■■■I v r 1881 Vrijdag, 2 September. No. 55. VAN AAN LANDBOFW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.- Prijs der A_dvertentien van 16 regels 75 Centelke regel meer 12 /2 Cent. Hoofd-Agent«n voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. I BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 2430 Augustus 1881. If AARLEMIUERMEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. (tUterltfk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Te Hoofddorp is een kind van ongeveer 4 jaren naar men meent door een rukwindin een sloot geraakt en verdronken. Het Bureau van de Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 's morgens van 912 uur, en 's middags van 14 uur. Ten huize van den Directeur van het Post- en Telegraaf- kantoor alhier heerscht het roodvonk. Aangezien ten huize van het Hoofd der School n°. 2 (Aalsmeerderweg) besmettelijke ziekte heerscht typhus typho'idea), zal ZEd. gedurende eenigen tijd niet in de School werkzaam kunnen zijn. Agenda voor de Vergadering van den Gemeenteraad van Haarlemmermeerte houden op Dingsdag den 6 September 1881, 's voormiddags 10 ure in het Raadhuis. 1. Beeediging der herkozen ledeu. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Benoeming van een Wethouder. 4. Gemeenterekening over 1880. 5. Rekening van het Burger- lijk Armbestuur over 1880. 6. Verzoek van T. Link in zake Hoofdelijken Omslag. 7. Benoeming van een Voorzit- ter en Leden der Financieele Commissie. 8. Benoeming der Commissie voor de Gemeentewerken. 9. Benoeming van eene Vroedvrouw voor de standplaats Lijnden. 10. Benoeming van een Hulp-onderwijzer voor School n°. 1. Voordragt: a. D. L. J. Gering, te Hillegomb. L. P. G. Klees, to Haarlemmermeer, en c. R. Talma, te Hennaardera- deel. 11. Benoeming van een Hulp-onderwijzer voor School n°. 4, in plaats van L. Hoeksma. 12. Vergroo- ting van de School n°. 4 (Hoofddorp). GEBORENHendrik Jacobuszoon van M. de Zwarte en H. Pilius. Klaas, zoon van J. A. van der Horst en M. Mol. Johannes zoon van Geertruida van Egmond (ongeh.) Gijsbertha dockter van A. Koppenaal en J. M. Camfferman. Cornelia Jacoba Magdalenadochter van C. Hoenson en M. A. Vos. Johannes Ilendrikus zoon van J. H. Hulscher en E. C. Holscher. Alida Theodora, doehter van W. Rijkers en W. A. van der Klugt. Dingenadochter van A. van den Assem en P. van der Groef. Marius zoon van J. Schreuders en C. van Groningen. Maria, dochter van D. Koolhaas en G. Bokhorst. Geertruida, dochter van W. Valkenberg en P. Heus. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van P. Lanser en A. Maarsen. OVERLEDENPetrusoud 4 maanden zoon van J. Bisschop en E. Wagenaar. Abraham oud 5 maanden zoon van A. Stoel en T. Dekker. Bastiaanoud 16 dagenzoon van B, van Kooten en M. Yisser. Antjeoud 20 jaar, doehter van J. Ligtenberg en A. Middelbeek. Maartenoud 4 jaarzoon van Maartje Keelewoud (ongeh.) Johanna de Roode oud 67 jaar weduwe C. Berlijn. Guurtje Joore oud 58 jaar gehuwd met P. Spaargaren. ONDERTROUWD: J. van Groningen met C. de Vos. K. van Ophem (wednr.) met M. Scheelings (wed.) D. van der Voet met J. Strikwerda. GEHUWD geene. Yolgens gerucht zou de Noord-Hollandsche stoomtramweg- maatschappij voornemens zijn, om spoedig over te gaan tot het aanleggen der lijn Heemstede-Aalsmeer, langs Hoofddorp. Dit zal ook noodig zijn, wil men 1°. nog gebruik maken van de concessie die, naar men zegt, met October expireert; 2°. voorkomen dat aan een andere aanvrager concessie worde ver- leend welk laatste geval zeer nadeelig zon werken voor de lijn van Leiden-Haarlem. Dat de bewouers van Haarlemmermeer en Aalsmeer verlangend zijn naar het tot stand komen van een degelijk middel van vervoer naar en van Haarlembehoeft wel niet gezegd te worden.* Het is dus te wenschen dat daarin spoedig worde voorzien. Er is sprake dat met October aanstaande de omnibusdienst OvertoomSlotenHaarlemmermeer gestaakt zal worden. De miliciens van de ligting van 1881, die bij de bereden korpsen zijn ingelijfd, zullen op 3 Oct. a.s. in werkelijke dienst worden gesteld, ten einde gekleed en geoefend te worden. Ililleg'OlU31 Aug. Hier zijn ongeregeldheden uitgebroken wegens het niet houden der kermis. Infanterie nit Haarlem is aangerukt om de orde te herstellen. Capelle (Langstraat)31 Aug. Bij voortduring blijft er veel vraag naar leverantiehooizonder dat er echter noemenswaar- dige prjjsverandering plaats heeft. De hooiboeren hebben eehter hoogere prijzen in 't hoofd gegrond op het minder gunstige uitziehtdat de tweede snede aanbiedt. Ook daarvoor is de tijd gekomen doch het nagras heeft door het aanhoudend regen- achtige weder zeer veel geleden en ligt op vele plaatsen plat tegen den grond. Neemt men nu in aamnerkingdat dA vee- houders alhier die tweede snede meestal voor eigen veevoeder gebruiken en dat ook van het knollegroen de verwachting dit jaar niet groot kan zijn dan is I et vooruitziehtom veel vee te stallendit jaar al zeer ongunstig. Men schrijft aan de Leidsche Courant„De vrees dat het gemaaide koren door de aanhoudende nattigheid nog meer zou gaan kiemenzooals overal is waargenomen deed meni- gen boer besluiten om het tusschen de buijen door van het veld te halen en te bergen. Bij sommigen is dat slecht uit- gekomen want het nu opgetaste koren, aan broeijing onder- hevig, begon nog meer te spruiten. Wat vast stond, zooals nog verscheidene stnkken land met haver, was er het beste aan toe en, terwijl het weer nu tot verbetering neigtrept zich ieder landman daarvan voordeel te trekken, graan of hooi binnen te halen. Het hooi wordt op prijs gesteld want er is nergens veel gewoonen. Geljjk te voorzien was heeft de ziekte onder den aardappel zich algemeen verepreid. Bij den gevallen regen was het weer niet zoo broeijig, maar de grond zelf bevatte nog zulk een graad van warmte dat met het vocht spoedig bederf in den knol ontstond terwijl het loof reeds half vergaan was. De toekomst zal leeren of de Brielsche jam zal kunnen geleverd worden zoDder bezwaar voor den winter. De weilanden hebben bij al dien regen nog het best gevaren. Z(j zien er lekker uit en op hoog gelegen stukken is heel wat gras gekomen. Voor een maand waren zij verschroeid en het vee leed gebrek. De polders zijn het overtollige water kwijt. Van de fijne vruchten raken de meloenen gedaan maar er zijn mooije kasdruiven, en als September nu eens vergoedt wat Augustus te kort schootworden de druiven van den zoo- genaamden kouden grond ook rijp. Op vlakke plaatsen is door den storm het blad gewaaidde hevige regen en wind hebben de bloemen een knak gegeven. Ten einde aan de uitnoodiging van verschillende docto- ren te voldoen heeft de Rotterdamsche melkinrichting reeds eenigen tijd pogingen aangewend om melk te leveren waar- van de voedingswaarde zooveel mogelijk stationair zou blijven en die dus voor zieken en voor kinderen bijzonder geschikt volgens veler oordeel alleen doelmatig is. Melk van eene koe beantwoordt niet aan die eischen van gelijkmatige voedingswaarde het gehaite aan vaste stoffen kan wel eens van den eenen dag tot den anderen 10 pet. verschillen de koe moet daartoe vol gens een vast stelsel worden gevoed en de inrichting heeft daarom aangekocht vaarskoeiendie speciaal bestemd zijn om melk voor zieken en zuigelingen te leveren. Een voeding met hooi, eenige graansoorteu en lijnkoek, in zoodanige verhouding dat daardoor het gebalte der melk even rijk worde als dat der gewone grasmelk onder gunstige omstandigheden is daarvoor vastgesteld. Deze melk zal geleverd worden a 15 cents per literin bussen door de verbruikers aan te schaffen. De vruchtenoogst zal in het Westland waarschijnlijk middel- matig zijn. Appelen en peren zijn er in tamelijke hoeveel- heiddoch klein van stuk terwijl vooral de appelen van den zoogenaamden honigdauw geleden hebben. Pruimen zijn er weinig. Druiven beloven veelindien het weder gunstiger wordt. Kasdruiven gaan gretig weg tegen 0.90 het halve kilogr. Aan de aandeelhouders in de Maatschappij ter bevordering van landaanwinning op de vlakte van het Zwolsche diep wordt over het dienstjaar 1880/81 een dividend van 16.50 voor elk aRndeel van f 500 uitgekeerd. In den tuin van den heer A. C. de Blinde te Wemelinge is een radijs gegroeid die 12 ons woog zegt de Midd. Ct. Wij vragen of dit geen knol of raap is die men voor een ra dijs wil la ten doorgaan. Een tot heden oubekende aanleg van boomgaarden, zegt de Arnh. Ct.: „In de Batauwer van 6 dezer adverteert H. v. L. dat bij zal verkoopen voor den heer J. S. de appelen in den boomgaard boven zijn huis en in den boomgaard beneden zijn huis. Het is voor liefhebbers van zeldzaamheden zeker der moeite waard deze boomgaarden eens te gaan bezigtigen. Te Luik hebben zich deze week elf gevallen van vergiftiging voorgedaan bij personendie van een gepersten zwjjnenkop hadden gegeten. Hun toestand is niet zorgwekkend. Dat muizen een fijnen smaak hebben blijkt naar de N, Zutph. Ct. meldt aan een handelaarin boter te Deventer; in diens pakhuis laten de muizen de kunstboter onaangeroerd, terwijl zij van de echte dapper smullen. I]Exploration no. 284 meldt het volgende „De Hollander? maken naar het schijntgroote toebereidselen om op de Zui derzee een oppervlakte van circa 20,000 H. A. te veroveren. De ingenieurs hebben 10 jaar besteed aan het maken van plan- nen. De kosten zijn op 230 millioen francs gesehatenz. De werken op vier punten tegelijk begonnenzullen 7 jaar dureu." Een mooi berichtals 't waar was zegt het Vaderland. Van de Veluwe schrijft men Allerwegen is men hier druk bezig met het maaien der boek- weit, een der hoofdgewassen in deze streken. Over het geheel valt het boekweitgewas nog al mee op enkele akkers is echter het stroo bijzonder kort. Ook de haver levert een goeden oogst. Jammer maar, dat door de veel vuldige regens het bin- nenhalen van boekweit en haver wordt bemoeielijkt't geen reeds blijkt dat belangrijke schade veroorzaakt. De rogge gaf hier dit jaar meest slechts een half gewas; ook deze ziet men op enkele akkers nog buiten staan. De aardappeloogst is uit- muntend en de bekende ziekte vertoont zich zeer weinig. Even als in de Betuwe is er ook op de Veluwe dit jaar weinig fruit en zoowel voor appelen als peren ziet men hooge prijzen te gemoet. De Maatschappij tot exploitatie van veestallen en veetrans- porten in Nederland te Utrechtvervoerde in 1880 van ver schillende stations in Nederland naar het buitenland 417 trans- porten vee paarden schapen of varkens van verschillende stations in Nederland onderling binnenslands 315 transporten en 7 32 transporten, uitmakende 5240 wagons vee of paarden. In de stallen der Maatschappij te Utrecht zijn in 1880 on- dergebracht11,891 stuks groot vee, 3253 stuks vee, 2577 kalveren623 schapen, 1141 lammeren en 4 varkens. De resultaten zijn minder goed, in vergelijking met die in het vorige jaar, 'tgeen vooral is toe te sehryven aan de lusteloosheid welke zich in dezen handel vertoond heeft. Volgens onderzoek van dr. Presenius bevatten 117 deelen kersen 192 din. Engelsche reinetten 222 din. aalbessen 120 din. druiven 160 din. braambessen 227 din. kruisbes- sen 120 din. abrikozen209 din. reineclauden307 din. mirabellen 161 din. aardbeijen 210 din. pruimen 385 din. bloed-of stoofperen, 183 din. frambozen 210 din. perzikken 254 din. witte tafelappels ietler slechts 1 deel watervrij eiwit. Daar echter de verschillende sappen dezer vruchten bij een verstandig en matig gebruik zeer bevorderlijk zijn voor de spijs- vertering, is het gebruik wel aan te bevelen. Als voedingsproduct op zich zelfvooral voor den werkmanhebben ze echter weinig nut. Nog altijd heeft men in de Neder-Veluwe veel last van vos- sen. Maandag nacht werden bij een landbouwer onder Luuteren nog 46 kippen door die dieren weggekaapt. Ze vertoonen zich meermalen ook bij dag en soms ziet men er 3 a 4 tegelijk. Nu de oogst eerlang binuen is, hoopt men dat dejagerseens een flinke klopjacht zullen houden om de bewoners van die plaag te verlossen. In de IVestf riesche Courantn. en adv. blad voor Sehagen en omstreken leest men Eenigen tijd geleden vertrok een speciale trein met vee van Alkmaar naar Parma in Italie zooals de bladen vermeld hebben omtrent dit vee vernemen wij het volgende uit Parma Do beesten zijn in Holland aangekocht voor rekening van eene vereenigiug van landeigenaren en huurboeren omdat het Hol- landsche ras bekend staat als bijzonder melkgevend (eminente- mente lattifera). Het zyn alle zwartbonte beesten en zij zagen er, alhoewel vermoeid door de extra lange reis die in een paar dagen afgelegd was, goed uit. Het waren 133 stuks, t. w. 8 stier- tjes 8 koeijen 4 gedekte vaarzen en 109 vaarzen van een jaar. De inkoopsprijs bedroeg 46654,84 lire transportkosten 15327,32, invoerrecht 409,90, bijkomende onkosten 3648,12, de 133 stuks kosten dus totaal 63040,18 Lire of gemiddeld 474 Lire of 225 per stuk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1