1881. Vrijdag, 12 Augustus. No. 52. V A A A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN (JEW [.III. Twee-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.- Prijs der AxLvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12% Cent. IIoofd-Agenten voor (lit Weekblad, te Huarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 39 Augustus 1881. if A A R L E M M E R1H E E R Prjjs van een enkel Nommer 15 Cent. ABLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN U1TGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. (IIiterl\jk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De Gemeente-rekening over 1880 bedraagt in ontvang79,766.54s in uitgaaf72,982.65 Batig saldo 6,783.89s Agenda voor de Vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeerte houden op Donderdag den 18 Augustus 1881, 's voormiddags 10 ure, in bet Raadhuis. 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Onderzoek van de geloofsbrieven. 3. Uitloting van aandeelen in de geldleeningeu. 4. Suppletoire Begrooting, Dienst 1881. 5. Bestek der aanbe3tediug van steenkolen. 6. Benoerning van een boofd-onderwijzer voor School n°. 9 in plaats van C. de Vries, die bedankt heeft. Voordragt: 1. R. Ewouds, hoofd der School te Kollumerzwaag; 2. C. Bieze, idem te Feerwerd; 3. C. Montauban, onderwijzer te Haarlem. 7. Verzoek van L. Hoeksma, om eervol outslag als hulp-onderwijzer aan School n°. 4. Bij de Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep is, uit bet vroeger opgemaakte zestalberoepends. Bervoets predikaut te Veenendaal. GEBOREN Antheunis Jan, zoon van A. Vat en J Antheunisse. Theodoras, zoon van T. Kuypers en J. Oudendijk. Helena Alida, dochter van P. Post en W. de Vos. Annetje, doehter van J. A. Schmidt en D. Visser. Antje, dochter van T. Beels en J. Laan. Sijtje, dochter van R. van der Rbee en A. Koper. Adriana, dochter van P. van der Stelt en C. Sleeuwenhoek. Jacobus, zoon van J. Mosterd en A. J. A. van Bavel. Elisabeth, dochter van K. Maarse en E. Been. Roel, zoon van P. Broertjes en S. Bosma. Johannes Hendrikus, zoon van A. Roose en M. C. Jongeneelen. Cornelia, dochter van J. Zandbergen en A. van der Meij. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van J. Schouten en C. Ursem. OVERLEDEN Johannes, oud 17 jaren, zoon van G. Busker- molen en M. van den Hengst. Reindert, oud 7 maanden, zoon van J. H. E. Beukman en J. Kamphorst. Antonia Adriana, oud 6 woken, dochter van PKlomp en A. Dekkers. Hendrik, oud 6 weken, zoon van J. Groot en D. Ossen. Trijntje de Jong, oud 77 jaar, gehuwd met D. Haster. Apolonia' Maria, oud 4 maanden, dochter L. Jonkman en H. van Veen. Jacomina, oud 3 jaar, dochter van J. van Herwijnen en E. Sterkenbnrg. Janna, oud 13 jaar, dochter van G. de Ridder en J. Kastelein. ONDERTROUWD D. van Oostende met A. P. Goulooze. C. Clarijs met A. M. Tiggelooven. GEHLWD J. van Tilburg met J. M. B. Kuypers. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bepaald, dat de jagt op klein wild in deze provincie zal worden ge- opend op Zatnrdag 3 September, met zonsopgang, en voorls, dat de korte jagt dagelijks met uitzondering van den Zondag, en de lange jagt alleen op Woensdag en Zaturdag, zal mogen worden uitgeoefend. Ciipelle (Langstraat)10 Augustus. De hooiboer heeft het sedert eenige dagen naar zijn zinhij behoeft de hooikoopers zijne waar niet te gaan aanprijzen, zij komen bem druk opzoeken. Daardoor is wel meer levendigheid in den bandel gekomen, maar toch wordt er betrekkelijk nog slechts weinig hooi afgeleverd. De verkoopers houden nu vast en vermoeden dat er, bij zooveel vraag, wat achter moet zitten. Belangrijke prijsverhooging heeft er dan ook nog niet plaats; men be- steedt voor de beste kwalileit tot 19 per 500 kilogram, terwijl voor de slechtste soorthet schrale hooi, van 14 tot f 15 wordt geboden. In deze streken wordt. algemeen een gunstig aardappelen- jaar verwacht. De late soorten staan bijna nog geheel groen en prachtig te veldeterwijl het bederf, ook in de vroege soorten, geen naam mag hebben. De kwaliteit is bier ook pitstekend. Utrccllt, 11 Augustus. Op de den 8 dezer alhier gehouden paardenmarkt waren 660 paarden en veulens aan de lijndie verkocht werdende paardan van 500 tot f 700 en de veulens van 150 tot 200. Er waren tametijk veel binnen- en buitenlandsche kooplieden en de handel was vrij levendig in werkpaarden. Het weder kon ook niet beter. Bourtailge10 Augustus. Rezen er in het afgeloopen voorjaHr weder klagteu over den slechten stand der veldge- wassen, thans, nu de oogst in vollen gang is en men de vlegels hoort kloppen, heeft de uitkomst velen van die klagers beschaamdwel is dit jaar niet rijk aan hooi geweest, doch ten opzigte der granen voornamelijk rogge kan men van hier melden, dat de opbrengst, zoo als bet zicli laat aanzien, hoewel het dun stond en weinig stroo geeft, uitmuntend mag heeten, zoowel wat kwaliteit als kwantiteit betreft. Van garst en haver mag het zelfs buitengevvoon genoemd worden, als ook van boonenvoornamelijk paardenboonendaar bier stammen met 20 a 25 peuleniedere peul 3 a 4 wel ont- wikkelde boonen bevattende, geene zeldzaamheid zijn. Stacn- boonen lielen in het eerst ook veel te wensckpn over, doch dragenalhoewel de bloeitijd nog niet is verstreken, zeer goed, ofschoon de vorst en de droogte er een merkbaren invioed op uitgeoefend hebben. De aardappelen staan hier overheerlijk en volgens plaats gehad hebbeud onderzoek zullen ze een flink beschot opleveren. Van ziekte bemerkt men hier nog niets, zoodat Hit jaar, ver- geleken bij de laatste jaren, cen goed jaar kan genoemd wordendat den landman en daglooner weer moed geeft, en op vele plaatsen naar ons oordeel de landverhuizing zal doen verminderen. Niettegenstaande alle maatregelen, genomen als waarborg voor eerlijke behandeling en goede hoedanigheidgaat het dit jaar tot nog toe met den uitvoer van nieuwe aardappelen nit het Westland naar Engeland zeer slecht en uitzicht op be- terschap is er nog niet. De eenige oorzaak biervan iszegt Sempervirensdat er geen vraag bestaat. In de jongstverloopen jaren, toen er bij de uitzending van dit artikel uit het West- land zooveel bedrog gepleegd werdschijnt men in Engeland meer en meer aardappelen uit andere streken getrokken te hebbenwaardoor de Engelsche markten thans ruimschoots voorzien zijn en het Westland gemist kan worden. Voor het weinige dat nog van daar wordt verzonden wordt weinig geld bedongente weinig dat de teelders er hunne gemaakte kosten raede kunnen dekken. Er behoeft dus niet gezegd te worden in welke stemming men in het Westland over het al gemeen verkeert. De weinige vraag in Engeland is mede oorzaak dat de bin- nenlandsche markten overvoerd worden en bij gevolg niet dan lage prijzen kunnen bedongen worden. De Fransche scheikundige Pasteur moet de ontdekking heb ben gedaandat door inenting met de microseopisehe bac- teriea die de oorzaak zijn van het ontstaan van miltvuur bij vee dit niet ontvankelijk voor die gevaarlijke ziektewelke vooral bij schapen zoo veelvuldig voorkomtkan gemaakt wor den. Hij heeft daartoe bacterien van dien aard weten te ver- krijgen uit het bloed van vee, door miltvuur aangetast. De aldus verkregen zwammen heeft hij in bouillon doen voort- telen en vervolgens door inentingovergebracht in het bloed van schapen hoornvee geiteD en andere zoogdieren. De proe- ven op groote schaal genomenmoeten op onweerlegbare wijze hebben aangetoond dat door dergelijke inenting het milt vuur kan worden tegengegaan op gelijke raanier als de koe- pokinenting den mensch beschut tegen de pokziekte. Zoodra de beer Pasteur de noodige proeven in het klein had geno men stelde de Maatschappij van Landbouw, te Meiun on- verwijld 50 bamels en 10 koeijen te zijner beschikking. De hierop genomen proeven moeten de deugdelijkheid zijner me- thode op glansrijke wijze bevestigd hebben. De Staats-Courunl bevat de volgende verwachtingen omtrent den oogst in de provincie Gelderland over 1881De berichten om trent den te veld staanden oogst zijn zeer verachillend, al naar gelang van de verschillende gedeelten van dit gewest, waaruit zij afkomstig zijn. Zoo heeft in de lage gedeelten de langdurige hooge waterstand in het voorjaar veel nadeei aan de granen gedaan, terwijl de wei- en hooilanden daarentegen in die streken eene goede opbrengst hebben gegeven. In de hoogere streken daarentegen hebben de landen veel van de aanhoudende droogte geleden. Over het algemeen zijn de verwachtingen echter bevredigend en in vergelijking met het vorige jaar gunstig te noemen. De rogge is over het geheel beneden het middelmatige; het stroo is kort en de halmen zijn weinig geladen. lie tarwe staat dun te velde en belooft een middelniatigen oogst. De boekweit staat goed in enkele gemeenten heeft dit gewas door vorst in den nacht van 21 op 22 Juli geleden. De oogst zal voldoende wezen. De haver heeft door droogte geleden en doet eene geringe op brengst verwachten. Wintergerst heeft op vele [plaatsen van het water geleden. De zomergerst staat beter dan de wintergerst en geeft uitzicht op een goeden oogst. Koolzaad is weinig verbouwd -de opbrengst was middelmatig. Erwten en boonen stonden aanvankelijk scimoa, da.,!, lcdca eenigzins door droogte. De opbrengst zal tamelijk zijn. l De berichten aaugaande de aardappelen luiden algemeen gunstig. De vroege soorten geven een ruim beschot hoewel de knol niet groot is, is hare qualiteit uitmuntend. De late soorten beloven mede een raimen oogst, althans indien men, zoo als tot dusverre, van de gewone ziekte bevrijd blijft. In enkele gemeenten is het lof aangetast, doch de knol nog vrij gebleven. De suikerbielen zijn goed gegroeid en beloven eene vrij goede opbrengst. Van wortels en knollen wordt een gewone oogst verwacht. Vlas wordt weinig en meest voor eigen gebruik verbouwd. De plant stond voordeelig. De tabaksplant staat vrij goed te velde. De wet- en hooilanden stonden zeer verschillend op de hoogere gronden heeft bet gras veel door droogte geleden. Op vele plaatsen moet het vee bijgevoederd worden en enkele veehouders hebben bun vee opgestald. Op de laag gelegen landen, die lang onder water hebben gestaan, is het gras laat aangekomenhet is later evenwel goed gegroeid en levert daar thans genoegzaam voeder op. Over het geheel werd geene groote hoeveelheid hooi gewonnen, doch dit is meerendeels droog binnengekomen De le snede der klaver was goed, de 2e snede belooft minder te zullen opbrengen. Tuin- en moesoruchlen hebben van de droogte geleden. Boomvruchten geven uitzicht op een middelmatigen oogst. De bloesem heeft veel van vorst geleden, terwijl door een sterken ijzel veel jong bout is afgevallen. Appelen zijn er weinig perenboomen zijn beter geladen. De kersenoogst viel niet mede. De fijnere steenvruchtcn staan mede slecht. Woensdag 3 Aug. is te Utrecht een vergadering gehouden van aandeelhouders in de Maatsch. tot exploitatie van veestallen en veetransporten in Nederland waarin verslag over het af geloopen dienstjaar werd uitgebracht waaruit de gunstige toe- stand der onderneming bleek. Er werd voorts rekening en verantwoording gedaan die door de vergadering werd goed- gekeurd. De heer Yirulydie volgens den rooster raoest af- treden is tot commissaris herkozen. Uit de Betuwe schrijft men In geene jaren gnf de aardap- pelenbouw zulk een rijk beschot en uitmuntende qualiteit als thans. Appelen en peren zijn hier weinig. Haver en boonen staan evenals de erwten uitmuntend daarentegen valt op de rogge en het oliezaad niet te roemen. De tarwe levert nog geen half gewas. In het tijdperk van 10 Juli tot 6 Augustus jl. zijn geene ambtsberichten omtrent het voorkomen van longziekte onder het rundvee ingekomen. In het daaraan voorafgaaud tijdvak van vier weken waren evenmin gevallen der ziekte bekend geworden. Het is haast even gemakkelijk zegt het Engelsehe landbouwblad Land, tegenwoordig eene hoeve te koopen als er vroeger eene te huren. Zoo werd Zaturdag in Suffolk eene hofstede verkocht van 119 acres (een Eng. acre is onge- veer 40 aren) goed bouw- en weiland voor 2.025 pond ster ling, dat is 17 pond sterling per acre. Goed land voor/510 den bunderdat is inderdaad een sprekend bewijs dat de landbouw in Engeland in nood verkeert. De Hertog van West minster heeft zijne pachters laten aanzeggen, dat hij bij de twee eerstvoigende termijnen bun telkens 25 percent afslag zou geven. Reeds vroeger gaf hjj voor al de weilanden 6 per acre afslag. De heer Gladstone geeft op zijn goed te Hawarden voor den eerstkomenden termijn 10 pet. afslag; op de beide vorige termijnen gaf hij 15 pet. Als men nu aan- neemt, dat een Engelschman al niet gemakkelijker afstand doet van zijn geld dan een andermag men uit deze feiten die niet alleen staan, bijna dagelijks leest men dergelijke be- rigten afleidendat de groote grondeigenaars zoowel uit billijkheid als nit eigenbelang in Engeland een deel van den last der zware tijden op zich nemen. Aan het schrijven van den heer J. van Hasselt, over de Gentsche internationale zuiveltentoonstelling in het N. v. d. Bag, ontieenen we in het belang onzer landbonwers het vol gende „Voor kleine boerderijen, waar men 30 koeijen melkt en zeer koud welwater heeft, verdient ongetwijfeld het afkoe- lingssysteem (Schwarz methode) de voorkeurmist men echter het koude water van 8° a 9° Celciusen heeft men boerderijen waar 50, 100, 200 en meer koeijen gemolken worden, dan gaat de separator met de voordeelen strijken. Dus zou in 't laatste geval voor groote melkinrichtiogen bijv. de Ayles bury Company te Londen enz. het gebruik van de centrifuge (separator) ongetwijfeld zeer aan te bevelen zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1