Lanfllioiiw. 1881. Vrijdag, 19 Augustus. No. 53, A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Hoofil-Agenten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTEET ZONEN. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 18 Augustus 1881, ties morgens ten 10 ure, ten Raadbuize. BURGERLIJKE STAND. Aangegeren ran 10—17 Augustus 1881. Prijs der A_dvertentien van 16 regels 75 Centelke regel meer 12 /2 Cent. IIA A It L E M M E R if E E R Prys van een enkel Nommer 15 Cent. de Heeren Voorzitterde Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 13 leden alsmede de Secretaris. Afwe- zig de leden Klapwijk en van Reeuwijk. l)e notulen van 28 J111ij jl. worden gelezen en goedgekeurd. I. Wordt mededeeling gedaan van eenige ingekomen stukken. II. Na onderzoek der geloofshrievenworden de heeren J. Tensen, P. de Breuk, P. Verkuijl, G. B. 't Hooft en J. IJ. Ran toegelaten als Leden van den Raad. III. Worden uitgeloot de volgende aandeelen in geldlee- ningen ten laste der gemeenteom den 1 Januarij 1882 te worden afgelostals: Het aandeel nr. 9, groot 1000, der leening van 1870, en het aandeel nr. 15, groot/ 500, der leaning van 1877. IV. Wordt magtiging verleend tot betaliug uit de Onvoor- ziene uitgaven, dienst 1881, van 300 voor kosten van het onlangs gehouden vergelijkend examen ter benoeming van een hoofd-onderwijzer. V. Het bestek voor de aanbesteding der levering van steen- kolen voor 18811882 wordt vastgesteld, VI. Door den heer C. de Vries niet aangenomen zijnde de belrekking van hoofd-onderwijzer aan school nr. 9, wordt als zoodanig benoemd de heer R. Ewonds, te Kollumerzwaag om 1 October a. s. in functie te treden. VII. Aan L. Hoeksma wordt, op verzoek, eervol ontslag verleend als hulp-onderwijzer aan school nr. 4, in te gaan 1 Oclober 1881, en bepaald dat de in zijne plaats te be- noemen onderwijzer zal moeten hebben acte voor wiskunde. VIII. Naardien zich voor de betrekking van onderwyzeres aan school nr. 1 geene sollicitanlen hebben aangemeld be- sluit men dat zal worden benoemd een onderwijzer. IX. Vtordt goedgevonden dat aan de onderwijzerswoning nr. 9 eenige reparation zullen worden gedaan, waarvnn de kosten worden begroot op f 179. De Vergadering is daarop gesloten. Het Bureau van de Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 's morgens van 912 uur, en 's middags van 14 uur. In een paar gezinnen te Hoofddorp heerscht bet roodvonk. Ook komen te Haarlemmermeer een paar gevallen van maze- jen voor. De uitslag der stemming in de Hervormde gemeente te Haarlemmermeer, over de vraag „Kerkeraad of Kiescollegie," is als volgt Ingeleverd zijn daarvan waren voor: vanden Kerkeraad Kiescollegie Vijfhuizen 12 briefjes 11 1 Lynden 13 6 7 Aalsmeerderweg 47 34 73 Hoofddorp. 62 50 12 Te zaracn 134 briefjes 101 briefjes 33 briefjes. GEBORENGerardus zoon van P. Schalk en C. J. Cuvelier. Elisabeth, dochter van J. Balk en M. Kistemaker. Bastiaan, zoon van B. van Kooten en M. Visser. Mecliteldje, dochter van G. Leunk en J. Grauwelman. Elisabeth dochter van A. van der Beek en T. Brauderhorst. Albertus, zoon van P. Slander en S. Jongejan. Korstiaan, zoon van C. Kammeraad en K. Bochoven. Johan Hendrik, zoon van J. H. Weidner en N. de Boef. Johannes Petrus zoon van T. de Reus en M. Hessing. Sijtje, dochter van P. van Meel en E. Hoekman. OVERLEDENCornelisoud 4 maandenzoon van C. Goudriaan en A. Dekker. Antheuuis Jan oud 10 dagen zoon Tan A. Vat en J. Antheunisse. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN HONDA C°., te Amsterdam. (WJiterlfjk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaalsruimte berekend. ONDERTROUWD: A. Breure met J. Nibbering. D. van Merkenstein met J. Noorman. H. Wessels met J. A. H. te Boekhorst J. Tazelaaar (wednr.), met E. Wolfstang (wed.) GEHUWDgeene. Indien de hierondpr vermelde personen zich in deze ge meente mogten ophoudenworden zij in hun belang aange- rnaand zich ter Secretarie aan te raelden voor de inschrijving in het Bevolking-Register Johannes Geasgekomen van Wissekerke. Theresia Gedaan,Barneveld. Wed. G. BodeOudewater. L. W. van AlphenGeertruideoberg. Leendert Hokke l( Zaandam. Gabriel IIanedoes Haarlem. Guurtje Barker,Westzaan. B. v. d. Spek (J Wassenaar. Jacob Groot,Sehellinkhout. Den 17 Augustus 's namiddags omstreeks half 5 uur, is af- gebrand eene dubbele woning waarin winkelnering toebehoo- rende aan en bewoond door J. Guldemond. Een persoon die twee kinderen heeft gered, bekwam braud- wonden. De oorzaak wordt toegeschreven aan 't omvallen van eene petrolcumlamp. Het huisde inboedel en winkelwaren zijn verzekerd in de Otid-Karspelsehe Maatschappij. Bedrag van 't huis onbekend inboedel etc. voor 2200. Eene^ spuit heeft dienst gedaan. Tot eandidaat voor de Prov. Staten van Noord-Holland is te Aalsmeer gesteld de heer P. Ledeboer, notaris aldaar. Te Haarlem zijn in de afgeloopen week twee-panrden lijdende aan kwaden droesafgemaakt en begraven. Bij de laatste verkiezing van leden van den Gemeenteraad heeft zich 0. a. in een Friescb stadje een geval voorgedaan dat, zooals de Leewc. Ct. zegtwel de moeite waard is publiek gemaakt te worden. Aan een eandidaat werd gevraagd, of hij de grondwet wel kende, want dat een raadslid de grond- wet zeer goed moet kennen, waarop iTij minachtend ten antwoord gaf: „Wat grondwet, daar heb ik ja niks mei te maken. Ik heb ja geen grond." Hij is geen lid van den raad geworden. Ileverwijk. Woensdag 10 Augustus is bier eene tentoon- stelling gehouden van ongeveer 60 afstammelingen van den hengst Graaf von Moltke. De prijs voor tweejarige paarden is toegewezen aan den beer W. de Clercq te Houtrijk en Polanen de premie aan den heer D. Burger te Wijk aan Duin. Voor denjarige prijs jhr. W. P. van Wickevoort Crommelin te Heemstede; premie aan den heer P. von Fisenne te Rijswijk. Voor veulens prijs den heer W. de Clercq; premie jhr. W. P. van Wickevoort Crommelin. Aan de harddraverij met paar den van zessen klaar voor sjeezen of karretjes gespanneu is door 17 paarden deelgenomen. Na een hardnekkigen stryd is de prijs van 200 behaald door den heer C. Paarlberg, te Zijpe, met Susanna, bereden door J. Koster de le premie 75, door den heer J. Koopman te Nieuwe Niedorp, met Jo hanna bereden door hemzelven de 2e premie 25 door den heer W. van Haaren te Amsterdam met Wilhelminabereden door P. J. Koek. Omtrent den belangrijken va! in den Zeedijk van den Oud- No'ord-Bevelandpolderin het deel van den zeedijk, waar achter de inlaagdijk van 1829 eene kuip van ongeveer 70 gemeten vormt, deelt de Goessche Ct, de volgende byzonder- heden mede „Op eene lengte van 204 meters is de dijk weggenomen. Des morgens waren er nog menschen overgegaau en te 8 uren begon de dijk te scheuren. Dadelijk luidde men de alarmklok ten einde de arbeiders uit het veld by elkander te krijgen om alsdan te trachten een ringdyk om den val te werpeu ten einde zoo mogelijk verdere onheilen te voorkomen. Ook begon men met vereende krachten den te veld staanden oogst te bergen. Een 130tal personen gingen aan het werk, doch het water drong met kracht tot aan dien ringdijk en op drie a vier plaatsen bezweek ook die voorzorg. In minder dan een uur tijds stond het poldertje blank. De sehade is nog al aanzienlijk. Er is niets kunnen gered worden dan de gesnedene tanve en erwten. Aardappelen, uien, paarden-en suikerpeenen zijn totaal verloren te beschouwendaar toch door de ont- zettende kracht van bet water de suikerpeenen uit den grond naar boren werden gesleept. Het bouwland, ongeveer 70 gemeten grondwas verpacht aan vrachtrijders in de gemeente Colijnsplaat, voor wie dit onheil een groote ramp is. De dijk is totaal weg en niet te herstellen. Er staat, thans 16 meter water. Een tweede proef tot waterkeering is niet gedaan daar dit niet kon helpen. Het bouwland is thans geheel onder water. Zelden is zulk een val voorgekomen." De »Staats-Courant" bevat het volgende verslag omtrent de ver- wachtingen van den oogst in de provincie Utrecht over het jaar 1881 De verwachtingen van den oogst in deze provincie zijn dit jaar vrij gunstig, de voorafgegane strenge winter in aanmerking ge- nomen, waardoor de vrees gewettigd zou zijn, dat de winterge- wassen slechts eene zeer middelmatige opbrengst zouden opleveren. Even als andere jaren heeft het scbrale voorjaarsweder ook weder dit jaar ongunstig op de ontwikkeling van de veldgewassen gewcrkt, waardoor zij hier en daar deels slecht opgekomen, deels zeer achter- lijk zijn geraakt. Wat ae gewassen op zich zelve aangaat, daaromtrent kan het volgende gemeld worden. Tarwe. Zoowel de zomer- als de wintertarwe staan vrij goed te velde en doen eene goede opbrengst verwachten. Rogge. Meer gevoelig voor koude dan de tarwe zal de winter- zoo wel als de zomerrogge slechts eene middelmatige opbrengst opleveren. Het koude voorjaar heeft de ontwikkeling van de plant zeer belemmerd, waardoor dit gewas zeer dun te velde staat. Haver. De vooruitzichten van de haver zijn zeer gunstig onvoor- ziene omstandigheden uitgezonderd, zal dit gewas een goeden oogst opleveren. Boekweit. De vooruitzichten van de boekweit zijn dit jaar veel gunstiger dan het vorige jaar. Yan nachtvorsten verschoond gebleven, en vochtig weder gepaard met de noodige warmte, waaraan dit gewas zulk een groote behoefte heeft, hebben tot een goede en geregelde ontwikkeling van de plant veel bijgedragen. Wanneer geene verschroeiende zonneschijn of langdurige droogte het zaad- zetten tegenhoudt, kan een goede oogst te gemoet gezien worden. Erwten en boonen. Beide gewassen staan prachtig te velde en doen een ruimen oogst verwachten. Hooi en gras. De graslanden zijn overvloedig van gras voorzien, ten gevolge waarvan de hooibouw zich gunstig laat aanzien. Ilet schrale voorjaarsweder heeft aanvankelijk den groei zeer belemmerd, doch de warmte in het begin van Mei heeft spoedig eene gunstige verandering daarin te weeg gebraeht. Aardappelen. De aardappelen staan over het algemeen zeer goed te velde van de bekende ziekte wordt nog weinig vernomen. Op de booge streken hebben zij echter zeer veel van do laatste droogte te lijden gehad. ortelgewassen. len gevolge van het schrale en koude voorjaar ziju hier en daar de wortels slecht opgekomen, zoodat op sommige plaatsen op nieuw ingezaaid moest worden. Van de opbrengst valt nog niet veel met zekerheid te zeggen. Klaver. De eerste snede van de klaver was goed, de tweede snede echter heeft veel van de laatste droogte te lijden gehad en zal, indien er niet spoedig regen komt, geen groote opbrengst opleveren. Peren en appelen. De vruchtboomen en vooral de fijnere soorten hebben dit jaar veel van den strengen winter te lijden gehad. De peren beloven een vrij goede opbrengst, appelen daarentegen minder. Het aantal van de op aarde gefokte schapen bedraagt, volgene eene tamelijk naauwkeurige berekening, 485 millioen. Daarvan komen op de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 35,740,000 stuks en hiervan op Texas 4 millioen. Verdeelt men het aantal schapen in de Vereenigde Staten over het aantal mylen dan grazen op elke vierkante mijl 9 9chapen of 1 schaap op 70 acres. Engeland bezit meer schapen dan de Vereenigde Staten, want het telt er 38,532,000, dat maakt per vierkante mijl 678 schapen of 1 schaap per acre, eene verhouding dus van 70 tot 1 tusschen Engeland en de Vereenigde Staten. De staat Texas is 237,540 vierk. mijleu groot, gelijk 152,002,560 acres. Aldaar komen dus op elke vierkante mijl 17 schapen of op elke 38 acres weidt een schaap. Als wij aannemen dat er naar gelang van het aantal acres evenveel schapen in Texas als in Engeland kunnen gefokt worden, dan zou Texas in staat zijn om 262 millioen schapen te voedeu, dus meer dan de helft van het gezamenlijk aantal van alle schapen op aarde. Daaruit blijkt, dat in Texas nog veel plaat9 voor schapenfokkerij is. En als men bedeokt, dat Texas minstens viermaal zooveel katoen voort- brengen kan dan de geheele wereld op dit oogeoblik gebruikt, dan mogen wij wel vragen welke Staat een blijder toekomst heeft dan Texas? [Landb. Ct.) In eene te Tilburg gehouden vergaderiug van leden van landbouwmaatschappijen landbouwclubs en van burgemeesters in de provincie Noord-Brabantopgekomen tot een getal van 40 personen, uitbrengende te zamen 221 stemmen, is het reglement voor de nieuw opgerigte Noord-Brabantsche Maat schappij van Landbouw na eenige beraadslaging vastgesteld. Tot eere-voorzitter dezer Maatschappij is benoemd de heer J. A. v. d. Burgh te Breda, tot voorzitler de heer I. Janssens- Kanters te Tilburg, tot onder-voorzitter de heer V. E. Ph. M. Scholten v. Aschat te Rosendaal en tot secretaris-penning- meester de heer Arnd. Daamen te Tilburg. Al de benoemingen zijn geschied bij acclamatie. De Maatschappy is verdeeld in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1