1881 Vrijdag, 16 September. No. 37. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. 3?rijs van het Abonnement: in het Jaarf 6.— Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12% Cent. Hoofd-Agenten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven ran 7—13 September 1881. GEBORENMinne zoon van J. J. van Rijn en A. Onnes. Teuntje Aagje, dochter van C. Struijk en M. Soeteman. Hubertuszoonen Maria Catharinadochter (tweel.) van A. Goorden en A. J. Bus. Wilhelmus Marie zoon van W. N. Out IHenstregeling van het Post- en Telegraafkantoor. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 18 Augustus 1881, \VN VilP It A A It L I] \I ill E It M E E It Prijs van een enkel Nommek 15 Cent. A1LE TOEZENDINGEN, REDAETIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C°.te Amsterdam. EliterHJk Woentrtag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Z. M. de Koning heeft den rouw, wegens het overlijden van Z. K. H. Prins Frederik, voor leger en vloot, hier te lande en in Oost- en West-Indie, op zes weken bepaald. Wegens het overlijden van Prins Frederik der Nederlanden neemt het Duitsche hof voor drie weken den rouw aan. De Nordd. Allg. Zeit. noemt het overlijden van den Prins „een smartelijk verlies voor de Pruisische koninklijke familie en inzonderheid voor den Keizer die sints zulk een lange reeks van jaren een innige vriendschap voor hem gevoelde." Van zijn buitenge- wone goedhartigheid zegt zij verder weet men vooral op zijn landgoed Muskau, alwaar hij gewoon was jaarlijks eenigen tijd door te brengen, met hoo- gen lof te verhalen. Zaterdag avond te 8 uren is op het huis De Paauw het stoffelijk overschot van den Prins in de lijkkist geplaatstin tegenwoordigheid der op het buitenver- blijf aanwezige leden der koninklijke familie en van den dienst van wjjlen den Prins. Op verlangen van den overledene is de lijkkist geheel gelijk aan die, waarin indertijd het lijk van zijn gemalin werd ter ruste gelegd. De zware houten kist van gepolitoerd makonie met keurig paneelwerk heeft den gewonen vorm en wordt met een plat deksel van betzelfde hout gesloten. De kist rust op 8 leenwenklauwen van mat zilver. Aan de voor- en achterzijden bevindt zich een, aan elk der lange zijden drie breede heng- sels van gepolijst zilver, met de attributen van den dood geornamenteerd en gevat in rosetten van mat- zilver. Het boveudeksel wordt gesloten met 12 schroe- venmet zware knoppen van glad zilver. Een vier- kante zilveren plaat met afgeronde hoeken, metende 37 bij 23 cM.is op het bovendeksel bevestigd en heeft het volgend inschrift WlLEEM FREDERIK KarEL Prins der Nederlanden Geboren te Berlijn den 28 F e b r u a r i 1797 Overleden te „Huis de Paauw" den 8 September 1881. n de mahoniehouten kist is geplaatst een looden die met gecapitonneerd wit satijn bekleed is. In het looden deksel is ter hoogte van het gelaat een glasruit in verguld koperen lijst aangebragt. Op het looden deksel wordt een aansluitblad van dun plaatzink geplaatstwaarin het vierkant voor het glasruit is uitgesneden. Het bovendeksel heeft die opening niet. Het lijk van den Prins is niet gebal- semd. Onmiddellijk nadat het in de kist werd neer- gelegdis deze hermetisch gesloten. Z. M. de Koning heeft bepaald dat de plegtige teraardebestelling zal plaats hebben op Vrijdag,. 23 September. Volgens de Berlijnsche bladen zal Prins Albert j van Pruisen de begrafenis van Prins Frederik bijwo- nen als vertegenwoordiger van den Keizer. en C. op den Kelder. Marretje Johannadochter van A. On- kenhout en S. Henrichs. Corneliszoon van H. van Dijk en A. Jongeneelen. Boudewina Jaeoba Franpoisedochter van R. B. .T. Hunold en C. Grauwelman. Apoloniadochter van C. Gijzenberg en A. van der Meer. Richard Leonardzoon van R. Krabbendam en A. van 't Riet. Jacob zoon van J. Tensen en M. Roodenburg. Pieter-, zoon van C. Vermeulen en M. Stark. Cornelis zoon van A. Snoodijk en N. van Stelle. Petrus Johannes zoon van F. van der Peijl en M. Damen. OVERLEDEN Albertusoud 4 weken zoon van D. Stander en S. Jongejan. Gerritoud 6 wekenzoon van G. Claij en J. Bakker. Hendrik Jacobusoud 19 dagenzoon van M. de Zwarte en H. Filius. Elisabeth de Rond oud 61 jaren, weduwe van J. van Loenen. ONDERTROUWD A. de Ruijter (weduwnaar) met A. v. d. Berg. C. de Gooijer met C. Tamboer. GEHUWD J. van Groningen met C. de Vos. K. van Ophem (weduwnaar) met M. Scheelings. D.van derVoet met J. Strikwerda. Het Postkantoor is geopend Op Werkdagen, 's morg. van 6 tot 7 uur; van 8 tot 's na- midd. 3 uur, en 's avonds van 4 uur tot 5 uur 45 min. Op Zon- en Feestdagen's morg. van 6 tot 7 en van 8 tot 9 uur; s namidd. van 1 tot 3 uur, en 's avonds van 4 uur tot 5 uur 45 min. Het Telegraafkantoor is geopend Op Werkdagenvan 's morg. 8 tot 's namidd. 3 uur, en 's avonds van 5 uur 30 min. tot 7 uur. Op Zon- en Feestdagen, 's morg. van 8 tot 9 uur, en van 's middags 12 uur tot 's namidd. 3 uur. Voor Postwissels en KwiTANTieN Alleen op Werkdagen, van 's morg. 9 tot's nam. 3 uur. UITSLAG der op den 13 September 1881 door het Gemeentebestuur gehouden aanbesteding van Steenkolen ten dienste van het Raadhuis en de Scholen. Ingeschreven werd door M. van Daalende grove voor 92% Ct., het gruis voor 72% Ct. H. van Schip, de grove voor 92 Ct.het gruis voor 74 Ct. Alles per hectoliter. Gegund aan M. van Daalen. Het Bureau van de Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 'smorgens van 9—12 uur, en 's middags van 14 uur. des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. (Reeds vroeger in het kort medegedeeld.) Voorzitterde Heer J. W. Lantzendoeffer. Tegenwoordig de heerenvan Riessende BreukBies- heuvelvan VuurenDorbeckTensen, Knaap Timmer- mans, Pruissen'tHooft, Ran, Bultman en Verkuijl, zijnde 13 leden; alsmede de Secretaris. Afwezig de heeren Klapwijk en van Reeuwijk. De Secretaris leest de notuleu van 28 Julij 1881, welke worden goedgekeurd. I. Aan de Vergadering wordt medegedeeld het navolgende: dat herbenoemd zijn tot Leden van den Gemeenteraad, de heeren: Tensen, de Breuk, Verkuijl, 'tHooft en Ran; de Provinciale Bladen van 1881, n°. 54 en 55 56, 61; c. dat door Heeren Gedeputeerde Staten de ontvangst is berigt van de vastgestelde Verordoning tot herziening der Plaatselijke Strafverordening; d. dat door geweld Collegie is goedgekeurd het Kohier van den Hoofdelyken Omslag, dienst 1881. A1 hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. II. Is aan de orde het onderzoek der geloofsbrieven van de herbenoemde Leden dezer Vergadering, de heeren: J. Tensen, P. de Breuk, G. B. 'tHooft, P. Verkuyl en J. Y. Ran. Gemelde heeren verlaten de Vergadering. Lit de overgelegde processen-verbaal van stemopneming blijkt, dat de heeren Tensen, de Breuk, 'tHooft en Verkuijl, bij de eerste stemming op 19 Julij, en de heer Ran, bij herstemming op 2 Augustus 1881, zyn gekozen tot Leden van den Raad. Uit de verder overgelegde stukken blijkt, dat zij alien den gevorderden ouderdom bezitten, gedurende het laatste aan hunne verkiezing voorafgaande jaar in de Gemeente hebben gewoond, en geene met het lidmaatsehap vaD den Raad onvereenigbare betrekking bekleeden. De Voorzitter stelt daarop voor gemelde heeren als Raads- leden toe te laten. Dienovereenkomstig wordt besloten en komen gemelde heeren weder in de Vergadering. III. Gaat men over tot de uitloting van aandeelen in de Geldleeningen, om den 1 Januarij a. s. te worden afgelost; en worden alzoo uitgeloot: van de Leening A0. 1870nommer negen, groot 1000, en van de Leening A0. 1877 nommer vijftien, groot 500. IV. Aan de goedkeuring der Vergadering wordt onder- worpen het navolgende Ontwerp-Besluit De Raad der gemeente Haarlemmermeer heeft besloten uit den post voor Onvoorziene Uitgaven der Begrooting voor 1881 te voldoen de uitgaven hierna vermeld Kosten van een vergelijkend examen, ter benoeming van een Hoofd voor School nr. 9300. En zal dit Besluit aan Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland worden toegezonden, met verzoek om tot het voldoen der daarin vermelde uitgaven uit den post voor „Onvoorziene Uitgaven" de vereischte magtiging te verleenen. Gedaan te Haarlemmermeerenz. De Financieele Commissie rapporteert, bij monde van den heer 'tHooft, dat bij die Commissie geene bedenkingen tegen deze voordragt bestaan en dat zij, na de desaangaande ont- vangen inlichtingenadviseert tot goedkeuring. De heer Knaap betreurt het, dat men verplicht is reiskosten te betalen aan den sollicitant, die benoemd is tot hoofd- onderwijzer en voor die betrekking heeft bedankt. Spreker acht dergelijke handelwijze in het nadeel van het onderwijs en krijgt het solliciteeren wel wat weg van een pleizierreisje op kosten der gemeente. Ook de heer Verkuyl acht het jammer, dat de gemeente zoodanige reiskosten moet betalenmaar er is niets aan te doen. De Voorzitter stelt voor het bovenvermelde raadsbesluit vast te stellen. Daartoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. V. Komt ter tafel het Bestek voor de aanbesteding der levering van steenkolen voor de Scholen en het Raadhuis gedurende den winter van 1881/82. Gemeld Bestek wordt zonder discussie of hoofdelijke stem ming goedgekeurd. VI. Aan de Vergadering wordt medegedeeld, dat de heer C. de Vries, in de vorige zitting benoemd tot Hoofd der School n°. 9, voor die betrekking heeft bedankt. Voorts dat de voordracht dientengevolge door den Districts- Schoolopziener is aangevuld met den naam van den heer C. Montauban zoodat de voordracht alsnu bestaat uit de navolgende: 1°. R. Ewouds, te Kollumerland; 2°.C. Bieze, te Feerwerd, en 3°. C. Montauban, te Haarlem. Tot de benoeming overgaandewordt de heer R. Ewouds met 10 stemmen daartoe gekozen; terwijl er 4 bianco briefjes in de bus werden gevonden. Alhoewel 1 briefje meer in de bus werd bevonden dan het getal leden der vergadering, is, daar die eene stem op de verkiezing niet van invloed heeft kunnen zijn, benoemd tot Hoofd der School n°. 9 de heer R. Ewoudste Kollumer- zwaag. De infunctietreding wordt bepaald op 1 October 1881, VII. Wordt gelezen een verzoek van L. Hoeksma, onder- wijzer aan School n°. 4, om eervol ontslag uit gemelde be trekking, met ingang van 1 October 1881. De Voorzitter stelt voor het gevraagd eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 October 1881, Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten. Ingevolge punt 1, lr. b, van het Raadsbesluit van 28 Octo ber 1880, moet alsnu worden bepaald, welke acten zal moeten bezitten de onderwijzer, die in plaats van den heer L. Hoeksma zal worden benoemd. Men bepaalt dat de te benoemen onderwijzer zal moeten bezitten de acten van onderwijzer, en die voor de wiskunde. De heer Bultman zou gaarne zien dat voor deze betrekking benoemd werd de onderwyzer Vreeken. De \oorzitter zegt, dat daartoe een Verzoekschrift van ge- melden onderwijzer Vreeken is ingekomen, en zou daartoe in principe en behoudens goedkeuring van den Arrondissements- Schoolopziener willen besluiten. Zulks wordt goedgevonden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1