II 1881. Vrijdag9 September. No. 36. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Prijs van het A_bonnement: in het Jaar6. Prijs der A.dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12% Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlein: P. VAN CITTERT ZONEN. Dienstregeling van het Post- en Telegraaf kantoor. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 31 Augustus6 September 1881. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Dingsdag 6 September 1881, R. A A R LE M M i: IIM E E Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Utterlyk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De Amsterdamsc/ie Courant bevat de volgende telegram, ontvangen uit 's Gravenhagedd. 9 September 1881 n Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden is gisteren avond ten circa 11 uur op het Huis de Pauw overleden." Nader vernemen wij omtrent het verschei- den van den hoogbejaarden, doch tot nog voor weinige dagen zoo krachtigen Prins, den Nes tor van ons Vors ten huis, dat de helderheid j van geest, die zijn kortstondige ziekte ken- merkte, den lijder tot kort voor zijn' dood is bijgebleven, zoodat hij in staat was nog en- kele beschikkingen te nemen. De laatste oogenblikken van den Prins waren zacht en kalm, en, te midden van de zijnenzijne eenige dochter en zijn dierbaren schoonzoon blies hij, vijf minuten over half elf uur, den laatsten adem uit. De treurmare werd circa half een ure te 's Gravenhage vernomen, en van daar onmid- dellijk aan den Koning en de Koningin en de verdere aanverwanten per telegraaf gemeld. Het Postkantoor is geopend Op Werkdagen, 's morg. van 6 tot 7 uur; van 8 tot 's na- midd. 3 uur, en 's avonds van 4 uur tot 6 uur 45 min. Op Zon- en Feestdagen's morg. van 6 tot 7 en van 8 tot 9 uur; 's namidd. van 1 tot 3 uur, en 's avonds van 4 uur tot 5 uur 45 min. Het Telegraafkantoor is geopend Op Werkdagen, van 's morg. 8 tot 's namidd. 3 uur, en 's avonds van 5 uur 30 min. tot 7 uur. Op Zon- en Feestdagen, 's morg. van 8 tot 9 uur, en van 's middags 12 uur tot 's namidd. 3 uur. Voor Postwissels en KwiTANTIeN Alleen op Werkdagenvan 's morg. 9 tot's nam. 3 uur. GEBORENMaria en Geertruida (tweel.)dochters van J. Uitermark en J. van Workum. Grietje, dochter van P. de Geus en C. de Haan. Petrus, zoon van P. M. Hendriks en W. Korstman. Johanna, dochter van A. C. Vermeer, (ongehuwd). Simon, zoon van L. van Wijk en B. de Jong. Klaasje dochter van D. van den Oever en N. de Jong. Cornelis zoon van C. van Pijpen en G. Papen. Cornelis, zoon van J. de GraafenJ. van Leeuwen. Willemzoon van T. Kok en A. Erankfort. Johannes Lambertuszoon van W. P. van den Hoogen en L. van Doom. OVERLEDEN Maartje oud 9 maanden dochter van C. Blom en P. van den Kommer. ONDERTROUWD Jacob Kooy met A. C. Weber. GEHUWDH. Wessels met J. A. H. te Boekhorst. JC. Brandt met E. Campeeren. des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. Voorzilterde Heer J. W. Lantzendobffer. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed- gekeurd. I. Worden door de heeren de BretikVerkuijl, 't Hooft en Ran, als nieuw benoemde Raadsleden, de eeden afgelegd voorgeschreven bij art. 39 Gem. wet en art. 83 der Grondwet. II. Aan de vergadering wordt meegedeeld eenige ingekomen stukken, o. a. procesverbaal van de kasopueming; berigt dat de heer Ewouds de benoeming tot hoofd der school n°. 9 heeft aangenomen, en berigt dat is goedgekeurd het raadsbe- sluit tot betaling van/300.uit den post voor onvoorziene uitgaven 1881. III. Komt in behandeling de Gemeenterekening, dienst 1880. Het rapport der finanoieele commissie wordt voorgelezen aan het slot waarvan wordt voorgesteld de rekening goed te keuren in Ontvang opf 79,766.54' 72,982.65 Uitgaaf Tegenwoordig 9 leden, en na de beeediging van 4 nieuw benoemde Raadsleden13 leden. Afwezig de heeren Tensen en Reeuwijk (de heer Tensen wegens ongesteldbeid). Saldo6,783.89' De heer 't Hooft zegtdat niet de hand wordt gehouden aan het voorgestelde in de jaarlijksche rapportenen zou willen dat de Raad omtrent het voorgestelde een besluit nam. De heer Bultman vindt de tegenwoordige wijze van wer- ken niet goed en wil de uitgaven nagezien hebben voor de betaling. De heer Yerkuijl zegt, dat de finanoieele commissie ook van die gedachte was, en wenscbte zulks bij latere gelegen- heid ter sprake te brengen. De heer Bultman zegtdat de Raad staat voor een fait accompli en vraagt, wat het werk der commissie op die wijze beduidt. De heer Hooft. De commissie wil vooral meer zuinigheid b. v. 300 doosjes lucifers, 500 kan petroleum, zulks is haast niet mogelijk. Er zijn posten van meer dan 50. en rekeningen van meer dan 100.die niet in handen der commissie zijn geweest. De heer v. Riessen meent dat de Commissie voor Gemeen- tewerken daarmede belast wasdie commissie behoort dat alles vooraf natezien; geene gelden mogen uitgegeven worden zonder contrdle der Commissie voor de Gemeentewerken. De heer Knaap zegt dat het zoo niet goed gaat. De heer 't Hooft wijst op de kosten van 't snoeijen der boomenen gelooft dat de heer Rinck er zeer weinig naar ziet; de kosten van het ruimen der privaten bij de Scholen verschillen van 1.tot 4.— en wordt daarbij nog drank in rekening gebragt. Hetgeen hij nog wenseht meetedeelen wenscht hij in besloten vergadering te doen. De heer Knaap wil ruiten in de School laten betalen door die ze breken, zooals vroeger besloten is. De heer 't Hooft wil stemmen over de vraag of alles zal aanbesteed wordenen in 't vervolg geen posten over- schrijven zonder vooraf magtiging. De Yoorzitter zegt niet alles kan aanbesteed worden er zijn veel kleinigheden. De heer Knaap zegt „en Commissie voor de Gemeentewer ken vooraf hooren." De heer Biesheuvel meentdat veel posten kunnen worden aanbesteed. De heer t Hooft. Zulks ligt veel aan den Gemeente-Opzigter, die moet zorgen voor vroegere aanbesteding. De heer v. Riessen. Er komen altijd onvoorziene werken voormaar dan moet de Commissie voor de Gemeentewerken vooraf gehoord en crediet gevraagd worden. De heer Bultman had gewenscbt, dat de Opzigter nu reeds met de Commissie had gesprokeo over de in't volgend jaar te doene werken, maar weet nog nergens van. De heer Biesheuvel. Werken van de Scholen worden be- steed met onderboudstermijn, maar van JanuariMei, betwij- fe't hij of er dan zooveel werk te doen is; behoort het, dat t werk dat thans uit de hand wordt gemaakt, niet volgens br;9tek wordt uitgevoerd. Zoo kan de Gemeente-Opzigter het wel voor de begrooting laten makenmaar dat gaat niet goed. De Voorzilter zegtdat de Commissie voor de Gemeente werken het dan wel zien zal. De heer Bultman zegt: ja, als zij er toe in de gelegenheid wordt gesteld; maar wil meer zamenwerking tusschen de com missie en den opzigier; commissien moeten meer gekend en niet voor faits accompli gesteld worden. De heer 't Hooft. Eerst worden posten overschreden en dan aanvraag gedaan hij wil zulks in't vervolg anders hebben. De heer Bultman wil, dat men zich bij brand aan 't re- glement houde, en geen meer geld voor verteering worde uitgegeven dan toegestaan is, en anders bij onmogelijkheid de commissie raadplegen. De heer Klapwijk zegt, 't gaat anders, als hij meende dat het zijn moest. De Voorzitter vraagt of men zich kan vereenigen met 't voorstel der commissieom de werken vroeger aantebesteden ook turf en petroleum. Alle de leden zijn daarvoor. De heer Bultman wil ook dat de posten niet worden overschredenzonder vooraf in handen der commissie gesteld en crediet toegestaan te zijn. De Voorzitter. Dan moet de Gemeente-Opzigter ook altijd Burgemeester en Wethouders op de hoogte der uitgaven houden. De heeren de Breuk, Bultman en anderen meenen, dat zulks ook zijn pligt is. De heer Biesheuvel vraagt of de verteeringen bij brand niet kunnen worden afgeschaft en 't loon des noods verhoogd. De Voorzitter zegt moeijelijk. De heer Bultman zegt, bij 't dorschen wordt ook geen jenever gegeven. De beeren Biesheuvel en Verkuijl dringen er op aan. De heer Bultman wil niet betalen aan brandmeestersals door hen meer betaald is dan bij 't reglement is bepaald. De heer Verkuijl meent, dat anders geene controle te hou den is. De Voorzitter zegt, dat dan eerst 't brand-reglement moet worden veranderd. De heer Verku(jl spreekt nog over de kosten van 't op- hoogen. De Voorzitter steit voor, de rekening vasttestellen op het bedrag als door de commissie voorgesteldhetwelk wordt goed- gevonden. IV. De rekening van 't Burgerlijk Armbestuur wordt, op voorstel der financieele commissie, goedgekeurd op5028,72 in Ontvang 4870,07 Uitgaaf. Saldo158,65. V. Op het verzoek van T. Link, om afschrijving van zijnen aanslag in den hoofdelijke omslagwordt gunstig beschikt. VI. Worden benoemd dmancieele Commissie, tot voorzitter de heer Bultman en tot leden de heeren Knaap en Verkuijl. In de Commissie voor de Gemeentewerken, tot voorzitter de heer Bultman en tot leden de heeren Dorbeck en Verkuijl, VIII. Omtrent de benoeming van eene vroedvrouw, stand- plaats Lijnden wordt besloten aan Burgemeester en Wethou- der eerst eene voordragt te vragen in overleg met den heer van der Horst. IX. Tot onderwijzer aan School n°. 1 wordt benoemd de beer D. L. J. Gehring te Hillegom, om 1 Oct. in functie te treden. X. Tot onderwijzer aan School n°. 4, in de plaats van de heer Hoeksmawordt benoemd de heer J. Vreekenin- funtietreding 1 October. XI. Omtrent het vergrooten van de School n°. 4 wordt, op voorstel van den heer Bultman beslotenvan de Commissie voor de Gemeentewerken in overleg der Schoolcommissie en van den Gemeente-Opzigter een plan te vragen. XII. Wordt besloten het school-reglement, voor zooveel betreft de tijden waarop de leerlingen zullen worden inge- schrevenniet te wijzigen. XIII. Het kohier van de belasting op de honden voor 1881 wordt vastgesteld op 872,87', en de termijn van invorde- ring bepaald op 29 October. XIV. De heer Verkuijl vraagt of toestemming is gegeven, om op Zondag koren te maaijen? Voorzitter. Neen. De heer Verkuijl zegt, dat dan de dader strafbaar is, en vindt de bandelwijze erg grievend. Voorzitter. Als de klagt wordt ingediend, zal er proces verbaal van worden opgemaakt. De heer Verkuijl zegt, dat hij dan de klagt indient. Voorzitter. Dit kan niet in den Raad. De heer Verkuijl wil dat er de hand aa» gehouden zal worden door den Burgemeester, en geene toestemming worde gegeven, of anders vervolging ingesteld; de Burgemeester is ver- pligt ook die wet te handhaven. De heer Knaap zegt, dat vroeger verboden is op Zondag kleeren op te hangen aan den weg, thans doet men zulks weer. Voorzitter merkt aan, dat Zondags in de steden wel muziek is. De heer erkuyl meent dat zulks niet zonder vergunning mag. De Vergadering wordt veranderd in eene met gesloten deuren. De Vergadering heropend zijnde, wordt door den Voorzitter voorgesteld overtegaan tot de benoeming van een Wethouder,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1