1881. Vrijdag4 November. No. 44. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. fwee-en-Twintigste Jaargang. \v^v'U£ \mws« IPrijs van het A.bonnement: in het Jaary Prijs der Advertentien van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. IIoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. burgerlijke stand. Aangegeven ran 26 Oct.—1 November 1881. GEBOREN Hendrik, zoon van A. Louw en C. Siebeling. Om den ouderdom van eijeren te bepalen. Iflts over het varken. ilAARLEMMERMEER Prjjs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEIfEEDAKTIE EN XJITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAiv C".te Amsterdam. WJiterl{jk Wo*in*rtag. Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Naar men verneemt heeft W. Briffordbrievenbesteller aimerontslag aangevraagd. J J. Zondag had te Haarlemmermeer, bij den landbouwer B. S., aan den IJweg, een binneubrand plants, die echter door de huisgeDOoten spoedig is gebluscht kunnen worden en waardoor grooter onheil werd voorkomen. De aanvoer op de markt te Hoofddorp was op 3 Novem ber: 60 runderen en 12 paarden. Adriana, dochter van J. Griekspoor en G. van Groningen Pietertje, dochter van J. van Aalst en K. Kool. - Adrian,Is, zoon van L. Yermeer en A. Smits. - Barend, zoon van B. Klaassen en E. Bier. Laurentius, zoon van T. Braak en J. Visser. Aaltje Teuna, dochter van C. H. van den Tol en W. Everse. Jacob, zoon van D. v. d. Schrier en D. v. d. Bent. Hendrik IJsbrand, zoon van A. N. Gorlee en G. Splinter. - Vincentius Jacobus en Jacobus Cornelis (tweeling.), zoons van C. Beers en A. Tol. Jannetje, dochter van C. Luimee en N. van Huijen. Jacob, zoon van J. van Briemen en G. van Dijk. LEVENLOOS GEBORENgeene. OVERLEDENPaulus van Get, oud 69 jaren, weduwn. van E. Zweers. Gerrit Mourits, oud 64 jaren, gehuwd met C. Steenvoorden. Willemina Drooger, oud 68 jaren, wed. H. van den Ilouten. Antje Clasina, oud 8 maanden, dochter van T. Boellaard en P. J. Drost. Jacoba Gerbertha, oud 11 maanden, dochter van P. van Erkel en A. C. de Mink ONDERTROUWD: J. Kieft met C. A. Maas. D. Lagerveld met A. Buijs. A. Lochefeer (weduwnr.) met C. Arraehart F van Kessel met C. Knip. GEHUWD A. Wouterse met J. Kriebel. P. Aalbersberg met A. Fool. P. Camfferman met T. Boom. P. van Daa- met P- de Rijk. - A. J. Kelder met A. Zijm. Eerlang zal de heer T. Sanders aan Burg, en Wetk. van Amsterdam en de andere betrokken Gemeentebesturen con- eessie vragen voor de volgende stoomtramlijnen: een ceintuur- baanbeginnende bij de De Ruyterkade, loopende langs de Suez-steigersdoor de Barendsz- en Planciusstraten naar het Haarlemmerplein en van daar langs Nassau- en Stadhouders- kaden, door de ontworpen Paulus Potter-, Hobbema- en Museumstraten, langs den ceintuurweg, aan den Amstel uit- komende by de R. K. kerk aan de Utrechtsehezijde. Op deze hoogte wordt de Amstel everbrugd en aan de Weesperzijde smjdt de tramweg den Rijnspoorwegloopt door de Linnaeus- straat langs de Mauritskade en St. Anthoniedijk, snijdende den Oosterspoorweg, naar de Rietlanden en terng langs de llandelskade, naar de aanlegplaatsen aan het Oosterdok het centrale station en de De Ruyterkade. Yan deze hoo'fdlijn loopen zijhjnen: van de Nassankade langs de Gedempte Rozen- gracbt een weg naar de oude stad tot de Westermarkt; van de- zelfde kade langs het Buitengaslhuis een weg in de richting van S.oten en Hoofddorp; van de Museumstraat een we» naar Amstelyeen Ouderkerk, Abcoude en Aalsmeervan de"n St Anthoniedijk een weg van den Kadijk naar de Nieuwe Hee- rengracht, J. D. Meijerplein, Nieuwmarkt; van het Haarlem merplein een weg naar Sloterdyk. Capelle (Langstraat)2 Nov. In hooi voor de persen mm; sedert de laatste nolering niet veel omde prijzen blijven echler vast op 22 per 1000/2 kgr. Enkele partijtjes van uitmiintende kwaliteit werden met/22.50 betaald. Er werd in de laatste 14 dagen veel vee van de week- markten te Rotterdam en te Utrecht aangevoerdook werden de omstreken van Gorinchem en den Alblasserwaard druk bezocht, omdat het voorshands niet zigtbaar is dat er weinig en slecht veevoeder gewonnen werd. De afval der beetwortelendie hier onder den naam van pulpe met geheele scbeepsladingen wordt aangevoerd zal in den naderenden winter, bij de stalvoedering, veel hooi moeten vervangen. De lage prijzen die dit jaar voor het vee bedongen werdenbragten zeker niet weinig bij dat er meer koeijen gekocht werden dan men zich aanvankelyk had vtKirgesteld. Leidsclieildam (gem. Stompwijk). In de op 26 en 27 October gehouden vergaderingen van de polders „de Groote i looggemaakte polder" en de „Starrevaart en Damhouder polder beide onder deze gemeente gelegtn is met overgroote meerderheid besloten, om de wind- door stoombemaiing te doen vervangen. In iederen polder zal een stoomwatermolen worden gesticht, waarvan de kosten voor elk zijn geraamd op /46 a 47,000. Op de te Zwolle gehouden Allerheiligen paardeumarkt bedroeg de aanvoer p. m. 1600 stuks van allerlei soort. De handel was vnj druk en de prijzen waren redelykzoodat, aanvoer in aanmerking genomen, toch veel verkocht werd. Men be- voor "jtuigpaarden le soort/400 h 475 2e soort All ?I!; WerkPaa^den le so°rt 200 k 275; 3e soort 100 a 175; 8- en 4jarige fokpaarden voor de as. palmmarkt f5,0® a 600 2iarige dit0 /25° 450; veulens 100 a 175 poneys 85 h 190 paarden voor de slaeht- bank /25 a 45. Van 19 tot 25 November e. k. zal te Koningsbergen in 1 ruissen eene m'ernationale tentoonstelling van pluimgedierte zangvogels en vogels van weelde worden gehouden. Inzenders' moeten zich voor 10 November e. k. bij het comit£ der ten toonstelling aanmelcleu. Nadere inligtingen zijn bij de afdee- ing Handel en Nijverheid aan het departemer.t te bekomen. In bet tijdvak van 2 tot 29 October jl. zijn geene ambts- bengten omtrent het voorkomen van longziekte onder het rundvee mgekomen. In het daaraan voorafgaand tijdvak van vier weken waren evenmin gevallen dier ziekte bekend geworden. Men dealt aan de L. Ct. het volgende mede: Verreweg de meeste dnejarige pollen, zegels genaamd, van Convallaria majahs (Muguet de Mai, lelietje der dalen) zijn dit jaar ter verzending ongesehikt. Hierdoor wordt groote sehade geleden onder de kweeken. Naar het schijnt is onder dat gewas eene ziekte ontstaan, niet ongelijk aan die, welke onder den aardappel voorkomt. Het blad kreeg roestvlekken, viel af en in pleats van stevige, vaste pollen bij bet opsteken te ver- knjgen hangen zij los in elkanderzonder degelijke bloei- beginsels voor het volgende jaar te dragen. Het gevoelen dat veelvuldige nattigheidzooals dezen zomer, de ontwik- kehng van dat gewas tegenhoudt, even als in het regenjaar 1879 toen de meeste pollen ook niet levernaar waren is misschien met te verwerpen. Gelyk de welriekende bloemen van het gehefkoosde lelietje der dalen in de lente verzonden worden ter bereiding van reukwater, zoo zyn ook in den herfst de dnejarige gezonde pollen zeer gewild om naar ver- schillende buitenlandsche plaatsen te worden vervoerd En- geland doet daarbij groote zaken. In de luwte der bosschen en lusthoven is nog eenig afvallend boomblad te verzamelen. Het is anders bijna overal met den jongsten storm wegge- vaagd. De tnmlieden bezigen het gaarne als een uitmun- tend middel om te dekken en daarna als eene vruchtbare aarde Het herfstblad van 1881 behoort onder de zeld- zaamheden. In een buitengewoone vergadering van aandeelhouders in de Maatsehappy tot droogmaking van het zuidelijk deel der Legmeerplassen werd, na mededeeling door den voorzitter dat de heer van Son Gellicum de betrekking van direclenr der Maatschappij had aanvaard, tot commissaris verkozen de heer J R. Wiiste en tot directeur-ingenieur de heer J. R M Wiegel. Door 16 aandeelhouders waren 700 aandeelen ver- tegenwoordigd, recht gevende tot het uitbrengen van 111 stemmen. De voorzitter deelde ten slotte mede, dat de werk- zaamheden aan den afsluitdijk zyn voltooid en met die aan het noordelijk deel in de aanstaande week zal worden aan<re- vangen. 5 In Groningerland, op de beste kleigronden, met name te Uskwerd, worden thans de aardappelen opgekocht o. a. voor Leidsche rekening, en wordt betaald omstreeks/2 de 70 kilo of ruim een hectoliter. Vermits daar nu ongeveer 30 000 kilo van de hectare worden verkregen, wordt zoodoende'eeti opbrengst in geld van meer Jan /800 per hectare bekomen. Men lost 120 gram keukenzout in een liter water op. Het ei op den dag zeiven gelegdzal in deze oplossing tot op den bodem zakken. Is het ei den vorigen dag gelegd dan komt het met geheel op den bodem van de pot. Is het ei e dagen oud dan zwemt het midden in het vocht; is het meer dan dne dagen oud dan drijft het boven op, en hoe ouder het is, hoe meer zal bet uit het vocht rijzen. Deze zeer eenvoudige methode berust, zooals men zietop de steeds minder wordende specifieke zwaarte van het ei. Dit middel kan zeer goede diensten bewijzen, niet alleen voor het huis- houden maar ook voor de eyeren die men wil doen uitbroeden, want r ?ooals men weet, moeten deze steeds zoo versch moge- lijk zijn. (Onze gevederde Vrienden Overgenomen uit de N. Gr. Ct.) In de Varkenshouderij ontstaan zeer vaak mislukkingen alleen ten gevolge van geb'rekkige zindelijkheid. De houder is zeer dikwerf geneigd om alle mogelijke gronden, soms zelfs zeer ongerijmde, als de oorzaken van ziekte en dood onder zijn borstelvee te beschouwen en ziet te vaak over het hoofd, d'at het varken frissche lucht, schoon stroo en een rein ligchaam -qm goed te gedijennoodig heeft en dat het ontbreken van g«.noemde dingen een nadeeligen invloed op de gezondheid uitoefeilt- Welke treurige toestan- den in deze rigting op vele plaatse"it,nog voorliggen en hoe moeijelijk het is het dwaze denkbeeld,''dat het varken alleen in vuil behagen scheptte bestrijden, weet i/der, die in dit opzigt information heeft genomen. De gevreesde'^arkensziekte zoude zeker niet in die mate jaarlijks zoo vele varteCs- wesr- rooven wanneer overal in de stallen zindelijkheid heenohto. Furstenborg zegt met regt, dat het weerstandsvermogen tegen die ziekte, zoowel als tegen ziekten in het algemeen bij de varkens alleen door eene doelmatige voedering en verpleging bevorderd en behouden kan worden. May beweert in zijn goed geschreven werk over de varkens- houding evenzeer herhaalde malen uitdrukkelijkdat rein- henl de hoofdfactor van een rendeerende varkensteelt is. De ondervinding zal leeren, dat een nauwketirige wanrne- ming der toestanden van eene doelmatige behandeling het geregeld leder jaar terugkeerend kwaad van de varkensziekte oyna geheel zal kunnen voorkomen. De hoofdpuntendie bij de varkens voornamelijk in het oog moeten worden gehonden, zijn: ten eersten de zorg tegen verontreiDiging der huid en ten tweede de reiniging daarvan. Een practische inrigting der stallen kan in dit opzigt het meeste doen. Voor alles moet gezorgd worden, dat de gier schielyk wegyloeit en dus in de hokken nergens kan blijven saan. Overal, waar men zaakkundig het borstelvee te be- handelen verstaat, bevindt zich een uit hout of steen gemnakte op hooping in leder hok, waarop strooisel gebragt wordt. De dieren weten alsdan schielijk bun leger droog te houdenen an men zien, dat zij het nimmer met de uitwerpselen of urine verontreimgen. Het slrooisel moet nimmer vochti<* of nat worden mgeworpen en voor eene goede ligging in "vol- doende hoeveelheid aanwezig zijn, Zij, die naauwkeurig op de behandeling letten, verzuimen met iederen dag de hokken te doen reinigen. Waar de varkens in nat en vuil hun leven moeten sly ten an van eene normale werkzaamheid der huid geen sprake zyn, zy verdikt zichwordt hard en met korsten en schilfers bedekt; zy bevindt zich dan steeds in eene prikkelende toe- stand, dat blykt uit eene hevige jeuking, die de dieren niet tot rust laat komen, hnnne ontwikkeling tegenhoudt en onge- dierte en andere kwalen ten gevolge heeft. Net is voor een deel ook wel de oorzaakdat de Engel- sche varkens in sommige boerderijen niet willen gedijen, want die eiscben inzonderheid eene zindelijke oppassing, die bun in het oorspronkelijk vaderland ook ten deel valt. Wie dus met van plan is zijn varkens doelmatig te behandelen en de vereischt wordende reinheid nalaat, zal beter doen, de Eno-el- rassen uit te sluiten en zich te behelpen met de oude soorten die niet zoo netjes behoeven verzorgd te worden. Tot het reinigen en openhouden van de huid dient in de eerste plaats het wasschen en baden der dieren. De aanwen- drag daarvan mag in geen varkensstal worden nagelaten en inzonderheid daar niet, waar geen gelegenheid bestaat, dat de dieren uit hun zeiven gebruik van het water knnnen ma- ken Na het wasschen voornamelijk bij mestvarkens, moet Uld met een borstel of stroowisch goed worden afce- wreven. D In Lngeland is deze methode reeds lang in zwan<r en wordt van daar een proef medegedeeld, welke een zekere°heer Ton- nel genomen had. Zes varkens van gelijk gewigt zyn zeven weken lang gelykmatig gevoederd. Drie er van werden da*e- if mf' borstel en roskam gereinigd, de andere drie aan zm zelve overgelatenofschoon de eersten minder verteerd laatsten' W°Sen t0Ch P6r 15 Ki'°gr- meel' dan de Ook in den winter is wassching met een weinig warm f* laz0Ilderheid Ml mestvarkens, bij wie een grootere afschilfenng der huid plaats heeft, zeer aan te bevelen onder voorwaarde dat de stal niet te koud is,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1