1881 Vrijdag, 21 October. No. 42. VAN A AN LANDBOUW, GBMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. T wee - e n-T w i n t i gs t e Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. iPrijs van het Abonnement: in het JaarB.- Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. lloofd-Ag'eiiten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Dienstregeling van het Post- en Telegraafkantoor. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 1218 October 1881. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Ilingsdag 6 September 1881, SIAARLEMMERMEER Prys van een enxel Nommek 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Uiterl{jk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Het Postkantooe is geopend Op Werkdagen's rn.org. van 6 tot 7 uur; van 8 tot 's na- midd. 3 uur, en 's avonds van 4 uur tot 5 uur 45 min. Op Zon- en Feestdagen's morg. van 6 tot 7 en van 8 tot 9 uur; 's namidd. van 1 tot 3 uur, en 'a avonds van 4 uur tot 5 uur 45 min. Het Telegraafkantoor is geopend Op Werkdagen, van 's morg. 8 tot 's namidd. 3 uur, en 's avonds van 5 uur 30 min. tot 7 uur. Op Zon- en Feestdagen's morg. van 8 tot 9 uur, en van 's middags 12 uur tot 's namidd. 3 uur. Voor Postwissels en KwiTANTieN Alleen op Werkdagenvan 's morg. 9 tot's nam. 3 uur. Het Bureau van de Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 's morgens van 9 12 uur, en 's middags van 14 uur. GEBORENNeeltje, doehter van J. Vis en E. Verzijde. Johanna, doehter van J. Roubos en A. van Pelt. Wilhelraus Everardus, zoon van D. Hennink en M. van Kolfschoten. Adriana, doehter van D. van Damme en F. A. Sneep. Catha- rina, doehter van A. de Smit en A. Noort. Dieuwertje, doeh ter van C. Bakker en N. Jongejan. Maria Margaretha, doehter van J. Kauffman en H. W. van Waarsenburg. Arie, zoon van J. de Hoog en J. van Andel. Johannes, zoon L. Hommels en L. Cobelens. Martijntje, doehter van M. Kamerman en M. Hogendoorn. Gerrit, zoon van K. Vreeken en G. Roskenspriet. LEVENLOOS GEBOREN geene. OVERLEDENWillem, oud 7 maanden, zoon van W. Sloot- weg en M. van Smeerdijk. Johanna Geertruida, ond 8 jaren, doehter van K. de Jong en J. van Amerongen. Arie Johan. nes van der Veer, ond 84 jaren, weduwnaar van D. de Koning. Maria van der Linden, oud 76 jaren, weduwe van M. Smooren- burg. Ingetje, oud 14 maanden, doehter van C. van Smeerdijk en A. Braakman. ONDERTROUWD A. Wouterse met J. Kriebel. P. Aal- bersberg (wednr.) met A. Kool. P. Camfferman met E. Boom. P. van Dalen met P. de Rijk. A. J. Kelder met A. Zijm. GEHUWDP. Rosenbrand met M. Stokhof. A. v. d. Bos met C. v. d. Vlngt. Den 17den October j.l., 's morgens omstreeks 10 uur, ont- stond brand in een berg met hooi, staande op 3 a 4 meter afstand van de boerderij bewoond door A. G. Voordendag, te Nieuw-Vennep, 0 24. In die berg bevond zich 60,000 pond hooi en een bun der haver. Men is onmiddelijk begonnen met de berg leeg te maken, onder werking der spuit van Nieuw-Vennep. Ongeveer 15,000 pond hooi is verbrand of onbruikbaar geworden. Een en ander is legen brandschade verzekerd in de Maat- sckappij te Loenen a/d. Vecht. Ter markt te Hoofddorp werdeii aangevoerd 6 Oct. 4 runderen, 3 paarden en 14 schapen. 13 75 runderen, 4 paarden, 37 schapen en 4 varkens 19 33 runderen en 5 5 paarden. Het was donker, toen S te Hoofddorp, op den openbaren weg, met een paard aan de hand, om het naar de weide te brengen, eene velocipede tegenkwain, waarop een man, ge- naamd v. K. Het paard, anders voor die rijtuigen niet bevreesd, schrikte echter en nam zulk een' geweldigen sprong, dat de geleider tegen den grond werd geworpen. Hij hield zich evenwel aan den teugel vast, zoodat het paard hem, al voortrennende, medesleepte. Lindelijk kwam het dier toch tot staan, maar de man was deerlijk toegetakeldzijne handen waren op verschillende plaatsen gewond door de grindsteenen en hijna al zijne lede- mati-n waren zeer pijnlijkzijn jas was letterlijk aan Harden gesclieurd en er waren stukken uit van ongeveer 4 bij 2 centimeter, even of ze er uit geknipt waren. des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. (Vervolg en Slot, zie ons vorig nummer.) Voorzitter: de Heer J. W. Lantzendorffer. V. Gelezen het adres van F. Li cW te Nieuwer-Amstel houdende verzoek om afschrijving op zijnen aanslag in den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, dienst 1881, bedra- genrie 6.50. Overwegende dat adressant de gemeente heeft verlaten den len Augustus 1881, wordt beslotende gevraagde af schrijving te verleenenen wel voor yijf-twaalfde gedeelten, ter somma van /2.71. I. Aan de orde is de benoeming der leden voor de Fi- naneieele Commissie voor 1881/82. Daartoe worden, bij versclieidene gehouden stemmingen en herstemmingen, gekozen de+heer H. F. Bultmanmet 7 stemmenals voorzitter; de beer Knaap als eerste lid, met 6 stemmen, en de beer Verkuijl als ivveede lid, met 7 stemmen. til. Aan de orde is de benoeming van leden voor de Commissie van de Gemeentewerken. Gekozen worden: de heer Bultman, als voorzitter, met 9 stemmende heer Dorbeck als eerste lid met 8 stem- men, en de heer P. Verkuijl, als tweede lid, met 9 stemmen. III. Aan de orde is de benoeming van eene Vroedvrouw voor de standplaats Lijnden. Aan de vergadering worden rnedegedeeld de ingekomen solliciiatien. Op voorslel van de heeren Bultman, de Breuk en 'tHooft, wordt besloten deze stukken te renvoijeeren aan Burgemeester en Wethouderstot het opmaken eener voordragt, in overleg met den Gemeente-geneesheer van der Horst. IX. Wordt overgegaan tot de benoeming van een onder- wijzer voor school n°. 1. Aan de vergadering wordt rnedegedeeld de voordragt, be- staande uit de heeren: D. L. J. Gehring, te Hillegom; L. P. G. Kleeste Haarlemmermeeren R. Falsma, te Hennaarderadeel; alsmede de berigten van het hoofd der school n°. 4 en van den Arrondissements-Schoolopziener. Bij de gehouden stemming wordt de heer Gehring met 9 stemmen daartoe benoemd en de in functietreding Impaald op 1 October 1881. X Gaat men over tot de benoeming van een onderwyzer aan school n°. 4 (Hoofddorp), in de plaats van den beer L. Hoeksma. Aan de vergadering worden rnedegedeeld de hieromtrent ingewonnen adviesen van het hoofd van gemelde school en van den Anondissements-Suhoolopzienerdaartoe strekkende, om tot gemelde betrekking te bevorderen den heer J. Vreeken! thans onderwijzer aan gemelde school. Bij de gehouden stemming wordt de heer J. Vreeken met 11 stemmen daartoe benoemd en wijders bepaald dat de be- noemde deze betrekking zal aanvaarden op 1 October 1881. XI. Alsnu is aan de orde de vergrooting van school n°. 4 te Hoofddorpen wordt aan de vergadering voorgelezen 1°. Een schryven van den heer F. Wesseling, hoofd van gemelde school, waarby wordt rnedegedeeld dat de school het tegenwoordig ingeschreven aantal van 368 leerlingen niet meer kan bevatten; dat zulks tot velerlei ongerief aanleiding geeften houdende verzoek dat hierin spoedig moge worden voorzien. 2°. Een schrijven van de Plaatselijke Schoolcommissie waarby zij haar gevoelen mededeelt omtrent de haar gestelde vraagvvat het meest verkieslijk is, of vergrooling van school n°- bet bouwen van een nieuwe school aan den Krais- weg. De Schoolcommissie is om de door haar aangevoerde redenen van oordeel dat het beter is over te gaan tot het vergrooten van school n°. 4, hetzij door aanbouw, iietzy door bijbouw van afzonderlijke localen. 3°. Eene door den Di9lriets-8choolopziener aan Burge meester en Wethouders overhandigde opgave van de veran- deringen, die, naar zijn oordeel, aan de verschillende scholen moeten worden aangebragt, en van de meerdere hulp welke op eenige scholen wordt vereischt; onder die veranderingen behoort ook het splitsen der school in twee afdeelingenedne voor jongens en dene voor meisjes, en het vergrooten van school n°. 4. Nadat omtrent deze zaak korte gedachtenwisseling had Gats^ gehad, wordt, overeenkomstig het advies der School commissie, besloten tot vergrooting der school. De Voorzitter raadpleegt de Vergadering, of men voor dezen bijbouw nog subsidie zal vragen van het Rijk. De heer \erkuijl meent dat, als men dan ook gehouden is aan alle eischen te voldoen, die het Ryk aan het geven van subsidie verbindt, het beter is geen subsidie te vragen. De heer van Riessen merkt aan, dat men moet voldoen aan de voorschriften, voor het bouwen van schoollocalen ge- geven. Wordt besloten geen subsidie van het Rijk te vragen. De Voorzitter doet vervolgens de vraag: aan wien het maken van een plan zal worden opgedragen. De heer Bultman stelt voor de Commissie voor de Ge meentewerken te verzoeken om, in overleg met de School commissie en met den Gemeente-Opzigter, een plan aan te geven, waarnaar het bijbouwen der localen zal moeten plaats hebben. Overeenkomstig het voorstel van den heer Bultman wordt besloten. XII. De Voorzitter deelt mede, dat men by het vaat- stellen der leerplannen voor de verschillende scholen stuit op de moeijelijkheid dat de Districts-Schoolopziener in de leerplannen de inschrijving van nieuwe leerlingen wil geregeld zien, en die inschrijving wil bepaald hebben op eenmaal sjaars, en wel in de maand Mei; terwyl door den Gemeen teraad in het Plaatselijk Schoolreglement is bepaald dat de inschryving der leerlingen geschiedt vier malen 'sjaars, en wel in de maanden Januarij, April, Julij en October. Naar aanleiding daarvan doet de Voorzitter de vraag: of de Hand bereid is het Schoolreglement overeenkomstig de be- doeling van den Districts-Schoolopziener te wijzigen, dan wel of de Raad bij zijn gevoelen blijft, dat de regeliDg dezer zaak behoort tot de competentie van den Gemeenteraad. an het schryven van den Districts-Schoolopziener, voor zoo ver het op deze zaak betrekking heeft, wordt aan de Ver gadering voorlezing gedaan. De heer Bultman leest voor Art. 21 der Wet op het Lager Ontlerwijs, en zegt van meening te zijn dat de regeling dezer zaak in het leerplan t'huis behoort. De heer van Riessen wenscht dat er meermalen per jaar gelegenheid zij tot inschrijving van nieuwe leerlingen; in deze uitgestrekte gemeente acht spreker zulks noodzakelijk. De heer Verkuijl spreekt in gelijken geest en acht het in deze gemeente niet in het belang van het onderwijs de inschrij ving slechts eens per jaar te doen plaats hebben. Wordt besloten de bepalingen omtrent de inschryving, zoo als die in het Schoolreglement voorkomen, te handhaven en dat Reglement niet te wijzigen. De heer Bultman wenscht dat, als de Minister, die in deze zal moeten beslissen, mogt besluiten tot inschrijving eenmaal sjaars, alsdan het tydstip van inschryving moge bepaald worden niet op 1 Mei, maar op 1 November, en zou zulks aan den Districts-Schoolopziener willen melden. De heer 'tHooft en andere leden verklaren zich echter daartegen. XIII. Komt ter tafel het door Burgemeester en Wethouders opgemaakte Kohier van de Hondenbelasting voor 1881, welk Kohier gedurende 14 dagen heeft ter lezing gelegen en'waar- tegen geene reclames zijn ingekomen. De Voorzitter stelt voor dit Kohier vast te slellen op een bedrag van 872.87 /2en de termijn van invordering te bepalen op 29 October 1881. Zonder discussie of hoofdelyke stemming wordt dienover- eenkomstig besloten. XIV. De heer Verkuijl het woord erlangd bebbende, zegt tot den Voorzitterdat iD deze gemeente op Zondag koren is gemaaid, en vraagt of daarvoor toestemming was gegeven door den Burgemeester. De Burgemeester antwoordt ontkennend. De heer Verkuyl zegt, dat zulks dau is geschied zonder toestemming, en de dader dus strafbaar is. Spreker zegt nog, dat dergelyke wetsovertreding voor hem zeer grievend is. De Voorzitter zegt dat, wanneer by hem eene klagt wordt ingediendhij daarvan proces-verbaal zal opmaken. De heer Verkuijl zegt, dat hij dan die klagt bij deze indient. De \oorzitter zegt, dat zulks niet in den Raad kan plaats

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1