1881. Vrijdag28 October No. 45. VAN AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Haarlemmermeer. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6.- Prijs der A_dvertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12J/a Cent. Hoofd-Ag'enten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Kort Yerslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 27 October 1881, burgerlijke stand. Aangegeven van 19—25 October 1881. KANTONGEREGT TE IlAARLEHMEItlHEER. Zitting van den 18 October 1881. Uitspraak van Vonnissen. ®«s» ilAARLEMIUERMEER Frjjs van een enkel Nommer 15 Cent. AXLE TOEZENDINGENREDAXTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN ItOM C0., te Amsterdam. iiterl\jH Wocnsdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsroimte berekend. de Heeren des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. Voorzitterde Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordig 12 leden. Afwezig de heeren: Bultman, v. Riessen en v. Reeuwijk. De notulen van 29 September 1881 worden na lezing goedgekeurd. I. Wordt o. a. medegedeeld dat het Raadsbesluit tot ver- koop van dorpsgrond aan K. Vaalburg, en het Suppletoir Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1881, zijn goed gekeurd. II, IIIIVV en VI. De bestekken voor onderhouds- werken aan de scholen, onderwijzerswoningenRaadhuis, be- graafplaatsenenz. ivorden aangehoudenen dat van de wegeu, leverantie turf en petroleum voor 't Raadhuis en school- en kantoorbeboefteu voor 1882 goedgekeurd. VII. Op het verzoek van den heer P. Boekel, hoofd der school n°. 6, om in die school nog een kagchel te plaatsen wordt afwijzend besehikt. VIII. Omtrent het maken der afscheidingen in de scho len n°s. 3 en 4, besluit men deze zaak aan te houden; ook het punt betreffende de verbouwing van school n°. 4. IX. Wordt afwijzend besehikt op het verzoek van den heer Wesseling, om hoogere vergoeding voor turf voor het aanmaken der kagchels in school n°. 4. X. Aan mej. Ruitenbach wordt, op haar verzoek, eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan school n°. 5 ingaande 1 December a. s. XI. Tot onderwijzer aan de school n°. 4 wordt benoemd de heer v. Dommelenvan Zoeleninfunctietreding 1 De cember a. s. XII. Op het verzoek van den heer Zwart, om vermeerde- ring van hulp op school n°. 10, wordt hesloten nog een on derwijzer te benoemen. XIII. Gelijk verzoek als voren, van den heer Boekel, voor school n°. 6, wordt aangehouden. XIV. Op het verzoek van J. van Wijnne, om grond in koop te mogen hebben van de Gemeeute, wordt gunstig besehikt. XV. De benoeming van eene vroedvrouw, standplaats Lijnden, wordt voorloopig aangehouden. XVI. Door heeren Gedeputeerde Staten in overweging ge- geven zijnde om in het besluit tot heffing van regten voor den verkoop van sterken drank in het klein te bepalen de bclooningen der herschattersbesluit men daaraan niet te voldoen. Wegens de moeijelijkheid om daarvoor, met het oog op de uitgebreidheid der Gemeente en de verre afstan- den eene vaste som te bepalen. Men wenscht zulks liever aan erne latere regeling over te laten. XVII. Komt in behandeling de Begrooting voor 1882. Het rapport der 1 inancieele Commissie wordt voorgelezen. Hierop volgen eenige discussien o. a. vraagt de heer de Breuk of op de Begrooting geen post kan worden gebragt voor subsidie voor een brug bij Hillegom en of die post niet voor memorie kan worden uitgetrokken. De Voorzitter zegt zulks kan des noodig uit de onvoorziene uitgaven worden voldaan. De heer t Hooft zegt, dat het vorig jaar besloten is een nieuwe brnndspuit te koopen. Is dat gebeurd? Voorzitter antwoordt ontkennend, maar er zjjn extincteurs aangeschaft. De Heer t llooft zegt, het is een Raadsbesluit en daaraan had gevolg moeten worden gegeven. De heer V. rkuijl vindt het heel goed als er mee gewacht is om de uitgaven niet te hoog te doeD zijn en kan er zich dan wel mede vereenigen. De heer 't Hooft wil de hand gehouden hebben aan Raads- bcsluiten. Ook de heer Biesheuvel. De spuit n°. 4 was eerst zoo slecht, is die nu weer zoo goed terwijl de reparatie niet door den Raad was goedge keurd. Hij was van gedachten dat er een spuit zou gekocht worden en pen onde zou worden vcrkneht. De Voorzitter zegt: het was wenschelijk dat er in't Hoofd- dorp nog een spuit bijkwam. De heer Biesheuveldaarvoor heeft men extincteurs. De heer 't Hooft zegt dat er uitvoering aan gegeven moet worden het is eenmaal besloten. De heer de Breuk zegt dat hij te Schagen op de tentoon- stelling een nieuw systeem brandspuiten heeft geziendat zeer goed was. De Voorzitter zegt, dat ook bij Belder een nieuw soort brandspuiten aanwezig is. De heer Biesheuvel vraagt welke nieuwe bluschmiddelen men zal aanschaffen voor/ 480? De Voorzitter antwoordt dat Burgemeester en Wethouders zullen nagaan wat het beste is. De heer de Breuk vraagt of de Raad verantwoordelijk is met te zeggen dat er geen geld is hij gelooft dat niet. Voor zulk een belangrijke zaak mag de geldkwestie niet zoo zwaar wegen. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders zullen nazien of er dit jaar nog geld en welke de slechtste spuit is. Is er geen geld dan dient de Raad vooraf geld toe te staan. De heer Tensen zegt dat de spuiten nog weinig nut heb ben gedaan. Ook de heer Verkuyl is van die meening. De Voorzitter vraagt of de Raad bij het besluit blijft om eene nieuwe spuit aan te koopen en de oude te verkoopen. De heer de Breuk wil het voorstel van Burgemeester en Wethouders afwachten tot na een te houden onderzoek. Dit wordt goedgevonden. De Voorzitter wil nu de Begrooting vaststellen. De heer Knaap verwondert zich dat er geen brandvrije be- waarplaats voor 't archief is zulks is noodig. Ook de blin- den van het Raadhuis worden niet altijd gesloten. De heer Verkuyl zegt dat de Finnncieele Commissie ook al vroeger dezelfde gedachte had en is 't geheel met den heer Knaap eensbij brand zou men er me6 zitten. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders zullen overwegen wat er te doen is en daarna een voorstel zullen doen hetwelk wordt goedgevonden. De Begrooting wordt daarna vasfgesteld in Ontvang en in Uitgaaf op 81,538.405. XVIII. De Begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1882 wordt vaslgesteld in Ontvang en Uitgaaf op5258.65. XIX. Wordt vastgesteld een besluit tot beschikking over 4/5e gedeelte der opbrengst van de Personele Belasting. XX. Idem tot verstrekking van subsidie in 1882 aan het Burgerlijk Armbestuur, ten bedrage van/ XXI. Een voorstel tot wijziging van de Begrooting van het Burgerlijk Armbestuur over 1881 wordt goedgekeurd. XXII. Mede wordt goedgekeurd een Raadsbesluit tot ver- hooging der subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur over 1881 met 1500. XXIII. Eene voordragt tot af- en overschrijving in de Be grooting dienst 1881, wordt mede goedgekeurd. XXIV. Wordt aan Burgemeester en Wethouders een cre- diet toegestaan van 44, voor een jas en 4 pistoolholsters voor de veldwachters. XXV. De heer de Breuk vraagt waar het geld is, dat over gebleven is van de nagelaten betrekkingen. De Voorzitter antwoordt: in de Haarlemsche Bank. De heer de Breuk zou willen dat er mede werd gehandeld als met de gelden van de Cholera-Commissie. De Voorzitter zegt, dat de Commissie dan daarover zal moeten worden gehoord. De heer Verkuijl zegt, nog nooit een rapport gehoord te hebben van de daarvoor indertijd benoerade Commissie. De Voorzitter zegt zulks ook niet gehoord te hebben. De Vergadering is daarop gesloten. Op de vee- en paardenmarkt te Hoofddorp waren den 27en October aangevoerd 6 paarden, 32 ruoderen, 20 schapen. GEBORENMaria, dochter van H. J. Boterman en S. Elen- baas. Antoon, zoon van P. Briene en A. Roeland. Julius Jacobus, zoon van A. Smits en J. van Beusekom. Adriaan, zoon van A. Panis en C. Heij. Adriana, dochter van G. Kloot- wijk en J. Bolluijt. Elisabeth Martina, dochter van C. Markus en M. C. Vermeulen. LEVEXLOOS GEBOREN 1 Kind van P. Schalk en E. de Vos. 01 ERLEDEN Geertje, oud 20 jareudochter van J. Dekker en G. van der Molen. Cornelis, oud 3 maandenzoon van J. Louwerse en J. J. Kabboord. ONDERTROUWDJ. van der Maat met A. van Rijt. J. de Zwarte met L. Verhulst. H. van Meel met N. Groen. GEHUWD M. Dansen met K. van Keulen. J. v. D., J. C. K., G. T. D. en A. P., woonplaats Haarlemmer meer, alien wegens politieovertreding, (losJoopen van vee), de eerste, derde en vierde ieder/3 en de tweede 5 boete of elk 1 dag gevaDgenisstraf. N. K., woonplaats Haarlemmermeer, wegens burengerucht 6 boete of 2 dagen gevangenisstraf. N. v. d. V., woonplaats Haarlemmermeer, wegens idem, 7,50 boete of 3 dagen gevangenisstraf.. H. H. en S. K., woonplaats Haarlemmermeer, wegens spelen om geld op den openbaren wegelk /I boete of 1 dag gevangenisstraf. A. S., woonplaats Alkemade, wegens baggeren10 boete of 2 dagen gevangenisstraf. D. B., woonplaats Haarlemmermeer, wegens dronkenscbap 3 boete of 2 dagen gevangenisstraf. A. L. C., woonplaats Aalsmeer, wegens idem, 5 boete of 2 dagen gevangenisstraf. J. v. d. L., woonplaats Aalsmeer, wegens idem10 boete of 3 dagen gevangenisstraf. G. v. H., woonplaats Dordrecht, wegens harder dan stap- voets rijden3 boete of 1 dag gevangenisstraf. J. P., woonplaats Haarlemmermeer, wegens tapperij-over- tredingvrijgesproken. H. W., woonplaats Haarlemmermeer, wegens politie-overtre- ding 3 boete of 1 dag gevangenisstraf. 1). d. V., woonplaats Haarlemmermeer, wegens idem, 3 boete of 1 dag gevangenisstraf. E. M,, woonplaats Haarlemmermeer, wegens idem,/7,50 boete of 2 dagen gevangenisstraf. D. v. B., woonplaats Haarlemmermeer, wegens tapperij- overtreding, /25 en 3 boete, of voor elke boete 1 dag gevangenisstraf. A. K., woonplaats Haarlemmermeer, wegens idem, /5 boete of 1 dag gevangenisstraf. Men schrijft ons uit Haarlemmermeer: De IJssel-stoomlramwegmaatschappijdie zich ten doel stelt de steden Ltrecht, Gouda en s Gravenhagc door sporen met elkander te verbinden, beeft aangeboden die verbinding nit te strekken tot Haarlemmermeer, door welken maatregel ook Amsterdam en Haarlem voor bewoners van dien polder bereik- baar zouden worden met een gemakkelijk middel van vervoer. Deze aanvrage is trouwens de eenige niet, want van verschil- lende zijdcn, ook van den kant van ondernemingeu van andere naburige tramwegen, is een dergelijk verzoek gedaan. Het ware wenschelijk, zoo al deze pogingen er toe mogten leiden, om met vereende krachten, een werkelijk goede en snelle gemeenschap in het leven te roepen, waarvoor in Haarlemmer meer zoo goede gelegenheid zou bestaan, waarvan tot hiertoe zoo slecht gebrnik is gemaakt. Vooral het brievenvervoer zou hierdoor belangrijk knnnen worden verbeterd. Den 19 October 11. had de opening en verzwaring van den Lekdijk-Bovendams door het Hoogheemraadschap en den Lekdijk-Bovendams te Utrecht en van Rijnland te Leiden plaats, daar de onderhoudstermijn 20 October 11. afliep; de dijk werd zorgvuldig en geheel goedgekeurd, zoodat dit belang rijke werk nu als geheel geeindigd kan beschouwd worden het is volkomen geslaagd. De dijk verkeert in prachtigen toestand. Men is nu nog bezig met den aanleg van bermen aan den binnenteen des dijks, om hem nog meer kracht en weerstandsvormogen te geven. De colleges gingen 's morgens per eersten treiu naar Maars- bergen en van daar in zes rjjtuigen, die den vorigen dag daarheen gegaan waren naar Amerongen en van daar langs den dijk over Wjjk bij Duurstede, Schalkwijk en Vreeswijk tot aan het Klaphek, vat) daar terug naar Vreeswijk en vervolgens naar Utrecht, waar men tegen half zes 's avonds aankwam. Aldaar werd door de leden en ambtenaren van het College van den Lekdijk-Bovendams een diner aan de leden en amb tenaren van het College van Rijnland aangeboden. Dat echt, Gelderscli veeras in Duitschland zeer op prjjs

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1