1881. Vrijdag50 September. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemraermeer. Prijs van het Abonnement: in het Jaarf 6. Prijs tier Advertentien van I6 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/a Cent. Hoofd-Agenten voor flit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERXJJKE STAND. Aangegeveu ran 21—27 September 1881. GEBOREN Eva Geertruida, dochter van J. H. Wallbrink en E. Guiteueau. Carl Wilhelm Eduard, zoon van R. A. Kleist en J. Sterk. Reinier, zoon van W. v. d. Steen en G. v. d. Assem. Susanna, dochter van J. Flipse en J. de Vos. Lambertus Jacobus, zoon vau J. Krijnen en G. van Regteren. Pieter, zoon van S. Heemskerk en H. Wasssenburg. Maartje Arida, dochter van A. Gootjes en A. Verkuijl. Hester, doch ter van J. P. Maekloet en A. Groenendijk. Jacob, zoon van IVBorst en N. Hams. Apolonia, dochter vau C. P. v. d Geest en M. Zwetsloot. Theodora Serafiua, dochter van J. A. v. d. Vlugt en F. Gedaan. Hubertus, zoon van J. Kortekaas en F. v. Diemen. Marinus, zoon van J. P. Berdou en J. Kousemaker. Kort Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 29 September 1881, WWW IIAARLEMA1ER1IEER. Prijs van een enkel Nommer 15 Gent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan WJi lfcO\(*A C°.te Amsterdam. Viler I {jk Woenadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren DE PLECIITIGE HEGRAFEMS van Prius Frederik heeft Vrijdag 23. September plaats gehad, op de wijze daarvoor bij het pro- gramma vastgesleld. Het weder washoewel somber, toch droog en de tnassa toeschouwers zoo van 'sHage als elders was ongelooflijk "root. In den morgen had op het huis de Paauw eene tref- fende godsdienstige plechtigheid plaats, waarbij ds. Bartsfra van Wassenaar een gevoelvolle toe- spraak hield, tot tekst hebbende Prediker 7: het is beter in het huis der rouwe dan in het huis der maallijden. Prins Alexander was bij die plech tigheid tegenwoordig en legde nog een prachtigen krans op de lijkbaar, die al3 het ware zoozeer met kransen was getooid dat er geen plaats meer aanwezig was en een zeer groot aantal nog moest achterwege blijven. De stoet zette zich daarop in beweging naar het paleis van Prins Frederik, waar inmiddels de Koning en de vreemde Prin- sen en afgezanten aanwezig waren en zich aldaar aansloten. In het eerste rijtuig zaten de Prins zu Wied en de Kroonprins van Denemarken. Dan volgde Z. M. de Koning met den Prins van Oranje, Prins Albert van Pruissen en den Erfgroot- hertog van Saxeu, in een rijtuig met acht paar- den bespannen, en vervolgens alle hooge dignita- rissen, afgezanten, leden van het gevolg des Prinsen, vele civiele en militaire autoriteiten enz. Langs den geheelen weg dien de stoet volgde heerschte diepe stilte en eerbied. De optocht door den Haag duurde ruim eenuurvan(ll12) en kwam te Delft omstreeks 6en uur aan. Aldaar hadden zich in de kerk bereids 's Konings Minis ters en andere hooge staatscollegien en verschil- lende leden van het corps diplomatique vereenigd, zoodat dit kerkgebouw een schitterenden aanblik opleverde. Ilet lijk werd daarna binnen gedra- genvoor het koor geleid en op de lijkbaar ne- dergelegd. 7. M. de Koning, de Prins van Oranje en de verdere hooge bloedverwanten schaar- deu zich om de lykbaar, en in dat plechtig oogenblik hield ds. Koetsveld eene korte, tref- fende en hartverheffende toespraakwaarvan het uitgangspunt was dat thans de herinnering van 't verledene in het graf zonk tegenover de hope der toekomsthij hoopte dat in deze eeuw de graf- kelder niet meer geopend zou behoeven te wor den. Diep getroffen drukte de Koning al de Prinsen de hand. De Prins zu Wied was zeer aangedaan. Hij, de Prius van Oranje, de Kroon prins van Denemarken en de Erfgroothertog van Saxen waren bij de verzegeling der kist in den grafkelder tegenwoordig. De Koning heeft den ondergeteekende opgedra- gen om door middel van de StaaU-Courant aan autoriteiten, collegien en particulieren, dip^ aan Zijne Majesteit adressen van rouwbeklag hebben aangeboden wegens het overlijden van Zijne Ko- ninklijke Hoogheid Willem Frederik Karel, Prins der NederlandenZijner Majesteits bijzonderen dank te betuigen voor hunnq deelneming in dat zoo smartelijk verlies. 's Gravenhage24 September 1881. De Directeur van het Kabinet des Konings, Alewijn. De aangeboden Begrooting dezer Gemeente voor 1882 be- draagt in Ontvang en in Uitgaaf 81,538.40s, en die van het Burgerlijk Armbestuur in Ontvang en Uitgaaf 5258.65. OVERLEDEN Adriana Johanna, oud 4 maanden, dochter van M. Otten en B. van Berkel. Pietertje Korn, oud 76 jaar, wed. J. Houtkooper. Jacob, oud 26 jaar, zoon van J. van Lriemen en A. Dijkstra. Dirk, oud 18 maanden, zoon van J. Hoogkamer en A. van Elsweik. Cornelia, oud 9 maauden, dochter van P. Kodde en H. 4 de Looff. Frans Kloostennan, oud 72 jaar, weduwnaar van J. Bood. Agatha, oud 17 jaar, dochter van H. Hofmans en J. de Vos. ONDERTROUWD P. v. d. Beek met H. van Drunen. GEHUWDA. de Ruijter (wedur.) met A. v. d. Berg. C. de Gooijer met C. Tamboer. J. Kooij met A. C. Weber. des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. I oorzitter.- de Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig bij den aanvang 14 leden. De notulen der vorige zitting worden gelezen en goed- gekeurd. I. Wordt d« heer J. Tensen beeedigdals herbenoemd lid van den Gemeenteraad, II. De Voorzitter zegt, dat Burgemeester en Wethouders het betreuren, dat het rapport der Finaneieele Commissie over de rekening, vermeld in de vorige notulen, zoo laat is ingekomendat het niet wederlegd is kunnen worden. Over de kosten van t hakken der boomen sprekende, merkt de Voorzitter op, dat het hout ook van het terrein der school n°. 4 nog al veel heeft opgebragt; dat de kosten der wegen wegens arbeidsloon en aankoop van grond niet te hoog zijn. De heer Verkuijl merkt opdat niet is gesproken van hakken, maar van snoeijen der boomen, en hebben alleen de aandacht van Burgemeester en Wethouders er op willen vestigen. De heer 't Hooft zegt, dat het opmaken van 't hout er mcde niet onder begrepen was. De I ooizitter zegt, dat de opbrengst in aanmerking moet worden genomeu. De heer lensen zegt, dat men voor de Gemeente in dag- geld voor veel geld weinig gedaan krijgt. De heer 't Hooft merkt aandat men er alleen de aan dacht van Burgemeester en Wethouders op heeft willen ves tigen, met verzoek, er in 't vervolg op te willen letten. De heer Bultman meent, dat Burgemeester en Wethouders in gevoelen verschillen met den Raad. De Commissien zijn er om voor te lichten en mede te werken en nu moeten Burgemeester en Wethouders niet meenen, dat indien de Commissien aanmerking makenzulks is om hen tegen te weikenmaar om mede te werken in 't helang der gemeente. De Voorzitter zegtdat men daarom vroeger de rapporten zou willen hebben, om ze zoo noodig te kunnen toelicbten De heer Verkuijl zegthet blijkt dat de heer Tensen er mee instemt, en juist dat heeft de Finaneieele Commissie be- wogen de bedenkingen te maken. De heer Biesheuvel spreekt nog over de lantaarripalen en de steen op de markt. III. Wordt medegedeeld de uilslag der aanbesteding van steenkolen. IV. De heer Tensen wordt herbenoemd tot Wethouder, met 13 stemmenzegt dat hij de benoeming aanneemt en bedankt voor 't vertrouwen weder in hem gesteld. V. Tot Ambtenaar van den Burgerlijken Stand wordt her benoemd de heer J. Tensen. VI. Tot vroedvrouwstandplaats Lijndon, wordt benoemd mejufvrouw A. C. Last, te Lochem. VII. Aan L. Iloeksma wordt afschrijving verleend van zynen aanslag in den Hoofdel^k^ji^msJag voor 3 maanden VIII. Wordt gelezen de voordragt tot heffing van ver- gunningsregt voor verkoop van sterken drank. De heer Bultman zegt, dat de Finaneieele Commissie het eens is om het misbruik van sterken drank te beperken maar de Commissie laat het aan den Raad over om 15 of f 20 te bepalen. Met het oog op de bijzondere gestehlheid der gemeente, zijn er leden die zulks niet te hoog willen opgevoerd zien. De heer van Riessen is voor 20. De heer Bultman vindt er bezwaar in om al te zwaar te belasten, met oog op de bijzondere omstandigheden in deze gemeente, en ook omdat voor gedeelten van 100 toch het voile bedrag berekend tegen /100 moet betaald worden. De liter van Riessen zegt, dat er te veel herbergen zijn; als enkele opruimen, zullen andere meer nering hebben; hij is dus voor 20. De heer Tensen verlaat de vergadering. De heer 't Hooft is 't eens met den heer van Riessen; De heer Dorbeck wil f 15. Het voorstel van den heer van Riessen wordt in stem- ming gebragtn.l. om te bepalen 20, en aangenomen met 10 tegen 4 stemmen. Nadat de heer Bultman nog met een enkel woord over het doen der schatting had gesproken worden de ontwerpen vastgesteld. IX. Het suppletoir kohier van den Hoofdelijken Omslag dienst 1881, wordt vastgesteld op een bedrag van/ 296. X. De aangeboden Begrootingen der Gemeente en van het Burgerlijk Armbestuur, dienst 1882, worden gesteld in hart- den van de Finaneieele Commissie. XI. Op de adressen van K. Vaalburg, te Nieuw-Vennep om grond in koop te hebben, wordt gunstig besehikt. XII. Wordt medegedeeld dat is goedgekeurd om met de gemeente Leimuiden te onderhandelenomtrent het aldaar schoolgaan van kinderen uit deze gemeente. De besluiten dienaangaande worden goedgekeurd. XIII. Het voorstel tot wijziging in het Brandreglement wordt gesteld in handen der Finaneieele Commissie. XIV. Een verzoek van het Iloofd der School nr. 10, om vermeerdering van bet liulppersoneel op zijne school wordt gesteld in handen van de Plaats. Schooleommissie om advies. XV. Insgelijks wordt in handen van de Schooleommissie gesteld een verzoek van het Hoofd der School nr. 11, om vergunning voor mejufvr. Vrijberghe de Coniogh te Lisse om in het aanst. voorjaar eenigen tijd aan zijne school werk- zaam te mogen zijn, ten eiride zich voor een examen te be- kwamen. XVI. Op een scbrijven van het Hoofd der School nr. 4 houdende de vraaghoe te handelen bij het gemis van ruimte op zijne school bij de aanstaande inschrijvingwordt beslo- ten te antwoorden om te handelen volgens het Plaatselyk Schoolregleinent, bepalende dat de oudsten in jaren moeten voorgaan. XVII. Op voorstel van den heer de Breuk zal nog een kagchel worden geplaatst in de school te Nieuw-Vennep. XVIII. De heer Biesheuvel wenscht terug te komen op het besluit der vorige Vergadering tot vergrooting der school te Iloofddorp. Dit wordt aangehouden tot bij de behandeling van het door de Commissie aan te geven plan. De Vergadering is daarna gesloten. Alhier komen minder gevallen van roodvonk, maar meer gevallen van mazelen voor. De Boerderij genaamd Be Vriendschapsectie C, kavel 7, op gisteren (29 Sept.) in publieke veiling gebragt door den notaris J. L. van der Moer alhier, is ingezet door den heer J. Knottenbelt te Amsterdam op 23,500.en 750. daarboven afgemijnd door den heer II. Vos Jr. Ointreut de vraag, of door het Rijk 30 pet. wordt vergoed in de ailvertfDtiekosten voor oproeping van sollicitanten naar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1