1881 Vrijdag, 2 December. No. 48. VAN AAN LANDBOUWGEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigsle Jaargang. f\\XW£ Prijs van het A.bonnement: in het Jaar6.— Prijs der Advertentien van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 12/3 Cent. Hoofd-Agenten voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Dienstregelinjr van het Post- en Telegraafkantoor. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 23—29 November 1881. Het fokken van kalkoenen. Is nieuw hooi en nieuwe haver schadelijk voor paarden? IIAAKLEMMERMEER Prjjs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE. te adresseren aan VAN BO VGA C°.te Amsterdam. Utterlyk Woentdag Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren De beer W. Gerritsencandidaat bij het Provinciaal Kerk- bestuur van Groningen, heeft voor het beroep tot predikant bij de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep bedankt. ii if 11 1 'J Aanvoer ter markt te Hoofddorp op 1 December j. 1. 11 Paarden, 13 Runderen1 Varken en 30 Biggen. Het Postkantoor is geopend Op Werkdagen, 's morg. van 6 tot 7 uur; van 8 tot 's namidd. 3 uur en 's avonds van 4 uur tot 6 uur 45 min. Op Zon- en Feestdagen, 's morg. van 6 tot 7 uur en 8 tot 9 uur; 's namidd. van 1 tot 3 uur, en 's avonds van 4 uur tot 5 uur 45 min. Voor Postwissels en Kwitantibn Allien op Werkdagen, van 's morg. 9 tot's nam. 3 uur. Het Telegraafkantook is geopend Op Werkdagen, van 's morg. 8 uur 30 min. tot 2 uur s namidd. en 's avonds van 4 uur 30 min. tot 7 uur. Op Zon- en Feestdagenvan 8 tot 12 uur voormiddags. Tot Notabelen der Hervormde Gemeente Haarlemmermeer zijn herbenoemd de heeren: A. J. G. Timmermans met 19, C. Bos met 17 en J. Bnthoven met 12 stemmen. Er waren ingeleverd 21 briefjes. Tot Kerkvoogd is herbenoemd de beer P. S. Zylmans. Tot Ouderlingen zijn benoemd de heerenA. J. G. Timmer mans en A. Breure, en tot Diaken de heer J. Maaskant. Uitslag der akte-examens te 's Gravenhage. Middelbaar onderwijs: toegelaten voor aardrijkskunde, de heer P. Wes- seling, hoofd der School n°. 4, te Hoofddorp. Dingsdag-avond is alhier eene IJsclub opgerigt. Tot leden der commissie zijn benoemd de heerenJ. W. Lantzendorffer, voorzitterJ. H. van Batenburg, secretaris-penningmeester J. A. PynappelP. S. Zijlmans en B. Buurman. GEBORENAreke, dochter van M. Versteeg en A. Kriebel. Apolonia, doehter van P. H. J. Harding en A. Nederstigt. Neeltje, dochter van P. Marcussen en E. Kallenzee. Corstiaan, zoon van J. van Zijverden en H. van Vuuren. Dirk en Maar- ten (tweel.), zoons van JH. Verzijde en S. Kamlade. Minne, zoon van H. 1. ten Zijthof en T. Onnes. Gerrit Heinrich, zoon van D. H. Reisiger en J. Homan. Johanna, dochter van H. Soet en C. van Huijen. Gerrit, zoon van C. Struik en C. Oorbeek. Catharina, dochter van P. de Haau en J. A. Ale- wijn. Mozes, zoon van H. de Graaf en L. Tanis. LEVENLOOS GEBOREN: 1 Kind van J. Bosmaen J. Vogel. 1 Kind van J. Denaijere en P. Jansen. OVERLEDEN Willem, oud 6 weken, zoon van J. Spaargaren en M. Lngtigheid. Johanna, oud 19 maanden, dochter van C. Rentenaar en G. Dekker. Alida Adriana, oud 3 maanden, dochter van G. Hagen en A. A. Boer. ONDERTROCJWD L. v. d. Ylugt (wednr.) met J. van An- del. C. J. Biesheuvel met E. Schaap. GEHUWD geene. Te Middelbarg zijn voor een Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitgebragt 1962 geldige stemmen. Ge- kozen is de heer Bool, met 989 stemmen; de heer P. C. 'tHooft, te 's Hertogeubosch, verkreeg 968 stemmen. Uit de Haariemmervaart nabij Sloterdyk is het lyk opge- haald van eeD 19-jarig meisje uit de Vinkenstraat te Amster dam dat reeds drie weken werd vermist. In een boezelaar, dat om haar lendenen gebonden was, werd een steen gevonden. Zwolle25 November. Op de gisteren alhier gehouden paardenmarkt bedroeg de aanvoer ruim 600 stuks. De handel was redeljjk. Weeldepnarden waren niet aangevoerd. Werk- paarden le soort golden 300 a 400; 2e soort 100 a 275 enters of 2-jarige fokpaarden 125 a 225; veulens 70 a f 125; poneys 50 a 150; voor de slagtbank 15 a 50. Hoorn28 November. Op de heden alhier gehouden kleine of scbeimarkt waren aaugevoerd ongeveer 800 stuks vee. De handel was over het geheel stug. Yoor de beste kwaliteit werden echter hooge prijzen besteed. De muizenplaag vertoont zich weder in onderscheidene streken des lands. Waar men daartegen aanwendt de muizen- boor, heeft men gewenschte uitkomsten. In de diepe gaten door de boor in de muizenloopen geboorddie gedeeltelijk met water gevuld zijn, vallen en verdrinken groote hoeveel- heden van de schadelijke gasten. In de boerenbehuizing van den landbouwer J. Boelemate Oostwolderpolder is een hevige brand nitgebroken, die, aan- gewakkerd door den fellen wind, het gansche gebouw in korten tijd geheel in de asch legde. De bewoners, naauwelijks den tijd hebbende om de te bed liggende kinderen te redden moesten al het overige aan de vlammen ten prooi laten. 't Boerenbeslag, huisraad, 15 paarden, 8koeyen3 varkens alles verbrandde. Op een landgoed bij Berlijn konden onlangs de koeijen niet gemolken worden omdat zijdronken waren. Men had namelijk toen haar te drinken gegeven werdin plaats van de waterkraandie van een daamaast staand vat met spiritus opengezet, en ongeveer 150 liter in bun drinkbak laten loopen. De koeyen, ongeveer 100 in getal, vonden blijkbaar veel smaak in den drank, maar waren weldra alien dronken, en daarbij zoo dartel en jolig, dat niemand bij hen konkomen, om ze te melken. Zij maakten in haar vroolijkheid een oor- verdoovend gewelden men beweert zelfs dat zij eenigszins neuriend bulkten. Zij moesten, evenals hare menschelijke natnurgenooten in zulk een toestand, maar stil met rust ge- laten worden, om hun roes uit te slapen. Te Bussum is heden nacht een groote boerenhofstede afge- brand; een oude man en een paard zijn in de vlammen omgekoraen. Als een bewijs van bijzondere groeikracht bij de tegenwoor- dige weersgesteldheid client vermeld, dat ook op het proefveld der Rijkslandbouwschool te Wageningen niet alleen rogge-, maar ook gerstaren in bloei staan. In het tijdperk van 30 October tot 26 November jl. zijn geene ambtsberichten omtrent het voorkomen van longziekte onder het rundvee ingekomen. In het daaraan voorafgaand tijdvak van vier weken waren evenmin gevallen der ziekte bekend geworden. Als een bewijs van groote opbrengst van het land, dient het volgende. De landbouwer J. S.onder de gemeente Oud- Karspel, verkocht deze week voor 255 aan uyen die geteeld waren op een stukje bouwlandter grootte van slecht '/8 bunder. Te Minneapolis, in de Vereenigde Statenzal men eerlang een reusachtigen molen bonwen, die een oppervlakte van 62,500 voet zal beslaanzes verdiepingen hoog zal zijn en ruimte zal hebben voor 50,000 hectoliter tarwe. Daarin wordt S'/3 vat meel per miuuut333 per uur, 8000 per dag en 2,400,000 per jaar (300 dagen) gemalen. Er worden niet minder dan 1 millioen H. L. per jaar ver- eischt, om hem in werking te houdenen zijn jaarlijksche opbrengst zal minstens 14 millioen dollars (/25,000,000) be- dragen. Een derde van den gebeelen oogst van den staat Minnesota zal door dezen molen vermalen kunnen worden. Natuurlijk is op dezen monstermolen een geheel leger van werklieden noodig. De aanbouw van vlas in Noord-Amerika neemt, vooral io de Westelijke Staten, aanzieulyk toe. Amerikaanacb vlas kenmerkt zich door fijnheid en lengte van vezel. Een heele reeks van inrigtingen, waarin het vlas verwerkt wordt, zijn deels reeds in werking en deels in aanbouw. Niet minder dan 50 octrooien zijn op ter zake dienende werktuigen genomen. De regeering van New-Jersey biedt grond aan voor vlasbouw tegen zeer billijke voorwaarden en looft prijzen uit voor verbeterde me- thoden van verwerking. Handelshuizen te New-York sporen in alle Staten tot het bouwen van vlas aan en beschermen Ameri- kaansch vlas. Om potaarde te verbeteren neme men mos en drooge dit iu een zeer warme kamer, om het daarna met de handen fijn te wrijven. Zulk poeder, onder potaarde gemengdhoudt deze steeds los, zoodat bet water er voortdurend uitdruipen en de inhoud van den pot niet zuur worden kan. Men bereikt hetzelfde doel, als men de aarde met boutskool mengt, die niet al te fijn is gemaakt. Beide voorschriften verdienen, dat ze in praktijk gebragt worden, vooral het laatste. Nadat de kiekens uit den dop zijn gekomenmoeten zij met de oude in eenen droogen en warmen stal of trekkast worden gebragt, waarvan de bodem met schapenmest isbedekt, waarop een houten vloer is aangebragt. Acht dagen later moeten zij in wit of geel zand loopendat men goed dient uit te harken en zuiver te houden. In een der boeken moet dagelijks wat nieuw stroo worden gelegd. De rekken worden aanvankelijk slechts '/2 voet boven deu grond aangebragt. Zonnewarmte is een vereischte. Tot aan deu tijddat de kopjes rood beginnen te wordenmoet men ze voor vocht bewaren en niet voor 9 uur 's morgens buiten laten, omdat de morgendaauw bun zeer nadeelig is. Zijn ze wat grooter, zoodat het geheele ligchaam met vederen is bedekt, dan moe ten zij de grootste vrijheid hebben. Daar de jonge diertjes weinig instinct hebbenmoeten ze niet zelden gevoederd wor den met fijngehakte harde eyeren en look. Laterals zij veertien dagen oud zijn, voege men er brandnetels, het dikke uit de karnemelk en meel met den bolster bijmet dit laat ste voeder kan men drie maanden voortgaan. Het eten mag evenwel niet zuur en veel minder schimmelig wordenzoodat eet- en drinkbakken elken dag gped moeten gereinigd worden. In de drinknappen moeten een paar roestige spijkers worden gelegd. Of de voeding van nieuw, ongebroeid hooi ell Vail nieuwe haver al dan niet nadeelig is voor paarden, werd gedurende een reeks van jaren van eene Eransche militaire commissie door proeven bij kavalleriepaardeuonderzocht. Uit deze proeven is gebleken dat de gezondlieid door nieuw hooimits zij daarvan de gewone reglementaire portie in vereeniging met ander voeder ontvingenniet gestoord werd; dat echter uitsluitend voeding met nieuw hooi voor de paarden na deelig was. De voedingsproevendie met nieuwe haver by 180 paarden gemaakt werden, waren in den regel gunstig, terwijl de dieren in uitzicht en kracht toenamen waaruit de com missie het besluit trok, dat met voordeel de nieuwe haver de oude kon vervangen, en dat het dus niet noodzakelijk was te wachten dat een paar maanden van den oogst verliepen voordat het gebruik van nieuwe haver werd toegestaan. Daarentegen kon niet worden ontkend dat paardendie alleen nieuw hooi verstrekt werd, soms last hadden van koliekaan- vallen. Het gevaar bestaat echter daar alleenalwaar de paarden geen vaste hoeveelheid wordt gegevenmaar hun zoo- veel wordt voorgelegd als zij maar eten wilien. In dit geval eten zy niet alleen veel meer nieuw hooi, wanueer het goed is gewonnen, maar eten ook veel schielijker, hetgeen een na- deelige uitwerking medebrengtde ondervinding heeft dan ook geleerd dat juist zulke paardenwelke last hebben van koliek het galsigst eten. De directeur der Rijkspostspaarbank te Amsterdam heeft aan de commissarissen des konings verzocht hem te wilien inlichten, in welke gemeenten de dienst der rykspostspaarbank in het publiek belang wenschelijk zou zijn. Te Dedenborn, in de Pruisische Rynprovineieis Donder- dag avond ten 11 ure weder een aardschok gevoeld. Hij was veel sterker dan de tweede schok op 18 November en ging gepaard met een onderaardsch gerommel. HH. MM. de Koning en de Koningin ziju uit Aroldsen op het Loo teruggekeerd. Een eigenaardige scfene, een nieuwe manier van schaking, viel verleden Zondagmorgen bij het uitgaan der roomschka- tholieke kerk te Scheveningen voor. Tweejongelieden, beiden van onbesproken gedrag, hadden elkander reeds innig lief, en alle pogingea, door den minnaar aangewend om van den stiefvader zijner hartsvriendin toestemming tot een engagement te verkrygen bleven niet alleen vruchteloos maar het meisje dat door het konstante hare liefde de gramschap van den vader deed toenemenwerd hoe langer hoe onaangenamer thuis bejegend. De minnaar; die te 's Gravenhage een van ouds solieden winkel bezit en in 't geheel niet onbemiddeld is besloot dan ook door een kordate houdiDg alles te wagen, Met zijne beminde was alles per brief afgesproken en toen nu verleden Zondng

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1