1881 VrijdagII November. N«. 45. VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Gemeenteraad van Ilaarlemmermeer. ^XAJU^ Prijs van het A.bonnement: in het Jaar6. Prijs der Advertentien van 16 regels 75 Cent, elke regel meer 12/2 Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te llaarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 28 November 1881. Uitvoerig Verslag der Vergadering, gehouden op Donderdag 29 September 1881, 9AARLEIUMER1IEER Prgs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENBINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE, te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Uiteriyk Woensdag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Onderstaande Personen worden in hun belang aangemaand zich ter Secretarie aan te melden ten einde opgave te doen voor de bijhouding van het Bevolking-Register: Willem Leenderts gekomen van Ede. Margaretha van Rijn Amsterdam. Cornelisje RedekerAlphen. Catharina de Koning, T, Wed.VANK0UTEREN,!E°tterdam- Het Bureau van de Bevolking en van den Burgerlijken Stand is geopend 'smorgens van y12 uur, en 's middags van 14 uur. De aanvoer op de markt te Hoofddorp was op 10 Novem ber: 95 runderen, 42 paarden en 1 varken hattdel vlug. Donderdag 3 November is de 17-jarige zoon van schipper P. Huig, te Heemstede, in de Ringvaart nabij den Cruquius over boord gevallen en verdronken. Ds. W. van der Veen predikant te Iloutrijk en Polanen heeft het beroep naar Hoorn op Terschelling aangenomen. GEBORENGeertje, dochter van T. Koningen en E. Buis. Catharina, dochter van W. Zwart en J. Smit. Alida, dochter van D. Knibbe en M. Paarlberg. Alida Hendrika, dochter van J. van [Bedijk en M. J. Cliteur. Petrus, zoon van P. op den Kelder en A. Knegjes. Jannetje, dochter J. Kapteijn en N. Oostwouder. Daniel, zoon van J. Niemantsverdriet en L. Wil- lemen. Jacobus, zoon van E. Louter en S. Braakman. LEVENLOOS GEBOREN1 Kind van A. Rijkers en T. M. Schuilenburg. OVERLEDENJacoba Gerbertha, oud 11 maanden, dochter van F. van Erkel en A. C. de Mink. Wilhelmus, oud 17 jaar, zoon van P. Huijg en C. Steenvoorden. Willemina, oud 10 maan den, dochter van M. van Soest en Ca. Radder (overteden op zee). Jacob, oud 5 maanden, zoon van V. Visser en M. Baardse. Johannes, oud 6 maanden, zoon van J. de Vries en J. K. van Oort. Barbera Ida Adriana, oud 3 maanden, doch ter van B. Duwel en K. Verduijn. Hendrik, oud 12 dagen, zoon van A. Louw en C. Siebeling. Cornells, ond 7 maanden, zoon van D. Jonker en T. Heinis. ONDERTROUWDW. Dooijeweerd (wednr.) met E. Evers (wed.). T. Kooij met A. van Staveren. J. van Kolfschoten met M. van Manen. H. C. van Staveren met M. van Schie. C. de Vos (wednr.) met M. Gennet (wed.) A. Ilulscher (wednr.) met J. Vorst (wed.) GEHUWD J. van der Maat met A. van Rijt. J. de Zwarte met L. Yerhulst. H. van Meel met N. Groen. des morgens ten 10 ure, ten Raadhuize. {Reeds vroeger in het kort medegedeeld!) Voorziilerde Heer J. W. Lantzendorffer. Tegenwoordigbij den aanvang der zitting, 14 leden, zijnde de heeren Klapwijk, van Riessen, van Reeuwijk, Ran, Dorbeck, van Vuuren, Biesheuvel, Verkuylde BreakBult- man, PruissenTimmermans, Knaap en't Hooft; alsmede de Secretaris, en, na de beeediging, ook nog de heer Tensen. De Secretaris leest de notulen van 6 September 1881 welke worden goedgekeurd. I. Aangezien tegen den heer Tensen herbenoemd lid dezer vergadering, geene bezwaren zijn ingebracht, worden door dien heer afgelegd de Eed voorgeschreven bij art. 83 der Grondwet, en daarna die voorgeschreven bij art. 39 der Gemeentewet. De Voorzitter wenscht den heer Tensen geluk met zijne herbenoeming. II. De Voorzitter zegt dat in de vorige notulen voorkomt bet rapport der commissie omtrent het onderzoek der Gemeente- rekening van 1880. Burgemeester en Wethouders betreuren h.etdat het rapport daaromtrent zoo laat is ingedienddat het niet beantwoord is kunnen worden voor de behandeling in den Raad. De Voorzitter wenscht omtrent de aanmerking der te hooge kosten van het hakken van hout nog aan te merken, dat de verkoop van het hout ook nog al belangrijk heeft opgebragt als ook dat van het terrein van school n°. 4; spreker geeft vervolgens eene berekening, ten betooge dat de kosten van onderhoud der wegen niet te hoog zjjn geweest. De Voorzitter verzoekt voorts dat de rapporten der com missie zoo vroegtijdig mogen worden ingezonden, dat ze,zoo noodig, kunnen worden toegelicht. De heer Verkuyl antwoordt dat de kosten niet betroffen het bakken van houtmaar het snoeijen van boomendat der commissie zeer hoog voorgekomen is; overigens heeft de com missie er slechts de aandacht op gevestigd van Burgemeester en Wethouders, en was het niet te doen om aanmerkingen te maken. De heer 't Hooft zegt, dat het opmaken van het hout er niet onder begrepen was, en verder dat de Commissie er alleen de aandacht op heeft gevestigd, opdat Burgemeester en Wethouders er in 't vervolg op zouden letten. De heer Tensen zegt, dat voor de Gemeente altijd hoog gerekend wordt; men krijgt in daggeld weinig gedaan voor veel geld. De heer Bultman zegt, dat Burgemeester en Wethouders met den Raad in gevoelen schijnen te verschillen, omtrent den werkkring der Commissiende commissien zjjn er om voor te lichten en mede te werken, en nu moeten Burgemeester en Wethouders niet denken dat, als eene Commissie aan merkingen heeft, zulks geschiedt om hen tegen te werken, maar integendeel om mede te werken tot bevordering van het belang der gemeente. De Voorzitter zegt, dat men daarom dan ook de rapporten der Commissie vroeger wenschte te ontvangen, om die, zoo noodig, te kunnen toelichten. De heer Bultman heeft daar niets tegenmits de stukken dan ook in tyds aan de Commisie worden gezonden. De heer Verkuyl merkt nog aan, dat een der Wethouders met het gevoelen der Commissie instemt; zulks blijkt uit het zoo even door den heer Tensen gesprokene, en juist datgene wat de heer Tensen heeft aangemerkt, heeft de Commissie bewogen de bedenkingen te maken. Nadat nog de heer Biesheuvel de kosleu van het schilderen der lantaarnpalen en van den steen op de markt had bespro- ken, worden de diseussien over deze zaak gesloten. III. Aan de vergadering wordt medegedeeld het volgende: a. de Provincial Bladen van 1881, n°. 62, 63 en 64; b. de uitslag der gehouden aanbesteding van steenkolen waaruit blijkt dat aannemer is geworden M. van Daalen voor 0.92 /2 de grove kolen en voor 0.72 /2 het gruis. Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. IV. Aan de orde is de beiioeming van een Wethouder. Bij de gehouden stemming wordt de heer Tensen met 13 stemmen daartoe benoemd; de heer Knaap verkreeg 1 stem. Ofschoon &6n briefje meer in de bus is bevonden dan bet getal der stemmende leden, zoo heeft zulks evenwel uiet van invloed op den uitslag der verkiezing kunnen zijn. De heer Tensen verklaart zieh bereid die betrekking aan te nemenen bedankt de vergadering voor het vertrouwen hem op nieuw geschonken. V. Wordt overgegaan tot de benoeming van een Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Daartoe wordt eveneens met 13 stemmen benoemd de heer J. Tensen; terwijl 1 stem was uitgebragt op den heer Verkuyl. De heer Tensen verklaart zich bereid ook deze betrekking weder te aanvaarden. VI. Aan de orde is de benoeming van eene vroedvrouw voor de standplaats Lijnden. Door Burgemeester en Wethouders wordt, na gehouden overleg met den heer van der Horst, gemeente-geneesheer, voorgedragen mej. Alida Theodora Last, echtgenoote van II. J. Coppensvroedvrouw te Lochem. De heer de Break zegt van den heer van der Horst ver- nomen te hebben dat de vroegere vroedvrouw J. Jot zeer bekwaam is en dat er tegenwoordig op haar gedrag geene aanmerkingen te maken zijn; daarom zou spreker jufvr. Jot op nieuw willen benoemen, ook dewijl er voor eene nieuwe vroedvrouw toch geen bestaan te vindcn is, De benoeming zou, indien er op nieuw aanmerkingen op haar gedrag mogten komen dadelijk weder kunnen worden ingetrokken. Burgemeester en Wethouders deelen mededat door lieu de voordragt wordt aangevuld met den naam van jufvr. Jot, zoodat deze nu als n°. 2 op de voordragt voorkomt. De heeren van Riessen en Verkuyl begrijpen niet waarom de heer van der Horst aanbeveelt mej. Last, als hij mej. Jot wenscht benoemd te zien of althans tegen laatstgenoemde geenerlei bedenking heeft. Andere leden achten het voorzigtiger om mej. Last te be noemen. Tot de stemming wordt overgegaan, waaruit blijkt dat mejufvr. Alida Theodora Last, woonachtig te Lochem, met 10 stemmen daartoe benoemd wordt; terwijl op mejufvr. Jot 4 stemmen waren uitgebragt. VII. Gelezen het adres van L. Hoeksma, onderwijzer te Hoofddorp, houdende verzoek om afschrijving op zijnen aan- slag in den Hoofdelijken Omslag dezer gemeentedienst 1881 bedragende 4. Overwegende dat adressant de gemeente zal verlaten den I October 1881, wordt besloten de gevraagde afschrijving te verleenen, en wel voor drie-twaalfde gedeelten, ter somma van f 1. {Wegens de uitgebreidkeid van dit Verslag, het Vervolg en Slot in ons volgend Nommer.) Capelle (Langstraat), 9 November. In bandelshooi ging sedert de laatste notering niet veel om; enkele partijtjes, reeds vroeger gekoeht, werden voor de pers afgeleverd en ook enkele vrachteu schraal hooi werden door de heiboeren aangevoerd. De prijs van het beste leverantie-booi blijft vast op 22 per 1000/2 kilogr., die van het schraal-hooi op f 16 a 18. De stalkoeijen blijven merkelijk lager in prijs, zoodat het gemiddeld ruim 30 per stuk verschilt met yerleden jaar. Ook het slagtvee, waarvan de aanvoer op onze najaarsmarkt groot was, moest in die prijsverlaging deelen. Jong slagtvee kon men tot 45 a 50 cent per kilogram koopen; betere kwa- liteit werd tot 50 a 65 cent verkocht. Utrecht, 8 Novemher. Op de gisteren alhier gehouden paardenmarkt waren 1297 paarden en veulens aan de lijn. Paarden werden verkocht van 200 tot 800, de veulens van 100 tot 300. Er waren veel binnen- en buiteuland- sche kooplieden. De handel was flaauw. Voor den tijd van het jaar was het prachtig weder. Paarden van weelde weinig aangevoerd. Matige haDdel in jonge paarden. In een jaar als 1881, waarin de aardappelen veel voeht hadden te verduren en nat gedolven werden, zal men ze het best op de volgende wjjze tegen het verrotten bewaren kunnen: Vooreerst legge men op den bodem van den kelder een dunne laag gebluschte kalk en strooit ook bij het uitslorten der aardappelen een weinig kalk daar tusschen. De noodige boeveelheid kan elk wel bepalen. De uitdroogende eigenschappeu van kalk verhinderen vochtigheid en verrotten. Zelfs als er eenige aangestoken aardappelen aanwezig zijn, kan zich de ziekte niet aan andere knollen mededeelenomdat de kalk de woekerplant, die de ziekte veroorzaakt, vernietigt. Het gebruik van kalk levert ook nog het voordeel op, dat het vroeg uitloopen der aardappelen krachtdadig er door verliin- derd wordt. Men kan ze daardoor veel langer in voor de keuken bruikbaren staat bewaren. Ruw gemalen gips beeft ongeveer dezelfde uitwerking, maar kalk is toch werkzamer. Eet-aardappelen, die men in kuilen bewaart, kunnen op dezelfde manier voor bederf bewaard worden. {Landb. Ct.) De heeren C. J. van der Oudermeulen, voorzitter der Hollandsche Maatschappij van Landbouwen mr. C. J. Sickesz, voorzitter der Oeldersche Maatschappij van Landbouwhebben een circulaire verzonden, waarin wordt voorgesteld op 10 Januari e. k. te Utrecht een bijeeukomst te bouden ten einde het plan te bespreken tot het houden van eene Internationale Landbouwtentoonstellingliefst in bet midden des lands. Mocht dat plan worden verwezenlijktdan zou Nederland in 1883 twee Internationale tentoonstellingeu hebben georgani- seerd de landbouwtentoonstelling en de koloniale. Hoe buitengewoon groot de invloed is van goed zaaikoren op de opbrengst, deelt een Hoogduitsch blad door de vol gende proefneming mede: Een stuk land, volkomen gelijk bewerkt en bemest, werd in den vorigen herfst in drie gelijke perceelen afgedeeld. Het eerste werd bezaaid met tarwe,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1