmen en wat schrijven, Maar verder zal ik het maar laten blijven. A1 stem ik geen mijnheer de Breuk Wei stem ik toch Jan Ran Ik houdt niet van een sehoonen spreuk Waar men niet op rekenen kan. Had de Gids niet zoo infame geschreven V\ ellicht was ik dan conservatief gebleven, En had gestemd een n5an Genaamd Jan IJsbrand Ran; Maar nu Wei Edele Heeren Zult gij mij wel permiteeren Te stemmen met vollen zin Op Pieter Koppes (die moet er in). GEBOREN Mariadochter van G. T. Mesman en A. Wichert. Dina, dochter van N. Honcoop en J. Millenaar. Hendrika, dochter van J. de Vries en C. van der Plicht. Johannes en Gerrit (tweel.)zoons van G. Claij en J. Bakker. Wilhelmus, zoon van A. Wassenaar en M. Kassing. Wouter Cornelis, zoon van A. J. Versteeg en L. van Dam. Margaretha Elisabeth dochter van R. W. Lammerts en A. Bakker. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van H. van der Beek en M. Groeneveld. 0\ KILLED EN Matje, oud 5 maanden, dochter van M. Ver- beek en A. Wegman. Nicolaas Adrianus oud 20 dagen zoon van H. Meijer en G. van den Burg. Willem Hendrikus, oud 3 wekenzoon van W. Bakker en W. van Ooyik. Johannes Menldijk, oud 37 jaar, gehuwd met M. Kort. Grietje Eisse oud 26 dagen dochter van E. 87 Jansen en G. M. Gunther. Andries Minnesoud 42 jaargehuwd met Geurtje Wiedijk. ONDERTROUWD: geene. GEHUWD W. Alderlieste met N. de Wit. De heer C. de Yriesbenoemd tot hoofd der School N°. 9, nabij Halfwegheeft voor die betrekking bedanktzoodat, er eene nieuwe keus zal moeten plaats hebben. Den 1 Augustus, 's avonds omstreeks half tien ure, is te water geraakt en verdronkcn in de ringvaart bij Aalsmeer, Jan Buskermolen, oud 15 a 16 jaar, wonende tc Leimuiden. Hij zat met den heer W. Koster in een bootje, hetwelk bij had bevestigd aan een sleepboot. Het bootje is gebroken en beiden zijn te water geraakt. De heer Koster is gereddoordien hij zich aan een touw vasthield. Indien de hieronder vermelde personen zich in deze ge- meente mogten ophouden, worden zij in hun belang aange- maand zich ter Secretarie aan te melden voor de insckrijvin0* in het Bevolking-Register Johannes Glas,gekomen van Wissekerke. Wed. G. BodeOudewater. Jacob KuiperHeer-Hugo-Waard Jacob Groot,Schellinkhout. Bastiaan van de Nieuwendijk Middelharnis. Guurtje Bakker,Westzaan, Lees-Inrigting te Hoofddorp. Boeken worden ter lezing uitgegeven elken Zaturdag-avond van 67 uur, ten Raadhuize. Het leesgeld bedraagt Per week5 ct_ Bij abonnement, per jaarf 1.50. Voor onvermogendennihil. Catalogussen zijn a 10 Cents verkrijgbaar. Sommige lezers worden herinnerd, dat zij nog in het bezit zijn van boeken, die reeds lang hadden behooren te worden terugbezorgd. des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld.) Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 12 Iedenzijnde de heeren: Klapwijk, van Riessen Verkuyl, van Reewijk Dorbeck, van Vuuren Tensen Timmermans, PruissenRan, Knaap en'tHooft; alsmede de Seeretaris. Afwezig, de heeren: Bultman, de Breuk en Biesheuvel. De Seeretaris leest de notulen van 2 Julij 1881, welke worden goedgekeurd. I. Aan de vergadering wordt medegedeeld het navolgende a. Brief van den heer Commissaris des Konings, dd. 16 Junij II.waarbij wordt kennis gegeven dat de heer J. W. Lantzendorffer by 'sKonings besluit van 9 Junij 11., n°. 58, is herbenoemd tot Burgemeester dezer Gemeenteen als zoo danig den 16 Juny de vereischte eeden heeft afgelegd, b. De Provinciale bladen van 1881, n°. 44 tot 47. c. Brief van Gedeputeerde Staten van 1 en 3 Junij 11., waarbij de ontvangst is bericht der Verordening op de Markten. d. Dat door Gedeputeerde Staten goedkeuring is verleend op de raadsbesluiten tot uitgifte van grond in erfpacht; tot af- en overschrijving in de begrooting, dienst 1880; tot be- taling uit de onvoorziene uitgaven, dienst 1880 en tot vast- stelling eener Suppletoire Begrooting, dienst 1880. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. II. Gaat men over lot de benoeming van een Ambtenaar van den Burgerlijken Standnoodig ten gevolge der herbe- noeming van den heer J. W. Lantzendorffer, tot Burgemeester In de bus zijn bevonden 12 geldige stembriefjes, waarvan op den heer J. W. Lantzendorffer 11 stemmen en op den heer N. T. Dorbeck 1 stem waren uitgebracht, zoodat benoemd is de heer J. W. Lantzendorffer. De heer van Riessen wenscht den Burgemeester geluk met zijne herbenoeming en hoopt dat ZEd. verder tot heil der gemeente en tot zijn genoegen moge werkzaam zijn. III. Aan de orde is een verzoek van den heer A. Deramers te Slotenom ontslagen te worden van de waarneming der betrekking van Gemeente-geneesheer iu een gedeelte van wijk 2. De Voorzitter stelt voor, om het gevraagde ontslag te ver- leenen. Het voorstel van den Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Verkuyl vraagt, of er met den heer Ter Cock is onderhandeld over de waarneming der praktijk. De Voorzitter antwoordt ontkennend en zegt dat in de dienst kan worden voorzien door de zieken op consent te doen be- handelen. De heer Verkuyl zag liever dat met den heer Ter Cock werd onderhandeld; maar, indien Burgemeester en Wethou- ders meenen dat de behandeling op consent goedkooper is, dan wil spreker zich daarbij wel neerleggen. De heer Pruissen vraagt, waarom dan de heer Demmers bedankt heeft? terwijl de heer Knaap meent, dat het nog zal moeten komen tot het vroeger door den heer Klapwijk aan gegeven denkbeeldom twee doctoren te benoemen voor de geheele Gemeente, tegen een goed salaris, elk bij voorbeeld van 1000. Andere leden betwijfeleu of op die wijze in de dienst zou kunneu worden voorzien. IV. Gelezen het verzoek van F. C. Bremer, om eervol ontslag uit zijne betrekking van onderwijzer aan school n°. 1 alhier. Wordt besloten het gevraagd eervol ontslag te verleenen in te gaan den 1 Augustus 1881. De Voorzitter raadpleegt de Vergadering omtrent de vraag of men, ter vervulling dezer vacature, zal benoemen een onderwijzer, of, met het oog op het te geven onderwijs in nuttige handwerken, eene onderwyzeres. Wordt besloten te benoemen eene onderwijzeresmet acte voor nuttige handwerken. V. Aan de orde is de vijfjarige herziening der atrafverorde- ningen, ingevolge art. 178 der gemeentewet, en wordt aan de vergadering voorlezing gedaan van de volgende: Verordening, ter uitvoering van art. 178 der Wet van 29 Junij 1851 Staatsblad N°. 85). De Raad der Gemeente Haarlemmermeer Overwegende, dat volgeus art. 178 der Wet van 29 Junij 1858 Staatsblad n°. 85), de Raad ten minste eenmaal in de vijf jaren moet verklaren welke verordeningentegen welker overtreding straf is bedreigd, alsnog geldende zullen worden aangemerkt; Besluit 1 e verklarendat de verordeningen tegen welker overtre ding straf is bedreigd, die voortdurend en met uitsluiting van alle anderen, geldend blijven, zijn de volgende: 1. Verordening tegen bet zich op den weg in kennelijken staat van dronkenschap vertoonen, vastgesteld den 6 October 1864, afgekondigd 27 December 1864. 2. Verordening op het houden van verlotingen te Haarlem mermeer, vastgesteld den 23 Januarij 1866, afgekondigd 12 February 1866. 3. Verordening op het nommeren der huizen, en het doen van aangifte van verhuizingen binnen de gemeente Haarlem-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1