1881. Vrijdag, 16 December. No. 50 VAN AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Twee-en-Twintigste Jaargang. Prijs van het Abonnement: in het Jaar6. Frijs der Advertentien van 16 regela 75 Cent, elke regel meer 12% Cent. Hoofd-Agenten voor (lit Weekblad, te Haarlem: P. VAN CITTERT ZONEN. Hienstregeling van liet Post- en Telegraafkantoor. BURGERLIJKE STAND. Aangegeven van 7—13 December 1881. GEBORENMartha, dochter van H. Uit den Boogaart en M. van Es. Johanna Margaretha, dochter van J. van Mourik en M. Broxterman. Jan, zoon van K. Schouten en P. Mali- paard. Jannetje, dochter van W. H. Lelieveld en E. Geil- voet. Antjq, dochter van A. Knibbe en N. Oussoren. En- gelina, dochter van C. A. van Eck en E. van Steenbrugge. Adrianus Johannes, zoon van J. G. Hoogeboom en J. Stolwijk. Trijntje, dochter van G. Klomp en J. Bood. melkinrigtingen te Rome. Het gevaar van landbouw-voortbrengselen te koopen van pachtboeren. llAAItLElAlEHMEER Prijs van een enkel Nommer 15 Cent. ALLE TOEZENDINGENREDAKTIE EN UITGAVE BETREFI'ENDE te adresseren aan VAN BONGA C0., te Amsterdam. tJtterlfjk Wot-nadag.) Groote Letters worden naar hare plaatsruimte berekend. de Heeren Agenda voor de Vergadering van Hoofd-Ingelanden van den Haarlemmermeerpolder, te houden op Woensdag 21 December 1881, des morgens ten 10'/4 ure, in het lokaal van S taats, te Haarlem. 1. Mededeelingen. 2. Verzoek van het Gemeentebestuur van Liasetot aankoop van een gedeelte polderkade, voor het maken van een aanlegplaats. 3. Rapport der Com- missie tot onderzoek der Begrooting voor 1882. 4. Voor- stel van Dijkgraaf en Heemradenomtrent het aanleggen van tramlynen in den Haarlemmermeerpolder, 5. Voorstel van het Dageljjksch Bestuar, in zake de afwatering van eenige gronden onder Halfweg. Het Postkantoor is geopend Op Werkdagen, 's morg. van 6 tot 7 uur; van 8 tot »s namidd. 3 uur en 'a avonds van 4 uur tot 5 uur 45 min. Op Zon- eu Feestdagen, 's morg. van 6 tot 7 uur en 8 tot 9 uur; 'a namidd. van 1 tot 3 uur, en 's avonds van 4 uur tot 5 uur 45 min. Voor Postwissels en KwiTANTieN Alleen op Werkdagen, van 's morg. 9 tot's nam. 3 uur. Het Telegraafkantoor is geopend Op Werkdagen, van 's morg. 8 uur 30 min. tot 2 uur 's namidd. en 's avonds van 4 uur 30 min. tot 7 uur. Op Zon- en Feestdagenvan 8 tot 12 uur voormiddags. LEVENLOOS GEBOREN1 Kind van D. Offerman en C. P. Eranspoise. 1 Kind van J. Keijzer en M. Kapteijn. 1 Kind van M. Scpers en M. de Grijs. OVERLEDENDirk de Lugt, oud 28 jaren, geh. met C. Lammena. Jentje van Raalte, oud 70 jaren, weduwe van J. Thomas. Mattheus Offerman, oud 64 jaren, geh. met J. Koorn- neef. Pietertje, oud 6 weken, dochter van J. van Aalst en K. Kool. Trijntje, oud 10 maanden, dochter van E. O. Boon en S. de Ruijter. Johanna Hendrika, oud 19 maanden, dochter van A. Visser en L. Lugtigheid. Leendert, oud 4 weken, zoon van A. Jansen en K. v. d. Pol. Neeltje, oud 12 weken, doehter van E. Kriebel en E. Goudriaan. Johanna Yerwoerd, oud 71 jaren, weduwe van C. Snijders. Klaas Roodenburg, oud 68 jaren, geh. met L. Otting. ONDERTROTJ WD F. W. Drechsler met L. van Dammen. D. C. D. v. d. Yeur met A. Been. GEHDWDL. v. d. Vlugt (wednr.) met J. van Andel. C. J. Biesheuvel met E. Sohaap. Haarlem. Op het rekest om den Hertenkamp in te richten voor uitspanniDgsplaata, is door den Raad met algemeene stemmen, behalve die van de heeren de Haan en Enschede, die zich buiten stemming bieldenafwijzend beschikt. Genoemde twee heeren hadden het rekest onderleekend. Hilversum. Acht woningen onder een dak zijn in den avond van 14 dezer, ongeveer half elf ure, geheel verbrand. De oorzaak is tot heden onbekend. Haringvliet, Bommel en Ooltgensplaatbeeftaan al zijne pach- ters de helft van de pachtpenningeu over het jaar 1881 kwijt- gescholden. Uit eigen beweging heeft hij voorts, bij het aan- gaan van nieuwe pachtde pachtsoru met een zesde verminderd. Het algemeene denkbeeld dat padden vergiftig, maar kik- vorschen geheel onschadelijk zoudeu ziju, wordt weersproken door de onderzoekingen van Paul Bert, die verzekert, dat verscheidene hevige oogvliesonstekingen veroorzaakt waren, door- dat men het oog wreef met de hand, waarmefi men juist een kikker had aaogeraakt. Hij streek over den hals van een kikvorsch en verkreeg een vocht, dat bij inspuiting eene musch ontniddellijk ouder hevige stuiptrekkingen dood deed neervallen. Ook de kikvorsch zelf stierf na dezelfde inspuiting ODdergaan te hebbendoch na een langer tydsverloop. Het is dus zaak met het aanraken van kikvorschen voorzichtig te zijn en kinderen ouvoorwaardelijk te verbiedendie dieren in de hand te nemen. De heer C. Schenk, rustend landbouwer en grondeigenaar in de gemeenten MiddelharnisSommelsdijkStad aan 't Er zal voorzeker slechts weinig in Rome zijn dat niet her- haaldelijk is besproken iedere stean van de stad der zeven heuvels, kan men zonder overdrijving zeggen heeft zijn ge- schiedschrijver gevonden. De vreemdeling, die voor de eerste maai zijn voet te Rome zet, is met hare lotgevallen, kerken, paieizen, villa's, tuinen en rulneu in den regel even goed ja soms nog beter bekend dan de inwoners zelf. Omtrent de openbare feesten, die dagen, waarop de liefhebbers een bij- zonder boeiend kerkelijk of wereldseh schouwspel kunnen ge- nieten, zijn dikke boeken geschrercn. De schilderingen van hare interessantemet ossen bespannen voertuigen, die in Rome bij landpartijen en feestgelagen in het openbaar niet mogen ontbreken, vindt men in ontelbare romans en op legio schilderijen voorgesteld. Waarvan men naar ons inzien echter nog weinig vindt vermeld, dat zijn de melkhuizen van Rome inrigtingen die men wel is waar in Zwitserland en Holland kan vinden, doch in Rome echter op een geheel anderen voet worden aangetroffen. Die melkinrigtingenvaccheria genoemddie in de hoofd- stad van Italie dagelijks in bloei toenemenhebben veel over- eenkomst met de veel bescbrevene Parijsche bouillonhuizen. Beiden hebben eeu en hetzelfde doel, namelyk om de be- volking van eene groote stadalwaar het meeste vervalscht of duurof wel beiden te gelijk is, voediDgstoffen op eene goed- koope en eenvoudige wyze te kunnen verschaffen. Even als men dat ook in andere steden kan opmerkenis het melkverbruik in de laatste jaren verbazend toegenomen. De scheikunde heeft uitgemaakt en de leeken bewezen, dat melk eenige weinige bestaDddeelen uitgezonderd alles bevat wat de mensch tot levensonderhoud noodig heeft. Op de groote voedselwaarde dan van dit ligt te verkrijgen en evenredig goedkoop product eenmaal opmerkzaam gemaakt, hebben zich eene groote menigte volwassenen van beiderlei geslacht tot dezen gezonden drank gewenddie dezen vroeger alleen als kost voor kinderen beschouwd hadden. De invoering ging ginder echter met grooter moeijelijkheden gepaard dan anderwegen, wijl de Italian en over het algemeen gezworene vijauden van melk waren en dit heden ten dage in sommige steden van Italie nog zijn. De Duitschers, Engelschen, Fran- schen, Nederlanders enz. gebruikten vroeger ten minste altijd nog de melk bij de morgeudranken, hetzij die bestonden uit koffijthee .of chocolade; voor de Italianen was echter een kop zwarte koffij bij het ontbijt voldoende. Daarom is het dan ook in Rome zooveel te opvallender, warineer men in ieder derde of vierde straat op een vaccheria stoot, die ieder uur van den dag bijna door lieden van alle standen bezocht worden. Deze melkinrigtingen hebben uit een sanitair oogpunt veel vooruit bij die van elders, daar ieder binnentredende bet glas melk dat hij wil drinken, versck van de koe, voor zijn oogen gemolkenverkrijgt. Naar het schijnt heeft zich het melk- drinken in de Romeinsche, juist niet zoo by zonder gezonde lucht en bij het algemeen bekend slecht drinkwater als buiten- gewoon weldadig werkende betoondwant rlaardoor last zich ten minste de groote toeloop tot die lokalen het best verklaren. Om den lezer een denkbeeld van genoemde inrigtingen te geven zullen wij de vaccheria van Fratelli Serafini bescbrijven, eene firma, die op dit gebied bovenaan staat en ook bet voorrecbt geniet, het Italiaansch koningshuis, als bet te Rome is, van melk, boter enz. te voorzien. De gebroeders Serafini hebben hunne hoofdzaak aan het Corsodigt bij de Piazza Colonne en neven-etablissementen in verscheidene straten der stad. Om vijf uur des morgens is er reeds leven in de vaccheria; de goedgepoetste schoone, uit Zwitserland of Holland afstammende koeijen, staan reeds gereed in haren ruimen stalom ieder oogenblik naar weusch van een of ander kalant warme koemelk te kunnen afleveren. In genoemde inrigting staan vijf-en-twintig zulke exemplaren die zich te goed doen aan welriekend hooi eo klaver. Een gordijn in het midden opengeslagen, deelt de rnimte in twee deeleneen voor het vee en het ander voor het melkdrinkend publiek. Die ruimte waarin tafels en banken geplaatst zijn, is zoo eenvoudig mogelijk, maar zeer zindelijk en aadokkelijk. Het buffet en de kas waarin de eigenaar of zyn vertegen- woordiger zittenbevinden zich hier eveneensen wel tegen- over de tafels. De vreemdeling heeft bier ruimschoots gele- genheid om de verschillende klassen der maatschappij van Rome op zijn gemak op te nemen. De eerste bezoekers zijn meest de kokette Romeinsche kindermeisjesdie haar melk- voorraad moeten inslaan voor de aan haar hoede toevertrouwde kleinen. Om zes uur echter komt reeds het vroegtijdig ont- bijtende publiek opdagenalle tafels worden bezet en met welbehagen slurpeu de gasten de schuimende warme melk en eten daarbij een soort met boter bestreken gebak. Maar de ruimte van dit lokaal is lang niet voldoende om alle liefhebbers van melk een zitplaats te verschaffendaarom is het ook by velen de gewoonteom de melk staande te gebruikenwaardoor dus ieder oogenblik het personeel afwis- selt. Nu zijn het eens een magere kunstenaar met lang haar en breeden hoed, die zich door een paar glazen melk voor de opneming van eene of andere mine, willen sterken het is een lust om te zien, hoe welbebagelijk zij drinken. Dan weder nadert een monnik het buffet; hem volgen een paar studenten, een jonge arbeidster, een elegaut en robust heer met een paar opgeschoten zoons. Een man met een geheel pak akten onder den arm; eene zeer corpuleute dame, die men beast het gebruik van melk zou verbieden, an zoo gaat het tot in het oneindige voort. Alles komt, gaat aan het buffet, drinkt, betaalt eu gaat weder been. Tot ongeveer 10 uur in den voormiddag gaat die zaak zoo zijn gang van 10 tot 3 uur rusten de dieren uit, en het is eene uitzonde- ring, wauneer het lokaal nog door deze of gene bezocht wordt. Tevens zijn daar ook nog aanwezig eenige van de beste ezelinnen, ten dienste van hen, wier longen de genees- krachtige melk van deze dieren noodig hebben. Nu wordt alles schoon gemaakt, de knechts boenen en schuren de meubels, terwijl wagens met groenvoeder beladen aankomen, om met mest terug te keeren. Om 3 ure des namiddags dus in Rome, waar men laat aan tafel gaat, nog voormiddag begint de toeloop in de melkinrigting van Serafini op nieuw, maar nu is het publiek een ander. Elegante dames, in gemakkefijke rijtuigen, rijden voor; de knecht springt van den bok en bedient haar in fonkelende glazen van de nog dampende melk. Moeders met fraai gekleede kinderen gaan binnen en verzoeken den eigenaar om hare kinderen melk, van de beste koe vooral, te willen geven. Andere echtparen, arm aan arm van plan zynde om eene wandeling op het Pineio te maken, willen zich eerst nog met een goed glas melk laven. De heer Serafini heeft voor hoog en laag een welwillend laehje over, hoort met de grootste kalmte de onbillijkste klachten van deze of gene bezorgde moeder, dat de melk in den laatsten tijd veel minder is geworden, aan; hij schertst met de meisjes, snuift met de mouniken en poIitiseert met den met akten-beladenen advokaat. Een echte Romein, die hij is, verstaat hij de kunst om met iedereen om te gaan. Het geheele jaar door loopt deze zaak als een wagen in een recht spoor; maar nu komt de hemelvaartsdag, op welken, volgens oud gebruik, ieder Romein zijn scholel geronnen melk als dessert op zijn tafel wil zien. Deze geronnen melk Giunca genaamdmag bij geen vorst of daglooner ontbreken als b. v. in Groningen om paschen de eieren. De aanvra- gen om melk zijn alsdan ook zoo buitensporig, dat in plaats van de zestig of tacbtig koeiendie de hofleverancier in zyne verschillende inrichtingen geplaatst heeft, hij er wel vierhon- derd en meer kon gebruiken om aan de eischen van Giunca te kunnen voldoen. De goede heer Serafini zeide eens bij zulk eene gelegenheid, heden moet ik een wonder verrichten even als onzen Heer Christus, toen die met twee visschen en vijf brooden duizenden van apijs voorzag. B. (Overgenomen uit de Landbouw-Courant Twee landbouwers verkoopen elkander een paard dat bij de levering betaald wordt, doch binnen den termijn van veertig dagen vertrekt de verkooper naar elders, zonder de huur van het door hem gebruikte erf te bebben betaald. De verhuurder laat voor de huurpenningen, naar aanleiding van art. 1186 B. W., beslag leggen op de op het erf aanwezige goederen en bovendien op het verkochte paard by den hooper op grond van art. 1188 B. W., en luidt het advies van ver schillende daarover geraadpleegde deskundigen, dat dit beslag wettig is gelegd en de kooper verpligt is het paard af te

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1881 | | pagina 1