1881 Vrijdag, 9 December No. 49. VAN A AN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. IPrijs van het Abonnement: in het Jaarf 6.— Hoofil-Agenteii voor dit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 30 Nor.—6 December 1881. Vetinestiiig1 bij gemengde Veehoudiiig. JPrijs der A.dvertentien van 1—6 regels 75 Cent, elke regel meer 18/2 Cent. Het vervoeren van het Vee. II A A It L EIIM E It M E E R. ALLE TOEZENDINGEN, REDAKTIE EN UITGAVE BETREFFENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. tJiterl{Jk Woentdag.) de Heeren Bij den landbouwer L., nahij Ilalfweg, zijn 13 eenden ontvreeimlterwijl den volgenden dag te Haarlem 11 levende eenden zijn verkocht. De politie doet onderzoek. Eenige dagen geleden is het 14-jarig zoontje van zekeren Roije, te Ilaarlemmermeergewoon met eene kleine negotie bij den weg te loopen verdwenen. Enkele dagen daarna ging een zoontje van v. D. met paard en kar de Meer in; doch kwam niet terug. Den volgenden dag werd paard en kar bij de ouders thuis gebragt, maar de zoon bleef weg. Het bleek alstoen, dat hij zich door eerstge- noemde heeft laten bepjaten om gezamenlijk de wereld in te gaan. Dat gebeurde dan ookmaar te Almkerkin Noord- Brabant, gekomenverdween eerstgenoerode Weer heimelijk en liet zijn makker in den steek. Deze, zijn verkeerde handel- wijze inziende, schreef toen aan zijne ouders dat hij weer thuis znu komen; maar van den andere heeft men nog niets vernomen. Lees-Inrigting te Hoofddorp. Boeken worden ter lezing uitgegeven elken Z«turdag-nvond van 67 uur, ten Baadhuize. Het leesgeld bedraagt Per week5 ct. Bij abonnement, per jaarf 1.50. Voor onvermogendennihil. Catalogussen zijn a 10 Cents verkrijgbaar. Sommige lezers worden herinnerd, dat zij nog in het bezit zijn van boeken, die reeds lang hadden behooren te worden terugbezorgd. GEBORENHendrik Cornelis, zoon van D. Eijssen en W. Benjamin. Christiaan, zoon van N. den Ouden en H. M. Bies. heuvel. Pieter, zoon van L. Stroosma en N. Slijt. Lam- bertus Johannes, zoon van L. J. Rinkel en N. Meijer. Aagje, dochter van S. Blok en A. Engel. Jacoha, dochter van J. de Graaff en G. Hansen. Annetje, dochter van Arendje Kolle, (wed.). Dieuwertje, dochter van K. Wilner en G. v. d. Kwast. Hendrik Cornelis, zoon van L. Noorman en A. M. van Loo. Maatje Hendrika, dochter van W. Touw en A. Koring. LEVENLOOS GEBOREN 1 Kind van K. de Vos en R. Been. OVERLEDEN Annetje Snijder, oud 77 jaren, weduwe van J. Kats. Gerritje van Nieuwkoop, oud 44 jaren, geh. met W. H. Lelijveld. Antonie Janssen, oud 52 jaren, geh. met M. Dek- kers. Iluibert Sandifort, oud 66 jaren, wednr. van E. Hunder- fangers. Jacob, oud 16 dagen, zoon van J. Vreeken en E- Maarse. Elisabeth, oud 19 jaren, dochter van J. van Teulingen en M. Strijder. ONDERTRO U W"D geene. GEHUWDJ. Verhulst (wednr.) met J. Bouman (wed.) A. Lockefeer (wednr.) met C. Arrachart (wed.). alizarine houdt echter geen stand, en de meestoven zijn thans weder op vele plaatseDook op Overflakkee, aan het weiken en de telers ontvangen weder loonende prijzen. De rekening der Hollandsche Maalschappij van Landbouw voor 1880 sluit in ontvangst en uitgaaf met 36,48 5.71. Ilet nadeelig saldo bedraagt 4296. De begrooting voor 1882 sluit in ontvangst en uitgaaf met 37,245.96. Het nadeelig saldo wordt op 3086 geraamd. Er zijn 13,400 gewone leden. In Amerika bedient men zich tot het inpakken van stuk- kcn boter van een bepaald gewicht en die ten verkoop op de maikt bes.emd zijn, van dun geparafineerd papier, lezen wij lu de tenet Landw. Zeitung. Behalve dat op deze wijze de te verkoopen boter er smakelijker uitziet, dan wanneer zij in linnen of katoenen doeken ingewikkeld is, ook de parafine van het papier draagt er nog toe bijdat de boter langer kan (luren en minder spoedig den smaak en geur van versche boter verliest, doordien het met parafine doorlrokken papier de lucht volkomen afsluit. Wil men de boter zeer lang bewaren of verzendendan is het aanbeveleuswaardig om de boter eerst in papier te wikkelendat met een salicylznurop- lossing doortrokken is en dan vervolgens dit pakje verder van parafinepapier te voorzien. Op deze wijze behandelde boter kan zelfs in de warmste zomermaanden zeer langen tijd in verscheu toestand bewaard worden. Capelle (Langstraat), 7 December. De handel in leverantie- h°oi is vr0 geanimeerd, zonder dat er prijsverandering plaats bee ft. Voor de beste kwaliteit wordt 43 a 44 pe'r 1000 kilogram besteedhet schraalhooi, waarnaar het meest ge- vraagd en gezocht wordt, geldt naar kwaliteit 30 a 34. Zwolle, 6 December. Aan eene commissie uit de Zwol- sehe Landbouw-Vereeniging is de opdiagt gedaan om te onder- zoeken in hoeverre de Gemeente-ijk der botervaten al dan niet nuttig is, of dat deze dient vervangen te worden door een Ryks-yk. Kitnipeil, De Gemeenteraad beeft besloten, dat de modelhoeve op het Kampereiland niet meer als zoodanig zal dienen, en in het volgende jaar, op nader te bepalen voor- waarden, als gewoon erf publiek zal verkoeht worden. Uit Zeeland wordt gemeld, dat men zich daar weder bijzonder toelegt op de meekrap-teelt. Door het ontdekken van de alizarine was aan die teelt een groote knak toegebragt en de eene meestoof voor, de andere na opgeruimd. De In de landbouw-vereeniging te Bromberg deeldevolgens het Landw. cenir. SI. f. d. Pr. Puaeneen landbouwer een geval mede, waarbij rundvee door kwik, uit een zalf tegen qngedierte aangewendvergiftigd werd. De vernietiging van het ongedierte geschiedde wel is waar volkomen maar tege- lijkertijd vertoonde zicli op de ingewreven plaatsen een bijzon- dere uitslag en nog voo'r dat men hiertegen middelen kon in het werk stellen, slierven er twee koeijen. De verscbijnselen die zich bij de ziekte en het sterven voordeden wekten het vermoeden op, dat de diereu aan het miltvuur geleden hadden doch de districtsveearts herkende duidelijk een bloed- vergiftiging door bet kwik, tengevolge van te overvloedig gebruik der zalf. Daar dergelijke zalveu, vooral bij schapen by ons ook nu en dan wel gebruikt worden, alsmede zulke waann arsenicum (rattekruid) voorkomt, is steeds groote voor- zichtigbeid bij het gebruik raadzaam. Bevindeu zich op de plaatsen, waar de zalf ingesmeerd wordt, wondjes, al zijn deze zeer klein, dan bestaat er steeds gevaar voor bloedvergiftiging, wanneer in de zalf een kwik-of arsenicumver- binding aanwezig is. In de tweede plaats kan door het likken der dieren op de ontstoken en daardoor jeukende plaatsen, een geringe hoeveelheid van de zalf in de maag terecht komen en daardoor mede aanleiding tot vergiftiging ontstaan. Weidegang en stalvoedering geven de gemengde veehouding. Het gebeurt dikwijls, dat men met het nagras in den herfst het mesten begint en die eerst in den winter op stal geeindigd is of wel men begint met het mesten tegen het eind°e van den winter, en eindigt die met de eerste voorjaarsweidenten einde in het laatst van JuD(j vleesch te hebben, wanneer gewoon- lijk het wintervee gebruikt en het zomervee nog niet voor de slagtbank gereed is. Ook laat men wel het vee des daags weiden en brengt het des nachts op stal, om het des morgens en des avonds een bijvoegsel te geven. In den zomer drjjft men het ook wel tweemaal des daags uit den stal en laat het gedurende de sterkste hitte van den dag op stal rusten. In het kortdeze methode rigt zich geheel naar de lamlhuishoudelyke verhou- dingen. Deze wijze van mesten wordt, met de aangegevene wijzigingenin Limousin, Querly en in Jura aangewend. Ook de Erigelsche methodevolgens welke de ossen op aan den stal grenzende plaatsen getnest worden, is voor een mesting van deze soort te houden. Bijzonder voorzigtig moet men zijn bij de verwisseling, wanneer de dieren van de stalmesting tot de weidemestingof omgekeerd overgaan, omdat men steeds verliezen heeft, wanneer meo dien overgang niet langzaam doet plaats hebbenmen moet de dieren daarom aan deze verandering langzamerhand gewennen, door het drooge met het groene voedsel te vermengen. Een gulden raaddie belaas te weinig wordt opgevolgd. Dan, hoedanig men ook moge handelen, het is, wanneer men met zeer magere dieren te doen heeft, niet in het belang van den mester, om ze dadelijk zeer voedzaam en kostbaar -voedsel te geven, omdat de dieren in de eerste periode der mesting het minst in gewigt toenemen en dus het minste nut van het voedsel hebben. Men moet hun in dezen tijd eu zoo lang tot zij vleesch aangezet bebben, grovere voedselstolfen gevenzonder echter spaarzaam te voeden eene voorzigtigheid, die ook noodzakelijk is om plotselinge volbloedigheid te voor- Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. komen. Wanneer men ze te spoedig van eene geringe tot eene rijke voedingswijze doet overgaan, worden zij aan beroerte en vele ontstekingsziekten blootgesteld. Voor men met het eigentlijke mesten begint, moet langzamerhand de magerheid overwonnen worden, doordien men het voedsel opvolgend verbetert, totdat de dieren bij vleesch zyn. Deze wijze van doen heeft nog een ander gevolg. Bij de magere dieren is het vleesch uitgedroogdhet celweefsel krachteloos en grof. Er verloopt eenigen tijdeer die grofheid verdwijnthet vleesch weeker wordtin 't kort voor dat alle deelen weder in den normalen toestand zijnen dit is verder eene reden om de dieren voor te bereiden en af te wachteotot zij vleesch ver- kregen hebben voordat men ze op het voile mestvoedsel stelt. Groen voedsel is vooral gunstig voor deze voorbereidingsperiode. Wanneer de dieren volkomen gemest zijn en men genood- zaakt is om ze ver weg te brengen om op de markt te komen is men dikwijls gedwongen om ze aan domme en ruwe veedrijvers, die ze te sterk doen marcheeren, over te geven en die ze door slaan en stooten en verschrikt maken tot een snelleren gang aanzetten, alsmede ze te veel aan de warmte bloot stellen. De dieren worden te meer vermoeid, naarmate zij te langer het gaan of loopen ontwend zijn, de voeten worden door de oneffenheden van den weg pijnlijk en bij het op stal komen worden de dieren door de pijn en de vermoeije- nis verhinderd te eten. Dit ailes stoort de normale zamenwerking van alle organen en veroorzaakt eene geheele verandering van <le constitutie, en men zal zich daarom niet verwonderen, dat de hgchaamszwaarte der dieren door zoodanig transporteeren aanmerkelijk afneemt. Om zich een- begrip te vormen, hoe groot dit verlies kan zijn, vermelden wij, dat proeven geleerd hebbendat hierdoor een verlies van 14 pet. in 14 dagen werd veroorzaakt; ja er zijn voorbeelden, waarbjj ossen van 1400 tot 1800 pond in 16 dagen 24 pet. verloren hebben. Uit Grosz Beeskerek wordt berigt: Op loen November II omstreeks middernacht, werd een uit het koffijhuis naar huis gannd staatsambteriaar, op den hoek eerier straat door een plotseling op hem toespringend man by de keel gevat en diens beurs geeischt. De aangevallene gaf den roover zijne beurs inhoudende vijf en twintig gulden en eenige visitekaarljes en toen de roover ook zijn gouden horloge eiscbte, gaf hij ook dit. BIyde er zoo goedkoop afgekomen te zijn, spoedde bij zich huiswaarts. Den volgenden morgen werd hij reeds vroeg- tijdig door zijn bediende gewekt, die hem een pakket over- handigde, dat tot zijne verrassing de hem ontroofde voorwerpeu en een brief bevatte. De brief luidde: ..Geeerde beer! Eer- tijds had ik het regt, u op een veitrouwelijken toon aan te spreken, dit is echter reeds lang geleden, voor achttien jaren namelijk, toen wij beiden nog jong waren en beiden hoopten te bereiken, wat gy inderdaad hereikt hebthet geluk. Of- schoon even goed als gij daartoe geregtigdwas het mjj niet vergund, het te bereiken. Al mijne pogingen mislukten en heden na achttien kommervolle jarenben ik zoover gekomen, om, wil ik kunnen levenmijne evenmenschen de3 nachts aan te vallen en te berooven. De opgewondenheidde duisternis en de achttien jaren ziju er schuld aan, dat ik u niet herkende. Docb toen ik heden de beurs opende, vond ik uwe visite- kaartjes en ik moest God's straf vreezen, wilde ik u, mijn eenigen besten vriend, berooven. Ik zend u daarom uw eigendom terug, met de bede geen onderzoek naar mij te doen, want vond gij mijdan zoudt gij groote tlroefheid ODdervinden over 't geen van mij geworden is. God zij met u. Een ongelukkige en een ellendeling. Met den kreet: „Mijn broederstortte de staatsambtenaar bewusteloos neder. Te Barmen is dezer dagen overleden de heer Ludwig Ringel, eerste burgemeester dezer stad. Bij uitersten wil heeft hij,' behalve aan particulieren gelegateerdaan bet gymnasium aldaar 20,000 m., als fonds, om uit de rente er van te voorzien in de kosten van studie voor behoeftige leerlingen welke zich deze gunst waardig maken; aan de boogere burgerschool 20,000 m., met gelyk doelaan de ambacW school 15,000 m., met gelijk doel, wat betreft de opleiding tot ambachtslieden aan het stedelijk fonds voor kosteloos onderwijs 60,000 m. aan genoemd fonds, tot ondersteu- ning van bewaarscholen60,000 m.; voor verpleging van behoeftigen in bet kinderziekenhuis 40,000 m.; voor hulpbeboevende invaliden van de veldtochten van 1866 en 1870, 20,000 m.; tot de oprichting van eendoofstommen- schoolvereenigd met een idiotenschool80,000 m.; voor een gesticht voor behoeftige rnannen en vrouwen boven de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1